Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty hải sản miền Bắc.

Hotrothuctap.com giới thiệu các bạn bộ tài liệu bài báo cáo thực tập kế toán tiền lương mẫu với đề tài Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty hải sản, tuy nhiên ngành nghề kinh doanh của các bạn có thể thay thế trong bài được các bạn nhé, bài số liệu năm 2015 với thông tư mới nhất 200, nên số liệu và các tài khoản cho đến 2016,2017,2018,2019,.. đều vẫn giữ nguyên các bạn nhé, tài liệu này có giá trị cho đến khi có nghị định thông tư mới.

TỔNG HỢP CÁC MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN MỚI NHẤT TẠI: —->  báo cáo thực tập kế toán 

Tổng quan về nội dung đề tài này như sau: các bạn tham khảo nhé, nội dung bài hoàn chỉnh các bạn có thể tải về đề xem chi tiết nội dung:

 • LỜI MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
 • 1.1. Đặc điểm hoạt động, tổ chức quản lý của
 • 1.1.1 Đặc điểm, tình hình chung của đơn vị về quá trình hình thành và phát triển, chức năng, nhiệm vụ; những thành tích đã đạt được, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của
 • 1.1.2. Đặc điểm hoạt động của
 • 1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán, hình thức kế toán đơn vị đang áp dụng và đặc điểm công tác kế toán tại
 • 1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán
 • 1.2.2. Hình thức kế toán
 • 1.2.3. Đặc điểm công tác kế toán
 • 1.3. Nhận xét về thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại
 • CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY
 • 2.1. Đặc điểm lao động, tiền lương và quản lý lao động tiền lương tại
 • 2.1.1. Đặc điểm lao động
 • 2.1.2. Chế độ tiền lương tại
 • 2.1.3. Các khoản trích theo lương tại
 • 2.1.4. Quản lý lao động, tiền lương tại
 • 2.2. Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại
 • 2.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng
 • 2.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng
 • 2.2.3. Sổ sách kế toán sử dụng và trình tự hạch toán
 • 2.3. Nhận xét về thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại
 • 2.3.1. Ưu điểm
 • 2.3.2. Tồn tại
 • CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI
 • 3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
 • 3.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại
 • 3.3. Các giải pháp kiến nghị hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

THAM KHẢO CÁC MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN MỚI NHẤT TẠI: —->  báo cáo thực tập kế toán 

Nội dung bài không copy trên mạng, sản phẩm độc quyền chỉ download tại hotrothuctap.com cho nên các bạn không phải lo lắng về các vấn đề bài tràn lan trên mạng nhé: đề tài: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Thủy sản. Trong bài có các chứng từ kế toán kèm theo bằng file word các bạn có thể chỉnh sửa thành chứng từ công ty của các bạn nhé!.

Ngoài ra mình còn nhận viết báo cáo thực tập kế toán theo yêu cầu các bạn có nhu cầu liên hệ nhé, chân thành cảm ơn các bạn!

 

Mẫu đề cương Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Hotrothuctap.com chia sẻ cho các bạn sinh viên mẫu đề cương khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành kế toán Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bình Đỉnh Sơn, cho các bạ sinh viện đang làm khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp kế toán tham khảo

ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2018
1. Tên đề tài:
“Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bình Đỉnh Sơn”
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1.1 Khái niệm:
– Doanh thu
– Chi phí
– Xác định kết quả kinh doanh
1.1.2 Các nguyên tắc kế toán ảnh hưởng đến việc ghi nhận doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán
1.2. KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CÁC KHOẢN GIẢM DOANH THU
1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng
1.2.1.1 Khái niệm
1.2.1.2 Điều kiện và nguyên tắc ghi nhận doanh thu
1.2.1.3 Các phương thức bán hàng
1.2.1.4 Chứng từ sử dụng
1.2.1.5 Tài khoản sử dụng
1.2.1.6 Sơ đồ hạch toán
1.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.2.2.1 Khái niệm
1.2.2.2 Chứng từ sử dụng
1.2.2.3 Tài khoản sử dụng
1.2.2.4 Sơ đồ hạch toán
1.3. KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN
1.3.1 Khái niệm
1.3.2 Phương pháp xác định giá vốn
1.3.3 Chứng từ sử dụng
1.3.4 Tài khoản sử dụng
1.3.5 Sơ đồ hạch toán
1.4. KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
1.4.1 Khái niệm
1.4.2 Chứng từ sử dụng
1.4.3 Tài khoản sử dụng
1.4.4 Sơ đồ hạch toán
1.5. KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH
1.5.1 Khái niệm
1.5.2 Chứng từ sử dụng
1.5.3 Tài khoản sử dụng
1.5.4 Sơ đồ hạch toán
1.6. KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG
1.6.1 Khái niệm
1.6.2 Chứng từ sử dụng
1.6.3 Tài khoản sử dụng
1.6.4 Sơ đồ hạch toán
1.7. KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
1.7.1 Khái niệm
1.7.2 Chứng từ sử dụng
1.7.3 Tài khoản sử dụng
1.7.4 Sơ đồ hạch toán
1.8. KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC
1.8.1 Khái niệm
1.8.2 Chứng từ sử dụng
1.8.3 Tài khoản sử dụng
1.8.4 Sơ đồ hạch toán
1.9. KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC
1.9.1 Khái niệm
1.9.2 Chứng từ sử dụng
1.9.3 Tài khoản sử dụng
1.9.4 Sơ đồ hạch toán
1.10. KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
1.10.1 Khái niệm
1.10.2 Chứng từ sử dụng
1.10.3 Tài khoản sử dụng
1.10.4 Sơ đồ hạch toán
1.11. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.11.1 Chứng từ sử dụng
1.11.2 Tài khoản sử dụng
1.11.3 Sơ đồ hạch toán
1.12. TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH BÌNH ĐỈNH SƠN
2.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY
2.2. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY
2.3. TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY
2.3.1 Hình thức tổ chức bộ máy quản lý
2.3.2 Mối quan hệ giữa các phòng ban
2.4. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY
2.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán
– Hình thức tổ chức bộ máy kế toán
– Cơ cấu phòng kế toán
2.4.2 Hình thức sổ kế toán
– Hình thức áp dụng
– Các loại sổ
– Trình tự ghi sổ
2.4.3 Hệ thống chứng từ
2.4.4 Hệ thống tài khoản
2.4.5 Hệ thống báo cáo kế toán
2.4.6 Chính sách kế toán áp dụng
CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH BÌNH ĐỈNH SƠN
3.1. ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH, KỲ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
3.2. KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CÁC KHOẢN GIẢM DOANH THU
3.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng
3.2.1.1 Nội dung
3.2.1.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
3.2.1.3 Tài khoản sử dụng
3.2.1.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
3.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
3.2.2.1 Nội dung
3.2.2.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
3.2.2.3 Tài khoản sử dụng
3.2.2.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
3.3. KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN
3.3.1 Nội dung
3.3.2 Cách xác định giá vốn
3.3.3 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
3.3.4 Tài khoản sử dụng
3.3.5 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
3.4. KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
3.4.1 Nội dung
3.4.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
3.4.3 Tài khoản sử dụng
3.4.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
3.5. KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH
3.5.1 Nội dung
3.5.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
3.5.3 Tài khoản sử dụng
3.5.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
3.6. KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG
3.6.1 Nội dung
3.6.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
3.6.3 Tài khoản sử dụng
3.6.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
3.7. KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
3.7.1 Nội dung
3.7.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
3.7.3 Tài khoản sử dụng
3.7.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
3.8. KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC
3.8.1 Nội dung
3.8.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
3.8.3 Tài khoản sử dụng
3.8.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
3.9. KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC
3.9.1 Nội dung
3.9.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
3.9.3 Tài khoản sử dụng
3.9.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
3.10. KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
3.10.1 Nội dung
3.10.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
3.10.3 Tài khoản sử dụng
3.10.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
3.11. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
3.11.1 Nội dung
3.11.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
3.11.3 Tài khoản sử dụng
3.11.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
3.12. TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
4.1. NHẬN XÉT
4.1.1 Nhận xét về tổ chức công tác kế toán tại công ty
4.1.2 Nhận xét về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty
4.1.3 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
4.2. KIẾN NGHỊ
4.2.1 Một số kiến nghị đối với tổ chức công tác kế toán tại công ty
4.2.2 Một số kiến nghị đối với tổ chức kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty
4.2.3 Một số kiến nghị khác nhằm nâng cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

