68 đề tài báo cáo thực tập Luật Dân Sự, chuyên đề Luật Dân Sự!

Tổng hợp các đề tài báo cáo thực tập luật dân sự cho các bạn sinh viên đang làm và chuẩn bị làm đề tài tốt nghiệp ngành luật, hiện nay mình cũng đang hỗ trợ cho các bạn sin viên hướng dẫn viết báo cáo thực tập ngành Luật, các bạn cần hỗ trợ có thể add ZALO hoặc SDT: 0917.193.864

Tham khảo thêm các đề tài báo cáo thực tập ngành luật tại: http://hotrothuctap.com/category/mau-bao-cao-thuc-tap/mau-bao-cao-thuc-tap-nganh-luat/

69 đề tài báo cáo thực tập LUẬT DÂN SỰ

1. báo cáo thực tập Luật Dân Sự Áp dụng tập quán để giải quyết các tranh chấp dân sự tại địa phương thực tập
2. Chế độ pháp lý đối với giám hộ và thực tiễn thực hiện quan hệ giám hộ tại địa phương thực tập
3. Việc bảo vệ quyền dân sự của cá nhân tại địa phương thực tập
4. chuyên đề thực tập Luật Dân Sự  Quyền thay đổi họ, tên của cá nhân và thực tiễn thực hiện việc thay đổi họ tên của cá nhân tại địa phương thực tập

Báo cáo thực tập luật dân sự
Báo cáo thực tập luật dân sự

5. Quyền của cá nhân đối với hình ảnh và thực tiễn bảo vệ quyền của cá nhân đối với hình ảnh tại địa phương thực tập
6. Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân và thực tiễn bảo vệ danh dự, nhân phẩm và uy tín của cá nhân tại địa phương thực tập
7. Quyền chuyển đổi giới tính và thực tiễn áp dụng quy định về chuyển đổi giới tính tại địa phương thực tập
8. Quyền về đời sống riêng tư, bí mật gia đình, bí mật cá nhân và thực hiện bảo vệ quyền này tại địa phương thực tập
9. Tuyên bố cá nhân chết và tuyên bố cá nhân mất tích và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
10. Những vấn đề pháp lý của pháp nhân và thực tiễn áp dụng pháp luật về pháp nhân tại địa phương thực tập
11. Giao dịch dân sự vô hiệu và thực tiễn giải quyết tranh chấp về hợp đồng vô hiệu tại địa phương thực tập
12. Đại diện của pháp nhân và thẩm quyền đại diện của pháp nhân tại địa phương thực tập
13. Bảo vệ người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu và thực tiễn áp dụng tại địa phương thực tập
14. Đại diện theo ủy quyền và ủy quyền lại và thực tiễn áp dụng tại địa phương thực tập
15. Bảo vệ quyền sở hữu của cá nhân và thực tiễn bảo vệ quyền sở hữu của cá nhân tại địa phương thực tập
16. báo cáo thực tập Luật Dân Sự Nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng của chủ sở hữu và việc áp dụng quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về vi phạm quy tắc xây dựng tại địa phương thực tập
17. Xác định ranh giới và mốc giới giữa các bất động sản liền kề và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
18. Sở hữu chung của dòng họ đối với nhà thờ, ruộng đất hương hỏa và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
19. Sở hữu chung trong nhà chung cư, các loại tranh chấp và thực tiễn giải quyết tranh chấp tại địa phương thực tập
20. Những vấn đề pháp lý trong sở hữu chung của vợ chồng và thực tiễn áp dụng pháp luật tại địa phương thực tập
21. báo cáo thực tập Luật Dân Sự Xác lập quyền sở hữu đối với gia súc, gia cầm bị thất lạc và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
22. Quyền về lối đi qua bất động sản liền kề và thực tiễn giải quyết tranh chấp tại địa phương thực tập
23. Giao dịch bảo đảm và những tranh chấp về giao dịch bảo đảm tại địa phương thực tập
24. chuyên đề thực tập Luật Dân Sự  Thế chấp quyền sử dụng đất và những tranh chấp về thế chấp quyền sử dụng đất tại địa phương thực tập
25. Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
26. Ký kết, thực hiện hợp đồng thế chấp tài sản tại địa phương thực tập
27. Đại diện theo ủy quyền và ủy quyền lại tại đơn vị thực tập
28. Tranh chấp trong thực hiện hợp đồng và việc giải quyết các tranh chấp phát sinh trong thực hiện các loại hợp đồng
29. Ký kết, thực hiện hợp đồng đặt cọc và thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng đặt cọc
30. báo cáo thực tập Luật Dân Sự Tín chấp và thực tiễn thực hiện tín chấp tại địa phương thực tập
31. Thay đổi chủ thể trong quan hệ nghĩa vụ và thực tiễn thực hiện tại đơn vị thực tập
