68 đề tài báo cáo thực tập Luật Dân Sự, chuyên đề Luật Dân Sự!

Báo cáo thực tập luật dân sự
68 đề tài báo cáo thực tập Luật Dân Sự, chuyên đề Luật Dân Sự!
Đánh giá bài viết

Tổng hợp các đề tài báo cáo thực tập luật dân sự cho các bạn sinh viên đang làm và chuẩn bị làm đề tài tốt nghiệp ngành luật, hiện nay mình cũng đang hỗ trợ cho các bạn sin viên hướng dẫn viết báo cáo thực tập ngành Luật, các bạn cần hỗ trợ có thể add ZALO hoặc SDT: 0917.193.864

Tham khảo thêm các đề tài báo cáo thực tập ngành luật tại: http://hotrothuctap.com/category/mau-bao-cao-thuc-tap/mau-bao-cao-thuc-tap-nganh-luat/

69 đề tài báo cáo thực tập LUẬT DÂN SỰ

1. báo cáo thực tập Luật Dân Sự Áp dụng tập quán để giải quyết các tranh chấp dân sự tại địa phương thực tập
2. Chế độ pháp lý đối với giám hộ và thực tiễn thực hiện quan hệ giám hộ tại địa phương thực tập
3. Việc bảo vệ quyền dân sự của cá nhân tại địa phương thực tập
4. chuyên đề thực tập Luật Dân Sự  Quyền thay đổi họ, tên của cá nhân và thực tiễn thực hiện việc thay đổi họ tên của cá nhân tại địa phương thực tập