Mình nhận làm bài theo yêu cầu cho các bạn sinh viên kế toán nhé, ai cần mình hỗ trợ làm đề cương, đề tài khóa luận, chuyên đề nt ZALO mình nhe  0917193864, Xin cảm ơn các bạn

Cách làm bài báo cáo thực tập hay nhất, hiệu quả nhất cho các bạn sinh viên!

Vì sao cần phải làm tốt bài báo cáo thực tập và cách làm bài báo cáo thực tập thế nào để điểm cao?

 • Kết quả học tập tốt là một điều đáng mơ ước của tất cả các bạn sinh viên, học sinh,.. tuy nhiên để có được một kết quả học tập tốt thì không phải ai cũng có thể làm được, tất cả chúng ta ai cũng đều cố gắng, đều học bài nhưng điểm số chúng ta không giống nhau. Do cách chúng ta học, cách chúng ta hiểu về bản thân mình, chúng ta chưa tạo điều kiện tốt nhất cho chức năng phát huy sự thông thái của chúng ta.  Trong viết bài báo cáo thực tập cũng như vậy các bạn nhé, mình tự đặt ra câu hỏi là tại sau sinh viên thế hệ sau phải đi lên mạng tìm kiếm những bài báo cáo thực tập của sinh viên thế hệ trước để copy bài về làm báo cáo thực tập cho mình, trong khi các sinh viên khóa trước họ làm được bài trong điều kiện thiếu thốn mọi thứ từ máy tính, mạng internet, tìm kiếm thông tin, và thiếu Cách làm bài báo cáo thực tập hay nhất...Có phải chúng ta đang lười biếng đi hay chúng ta đang không chịu suy nghĩ, hay chất lượng đào tạo đại trà đã làm cho chất lượng sinh viên thời nay kém đi,.
 • Gác lại sự so sánh hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn sinh viên một số Cách làm bài báo cáo thực tập tốt nhất nhất, hiệu quả nhất cho các bạn sinh viên! từ A-Z cho các bạn nhé, với tư cách là thế hệ đi trước, là người thường xuyên viết bài báo cáo thực tập mình có thể cho các bạn một số lời khuyên trong bài viết này.
khoa luan tot nghiep
khoa luan tot nghiep

Một số cách làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hiệu quả nhất

 • Bắt đầu môn học này các bạn sẽ được sự hướng dẫn của văn phòng khoa và của giáo viên hướng dẫn của mình, các bạn nên theo sát và có mặt đầy đủ các buổi gặp hướng dẫn của giảng viên các bạn nhé.

Lựa chọn công ty thực tập

 • Lựa chọn công ty thực tập, điều này là quan trọng đối với các bạn, các trường hợp thường xảy ra hiện nay là có công ty người nhà, nhờ công ty người quen, xin thực tập các công ty đăng trên mạng, không tìm được công ty,.. tất cả các bạn ai cũng phải tìm 1 công ty để xin đóng dấu vào cuốn báo cáo thực tập của mình. Ở trường hợp này nếu các bạn nào không tìm được công ty thực tập thì có thể liên hệ với mình để nhận sự hỗ trợ các bạn nhé

Lựa chọn đề tài làm báo cáo thực tập

 • Đây dường như là bước quan trọng không kém các bạn nhé, bước này sẽ quyết định các bạn sẽ làm trong thời gian sắp tới, theo mình lựa chọn đề tài báo cáo thực tập tốt cần chú ý các yếu tố: công ty gì, lĩnh vực kinh doanh gì, quy mô như thế nào? và thứ 2 là các bạn còn nẵm vững lý thuyết của môn học này nữa hay không?
 • Ví dụ: với thực tập tại 1 công ty may mặc hay xây dựng, số lượng nhân viên rất động, các bạn có thể lựa chọn đề tài về mãng quản trị nguồn nhân lực thì hợp lý, với công ty sản xuất hay kinh doanh nhỏ có sản phẩm nhãn hiệu thì các bạn có thê làm các đề tài thuộc mảng marketing, marketing mix,..
 • Với 1 công ty có sản xuất thì các bạn có thể lựa chọn các đề tài như quy trình sản xuất, quản trị chất lượng, quản trị hàng tồn kho, tiêu chuẩn Iso,…Tuy nhiên dạng đề tài quản trị sản xuất các bạn nên thận trọng nhé vì thường đây là khó nhất trong các đề tài
 • Đối với các bạn học ngành kế toán cũng vậy nhé, công ty sản xuất hay đông nhân viên các bạn có thể chọn kế toán tiền lương, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ,…còn các công ty khác các bạn có thể chọn đề tài bán hàng, xác định kết quả kinh doanh,
 • Với một số ngành khác các bạn cũng tương tự như vậy nhé, tùy vào công ty các bạn là công ty nào để đưa ra 1 đề tài phù hợp nhất các bạn nhé!

Tiến hành làm đề cương báo cáo thực tập theo cách làm bài báo cáo thực tập điểm cao

 • Các bạn lưu ý  phần này các bạn phải xem yêu cầu quy định của nhà trường nhé, các chương mục và thứ tự của nó chứ không nên bưng bê nguyên 1 cái đề cương trên mạng nộp cho giáo viên các bạn nhé, các bạn có thể tham khảo các đề cương trên mạng trước khi các bạn viết đề cương, bằng cách tìm kiếm trên google đề cương báo cáo thực tập ngành học
 • Các bạn lưu ý làm đề cương phải đầy đủ và chi tiết nhé, càng chi tiết càng tốt, thầy cô dễ duyệt đề cuong cho các bạn, ngoài ra các bạn phần kiến nghị giải pháp các bạn ko nên ghi rõ tên giải pháp mà nên ghi giải pháp 1, giải phap 2 vì bài mình chưa làm nên chưa thể biết giải pháp nào được.
 • Thường đề cương khoảng 2-3 trang các bạn cũng ko nên làm ngắn quá, ghi rõ đề tài phía trên, họ và tên, lớp,…

Tiến hành viết bản thảo báo cáo thực tập theo cách làm bài báo cáo thực tập điểm cao.