32. Ký kết, thực hiện việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
33. Sửa đổi, chấm dứt hợp đồng và thực tiễn thực hiện tại đơn vị thực tập
34. Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng và thực tiễn thực hiện tại đơn vị thực tập
35. chuyên đề thực tập Luật Dân Sự  Ký kết, thực hiện hợp đồng mua bán tài sản và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng mua bán tài sản tại địa phương thực tập
36, Bán đấu giá tài sản và thực tiễn thực hiện tại đơn vị thực tập
37. Mua sau khi dùng thử, mua trả chậm, trả dần và thực tiễn áp dụng pháp luật tại địa phương thực tập
39. Tặng cho nhà ở và quyền sử dụng đất – giải quyết tranh chấp phát sinh tại địa phương thực tập
40. Tặng cho tài sản có điều kiện và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
41. Hợp đồng vay tài sản và giải quyết những tranh chấp phát sinh từ hợp đồng vay tài sản tại địa phương thực tập
42. Họ, hụi, biêu, phường và thực tiễn thực hiện, giải quyết tranh chấp tại địa phương thực tập
43. báo cáo thực tập Luật Dân Sự Ký kết, thực hiện hợp đồng thuê nhà ở và giải quyết những tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thuê nhà ở tại địa phương thực tập
44. Hợp đồng về quyền sử dụng đất và giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tại địa phương thực tập
45. Ký kết, thực hiện hợp đồng dịch vụ và thực tiễn thực hiện tại đơn vị thực tập
46. Ký kết, thực hiện hợp đồng vận chuyển hành khách và hợp đồng vận chuyển hàng hóa tại địa phương thực tập
47. Ký kết, thực hiện hợp đồng gia công và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng gia công tại đơn vị thực tập
48. Hợp đồng dịch vụ pháp lý và thực tiễn thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý tại đơn vị thực tập
49. báo cáo thực tập Luật Dân Sự Hợp đồng ủy quyền thế chấp quyền sử dụng đất và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tại địa phương thực tập
50. Bồi thường thiệt hại do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng và vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết, thực tiễn áp dụng pháp luật tại đơn vị thực hiện
51. chuyên đề Luật Dân Sự Bồi thường thiệt hại do dùng chất kích thích gây ra và thực tiễn áp dụng pháp luật để giải quyết tranh chấp tại địa phương thực tập
52. Bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra và thực tiễn áp dụng pháp luật tại đơn vị thực tập
53. Bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
54. Bồi thường thiệt hai do người làm công, học nghề gây ra và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
55. Bồi thường thiệt hại do các ô tô, xe máy gây ra và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
56. Bồi thường thiệt hại do hệ thống tải điện gây ra và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
57. Bồi thường thiệt hai do làm ô nhiễm môi trường và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
58. báo cáo thực tập Luật Dân Sự Bồi thường thiệt hai do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
59. Bồi thường thiệt hại do cây cối, súc vật gây ra và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
60. Bồi thường thiệt hại do xâm phạm thi thể, mồ mả và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
61. Bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
62. chuyên đề thực tập Luật Dân Sự Lập di chúc có công chứng tại đơn vị thực tập
63. Đăng ký giao dịch bảo đảm và thực tiễn thực hiện tại đơn vị thực tập
64. Thực hiện nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại và giải quyết tranh chấp có liên quan tại địa phương thực tập
65. Di sản dùng vào việc thờ cúng và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
66. Phân chia di sản thừa kế theo pháp luật và thực tiễn giải quyết tranh chấp liên quan tại đơn vị thực tập
67. Thừa kế quyền sử dụng đất và giải quyết tranh chấp tại địa phương thực tập
68. báo cáo thực tập Luật Dân Sự Thời hiệu khởi kiện về thừa kế và thực tiễn thực hiện tại đơn vị thực tập.

