Mẫu đề cương kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành, Cực hay, kỹ!

ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

*MỞ ĐẦU:
1. Nêu ý nghĩa của việc chọn đề tài (Tại sao chọn đề tài này)
1.1. Về lý luận
1.2. Về thực tiễn
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu (lý luận và thực tiến)
6. Cấu trúc chuyên đề: Nội dung đề tài gồm ba chương ngoài mở bài và kết luận (Nêu tên ba phần đó)
Chương 1: Cơ sở lý luận của đề tài
Chương 2: Thực trạng vấn đề ở đơn vị thực tập
Chương 3 : Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất – tính giá thành sản phẩm tại đơn vị thực tập.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI KẾ TOÁN SẢN XUẤT, SẢN PHẢM, CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ SẢN XUẤT, SẢN PHẢM, CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

1.1.1. Đặc điểm về sản xuất xây lắp và sản phẩm
1.1.2. Chi phí sản xuất
1.1.2.1. Khái niệm
1.1.2.2. Nội dung các khoản mục cấu thành chi phí sản phẩm
a. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
b. Chi phí nhân công trực tiếp
c. Chi phí sản xuất chung
1.1.3. Giá thành sản phẩm
1.1.3.1. Khái niệm
1.1.3.2. Các loại giá thành trong sản xuất
1.1.4. Đối tượng hạch toán chi phí và đối tượng tính giá thành
1.1.4.1. Đối tượng hạch toán chi phí
1.1.4.2. Đối tượng tính giá thành
1.1.4.3. Kỳ tính giá thành

1.2. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

1.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.2.1.1. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất: Phương pháp tập hợp trực tiếp và phương pháp phân bổ gián tiếp
1.2.1.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung
a. Khái niệm
b. Tài khoản sử dụng
c. Phương pháp hạch toán
d. Chứng từ, sổ sách liên quan
1.2.1.3. Kế toán các khoản giảm chi phí trong sản xuất
a. Giảm chi phí nguyên vật liệu (nếu có)
b. Giảm chi phí nhân công….. (nếu có)
1.2.1.4. Kế toán tổng hợp, phân bổ, kết chuyển chi phí để tính giá thành sản phẩm
1.2.1.4.1. Tài khoản sử dụng
1.2.1.4.2. Phương pháp hạch toán
1.2.1.4.3. Chứng từ, sổ sách liên quan
1.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ và tính giá thành sản phẩm hoàn thành.
1.2.2.1. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.2.2.2. Tính giá thành sản phẩm hoàn thành
1.2.2.3. Chứng từ, sổ sách liên quan

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

2.1 KHÁI QUÁT SƠ LƯỢC VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP

2.1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY
2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
– Quá trình hình thành công ty
+ Nếu là doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước : Thành lập theo quyết định số mấy, ngày nào, của Cơ quan chức năng, ban ngành nào, giấy phép đăng ký kinh doanh.
+ Nếu là các doanh nghiệp tư nhân, cổ phần, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hợp tác xã . . . : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số, ngày.
+ Tên Kinh doanh của Doanh nghiệp, trụ sở chính, địa chỉ.
– Quâ trnh phât triển của cng ty :
Nêu tóm tắt quá trình phát triển của Công ty từ khi thành lập đến nay, nêu một số mốc thời gian quan trọng, hoặc những bước ngoặt phát triển của Công ty.
– Một số chỉ tiêu chủ yếu liên quan đến sự phát triển (vốn kinh doanh, doanh thu, chi phí, vốn sản xuất . . .)
Lấy số liệu 3 năm liên tục trở lại đây cho các chỉ tiêu trên.
2.1.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty :
Sản xuất, kinh doanh, hoặc lắp đặt, xây lắp những mặt hàng chủ yếu nào; cung cấp những loai dịch vụ nào .