Điều dĩ nhiên là các bạn nên tham khảo các bài mẫu trên mạng, điều này mình ko nói chắc bạn nào cũng làm phải không, các bạn phải làm theo đề cương sau khi giáo viên hướng dẫn duyệt bài các bạn nhé, hiện nay một số trường yêu cầu quy định viết cơ sở lý luận có nguồn đàng hoàng nên các bạn chú trọng phần này, trích từ website hay sách nào thì ghi nguồn chỗ đó

 • Các sơ đồ – hình vẽ phải có tên đầy đủ
 • Sau mỗi bảng nên vễ biểu đồ mô tả
 • ghi nguồn sau các hình ảnh, bảng biểu
 • tiêu đề viết hoa và site to, ở giữa
 • Bài viết có đủ bố cục mở bài, nội dung và kết bài
 • có trang Tài liệu tham khảo và kết luận
 • số trang phải đúng với quy định trường
 • chú ý đổi tên cty khi copy bài
 • Làm theo để cương dã duyệt

Cách in báo cáo thực tập chuẩn xác nhất

 • Báo cáo thực tập xong rồi nhưng khi in các bạn cần chú ý các điểm sau:
 • Căn chỉnh lề
 • Căn chỉnh bảng không bị nhảy 2 trang
 • Căn chỉnh số trang đúng với quy định nằm ở  góc nào?
 • Căn chỉnh bên trái thường lớn hơn bên phải vì đóng gáy
 • In ra PDF nếu cần trước khi đi in
đề tài báo cáo thực tập du lịch
Nhận làm báo cáo thực tập

Trên đây là một số cách làm báo cáo thực tập mình tổng hợp lại các bạn đang làm báo cáo thực tập chú ý nhé, ngoài ra nếu gặp câu hỏi thắc mắc nào các bạn có thể liên hệ mình có dịch vụ thuê viết báo cáo thực tập các bạn nhé

 • SDT: 0917.193.864
 • ZALO: 0917.193.864
 • GMAIL: hotrosinhvienthuctap@gmail.com
 • Đ/C: Thoại Ngọc Hầu, Hòa Thạnh, Tân Phú, TP.HCM

Quy trình phục vụ tại nha hàng Au Việt

LỜI CẢM ƠN i
BẢNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ii
BẢNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN iii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MOT FASHION 2
1.1.Lịch sử hình thành và phát triển 2
1.1.1 Thông tin công ty 2
CÔNG TY TNHH MOT FASHION 2
1.2.Cơ cấu tổ chức nhân sự của công ty 3
1.2.1. Bộ máy quản lý của công ty 3
2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 3
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM 5
2.1.Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm 5
2.2.Vai trò của tiêu thụ sản phẩm 6
2.3.Ý nghĩa của tiêu thụ sản phẩm 7
2.4 Nội dung của công tác tiêu thụ sản phẩm: 7
2.4.1 Nghiên cứu thị trường 8
2.4.2 Lập kế hoạch tiêu thụ 9
2.4.3 Lựa chọn các hình thức (kênh) tiêu thụ sản phẩm 9
2.4.4 Tổ chức hoạt động bán hàng 10
2.4.5 Các hoạt động xúc tiến hổ trợ cho công tác tiêu thụ sản phẩm 10
2.4.5.1 Quảng cáo: 10
2.4.5.2 Quan hệ công chúng (PR) : 11
2.4.5.3 Khuyến mãi 11
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MOT FASHION 13
3.1 Thị trường tiêu thụ sản phẩm 13
3.2 Công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm: 15
3.2.1 Cơ sở, căn cứ để xây dựng kế hoạch tiêu thụ: 15
3.2.2 Kết quả hoạt động tiêu thụ của công ty trong 3 năm (2014, 2015, 2016): 15
3.3 Mạng lưới tiêu thụ sản phẩm: 18
3.4 Tổ chức hoạt động bán hàng: 18
3.5 Các hoạt động xúc tiến hỗ trợ công tác tiêu thụ sản phẩm 19
3.5.1 Quảng cáo 19
3.5.2 Quan hệ công chúng (PR) 20
3.5.3 Khuyến mãi: 20
3.5.4 Lực lượng bán hàng 21
3.5.5 Marketing trực tiếp 21
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 23
4.1 Đánh giá công tác tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH Mot Fashion 23
4.1.1. Điểm phù hợp 23
4.1.2. Điểm chưa phù hợp 23
4.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Mot Fashion: 24
4.2.1 Mở rộng thị trường tiêu thụ 24
4.2.2.Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến hỗ trợ công tác tiêu thụ sản phẩm 24
4.2.3.Thành lập đội ngũ nhân viên kinh doanh 25
KẾT LUẬN 26
TÀI LIỆU THAM KHẢO 27

 

 

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tại tp.HCM chất lượng giá rẻ

Thuê viết báo cáo thực tập tại tp.hcm Tại sao các bạn cần dịch vụ  của mình?

Thuê viết báo cáo thực tập tại tp.hcm: Chắc hẳn các bạn sinh viên đang đọc bài viết này của tôi. Đang làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp mình là một cựu sinh viên và mình đã từng gặp khó khan trong việc làm báo cáo thực tập của bản thân mình mấy năm về trước. mình cũng đã từng tham khảo các bài mẫu trên mạng và lục tung cả thế giới lên để tìm những mẫu báo cáo thực tập để coppy chúng nộp cho giáo viên. Mình không nói phét chứ “ôi thôi rồi” sau lần đó mình bị giáo viên hường dẫn phát hiện là đi coppy trên mạng, sau lần đó mình mất ăn mất ngủ, lo lắng và hoang mang khi bị giáo viên hướng dẫn khiển trách và từ khi đó mình không dám lên mạng coppy bài báo cáo mẫu nữa. đó là một câu chuyện của mình và mình hy vọng các bạn sẽ không phải lặp lại quá khứ của mình, Hiện nay có những bạn có khả năng viết lách hay tự viết bài báo cáo cho mình có thời gian có nơi thực tập để tự hoàn thành bài báo cáo thực tập cho mình, tuy nhiên bên cạnh đó như ông bà ta vẫn nói có người này người nọ tức là có những bạn không có đủ điều kiện để hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập của mình, chính vì vậy cho nên mình đã có ý tưởng làm dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập cho các bạn sinh viên từ những năm 2010 cho đến nay, Những năm đầu tiên trong công việc mình gặp rất nhiều vấn đề khó khăn cũng như trình độ còn ít dẫn đến hoàn thành cho các bạn chỉ có 90%. Tuy nhiên sau 7 nam kinh nghiệm viết Báo cáo thực tập thuê mình đã có thể cam kết 100% các bạn sinh viên khi sử dụng dịch vụ của mình đều có kết quả tốt cho bài báo cáo thực tập của các bạn.