Tổng hợp 33 đề tài chuyên đề thực tập luật Thương mại Quốc Tế

Mẫu đề tài chuyên đề tốt nghiệp luật Thương mại Quốc Tế

Chia sẻ Tổng hợp 33 đề tài chuyên đề tốt nghiệp luật Thương mại Quốc Tế cho các bạn sinh viên đang làm bài báo cáo thực tập luật Thương mại Quốc Tế, nhận hướng dẫn các bạn làm báo cáo thực tập ngành Luật, các bạn liện tư vấn thêm qua SDT/ZALO mình 0917.193.864

Mẫu đề tài báo cáo thực tập ngành luật, chuyên đề tốt nghiệp luật Thương mại Quốc Tế cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo thực tập ngành Luật tham khảo, các đề tài này đang được hotrothuctap.com hoàn chỉnh nội dung bài hoàn thiện cho các bạn sinh viên sử dụng tham khảo, các bạn vui lòng cập nhật thêm các thông tin bài mới trên website hotrothuctap.com nhé

33 đề tài chuyên đề thực tập luật Thương mại Quốc Tế KHOA PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

chuyên đề tốt nghiệp luật Thương mại Quốc Tế
chuyên đề tốt nghiệp luật Thương mại Quốc Tế
 • 1. Báo cáo tốt nghiệp luật Thương mại Quốc Tế: LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
 • 1. Bối cảnh hội nhập của Việt Nam hiện nay và những tác động tới địa phương/đơn vị/doanh nghiệp.
 • 2. Đấu thầu mua sắm công – thực trạng pháp luật và thực tiễn triển khai tại địa phương/đơn vị/doanh nghiệp.
 • 3. Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với Chính phủ nước tiếp nhận đầu tư và thực tiễn của Việt Nam/địa phương/doanh nghiệp.
 • 4. Giải quyết kiến nghị của nhà thầu nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam và liên hệ thực tiễn của địa phương/doanh nghiệp.
 • 5. Phòng tránh và giải quyết các tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế tại Việt Nam và liên hệ thực tiễn của doanh nghiệp.
 • 6. Ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế và những vấn đề cần lưu ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
 • 7. Lựa chọn pháp luật nước ngoài để điều chỉnh hợp đồng thương mại quốc tế và thực tiễn vận dụng trong quá trình thực hành nghề nghiệp của Anh/Chị.
 • 8. chuyên đề tốt nghiệp luật Thương mại Quốc Tế Nghĩa vụ của bên mua trong hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế theo quy định của CISG 1980 và pháp luật Việt Nam – một số khía cạnh so sánh và những vấn đề cần lưu ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
 • 9. Thực hiện hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế và những vấn đề cần lưu ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
 • 10. Thực thi các cam kết về mở cửa thị trường của Việt Nam trong khuôn khổ WTO – cơ hội và thách thức đối với địa phương/ngành hàng/doanh nghiệp.
 • 11. Hình thức của hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế theo quy định của CISG 1980 và pháp luật Việt Nam – một số khía cạnh so sánh và những vấn đề cần lưu ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
 • 12. Phòng tránh và giải quyết các tranh chấp về chống bán phá giá và liên hệ thực tiễn của địa phương/ngành hàng/doanh nghiệp.
 • 13. Nghĩa vụ của bên bán trong hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế theo quy định của CISG 1980 và pháp luật Việt Nam – một số khía cạnh so sánh và những vấn đề cần lưu ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
 • 14. Tập quán thương mại quốc tế và thực tiễn vận dụng trong quá trình thực hành nghề nghiệp của Anh/Chị.
 • 15. Tranh chấp về chống bán phá giá trong khuôn khổ WTO và thực tiễn tham gia giải quyết tranh chấp của Việt Nam.
 • 16. INCOTERMS 2010 và thực tiễn vận dụng trong quá trình thực hành nghề nghiệpcủa Anh/Chị.
 • 17. Sử dụng biện pháp tự vệ thương mại tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập hiện nay.
 • 18. Các trường hợp miễn trách nhiệm theo quy định của CISG 1980 và pháp luật Việt Nam – một số khía cạnh so sánh và những vấn đề cần lưu ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
 • 19. Bình luận về vai trò của WTO hiện nay và chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn tới.
 • 20. Sử dụng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ vànhững vấn đề cần lưu ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
 • 21. Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế vànhững vấn đề cần lưu ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
 • 22. Các phương thức thanh toán quốc tế – một số khía cạnh so sánh và thực tiễn sử dụng của doanh nghiệp.
 • 23. Phương thức hoà giải thương mại và thực tiễn vận dụng trong giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế tại Việt Nam/địa phương/doanh nghiệp.
 • 24. chuyên đề tốt nghiệp luật Thương mại Quốc Tế: Trách nhiệm của các bên khi vi phạm hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế theo quy định của CISG 1980 và pháp luật Việt Nam – một số khía cạnh so sánh và những vấn đề cần lưu ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
 • 25. Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế tại Trọng tài và vànhững vấn đề cần lưu ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
 • 26. Sử dụng phương thức thương lượng trong giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế và liên hệ thực tiễn của doanh nghiệp.
 • 27. Tư vấn lựa chọn các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế và liên hệ thực tiễn thực hành nghề nghiệp.
 • 28. Phạm vi áp dụng của CISG 1980 và những vấn đề cần lưu ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
 • 29. Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế tại Toà án và những vấn đề cần lưu ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
 • 30. Việt Nam với các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và những tác động tới địa phương/đơn vị/doanh nghiệp.
 • 31. Sử dụng biện pháp trợ cấp và những vấn đề pháp lý đặt ra đối với Việt Nam.
 • 32. Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế trong khuôn khổ WTO và thực tiễn tham gia của Việt Nam.
 • 33. Đề tài khác do học viên đề xuất và được Bộ môn chấp nhận.
  Lưu ý:chuyên đề tốt nghiệp luật Thương mại Quốc Tế Học viên có thể xác định cụ thể phạm vi nghiên cứu của chuyên đề (ví dụ: thực tiễn của Việt Nam hoặc tại Thành phố Hà Nội, hoặc tại doanh nghiệp X, hoặc Hiệp hội Y v.v.) và đăng ký với tổ công tác quản lý thực tập của lớp theo đúng quy định.