2.1.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT, QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY

2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
a-Đặc điểm chung ( bộ máy trực tuyến hay chức năng hay hỗn hợp giữa trực tuyến và chức năng )
b-Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty (tãm t¾t s¬ ®å tæ chøc bé m¸y, nêu rõ chức năng của từng vị trí, phòng ban trong bộ máy quản lý hoặc với các đội XD nếu có)
2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty
a-Tổ chức bộ máy kế toán của công ty :
Tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình phân tán hay tập trung, có bao nhiêu thành viên, nêu sơ đồ tổ chức Bộ máy kế toán , nhiệm vụ của từng thành viên trong bộ máy kế toán
b-Hình thức kế toán công ty áp dụng
Hình thức nào : Nhật ký chung, Nhật ký chứng từ, Nhật ký Sổ cái, Chứng từ ghi sổ (Nêu trình tự luân chuyển chứng từ công ty đang áp dụng)

2.1.3. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC
2.1.3.1. Hệ thống tài khoản hiện nay Công ty đang áp dụng: Trong phần này cần nêu rõ so với hệ thống tài khoản thống nhất hiện hành Công ty có sử dụng những tài khoản nào khác không? cụ thể như thế nào?
2.1.3.2. Phương pháp tính thuế: Nộp thuế GTGT Theo phương pháp trực tiếp hay khấu trừ
2.1.3.3. Kỳ tính giá thành tại công ty : tháng , quý, năm hay theo từng công trình cụ thể.

2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY (DN)

2.2.1. Chi phí sản xuất, tính giá thành xây lắp tại công ty
2.2.1.1-Nội dung cấu thành chi phí sản xuất tại công ty :
Chi phí sản xuất tại công ty bao gồm những loại nào, nêu rõ từng loại ( ví dụ chi phí NVL trực tiếp gồm ……)
2.2.1. 2-Phân loại chi phí sản xuất tại công ty :
-Chi phí trực tiếp
-Chi phí gián tiếp

2.2.1. 3-Phương pháp phân bổ chi phí chung tại công ty :Tại Công ty , các chi phí không hạch toán trưc tiếp được cho từng đối tượng sử dụng thì được theo dõi và phân bổ như thế nào ? Ví dụ như chi phí sản xuất chung được phân bổ cho từng sản phẩm theo tiêu thức nào ( Nguyên vật liệu trực tiếp, Nhân công trực tiếp.. ). Trình bày cách phân bổ.

2.2.2. Thực trạng kế toán phí sản xuất giá thành tại công ty
2.2.2. 1-Đối tượng hạch toán chi phí, đối tượng tính giá thành tại công ty
Công ty tập hợp chi phí và tính giá thành SP hoàn thành cụ thể ?.
Mô tả sơ lược quá trình phát sinh các loại chi phí , cách thức theo dõi, hạch toán ( VD : Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh như thế nào . . , Chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung.)
2.2.2.2-Phương pháp hạch toán chi phí và phương pháp tính giá thành áp dụng tại công ty :
a. Phương pháp hạch toán chi phí :
Công ty Hạch toán chi phí theo phương pháp Kê khai thường xuyên hay Kiểm kê định kỳ.
• Tập hợp và phân bổ các loại chi phí sản xuất :
a1 .Chi phí NVLTT :
+ Nội dung chi phí :Gồm các loại chi phí nào?
+ Phương pháp phân bổ Chi phí NVLTT ( nếu có)
+ Tài khoản sử dụng (TK 621):, Các loại chứng từ ( PX.., bảng kí, sổ Chi tiết CPSX..
+ Chứng từ gốc, chứng từ kế toán (từ 3 đến 5 chứng từ), các sổ kế toán liên quan
a2. Chi phí tiền lương công nhân trực tiếp :
+ Nội dung chi phí ( lương, BHXH..)
+ Cách tính lương cho công nhân:Trình bày cách tính lương, đơn giá lương ( nếu có): Tính lương theo thời gian hay khoán..
+ Phương pháp phân bổ chi phí nhân công cho đối tượng tính giá thành tại công ty. ( nếu có)
+ Tài khoản sử dụng(TK 622):, Các loại chứng từ ( Bảng chấm công, bảng tính lương, bảng phân bổ tiền lương ( nếu có), sổ Chi tiết CPSX..
+ Chứng từ gốc, chứng từ kế toán (từ 3 đến 5 chứng từ), các sổ kế toán liên quan
A3. Chi phí sản xuất chung :
+ Tại công ty phát sinh những loai chi phí sản xuất chung nào:(chi phí điện, vận chuyển vật tư thiết bị đến công trnh..
+ Phương pháp phân bổ : phân bổ theo tiêu thức hiện đang áp dụng tại Công ty.
+ Tài khoản sử dung (TK627) Các loại chứng từ, sổ sách (tương tự các phần trên)
+ Chứng từ gốc, chứng từ kế toán (từ 3 đến 5 chứng từ), các sổ kế toán liên quan
b.Tính và hạch toán giá thành :
Công ty áp dụng phương pháp tính giá thành nào ? Ví dụ : là phương pháp giản đơn ( trực tiếp )
Trình bày cách tính giá thành : Cách xác định giá trị Sản phẩm dở dang tại thời điểm cuối kỳ, tính giá thành SP
b1. Tập hợp CPSX : Kết chuyển toàn bộ chi phí SX trong kỳ ( gồm các sổ chi phí 621,622, 627 ) sang sổ chi phí 154 (cho từng loại sản phẩm)
b2.Tính giá thành Sản phẩm
Lấy số liệu về một đối tượng tính giá thanh cụ thể để minh hoạ cho tất cả các bước trên .