Thuê viết báo cáo thực tập 1
                                                                 Thuê viết báo cáo thực tập

Hiện nay mình có thể giúp đỡ Thuê viết báo cáo thực tập cho các bạn sinh viên tại khu vực TP.HCM với các nghành:

 • Quản trị kinh doanh
 • Kế toán
 • Tài chính ngân hàng
 • Kinh tế đối ngoại
 • Quan hệ quốc tế
 • Luật
 • Xuất nhập khẩu
 • Thư kí văn phòng
 • Hành chính
 • Và một số lĩnh vực khác

Ngoài dịch vụ Thuê viết báo cáo thực tập hiện nay mình có thể hổ trợ cho các bạn các công ty thực tập thực tế để có kinh nghiệm thực tập làm việc với chi phí hợp lý, ngoài ra mình có thể xin xác nhận thực tập và số liệu công ty cho các bạn nào muốn tự làm bài. Với tiêu chí nơi nào sinh viên khó nơi đó có hỗ trợ vậy cho nên các bạn đang gặp bất kì khó khăn gì mà mình chưa nêu lên trên bài viết này thì các bạn hãy liên hệ cho mình mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn miễn phí.

Thuê viết báo cáo thực tập
                                                                             Thuê viết báo cáo thực tập

Thuê viết báo cáo thực tập của mình có những chính sách hỗ trợ gì

Thời gian gần đây mình đã mở thêm một số dịch vụ miễn phí thật may mắn cho bạn sinh viên nào đọc được bài viết này của mình vì mình có những dịch vụ miễn phí mà mình nghĩ rất cần thiết cho các bạn sinh viên bởi vì ngay từ ban đầu trước khi phổ biến của nhà trường về môn học thực tập tốt nghiệp chắc hẳn các bạn sẽ rất hoang mang và lo lắng không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết phải làm thế nào “ Ông trời ơi hãy cứu Con với” có nhiều bạn yếu vía phải nghĩ đến việc tự tử, nhưng các bạn sẽ được mình hổ trợ miễn phí những cái ban đầu này như mình sẽ tư vấn cho các bạn lựa chọn đề tài hợp lý nhất và phù hợp nhất cho các bạn, sau đó mình sẽ định hướng cho bạn cách trển khai cách thực hiện đề tài này, tiếp đó mình sẽ giời thiệu cho các bạn miễn phí những số liệu cần thiết trược khi bắt đầu viết nội dung, đặc biệt mình đang mở dịch vụ hổ trợ miễn phí làm đề cương chi tiết cho các bạn sinh viên đảm bảo hoàn chính theo yêu cầu của giáo viên. Mình thật tuyệt vời phải không các bạn? Nếu như mình rãnh rỗi mình vẫn hổ trợ miễn phí cho các bạn trong quá trình các bạn làm bài – các bạn có thắc mắc gì thì có thể hỏi mình, mình hứa sẽ tư vấn nhiệt tình cho các bạn.

Tuy nhiên mình cũng đang mở dịch vụ như ban đầu mình nói Dịch vụ Thuê viết báo cáo thực tập tại thành phố Hồ Chí Minh bởi vì cũng có nhiều bạn rất bận rộn không có thời gian làm bài hay là có thời gian làm bài nhưng không tự tin làm bài tốt có thể hoang mang lo lắng không biết phải làm gì, và cũng có bạn nhà có điều kiện đi thuê viết cho khỏe chính vì những lý do này mình mong muốn sẽ là người chấp cánh hợp tác cùng các bạn hoàn thành tốt môn Báo cáo thực tập, các bạn có nhu cầu Thuê viết báo cáo thực tập tại Sài Gòn có thể liên hệ cho mình qua Email: hotrosinhvienthuctap@gmail.com hoặc qua số điện thoại và Zalo: 0917.193.864 rất hân hạnh được trở thành người đồng hành cùng các bạn.

Chúc các bạn đạt kết quả cao trong học tập cũng như may mắn trong cuộc sống.

Top 3 Lời mở đầu báo cáo thực tập tuyển dụng nguồn nhân lực hay nhất!

Tại sao lại phải chọn lời mở đầu báo cáo thực tập tuyển dụng nguồn nhân lực hay?

Lời mở đầu báo cáo thực tập tuyển dụng nguồn nhân lực là một trong những phần mà được GV đanh giá cao, đó là phần mà nhiều trường các bạn phải làm cùng với đề cương của mình. Nó tạo ra ấn tượng ban đầu khi giáo viên đọc bài báo cáo thực tập của các bạn? Vậy lời mở đầu như thế nào cho hay, cho đúng. Sau đâu mình xin nói lại cho các bạn khi làm lời mở đầu các bạn chú ý các đặc điểm sau:

 • Lý do chọn đề tài
 • Mục tiêu của đê tài
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Đối tượng nghiên cứu
 • Cấu trúc đề tài

Thường thì các bạn sẽ làm theo cấu trúc như trên, độ dài của lời mở đầu khoảng 2-3 trang là hay nhất các bạn nhé! Tuy nhiên mình sẽ viết 1 bài viết sau kỹ hơn nói về viết từng mục nhỏ trong lời mở đầu làm sao cho hay, các bạn tìm đọc bài viết kỳ sau của mình nhé!

Chia sẻ Top 3 Lời mở đầu báo cáo thực tập tuyển dụng nguồn nhân lực hay nhất!

Để các bạn dễ hình dung mình chia sẻ 3 lời mở đầu, các bạn tham khảo nhé! tất nhiên là các bạn phải thay tên công ty của các bạn đang thực tập vào nha, không là tiêu đó!!!!