Hỗ trợ khác dành cho sinh viên làm chuyên đề tốt nghiệp luật Thương mại Quốc Tế

Trên đây là Tổng hợp 33 đề tài chuyên đề báo cáo thực tập luật Thương mại Quốc Tế cho các bạn sinh viên tham khảo Ngoài ra trong website còn có danh sách đề tài chuyên đề thực tập ngành luật cho các chuyên ngành khác về mạng luật các bạn có thể tham khảo một số đề tài tại link>>>>>>>>>>>>>: http://hotrothuctap.com/tag/bao-cao-thuc-tap-nganh-luat/

ho tro thuc tap
BÁO CÁO THỰC TẬP LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Nhóm xin chúc tất cả các bạn sinh viên làm tốt bài Chuyên đề tốt nghiệp luật thương mại của mình ngoài ra thì các anh chị các bạn sinh viên nào cần hỗ trợ thuê viết báo cáo thực tập thương mại và chuyên đề tốt nghiệp ngành luật  thì có thể liên hệ với nhóm qua số điện thoại và Zalo 091 719 3864 để được hỗ trợ viết nội dung hoàn chỉnh cho bài nhé

Hoặc hãy truy cập vào Fanfage link>>>>>>>>>>>>>https://www.facebook.com/VietBaoCaoThucTapThue/

HỖ TRỢ VIẾT ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP NGÀNH LUẬT

GMAIL: hotrosinhvienthuctap@gmail.com

ZALO: 0917.193.864

SDT: 0917.193.864

26 Đề tài luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Lựu chọn đề tài chuyên đế tốt nghiệp luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng?

Để có 1 kết quả thật tốt trong thời gian thực tập và hoàn thành bài báo cáo thực tập ngành luật của mình ngoài các yếu tố về trình độ, kiến thức, nơi thực tập, thì yếu tố khá quan trọng nữa là đề tài chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật mà mọi người chọn là gì, sau đây mình xin gợi ý cho các bạn sinh viên đang có hướng chọn đề tài luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng một số đề tài có thể các bạn đang cần!

Luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

25 đề tài báo cáo thực tập ngành luật: luật cạnh tranh và và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùn

 • 1. Thực trạng thực thi pháp luật đối với hành vi thoả thuận hạn chế cạnh tranh.
 • 2. Thực trạng thực thi pháp luật đối với hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường
 • 3. Thực trạng thực thi pháp luật đối với hành vi lạm dụng vị trí độc quyền
 • 4. Thực trạng thực thi pháp luật đối với hành vi tập trung kinh tế
 • 5. Thực trạng hưởng miễn trừ đối với các hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm
 • 6. Thực trạng thực thi pháp luật đối với hành vi chỉ dẫn gây nhầm lẫn
 • 7. Thực trạng thực thi pháp luật đối với hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh
 • 8. Thực trạng thực thi pháp luật đối với hành vi ép buộc trong kinh doanh
 • 9. Thực trạng thực thi pháp luật đối với hành vi gièm pha doanh nghiệp khác
 • 10. Thực trạng thực thi pháp luật đối với hành vi gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác
 • 11. Thực trạng thực thi pháp luật đối với hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh
 • 12. Thực trạng thực thi pháp luật đối với hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh
 • 13. Thực trạng thực thi pháp luật đối với hành vi bán hàng đa cấp bất chính
 • 14. Tìm hiểu thực tiễn hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam.
 • 15. Thực trạng xử lý vi phạm pháp luật đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh về trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng
 • 16. Thực trạng xử lý vi phạm pháp luật đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh về trách nhiệm cung cấp thông tin hàng hoá, dịch vụ cho người tiêu dùng
 • 17. Thực trạng xử lý vi phạm pháp luật đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh về trách nhiệm trong việc thực hiện hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
 • 18. Thực trạng xử lý vi phạm pháp luật đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh về trách nhiệm cung cấp bằng chứng giao dịch cho người tiêu dùng
 • 19. Thực trạng xử lý vi phạm pháp luật đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh về trách nhiệm bảo hành hàng hoá, linh kiện, phụ kiện
 • 20. Thực trạng xử lý vi phạm pháp luật đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh về trách nhiệm thu hồi hàng hoá có khuyết tật
 • 21. Thực trạng xử lý vi phạm pháp luật đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hoá có khuyết tật gây ra
 • 22. Thực trạng giải quyết tranh chấp giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng thông qua Toà án
 • 23. Thực trạng giải quyết tranh chấp giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng thông qua Cục quản lý cạnh tranh
 • 24. Thực trạng giải quyết tranh chấp giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng thông qua Uỷ ban nhân dân
 • 25. Thực trạng giải quyết tranh chấp giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng thông qua Hội bảo vệ người tiêu dùng
 • 26. Thực trạng giải quyết tranh chấp giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng thông qua Trọng tài