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY

3.1. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HOẠT ĐỘNG ĐANG NGHIÊN CỨU
3.1.1. Đánh giá thực trạng
3.1.1.1-Nhận xét chung về công tác kế toán và kế toán tập hợp chi phí tính giá thành XL tại công ty
3.1.1.2-Những tồn tại (yếu điểm ) về hạch toán chi phí tính giá thành tại công ty cần phải hoàn thiện
a -Về tổ chức công tác kế toán, bộ máy kế toán
b-Về phương pháp tập hợp chi phí, phân bổ chi phí
c-Về phương pháp tính giá thành và biện pháp hạ thấp giá thành
3.1.2. Các biện pháp hoàn thiện: Căn cứ vào tình hình thực tế đưa ra một số biện pháp giải quyết để có thể áp dụng vào tình hình thực tế tại công ty
3.2. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.2.1. Kết luận
3.2.2. Kiến nghị
3.2.2.1. Đối với Doanh nghiệp
3.2.2.2. Đối với nhà trường

Các bạn sinh viên đang làm báo cáo thực tập gặp khó khăn trong quá trình hoàn thành bài có thể liên hệ mình hỗ trợ nhé, mình có dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập và các hộ trợ khác cho các bạn

SDT/ZALO MÌNH: 0917.193.864

 

 

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh công ty điện lực Củ Chi

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh công ty điện lực Củ Chi là mẫu báo cáo thực tập kế toán dành cho các bạn sinh viên làm báo cáo thực tập kế toán công, kế toán hành chính sự nghiệp tham khảo nhé, mẫu báo cáo thực tập này được biên soạn bao gồm 50 trang tất cả nội dung, sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn nào cần tài liệu mẫu báo cáo thực tập kế toán tại công ty điện lực

Sau đây mình xin giới thiệu đôi nét về các mục trong báo cáo thực tập kế toán tại công ty điện lực, hiện tại trong bài mình để là công ty điện lực Củ Chi, cac bạn co thể thay đổi sang công ty điện lực khác bất kỳ nhé!

 • CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỦ CHI
 • 1.1 Tổng quan về công ty Điện Lực Củ Chi:
 • 1.1.1 Giới thiệu về công ty Điện Lực Củ Chi:
 • 1.1.2 Lịch sử hình thành
 • 1.1.3 Quá trình phát triển của công ty Điện Lực Củ Chi:
 • 1.1.4 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty Điện Lực Củ Chi:
 • 1.1.5 Sơ đồ tổ chức quản lý:
 • 1.1.6 Chức năng của các Phòng, Ban, Đội:
 • 1.2 Tổ chức công tác kế toán tại công ty ĐLCC:
 • 1.2.1 Hình thức tổ chức công tác kế toán:
 • 1.2.3 Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận kế toán:
 • 1.3 Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển của công ty
 • 1.3.1 Thuận lợi
 • 1.3.2 Khó khăn
 • 1.3.3 Phương hướng phát triển
 • CHƯƠNG 2:CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
 • 2.1 Cơ sở lý luận chung về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh
 • 2.1.1 Các khái niệm
 • 2.1.2 Đặc điểm về doanh thu
 • 2.1.3 Điều kiện ghi nhận doanh thu
 • 2.2 Các khoản giảm trừ doanh thu
 • 2.2.1 Khái niệm
 • 2.2.2 Thuế không hoàn lại
 • 2.3 Hình thức kế toán
 • 2.3.1 Sổ sách chứng từ
 • 2.3.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.3.3 Kết cấu tài khoản
 • 2.3.4 Một số phương pháp hạch toán chủ yếu
 • 2.4 Xác định kết quả kinh doanh
 • 2.4.1 Khái niệm
 • 2.4.2 Cách xác định kết quả kinh doanh
 • 2.4.3 Cách tính thuế TNDN
 • 2.4.4 Phương pháp kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh
 • CHƯƠNG 3:THỰC TIỄN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀXÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỦ CHI
 • 3.1 Thực trạng về kế toán doanh thu tại công ty ĐLCC
 • 3.1.1 Tài khoản sử dụng
 • 3.1.2 Một số phương pháp hạch toán tại công ty
 • 3.2 Phương pháp kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh tại công ty
 • 3.2.1 Phương pháp kết chuyển
 • 3.2.2 Xác định kết quả kinh doanh tại công ty
 • CHƯƠNG 4:NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
 • 4.1 Nhận xét
 • 4.1.1 Ưu điểm
 • 4.2 Kiến nghị

Các bạn download về để xem nội dung bài nhé, ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số đề tài báo cáo thực tập kế toán hành chính sự nghiệp khác với đề tài: xác định kết quả kinh doanh tại khác tại website hotrothuctap.com tại TỔNG HỢP CÁC MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN MỚI NHẤT TẠI: —->  báo cáo thực tập kế toán 

Ngoài ra mình còn nhận viết báo cáo thực tập kế toán theo yêu cầu các bạn có nhu cầu liên hệ nhé, chân thành cảm ơn các bạn!

 

Mẫu đề cương Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Hotrothuctap.com chia sẻ cho các bạn sinh viên mẫu đề cương khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành kế toán Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bình Đỉnh Sơn, cho các bạ sinh viện đang làm khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp kế toán tham khảo

ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2018
1. Tên đề tài:
“Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bình Đỉnh Sơn”
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1.1 Khái niệm:
– Doanh thu
– Chi phí
– Xác định kết quả kinh doanh
1.1.2 Các nguyên tắc kế toán ảnh hưởng đến việc ghi nhận doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán
1.2. KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CÁC KHOẢN GIẢM DOANH THU
1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng
1.2.1.1 Khái niệm
1.2.1.2 Điều kiện và nguyên tắc ghi nhận doanh thu
1.2.1.3 Các phương thức bán hàng
1.2.1.4 Chứng từ sử dụng
1.2.1.5 Tài khoản sử dụng
1.2.1.6 Sơ đồ hạch toán
1.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.2.2.1 Khái niệm
1.2.2.2 Chứng từ sử dụng
1.2.2.3 Tài khoản sử dụng
1.2.2.4 Sơ đồ hạch toán
1.3. KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN
1.3.1 Khái niệm
1.3.2 Phương pháp xác định giá vốn
1.3.3 Chứng từ sử dụng
1.3.4 Tài khoản sử dụng
1.3.5 Sơ đồ hạch toán
1.4. KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
1.4.1 Khái niệm
1.4.2 Chứng từ sử dụng
1.4.3 Tài khoản sử dụng
1.4.4 Sơ đồ hạch toán
1.5. KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH
1.5.1 Khái niệm
1.5.2 Chứng từ sử dụng
1.5.3 Tài khoản sử dụng
1.5.4 Sơ đồ hạch toán
1.6. KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG
1.6.1 Khái niệm
1.6.2 Chứng từ sử dụng
1.6.3 Tài khoản sử dụng
1.6.4 Sơ đồ hạch toán
1.7. KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
1.7.1 Khái niệm
1.7.2 Chứng từ sử dụng
1.7.3 Tài khoản sử dụng
1.7.4 Sơ đồ hạch toán
1.8. KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC
1.8.1 Khái niệm
1.8.2 Chứng từ sử dụng
1.8.3 Tài khoản sử dụng
1.8.4 Sơ đồ hạch toán
1.9. KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC
1.9.1 Khái niệm
1.9.2 Chứng từ sử dụng
1.9.3 Tài khoản sử dụng
1.9.4 Sơ đồ hạch toán
1.10. KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
1.10.1 Khái niệm
1.10.2 Chứng từ sử dụng
1.10.3 Tài khoản sử dụng
1.10.4 Sơ đồ hạch toán
1.11. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.11.1 Chứng từ sử dụng
1.11.2 Tài khoản sử dụng
1.11.3 Sơ đồ hạch toán
1.12. TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH BÌNH ĐỈNH SƠN
2.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY
2.2. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY
2.3. TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY
2.3.1 Hình thức tổ chức bộ máy quản lý
2.3.2 Mối quan hệ giữa các phòng ban
2.4. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY
2.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán
– Hình thức tổ chức bộ máy kế toán
– Cơ cấu phòng kế toán
2.4.2 Hình thức sổ kế toán
– Hình thức áp dụng
– Các loại sổ
– Trình tự ghi sổ
2.4.3 Hệ thống chứng từ
2.4.4 Hệ thống tài khoản
2.4.5 Hệ thống báo cáo kế toán
2.4.6 Chính sách kế toán áp dụng
CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH BÌNH ĐỈNH SƠN
3.1. ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH, KỲ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
3.2. KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CÁC KHOẢN GIẢM DOANH THU
3.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng
3.2.1.1 Nội dung
3.2.1.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
3.2.1.3 Tài khoản sử dụng
3.2.1.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
3.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
3.2.2.1 Nội dung
3.2.2.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
3.2.2.3 Tài khoản sử dụng
3.2.2.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
3.3. KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN
3.3.1 Nội dung
3.3.2 Cách xác định giá vốn
3.3.3 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
3.3.4 Tài khoản sử dụng
3.3.5 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
3.4. KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
3.4.1 Nội dung
3.4.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
3.4.3 Tài khoản sử dụng
3.4.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
3.5. KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH
3.5.1 Nội dung
3.5.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
3.5.3 Tài khoản sử dụng
3.5.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
3.6. KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG
3.6.1 Nội dung
3.6.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
3.6.3 Tài khoản sử dụng
3.6.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
3.7. KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
3.7.1 Nội dung
3.7.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
3.7.3 Tài khoản sử dụng
3.7.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
3.8. KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC
3.8.1 Nội dung
3.8.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
3.8.3 Tài khoản sử dụng
3.8.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
3.9. KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC
3.9.1 Nội dung
3.9.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
3.9.3 Tài khoản sử dụng
3.9.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
3.10. KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
3.10.1 Nội dung
3.10.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
3.10.3 Tài khoản sử dụng
3.10.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
3.11. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
3.11.1 Nội dung
3.11.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
3.11.3 Tài khoản sử dụng
3.11.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
3.12. TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
4.1. NHẬN XÉT
4.1.1 Nhận xét về tổ chức công tác kế toán tại công ty
4.1.2 Nhận xét về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty
4.1.3 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
4.2. KIẾN NGHỊ
4.2.1 Một số kiến nghị đối với tổ chức công tác kế toán tại công ty
4.2.2 Một số kiến nghị đối với tổ chức kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty
4.2.3 Một số kiến nghị khác nhằm nâng cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

Mình nhận làm bài theo yêu cầu cho các bạn sinh viên kế toán nhé, ai cần mình hỗ trợ làm đề cương, đề tài khóa luận, chuyên đề nt ZALO mình nhe  0917193864, Xin cảm ơn các bạn

error: Content is protected !!