 • Lời mở đầu báo cáo thực tập tuyển dụng: Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty 

LỜI MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài
Ngày nay trong xu thế hội nhập với môi trường cạnh tranh gay gắt các doanh nghiệp phải đối phó với nhiều thách thức. Để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải vững mạnh về mọi nguồn lực trong đó nguồn lực con người đóng vai trò quan trọng. Một doanh nghiệp có hệ thống quản trị nhân lực chuyên môn, bài bản và phù hợp sẽ tạo nên một đội ngũ lao động làm việc hiệu quả, cống hiến hết mình vì sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Đó chính là lợi thế cạnh tranh vô cùng quan trọng của doanh nghiệp trên thương trường.
Khi người lao động không có đủ trình độ chuyên môn, năng lực, tay nghề mà được thuê mướn do sự lựa chọn không chính xác thì họ không những làm giảm năng suất lao động của tổ chức mà còn là gánh nặng của tổ chức đó vì vậy để có được một đội ngũ nhân viên có trình độ, năng động và thực sự phù hợp với công việc, mỗi doanh nghiệp cần phải tiến hành thật tốt quá trình tuyển dụng và tuyển dụng là một hoạt động then chốt, quyết định sự thành công hay thất bại của tổ chức trong việc sử dụng nguồn nhân lực.
Hiện nay vấn đề tuyển dụng đã được quan tâm nhiều ở các công ty, đặc biệt là công ty liên doanh, công ty nước ngoài. Tuy nhiên trong các công ty và doanh nghiệp nhà nước thì chưa thực sự được quan tâm nhiều. Và công ty vật tư Công nghiệp Quốc phòng(CNQP) cũng không phải là một ngoại lệ, do sự chỉ đạo của nhà nước và tổng cục CNQP nên vấn đề tuyển dụng ở đây cũng có những hiệu quả nhất định, tuy nhiên nó vẫn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục. Mặc dù chất lượng lao động ngày càng được nâng cao và phân phối lao động ngày càng hợp lý. Nhưng có những trường hợp người lao động không đủ trình độ, năng lực cũng được tuyển dụng, lao động không phù hợp với công việc phải bố trí đào tạo lại. Vì vậy mà năng suất chất lượng và hiệu quả công việc chưa cao.
Qua thời gian thực tập tại công ty vật tư CNQP, với mong muốn học hỏi những kinh nghiệm quản trị nguồn nhân lực thành công và góp phần giải quyết những hạn chế còn tồn tại trong công tác tuyển dụng của công ty nên em chọn đề tài “Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty vật tư công nghiệp quốc phòng”
2. Mục đích nghiên cứu.
Với việc lựa chọn đề tài này, em mong muốn được hoàn thiện hệ thống các kiến thức quản trị đã được học trong nhà trường và tiếp thu kinh nghiệm quản trị nhân lực thực tế, đồng thời áp dụng những kiến thức đã được trang bị để đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty vật tư CNQP.
3. Phạm vi nghiên cứu.
Nội dung, đối tượng nghiên cứu: công tác tuyển dụng nguồn nhân lực
Phạm vi nghiên cứu: công tác tuyển dụng nói riêng và quản trị nguồn nhân lực nói riêng tại công ty vật tư CNQP.
4. Phương pháp nghiên cứu.
Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong quá trình nghiên cứu đề tài là phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu, giáo trình, các tài liệu tham khảo của công ty, quan sát, phỏng vấn và thu thập những thông tin thực tế trong quá trình tuyển dụng nhân lực tại công ty.
5. Kết cấu đề tài.
Chương I: Những vấn đề cơ bản của tuyển dụng
Chương II: Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty vật tư CNQP.
Chương III: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty vật tư CNQP.
Do thời gian có hạn và sự hiểu biết chưa đầy đủ nên bài viết của em không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong cô cùng các cô chú, anh chị trong công ty đóng góp ý kiến để bài viết của em được hoàn thiện hơn

 • Lời mở đầu báo cáo thực tập tuyển dụng: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH NamLee.

PHẦN MỞ ĐẦU 2
Từ nhiều thập kỷ qua, các nhà khoa học và các tổ chức kinh tế đã nhận thức được rằng: trong các yếu tố để phát triển và phát triển bền vững của nền kinh tế-xã hội nói chung và của các doanh nghiệp nói riêng thì nguồn lực con người là yếu tố cơ bản và quan trọng nhất. Bởi lẽ con người vừa là yếu tố cấu thành nên doanh nghiệp, vận hành và quyết định sự thành bại của doanh nghiệp, vừa là người tạo ra các lợi ích kinh tế cao nhất cho xã hội, cho doanh nghiệp và cho chính bản thân họ. Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế muốn đạt được mục tiêu đề ra và tăng thị phần của mình trên thị trường thì các doanh nghiệp phải có được đội ngũ nhân lực không chỉ đông về số lượng mà còn tốt cả về chất lượng. Trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt hiện nay, khi mà luôn có những thay đổi chóng mặt, những xu hướng mới, những cơ hội và thách thức mới thì mỗi tổ chức cần phải linh hoạt để thích ứng. Những giá trị ngày xưa đã không còn phù hợp với thời buổi hiện nay. Nói như vậy không phải chúng ta phủ nhận hoàn toàn quá khứ. Song một thực tế rõ ràng là các nhân viên, công nhân ngày nay cần thiết phải trang bị một kiến thức mới, một công nghệ mới và với một tư duy mới. Chúng ta chỉ cần giữ lại những gì phù hợp với thời buổi hiện nay, còn những gì không phù hợp thi phải thay đổi. Từ đó nhận thấy rõ nhu cầu cấp thiết của tổ chức trong việc tuyển dụng một đội ngũ nhân viên, công nhân mới thoả mãn nhu cầu của công việc trong thời buổi hiện nay. Đặc biệt là trong nền kinh tế Việt Nam khi mới chuyển từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường thì nhu cầu đó lại càng bức xúc hơn bao giờ hết. Chỉ khi nào các doanh nghiệp, các công ty của Việt Nam có một nguồn lực đủ mạnh thì mới có thể tồn tại và phát triển trên thị trường và sau đó hoà nhập vào nền kinh tế thế giới.
Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyển dụng nguồn nhân lực, trong thời gian thực tập tại công ty TNHH NamLee, được sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo Đồng Xuân Ninh và sự quan tâm giúp đỡ của ban lãnh đạo công ty cùng các anh chị công tác trong phòng Quản lý nhân sự, em đã lựa chọn đề tài :” Công tác tuyển dụng và các giải pháp hoàn thiện hoạt động tuyển dụng nhân lực trong công ty TNHH NamLee International ”.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Đối tượng nghiên cứu : đó chính là hoạt động tuyển dụng nhân lực của công ty TNHH NAM LEE International.
Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề tại công ty TNHH NAM LEE International.
Mục đích nghiên cứu:
Nghiên cứu công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH NAM LEE International nhằm mục đích hoàn thiện và nâng cao công tác tuyển dụng nhân lực tại đó giúp công ty củng cố và duy trì được nguồn nhân lực có số lượng và chất lượng lao động phù hợp, cần thiết cho công ty để đạt được mục đích đề ra.
Phương pháp nghiên cứu:
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp này được viết ra dựa trên lý thuyết về quản lý, quản trị nguồn nhân lực. Phương pháp nghiên cứu: phân tích, tổng hợp, diễn giải các tài liệu thu được từ công ty TNHH NAM LEE International.
Nội dung của chuyên đề gồm 3 chương :
Chương I : Những lý luận cơ bản về tuyển dụng nhân lực trong tổ chức, doanh nghiệp.
Chương II : Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH NamLee.
Chương III : Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH NamLee.