Hỗ trợ gì từ hotrothuctap.com cho các bạn đang làm chuyên đề tốt nghiệp luật cạnh tranh và và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Trên đây là 25 Đề tài báo cáo thực tập ngành luật, chuyên đề tốt nghiệp luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho các bạn sinh viên tham khảo Ngoài ra trong website còn có danh sách đề tài chuyên đề thực tập ngành luật cho các chuyên ngành khác về mạng luật các bạn có thể tham khảo một số đề tài tại link>>>>>>>>>>>>>: http://hotrothuctap.com/tag/bao-cao-thuc-tap-nganh-luat/

ho tro thuc tap
BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH LUẬT

Nhóm xin chúc tất cả các bạn sinh viên làm tốt bài Chuyên đề tốt nghiệp luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của mình ngoài ra thì các anh chị các bạn sinh viên nào cần hỗ trợ thuê viết báo cáo thực tập ngành luật và chuyên đề tốt nghiệp ngành luật  thì có thể liên hệ với nhóm qua số điện thoại và Zalo 091 719 3864 để được hỗ trợ viết nội dung hoàn chỉnh cho bài nhé

Hoặc hãy truy cập vào Fanfage link>>>>>>>>>>>>>https://www.facebook.com/VietBaoCaoThucTapThue/

HỖ TRỢ VIẾT ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP NGÀNH LUẬT

GMAIL: hotrosinhvienthuctap@gmail.com

ZALO: 0917.193.864

SDT: 0917.193.864

Tổng hợp 25 chuyên đề tốt nghiệp luật đất đai, đề tài thực tập luật đất đai

Tại sao sinh viên cần tham khảo mẫu đề tài Chuyên đề tốt nghiệp luật đất đai?

Chia sẻ 25 mẫu đề tài báo cáo thực tập ngành luật, Chuyên đề tốt nghiệp luật đất đai: Chủ đề Luật đất đai cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo thực tập ngành Luật tham khảo, các đề tài này đang được hotrothuctap.com hoàn chỉnh nội dung bài hoàn thiện cho các bạn sinh viên sử dụng tham khảo, các bạn vui lòng cập nhật thêm các thông tin bài mới trên website hotrothuctap.com nhé, một số bài đã được nhóm hotrothuctap.com làm sẵn với nội dung chất lượng, được chia sẻ tại MENU DOWNLOAD MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP

báo cáo thực tập luật đất đai
báo cáo thực tập luật đất đai

Chia sẻ 25 báo cáo thực tập luật đất đai, Chuyên đề tốt nghiệp luật đất đai

 • 1. Hãy chỉ ra những tồn tại, bất cập lớn nhất trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nơi địa phương học viên công tác? Học viên chỉ rõ nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục?
 • 2. Tại sao Luật Đất đai 2013 lại quy định căn cứ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải dựa trên cơ sở “Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND cấp huyện đã được phê duyệt”? Chỉ rõ quy định như vậy giải quyết được tồn tại, vướng mắc gì trong thực tiễn thời gian qua? Liên hệ với địa phương nơi học viên công tác?
 • 3. Chuyên đề tốt nghiệp luật đất đai Hãy chỉ ra những vấn đề nổi cộm nhất hiện nay trong việc tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư nơi địa phương học viên công tác? Chỉ ra nguyên nhân của những nổi cộm đó và đề xuất giải pháp khắc phục?
 • 4. Vấn đề minh bạch, công khai và dân chủ trong việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nơi địa phương học viên sinh sống và công tác được biểu hiện như thế nào? Chỉ rõ những vấn đề nổi cộm và đề xuất giải pháp khắc phục?
 • 5. Vấn đề chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp nơi địa phương học viên sinh sống và công tác diễn ra như thế nào? Có gì nổi cộm? Chỉ rõ nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục?
 • 6. Anh hay chị nhận xét gì về giá đất do nhà nước quy định và giá đất thị trường trong trường hợp thu các nghĩa vụ tài chính từ người sử dụng đất cho ngân sách nhà nước và trong việc áp giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất? Hãy nêu các ví dụ cụ thể.
 • 7. Thực tiễn công tác đăng ký đất đai và quản lý hồ sơ địa chính nơi học viên công tác? Đánh giá những kết quả đã đạt được và những hạn chế, vướng mắc?
 • 8. Thực tiễn công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất nơi học viên công tác? Đánh giá những kết quả đã đạt được và những hạn chế, vướng mắc?
 • 9. Hãy phân tích các quy định của pháp luật hiện hành về chính sách bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. Anh (Chị) có nhận xét, đánh giá gì về việc thực thi chính sách bồi thường về đất nông nghiệp trong thời gian qua tại địa phương nơi Anh (Chị) sinh sống hoặc công tác? Lý giải vì sao trong thời gian qua người có đất nông nghiệp bị thu hồi thường khiếu nại về vấn đề bồi thường?
 • 10. Hãy phân tích các quy định của pháp luật hiện hành về chính sách tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở. Anh (Chị) có nhận xét, đánh giá gì về việc thực thi chính sách tái định cư trong thời gian qua nơi địa phương Anh (Chị) sinh sống và công tác? Lý giải vì sao trong thời gian qua người có đất bị thu hồi thường khiếu nại về vấn đề tái định cư?
 • 11. chuyên đề tốt nghiệp luật đất đai Hãy chỉ rõ những dạng tố cáo thường xảy ra trong lĩnh vực thu hồi đất nơi địa phương Anh (Chị) sinh sống hoặc công tác? Theo Anh (Chị), đâu là nguyên nhân và cần có biện pháp hữu hiệu gì để hạn chế tình trạng đó?
 • 12. Thực trạng hiện nay người dân thường bất đồng và khiếu nại với các cơ quan chức năng về tình trạng thu hồi đất còn nhiều khuất tất, ảnh hưởng tới đời sống của người dân. Anh (Chị) hãy chỉ rõ những biểu hiện của những dạng sai phạm trong thu hồi đất mà người dân khiếu nại và cho biết những nhận định, đánh giá của mình về vấn đề đó?
 • 13. Anh (Chị) hãy chỉ rõ những tồn tại, bất cập và vướng mắc nổi cộm hiện nay trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất? Giải thích rõ nguyên nhân của những tồn tại, bất cập, vướng mắc đó và cho một số đề xuất khắc phục? Anh (Chị) có nhận xét, đánh giá gì về việc thực thi chính sách bồi thường trong thời gian qua tại địa phương nơi Anh (Chị) đang học tập và công tác?
 • 14. Hãy phân tích các quy định của pháp luật hiện hành về chính sách tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở. Anh (Chị) có nhận xét, đánh giá gì về việc thực thi chính sách tái định cư trong thời gian qua, Luật Đất đai 2013 ra đời có gì mới nhằm hạn chế, khắc phục những tồn tại, bất cập về chính sách tái định cư? Anh (Chị) có nhận xét, đánh giá gì về việc thực thi chính sách tái định cư trong thời gian qua tại địa phương nơi Anh (Chị) đang học tập và công tác?
 • 15.Chuyên đề tốt nghiệp luật đất đai : Phân tích các quy định hiện hành về vấn đề hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất? Anh (Chị) có nhận xét, đánh giá gì về việc thực thi chính sách hỗ trợ trong thời gian qua tại địa phương nơi Anh (Chị) đang học tập và công tác?
 • 16. Hãy chỉ ra những tồn tại, bất cập về giải quyết tranh chấp đất đai trong thực tế thời gian qua nơi địa phương học viên sinh sống hoặc công tác? Chỉ rõ nguyên nhân và đề xuất những giải pháp khắc phục.
 • 17. Hãy chỉ ra những tồn tại, bất cập và nguyên nhân dẫn đến các tranh chấp về các hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất nơi học viên sinh sống hoặc công tác? Chỉ rõ nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục.
 • 18. Hãy chỉ ra những tồn tại, bất cập và những vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết các tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất nơi học viên sinh sống hoặc công tác? Chỉ rõ nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục.
 • 19. Hãy chỉ ra những tồn tại, bất cập và những vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết các tranh chấp về hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất nơi học viên sinh sống hoặc công tác? Chỉ rõ nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục.
 • 20. Theo quan điểm của Anh (Chị), cần có biện pháp gì hữu hiệu để hạn chế tình trạng tồn đọng các án kiện về đất đai và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai trong thời gian tới tại địa phương Anh (Chị) sinh sống hoặc công tác?
 • 21. Hãy chỉ ra những dạng tố cáo phổ biến và điển hình trong lĩnh vực đất đai xảy ra thời gian qua nơi Anh (Chị) sinh sống hoặc công tác? Chỉ rõ nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục.
 • 22.chuyên đề tốt nghiệp luật đất đai: Hãy chỉ ra những tồn tại, bất cập và hạn chế trong quá trình giải quyết các khiếu nại trong lĩnh vực đất đai tại địa phương nơi Anh (Chị) sinh sống hoặc công tác? Chỉ rõ nguyên nhân và đề xuất những giải pháp khác phục.
 • 23. Hãy chỉ ra những tồn tại, bất cập và hạn chế trong quá trình giải quyết các tố cáo trong lĩnh vực đất đai tại địa phương nơi Anh (Chị) sinh sống hoặc công tác? Chỉ rõ nguyên nhân và đề xuất những giải pháp khác phục.
 • 24. Đánh giá thực trạng pháp luật về giải quyết khiếu nại liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất nơi Anh (Chị) sinh sống hoặc công tác? Nêu giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giải quyết khiếu nại liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất?
 • 25. Theo quan điểm của Anh (Chị), cần có biện pháp gì hữu hiệu để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về giải quyết tố cáo trong lĩnh vực đất đai thời gian tới? Liên hệ thực tế tại địa phương nơi Anh (Chị) sinh sống hoặc công tác?