Báo cáo thực tập luật dân sự
Báo cáo thực tập luật dân sự

5. Quyền của cá nhân đối với hình ảnh và thực tiễn bảo vệ quyền của cá nhân đối với hình ảnh tại địa phương thực tập
6. Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân và thực tiễn bảo vệ danh dự, nhân phẩm và uy tín của cá nhân tại địa phương thực tập
7. Quyền chuyển đổi giới tính và thực tiễn áp dụng quy định về chuyển đổi giới tính tại địa phương thực tập
8. Quyền về đời sống riêng tư, bí mật gia đình, bí mật cá nhân và thực hiện bảo vệ quyền này tại địa phương thực tập
9. Tuyên bố cá nhân chết và tuyên bố cá nhân mất tích và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
10. Những vấn đề pháp lý của pháp nhân và thực tiễn áp dụng pháp luật về pháp nhân tại địa phương thực tập
11. Giao dịch dân sự vô hiệu và thực tiễn giải quyết tranh chấp về hợp đồng vô hiệu tại địa phương thực tập
12. Đại diện của pháp nhân và thẩm quyền đại diện của pháp nhân tại địa phương thực tập
13. Bảo vệ người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu và thực tiễn áp dụng tại địa phương thực tập
14. Đại diện theo ủy quyền và ủy quyền lại và thực tiễn áp dụng tại địa phương thực tập
15. Bảo vệ quyền sở hữu của cá nhân và thực tiễn bảo vệ quyền sở hữu của cá nhân tại địa phương thực tập
16. báo cáo thực tập Luật Dân Sự Nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng của chủ sở hữu và việc áp dụng quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về vi phạm quy tắc xây dựng tại địa phương thực tập
17. Xác định ranh giới và mốc giới giữa các bất động sản liền kề và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
18. Sở hữu chung của dòng họ đối với nhà thờ, ruộng đất hương hỏa và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
19. Sở hữu chung trong nhà chung cư, các loại tranh chấp và thực tiễn giải quyết tranh chấp tại địa phương thực tập
20. Những vấn đề pháp lý trong sở hữu chung của vợ chồng và thực tiễn áp dụng pháp luật tại địa phương thực tập
21. báo cáo thực tập Luật Dân Sự Xác lập quyền sở hữu đối với gia súc, gia cầm bị thất lạc và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
22. Quyền về lối đi qua bất động sản liền kề và thực tiễn giải quyết tranh chấp tại địa phương thực tập
23. Giao dịch bảo đảm và những tranh chấp về giao dịch bảo đảm tại địa phương thực tập
24. chuyên đề thực tập Luật Dân Sự  Thế chấp quyền sử dụng đất và những tranh chấp về thế chấp quyền sử dụng đất tại địa phương thực tập
25. Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
26. Ký kết, thực hiện hợp đồng thế chấp tài sản tại địa phương thực tập
27. Đại diện theo ủy quyền và ủy quyền lại tại đơn vị thực tập
28. Tranh chấp trong thực hiện hợp đồng và việc giải quyết các tranh chấp phát sinh trong thực hiện các loại hợp đồng
29. Ký kết, thực hiện hợp đồng đặt cọc và thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng đặt cọc
30. báo cáo thực tập Luật Dân Sự Tín chấp và thực tiễn thực hiện tín chấp tại địa phương thực tập
31. Thay đổi chủ thể trong quan hệ nghĩa vụ và thực tiễn thực hiện tại đơn vị thực tập
32. Ký kết, thực hiện việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
33. Sửa đổi, chấm dứt hợp đồng và thực tiễn thực hiện tại đơn vị thực tập
34. Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng và thực tiễn thực hiện tại đơn vị thực tập
35. chuyên đề thực tập Luật Dân Sự  Ký kết, thực hiện hợp đồng mua bán tài sản và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng mua bán tài sản tại địa phương thực tập
36, Bán đấu giá tài sản và thực tiễn thực hiện tại đơn vị thực tập
37. Mua sau khi dùng thử, mua trả chậm, trả dần và thực tiễn áp dụng pháp luật tại địa phương thực tập
39. Tặng cho nhà ở và quyền sử dụng đất – giải quyết tranh chấp phát sinh tại địa phương thực tập
40. Tặng cho tài sản có điều kiện và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
41. Hợp đồng vay tài sản và giải quyết những tranh chấp phát sinh từ hợp đồng vay tài sản tại địa phương thực tập
42. Họ, hụi, biêu, phường và thực tiễn thực hiện, giải quyết tranh chấp tại địa phương thực tập
43. báo cáo thực tập Luật Dân Sự Ký kết, thực hiện hợp đồng thuê nhà ở và giải quyết những tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thuê nhà ở tại địa phương thực tập
44. Hợp đồng về quyền sử dụng đất và giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tại địa phương thực tập
45. Ký kết, thực hiện hợp đồng dịch vụ và thực tiễn thực hiện tại đơn vị thực tập
46. Ký kết, thực hiện hợp đồng vận chuyển hành khách và hợp đồng vận chuyển hàng hóa tại địa phương thực tập
47. Ký kết, thực hiện hợp đồng gia công và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng gia công tại đơn vị thực tập
48. Hợp đồng dịch vụ pháp lý và thực tiễn thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý tại đơn vị thực tập
49. báo cáo thực tập Luật Dân Sự Hợp đồng ủy quyền thế chấp quyền sử dụng đất và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tại địa phương thực tập
50. Bồi thường thiệt hại do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng và vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết, thực tiễn áp dụng pháp luật tại đơn vị thực hiện
51. chuyên đề Luật Dân Sự Bồi thường thiệt hại do dùng chất kích thích gây ra và thực tiễn áp dụng pháp luật để giải quyết tranh chấp tại địa phương thực tập
52. Bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra và thực tiễn áp dụng pháp luật tại đơn vị thực tập
53. Bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
54. Bồi thường thiệt hai do người làm công, học nghề gây ra và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
55. Bồi thường thiệt hại do các ô tô, xe máy gây ra và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
56. Bồi thường thiệt hại do hệ thống tải điện gây ra và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
57. Bồi thường thiệt hai do làm ô nhiễm môi trường và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
58. báo cáo thực tập Luật Dân Sự Bồi thường thiệt hai do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
59. Bồi thường thiệt hại do cây cối, súc vật gây ra và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
60. Bồi thường thiệt hại do xâm phạm thi thể, mồ mả và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
61. Bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
62. chuyên đề thực tập Luật Dân Sự Lập di chúc có công chứng tại đơn vị thực tập
63. Đăng ký giao dịch bảo đảm và thực tiễn thực hiện tại đơn vị thực tập
64. Thực hiện nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại và giải quyết tranh chấp có liên quan tại địa phương thực tập
65. Di sản dùng vào việc thờ cúng và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
66. Phân chia di sản thừa kế theo pháp luật và thực tiễn giải quyết tranh chấp liên quan tại đơn vị thực tập
67. Thừa kế quyền sử dụng đất và giải quyết tranh chấp tại địa phương thực tập
68. báo cáo thực tập Luật Dân Sự Thời hiệu khởi kiện về thừa kế và thực tiễn thực hiện tại đơn vị thực tập.

Related Post

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!
Chat Zalo
Chat Facebook
0917193864