 • Lời mở đầu báo cáo thực tập tuyển dụng :Hoạt động công tác tuyển dụng tại công ty Bia Huế

LỜI MỞ ĐẦU 3

1. Lý do chọn đề tài
Sự biến động mạnh mẽ của môi trường kinh doanh và cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường, với xu hướng toàn cầu hóa, xâm nhập của các công ty đa quốc gia,… các sức ép trên đòi hỏi mỗi nhà quản trị phải có những chiến lược về quản trị con người. Vì vậy nguồn nhân lực ngày càng quan trọng, nó là nguồn sống và nguồn vốn bền vững của mỗi doanh nghiệp.
Hiện nay, Việt nam đã gia nhập WTO thì sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là rất cao. Vì vậy, việc tuyển dụng người có năng lực, bố trí họ vào công việc hoặc chức vụ phụ hợp là tiền đề cơ bản của thuật dùng người.
Công ty TNHH bia Huế một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả hàng đầu Việt Nam nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng, nên công tác tuyển dụng nguồn nhân lực càng quan trọng để công ty hoạt động sản xuât ngày càng phát triển, hàng năm công tác tuyển dụng vào công ty tổ chức rất nhiều đợt.
Xuất phát từ những lý do trên nên nhóm chúng tôi chọn đề tài : “Đánh giá công tác tuyển dụng của công ty trách nhiệm hữu hạn Bia Huế”.
2. Mục tiêu nghiên cứu:
• Phân tích đánh giá công tác tuyển dụng tại công ty TNHH Bia Huế.
• Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình tuyển dụng của công ty.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
• Đối tượng nghiên cứu: Công ty TNHH Bia Huế.
• Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động công tác tuyển dụng tại công ty Bia Huế, tình hình công tác tuyển dụng, những quan điểm và giải pháp.
4. Phương pháp nghiên cứu:
Sử dụng phương pháp thống kê, thông tin sơ cấp, thứ cấp, phỏng vấn trực tiếp. Từ đó phân tích đánh giá công tác tuyển dụng của công ty TNHH Bia Huế.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo các đề cương báo cáo thực tập tuyển dụng như link: https://www.slideshare.net/trongthuy1/de-cuong-chi-tiet-de-tai-tuyen-dung-nguon-nhan-luc-tai-cong-ty

Lời mở đầu ngoài ra còn tùy thược vào ngữ cảnh của doanh nghiệp mà bạn đang thực tập, bạn cần nêu rõ các tồn tại mà công ty đang gặp phải trong lời mở đầu báo cáo thực tập tuyển dụng để có thể làm tốt nội dung thực trạng về sau
Mình chúc các bạn làm tốt bài báo cáo thực tập của các bạn nhé, nếu cần hỗ trợ các bạn cứ liên lạc qua dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập của mình nhé hoặc qua SDT/ZALO mình: 0917193864

19 Đề tài Báo cáo thực tập Du Lịch hay cho bài BCTT – Khoá luận

19 Đề tài Báo cáo thực tập Du lịch hay cho Bài BCTT – Khoá luận

Hôm nay, hotrothuctap xin chia sẻ với các bạn sinh viên đang làm bài báo thực tập 19 đề tài báo cáo thực tập du lịch hay nên chọn. Bên cạnh đó, mình sẽ chia sẻ các đề cương của 19 đề tài này cho các bạn tham khảo.

Chúc các bạn chọn được đề tài phù hợp với công ty và thực lực làm bài của mình. Nếu bạn nào chưa chọn được, còn hoang mang trong vấn đề chọn đề tài thì có thể liên hệ với mình, mình sẽ tư vấn cho các bạn nhé.

Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ bạn nào không có thời gian để viết bài báo cáo thực tập của mình, các bạn có thể liên hệ mình để mình tư vấn chọn đề tài và báo giá cụ thể hơn nha. sdt/zalo: 0917.193.864

 1. Thực Trạng Và Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sản Phẩm Du Lịch Việt Nam
 2. Các Giải Pháp Nâng Cao Tính Hấp Dẫn, Độc Đáo Của Sản Phẩm Du Lịch Việt Nam
 3. Giải Pháp Nâng Cao Lợi Thế Cạnh Tranh Sản Phẩm Du Lịch Bến Tre So Với Tiền Giang
 4. Phát Triển Sản Phẩm Mới Cho Ngành Du Lịch (Địa Phương) Đà Lạt
 5. Một Số Giải Pháp Phát Triển Nguồn Nhân Lực Trực Tiếp Kinh Doanh Du Lịch Trên Địa Bàn (Của Một Địa Phương) Thành Phố Đà Nẵng
 6. Khai Thác Những Điểm Du Lịch Hấp Dẫn Tại Việt Nam
 7. Phát Triển Sản Phẩm Để Nâng Cao Lợi Thế Cạnh Tranh Cho Ngành Du Lịch (Một Địa Phương) Tp. Đà Lạt Đến Năm 2020
 8. Hoàn Thiện Các Chính Sách Du Lịch Để Thúc Đẩy Phát Triển Du Lịch Quốc Tế Ở Việt Nam
 9. Giải Pháp Xây Dựng Và Phát Triển Thương Hiệu Ngành Du Lịch Việt Nam
 10. Các Giải Pháp Nâng Cao Tính Hấp Dẫn Của Sản Phẩm Du Lịch Việt Nam
 11. Những Điều Kiện Thuận Lợi Và Khó Khăn Về Đón Tiếp Khách Du Lịch Quốc Tế Ở Việt Nam Trong Những Năm Sắp Tới
 12. Chiến Lược Phát Triển Sản Phẩm Du Lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long.
 13. Việt Nam –Phát Triển Thế Mạnh Du Lịch Homestay, Du Lịch Biển Và Mice
 14. Nâng Cao Những Điều Kiện Đón Tiếp Và Phục Vụ Khách Du Lịch Quốc Tế Ở Việt Nam
 15. Các Giải Pháp Nâng Cao Các Giá Trị Văn Hóa Việt Nam Tại Khu Du Lịch Sinh Thái (A) Thác Giang Điền
 16. Nâng Cao Vai Trò Của Nhà Nước Trong Việc Cải Thiện Môi Trường Kinh Doanh Du Lịch Quốc Tế
 17. Chiến Lược Phát Triển Các Loại Hình Và Sản Phẩm Du Lịch Quốc Tế Tại Việt Nam
 18. Nâng Cao Vai Trò Của Nhà Nước Trong Việc Tạo Lập Đầy Đủ Và Đồng Bộ Thị Trường Du Lịch Quốc Tế
 19. Hoàn Thiện Các Chính Sách Du Lịch Để Thúc Đẩy Du Lịch Quốc Tế Ở Việt Nam

Trên đây là 19 đề tài báo cáo thực tập du lịch hay, mình chúc các bạn chọn được đề tài phù hợp và làm bài thật tốt. Dưới đây mình cũng xin chia sẻ đề cương và gợi ý làm bài của 19 đề tài báo cáo thực tập du lịch này.