Hỗ trợ từ nhóm về viết báo cáo thực tập luật đất đai, Chuyên đề tốt nghiệp ngành luật

Trên đây là 25 Đề tài báo cáo thực tập ngành luật, chuyên đề tốt nghiệp luật đất đai cho các bạn sinh viên tham khảo Ngoài ra trong website còn có danh sách đề tài chuyên đề thực tập ngành luật cho các chuyên ngành khác về mạng luật các bạn có thể tham khảo một số đề tài tại link>>>>>>>>>>>>>: http://hotrothuctap.com/tag/bao-cao-thuc-tap-nganh-luat/

ho tro thuc tap
BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH LUẬT

Nhóm xin chúc tất cả các bạn sinh viên làm tốt bài Chuyên đề tốt nghiệp luật đất đai của mình ngoài ra thì các anh chị các bạn sinh viên nào cần hỗ trợ thuê viết báo cáo thực tập ngành luật và chuyên đề tốt nghiệp ngành luật  thì có thể liên hệ với nhóm qua số điện thoại và Zalo 091 719 3864 để được hỗ trợ viết nội dung hoàn chỉnh cho bài nhé

Hoặc hãy truy cập vào Fanfage link>>>>>>>>>>>>>https://www.facebook.com/VietBaoCaoThucTapThue/

HỖ TRỢ VIẾT ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP NGÀNH LUẬT

GMAIL: hotrosinhvienthuctap@gmail.com

ZALO: 0917.193.864

SDT: 0917.193.864

Lựa chọn 25 đề tài báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp luật Môi trường

Tham khảo mẫu đề tài chuyên đề tốt nghiệp luật Môi trường?

Chia sẻ 25 mẫu đề tài báo cáo thực tập ngành luật, chuyên đề tốt nghiệp luật Môi trường  cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo thực tập ngành Luật tham khảo, các đề tài này đang được hotrothuctap.com hoàn chỉnh nội dung bài hoàn thiện cho các bạn sinh viên sử dụng tham khảo, các bạn vui lòng cập nhật thêm các thông tin bài mới trên website hotrothuctap.com nhé

Báo cáo thực tập luật môi trường
Báo cáo thực tập luật môi trường

25 mẫu báo cáo thực tập ngành luật, chuyên đề tốt nghiệp luật Môi trường

1. Thực tế áp dụng pháp luật về thông tin môi trường.
2. Thực tế áp dụng pháp luật bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh hoá chất.
3. Thực tế áp dụng pháp luật về kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường nước trong lưu vực sông.
4. Thực tế áp dụng pháp luật về vai trò, quyền và nghĩa vụ của tổ chức chính trị – xã hội, xã hội nghề nghiệp trong bảo vệ môi trường.
5. Thực tế áp dụng pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khí
6. Thực tế áp dụng pháp luật về thuế bảo vệ môi trường.
7. Thực tế áp dụng pháp luật về Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
8. Thực tế áp dụng pháp luật về Phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.
9. Thực tế áp dụng pháp luật về Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.
10. Thực tế áp dụng pháp luật về đánh giá môi trường
11. Thực tế áp dụng pháp luật về quản lý chất thải thông thường
12. Thực tế áp dụng pháp luật về quản lý chất thải nguy hại
13. Thực tế áp dụng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường.
14. Thực tế áp dụng pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu
15. Thực tế áp dụng pháp luât về bảo vệ môi trường trong hoạt động xuất khẩu
16. Tìm hiểu vai trò của cộng đồng trong bảo vệ môi trường bằng pháp luật.
17. Thực tế áp dụng pháp luật về bảo vệ các khu bảo tồn thiên nhiên.
18. Thực tế áp dụng pháp luật về bảo vệ động, thực vật quý, hiếm ưu tiên bảo vệ
19. Thực tế áp dụng pháp luật về kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại.
20. Thực tế áp dụng pháp luật về an toàn sinh học.
21. Thực tế áp dụng pháp luật về cưỡng chế, tuân thủ, giám sát đối với sinh vật biến đổi gen.
22. Thực tế áp dụng pháp luật về dịch vụ hệ sinh thái và chi trả dịch vụ hệ sinh thái.
23. Thực tế giải quyết tranh chấp môi trường tại địa phương
24. Thực tế xử lý vi phạm pháp luật môi trường tại địa phương
25. Thực tế áp dụng pháp luật môi trường tại địa phương (sinh viên có thể chọn địa phương và lĩnh vực pháp luật môi trường cụ thể khác với những nội dung đã đề cập ở phần trên).

Một số hỗ trợ khác dành cho sinh viên làm chuyên đề tốt nghiệp luật Môi trường

Trên đây là 25 Đề tài báo cáo thực tập ngành luật thương mại, chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật môi trường cho các bạn sinh viên tham khảo Ngoài ra trong website còn có danh sách đề tài chuyên đề thực tập ngành luật cho các chuyên ngành khác về mạng luật các bạn có thể tham khảo một số đề tài tại link>>>>>>>>>>>>>: http://hotrothuctap.com/tag/bao-cao-thuc-tap-nganh-luat/

ho tro thuc tap
BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH LUẬT

Nhóm xin chúc tất cả các bạn sinh viên làm tốt bài Chuyên đề tốt nghiệp luật thương mại của mình ngoài ra thì các anh chị các bạn sinh viên nào cần hỗ trợ thuê viết báo cáo thực tập thương mại và chuyên đề tốt nghiệp ngành luật  thì có thể liên hệ với nhóm qua số điện thoại và Zalo 091 719 3864 để được hỗ trợ viết nội dung hoàn chỉnh cho bài nhé

Hoặc hãy truy cập vào Fanfage link>>>>>>>>>>>>>https://www.facebook.com/VietBaoCaoThucTapThue/

HỖ TRỢ VIẾT ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP NGÀNH LUẬT

GMAIL: hotrosinhvienthuctap@gmail.com

ZALO: 0917.193.864

SDT: 0917.193.864

Top 20 đề tài thực tập, chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật Thương mại

Tại sao sinh viên cần tham khảo mẫu đề tài Chuyên đề tốt nghiệp luật thương mại?

Tổng hợp 20 đề tài thực tập ngành luật, Chuyên đề tốt nghiệp luật thương mại: Chủ đề Luật Thương mại cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo thực tập ngành Luật tham khảo, các đề tài này đang được hotrothuctap.com hoàn chỉnh nội dung bài hoàn thiện cho các bạn sinh viên sử dụng tham khảo, các bạn vui lòng cập nhật thêm các thông tin bài mới trên website hotrothuctap.com nhé

Báo cáo thực tập luật thương mại
Báo cáo thực tập luật thương mại

Danh sách top 20 Chuyên đề tốt nghiệp luật thương mại các bạn tham khảo:

 • 1. Thực tiễn hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp tại công ty luật hoặc văn phòng luật sư nơi tác giả thực tập .
 • 2. Thực tiễn thi hành quy định pháp luật về tổ chức quản lý doanh nghiệp tại doanh nghiệp nơi tác giả thực tập.
 • 3. Thực tiễn thi hành pháp luật về chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần tại tại doanh nghiệp nơi tác giả thực tập.
 • 4. Thực tiễn thi hành pháp luật về thành lập doanh nghiệp tại địa phương nơi tác giả thực tập
 • 5. Thực tiễn thi hành về điều kiện kinh doanh tại doanh nghiệp nơi tác giả thực tập.
 • 6. Những thuận lợi, khó khăn trong thực tiễn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp nơi tác giả thực tập.
 • 7. Thực tiễn thực hiện cải cách hành chính trong thủ tục thành lập doanh nghiệp tại địa phương nơi tác giả thực tập
 • 8. Thực tiễn thi hành pháp luật về thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư nơi tác giả thực tập
 • 9. Thực tiễn thi hành thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nơi tác giả thực tập
 • 10. Thực tiễn hoạt động tư vấn hợp đồng thương mại tại công ty luật hoặc văn phòng luật sư nơi tác giả thực tập.
 • 11. Thực tiễn triển khai đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế tại doanh nghiệp nơi tác giả thực tập và bài học kinh nghiệm.
 • 12. Thực tiễn giải quyết tranh chấp thương mại tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam.
 • 13. Thực tiễn thi hành quy định pháp luật về khuyến khích, ưu đãi đầu tư tại địa phương nơi tác giả thực tập
 • 14. Thực tiễn hoạt động tư vấn giải quyết tranh chấp thương mại tại công ty luật hoặc văn phòng luật sư nơi tác giả thực tập .
 • 15. Thực tiễn thực hiện quy định pháp luật về sự hỗ trợ của Tòa án đối với hoạt động của trọng tài tại Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam.
 • 16. Thực tiễn thực hiện Luật trọng tài thương mại (2010) tại Trung tâm trọng tài nơi tác giả thực tập
 • 17. Thực tiễn thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại tại Trung tâm trọng tài nơi tác giả thực tập.
 • 18. Thực tiễn giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Tòa án nơi tác giả thực tập
 • 19. Thực tiễn xử lý hợp đồng thương mại vô hiệu tại Tòa án nơi tác giả thực tập
 • 20. Thực tiễn thực hiện quy định pháp luật về sự hỗ trợ của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đối với hoạt động của Trọng tài thương mại.

Một số hỗ trợ khác dành cho sinh viên làm Chuyên đề tốt nghiệp luật thương mại

Trên đây là 20 Đề tài báo cáo thực tập ngành luật thương mại, chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật thương mại cho các bạn sinh viên tham khảo Ngoài ra trong website còn có danh sách đề tài chuyên đề thực tập ngành luật cho các chuyên ngành khác về mạng luật các bạn có thể tham khảo một số đề tài tại link>>>>>>>>>>>>>: http://hotrothuctap.com/tag/bao-cao-thuc-tap-nganh-luat/

ho tro thuc tap
BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH LUẬT

Nhóm xin chúc tất cả các bạn sinh viên làm tốt bài Chuyên đề tốt nghiệp luật thương mại của mình ngoài ra thì các anh chị các bạn sinh viên nào cần hỗ trợ thuê viết báo cáo thực tập thương mại và chuyên đề tốt nghiệp ngành luật  thì có thể liên hệ với nhóm qua số điện thoại và Zalo 091 719 3864 để được hỗ trợ viết nội dung hoàn chỉnh cho bài nhé

Hoặc hãy truy cập vào Fanfage link>>>>>>>>>>>>>https://www.facebook.com/VietBaoCaoThucTapThue/

HỖ TRỢ VIẾT ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP NGÀNH LUẬT

GMAIL: hotrosinhvienthuctap@gmail.com

ZALO: 0917.193.864

SDT: 0917.193.864

error: Content is protected !!