đề tài báo cáo thực tập du lịch
đề tài báo cáo thực tập du lịch

ĐỀ CƯƠNG VÀ GỢI Ý LÀM BÀI CHO 19 ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP DU LỊCH

Đề tài: Thực Trạng Và Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sản Phẩm Du Lịch Việt Nam

 1. Cơ sở lý luận về sản phẩm du lịch và chất lượng sản phẩm du lịch
  1.1 Khái niệm du lịch và các loại hình du lịch
  1.1.1 Du lịch là gì ?
  1.1.2 Các loại hình du lịch là gì ?
  1.2 Khái niệm và những điều kiện của chất lượng sản phẩm du lịch quốc gia
  1.2.1 Khái niệm về chất lượng sản phẩm du lịch
  1.2.2 Các điều kiện để xem là ngành du lịch có chất lượng.
  1.2.2.1 Những quan điểm về chất lượng phải đề cập trong chiến lược du lịch
  Xung quanh quan điểm về chất lượng, điều then chốt của sự thành công được hình thành từ 3 quan điểm gắn bó với nhau:
  – So sánh chất lượng/giá cả
  – Xác định rõ và kiểm tra chất lượng
  – Chất lượng toàn bộ, ở quan điểm về những chu kỳ chất lượng, có nghĩa là tìm kiếm (nghiên cứu) chất lượng từ những yếu tố có liên quan trong chu trình quan điểm – sản xuất – thương mại hóa nó gắn “kiến thức tổng thể về tiến trình đã được chọn lọc và cân nhắc”.
  1.2.2.2 Thỏa mãn những mong muốn của khách
  Người ta nói rằng những nhà bán buôn của ngành du lịch là ban giấc mơ. Nhưng nếu khách hàng bị thất vọng thì họ sẽ không trở lại nữa. Một vài nơi tiếp nhận khách du lịch họ làm cho điều mơ ước của khách không thành hiện thực là do lỗi của sản phẩm cung ứng cho người muốn thỏa mãn.
  Khách trở nên hài lòng cũng như giấc mơ của họ đã hình thành hiện thực trên nền tảng thoải mái. Ta phải bán cho họ sự tiêu khiển thoải mái thực sự.
  Sự thỏa mãn chỉ có thể đánh giá trong thực tiễn bằng những cuộc điều tra, nó cũng mang tính rất chủ quan. Nó biểu hiện giá trị bởi cảm giác (sự thú vị, vẻ đẹp, yên tĩnh…) và sự quan hệ (dễ thương, sẵn sàng, hữu dụng…) nó gắn với những yếu tố cấu thành khác nhau của chất lượng. Nhưng được đánh giá cao ở mức độ khác nhau thuộc vào các cá nhân. Sự thỏa mãn – hài lòng phụ thuộc ở nhu cầu và sự mong đợi của người tiêu dùng, vào một lúc nào đó, mang tính chất khách quan của chất lượng.
  Để thỏa mãn nhu cầu của khách phải đặc biệt chú ý đến sự mong đợi của họ.
  1.2.2.3 Làm chủ được không gian và thời gian ( những cấu thành chính của chất lượng )
  “Sự quá tải của du lịch sẽ giết chết du lịch”. Công chức chỉ ra những tác hại vì bị tắt nghẽn, xấu đi, bẩn thỉu, ồn ào và thể hiện tình trạng như nêm ở một trung tâm bãi tắm ở vùng biễn.
  Sự tắt nghẽn có thể thấy rõ do tập trung kỳ nghỉ hè vào cùng 1 thời gian. Về mặt không gian, do sự tập trung quá tải những trang thiết bị và xây dựng cơ sở hạ tầng là tàn phá đi những điểm du lịch theo mùa.
  Ơ một quốc gia, xu hướng phân chia các ngày nghỉ trong năm tăng lên về số lần có thể làm tăng chất luợng sản phẩm – du lịch cung ứng của các điểm du lịch theo mùa. Lịch nghỉ hè đóng vai trò rất quan trọng đến xu hướng này.
  Chất lượng du lịch tùy thuộc vào mức độ làm chủ về mặt thời gian và không gian.
  1.2.2.4 Có những khu du lịch và trang thiết bị
  Những khu du lịch và trang thiết bị được xác định bởi sự tồn tại và chất lượng của nó như:
  – Cơ sở hạ tầng trong khu du lịch: nước, rác rưởi, sự sạch sẽ…
  – Những thiết bị vui chơi giải trí, dụng cụ thể thao, văn hóa (nơi chiếu phim, khán đài, công viên có sức hấp dẫn…)
  – Những thiết bị phục vụ lưu trú
  Ơ đây, chất lượng được đo không chỉ bằng tiêu chuẩn về mặt tiện nghi, sự an toàn và bằng năng suất mà còn bằng tính thẩm mỹ và sự hòa hợp trong một môi trường xung quanh.
  1.2.2.5 Dịch vụ cung cấp và các hoạt động nhộp nhịp
  Những dịch vụ cung cấp và nhộp nhịp quyết định đến sự thỏa mãn nhu cầu của du khách như:
  – Những sự cung cấp dịch vụ tiếp đón và thông tin
  – Những sự kiện hấp dẫn (lễ hội, triển lãm, hội chợ, lễ tết, các cuộc thi…)
  – Khung cảnh thân thiện của nơi tiếp đón, lời nói mang tính tinh tế và dễ hiểu của nhân viên…
  1.2.2.6 Tính chuyên nghiệp của dịch vụ
  Ngành du lịch là công nghiệp dịch vụ, nó tùy thuộc phần lớn vào chất lượng mang tính chuyên nghiệp của các nhân viên trong toàn bộ tiến trình quan hệ của họ. Nó lệ thuộc vào chất lượng đào tạom của họ.
  Điều này nó thích dụng ở dịch vụ vô hình trong quá trình sản xuất cũng như việc bán sản phẩm.
  1.2.2.7 Sự thông tin và giao tiếp – truyền thông cho khách
  Sự giao tiếp – truyền thông du lịch phải làm hình thành và gợi lên sự mong muốn, ham thích của khách. Những tài liệu phải đẹp, được minh họa đẹp mắt. Sự giao tiếp – truyền thông bằng miệng phải trung thực, có hiệu quả, thiện cảm, và lôi kéo sự chú ý – quan tâm của khách.
  Nhất là, chất lượng thông tin và cách thông tin, phải đảm bảo. Điều này nó là phần của chất lượng du lịch – nó có nghĩa là thông tin phản ánh 1 cách trung thực và trôi chảy, những đặc điểm của sự cung cấp là tin cậy được và thực tế.
  Đưa ra thông tin trung thực và nơi nhận thông tin dễ dàng. Những phương tiện chuyển thông tin bằng vi tính có một sự tiến bộ rất lớn (chẳng hạn như hệ thống minitel và sự suất hiện của video-interactives).
  1.2.2.8 Sự truyền thông để người tiêu thụ chuẩn bị
  1.2.2.9 Chất lượng của nguời tiêu thụ và sụ tôn trong họ tại nơi tiếp đón
  1.2.2.10 Sự trung thành
  Khách hàng đã hài lòng, liệu họ có quay lại không? Không phải mọi du khách đều tìm đến cái mới – nhưng khách hàng họ sẽ nói xung quanh – bàn tán về cái mà họ có nhiều kinh nghiệm. Nó chính là một hình thức của sự trung thành đến sản phẩm mà họ có kinh nghiệm hay không
 2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2012 và 2020
  2.1 Các giải pháp về chiến lược du lịch
  2.2 Các giải pháp về sự thỏa mãn những mong muốn của khách
  2.3 Các giải pháp về việc làm chủ được không gian và thời gian ( những cấu thành chính của chất lượng )
  2.4 Các giải pháp về những khu du lịch và trang thiết bị
  2.5 Các giải pháp về các dịch vụ cung cấp và các hoạt động nhộp nhịp
  2.6 Các giải pháp nâng cao tính chuyên nghiệp của dịch vụ
  2.7 Các giải pháp về sự thông tin và giao tiếp – truyền thông cho khách
  2.8 Các giải pháp về sự truyền thông để người tiêu thụ chuẩn bị
  2.9 Các giải pháp về chất lượng của nguời tiêu thụ và sụ tôn trong họ tại nơi tiếp đón
  2.10 Các giải pháp tạo sự trung thành của khách
đề tài báo cáo thực tập du lịch
đề tài báo cáo thực tập du lịch

Đề tài 2: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH HẤP DẪN, ĐỘC ĐÁO CỦA SẢN PHẨM DU LỊCH VIỆT NAM

 1. Cơ sở lý luận về sản phẩm và tính hấp dẫn-độc đáo của sản phẩm du lịch
 2. Khái niệm về du lịch.
  1.2 Sản phẩm du lịch là gì?
  1.3 Các yếu tố cấu thành sản phẩm du lich :
  Theo D.J. Jeffries & Jos-Krippendorf:
 3. sản phẩm du lịch được cấu thành bởi sáu nhóm yếu tố sau:
  1.3.1 Các tài nguyên thiên nhiên: rừng, núi, biển, sông ngòi, suối, khí hậu…
  1.3.2 Các tài nguyên do con người tao: di tích lịch sử vh, công trình kiến trúc,…
  1.3.3 Hệ thống phương tiện giao thông, thông tin liên lạc.
  1.3.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ ngành du lịch: nhà hàng, khách sạn,…
  1.3.5 Các yếu tố thuộc về con người: tôn giáo, phong tục, tập quán, văn hóa nghệ thuật, lễ hội…
  1.3.6 Các chính sách kinh tế tài chính, chính sách xã hội.
  1.4 Thế nào là tính hấp dẫn, độc đáo của sản phẩm du lịch?
  1.4.1 Tính hấp dẫn là gì?
  1.4.2 Tính độc đáo là gì?
 4. Một số giải pháp nâng cao tính hấp dẫn, độc đáo của sản phẩm du lịch Việt Nam.
  2.1 Một số giải pháp khai thác và bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên
  2.2 Một số giải pháp khai thác và bảo vệ các tài nguyên do con người tao ra
  2.3 Một số giải pháp về thống phương tiện giao thông, thông tin liên lạc.
  2.4 Một số giải pháp về cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ ngành du lịch
  2.5 Một số giải pháp khai thác và bảo vệ các yếu tố thuộc về con người
  2.6 Một số giải pháp về các chính sách kinh tế – tài chính, chính sách xã hội.

Xem thêm gợi ý làm bài 19 đề tài báo cáo thực tập du lịch –> Đề tài báo thực tập du lịch 

Các Câu Hỏi Thường Gặp Khi Đăng Ký Thực Tập Tại HoTroThucTap.com

 1. Đăng ký thực tập có mất phí không?
Khi đăng ký thực tập tại công ty thay vì em phải tới công ty làm các việc vặt mất thời gian, tốn tiền xăng xe đi lại, mất tiền quà cáp cho bộ phận thực tập thì bên mình sẽ hỗ trợ bạn thực tập không cần đến công ty. Với các mức lựa chọn khác nhau về mức phí 300k, 500k, 800k bạn sẽ an tâm về quá trình thực tập của mình. Bạn sẽ không mất nhiều thời gian, cũng như lo ngại về vấn đề thực tập tại công ty.
 1. Đăng ký Thực tập tại Công ty như thế nào?
Quy trình đăng ký cực kỳ đơn giản và nhanh chóng. Khi bạn đăng ký thực tập bạn chỉ cần mang theo chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên đóng phí và bạn đã có thể thực tập.
 1. Bao lâu thì có thể nhận lại bài báo cáo có dấu mộc đỏ của công ty và xin xác nhận thực tập?
Sau khi bạn hoàn chỉnh bài báo cáo thực tập bạn in ra thành cuốn và mang tới công ty nộp ký xác nhận và đóng mộc. Thời gian nộp bài trước 1 ngày. Ngày hôm sau bạn quay lại nhận bài có mộc và nhận xét.
 1. Tôi ở xa không đến nộp phí và nộp bài thì làm thế nào?
Đối với các trường hợp ở xa bạn muốn đăng ký thực tập tại công ty bạn chỉ cần chuyển khoản bên mình sẽ gửi bài qua mail, gửi bản nhận xét có dấu mộc qua bưu điện cho bạn.
 1. Thực tập theo nhóm nhưng làm một bài thì phí như thế nào?
Nếu bạn đăng ký thực tập một bài nhưng làm theo nhóm nhiều bạn thì bên mình vẫn chỉ tính phí như một bài thôi nhé.
 1. Có nhiều đề tài để làm thực tập không?
Hiện tại bên mình có rất nhiều đề tài để các bạn chọn lựa, nếu bạn chưa chọn được đề tài bên mình sẽ tư vấn chọn giúp bạn đề tài nào phù hợp và mang lại điểm cao.
 1. Nhiều sinh viên cùng làm một đề tài trùng đề tài thì sao?
Bạn đăng ký thực tập và giới thiệu được bạn bạn cùng đăng ký thực tập thì bên mình sẽ chiết khấu và giảm phí cho bạn. Bên mình có rất nhiều công ty nên bạn hoàn toàn yên tâm về vấn đề trùng đề tài. Các bạn có thể làm khác đề tài hoặc thực tập công ty khác nhau.
 1. Đăng ký nhiều bạn thực tập thì phí có giảm không?
Trường hợp nhiều bạn cùng đăng ký thực tập tại công ty các bạn sẽ được ưu đãi chiết khấu và giảm phí khi đăng ký nhiều bạn.
 1. Đối với kiến tập thì sinh viên thực tập đăng ký thế nào?
Quy trình đăng ký kiến tập cũng như thực tập, bạn sẽ chọn cho mình hình thức đăng ký và yêu cầu như thế nào để phù hợp phục vụ làm báo cáo nộp lên trường.
 1. Đăng ký thực tập có được lên công ty làm việc hay không?
Đăng ký thực tập tại công ty bạn có thể đến công ty nếu muốn nhưng phải đăng ký trước thời gian và đảm bảo các yêu cầu đề ra của công ty.
error: Content is protected !!