Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương mẫu 2017

Hotrothuctap.com xin giới thiệu tới các bạn sinh viên đang làm báo cáo thực tập kế toán đề tài ké toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty, hôm nay team ra lò 1 bài báo cáo mới về đề tài tiền lương, theo thông tư 200 nhé, số liệu 2016, và rất phù hợp với các công ty khác nhau, số lượng nhân sự cũng như sắp xếp lương

trong bài có đủ chứng từ các bạn có thể đổi tên công ty của các bạn rồi in ra đóng dấu là xong các bạn nhé, các chứng từ bao gồm bảng lương, chấm công, thanh toán tiền lương, BHXH, sổ cái các loại,..tương đối đầy đủ với 1 bài báo cáo thực tập kế toán tiền lương.

Nhìn nhận được tầm quan trọng của nội dung tiền lương và các khoản trích nộp theo lương, Trong thời gian thực tập tốt nghiệp tại Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại – Dịch Vụ Tâm Anh Thư, em đã chọn đề tài thực tập: “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại – Dịch Vụ Tâm Anh Thư”. Nội dung chuyên đề tốt nghiệp trước hết đưa ra những lý luận chung về tiền lương, tiếp đó đi xem xét thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại – Dịch Vụ Tâm Anh Thư

 • MỤC LỤC
 • LỜI MỞ ĐẦU 1
 • PHẦN A: GIỚI THIỆU CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ TÂM ANH THƯ 3
 • I. Chức năng: 3
 • II. Cơ cấu tổ chức 3
 • 1. Sơ đồ tổ chức 3
 • 2.Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban 4
 • 3.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán ở Công ty 5
 • 4.Chính sách kế toán áp dụng tại công ty 8
 • PHẦN B: NỘI DUNG THỰC TẬP 10
 • I.Cơ sở lý luận 10
 • 1.Khái niệm, vai trò, ý nghĩa và các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương 10
 • 1.1.Khái niệm tiền lương 10
 • 1.2.Nhiệm vụ, vai trò của tiền lương 10
 • 1.3.Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương 11
 • 2.Phân loại 11
 • 2.1.Phân loại lao động trong doanh nghiệp 11
 • 2.1.1.Phân loại theo tính chất hợp đồng lao động 11
 • 2.1.2. Phân loại theo lao động trực tiếp và lao động gián tiếp 12
 • 2.2 Các hình thức tiền lương 12
 • 2.2.1 Hình thức tiền lương theo thời gian 12
 • 2.2.2 Hình thức tiền lương theo sản phẩm 13
 • 2.2.3 Hình thức tiền lương hỗn hợp 14
 • 2.2.4 Các hình thức đãi ngộ khác ngoài lương 15
 • 3.Kế toán tiền lương 15
 • 3.1 Nhiệm vụ của kế toán tiền lương 15
 • 3.2 Chứng từ sử dụng 16
 • 3.3 Tài khoản sử dụng 16
 • 3.4.Sơ đồ hạch toán 16
 • Sơ đồ 4: Kế toán tiền lương 17
 • 4.Kế toán các khoản trích theo lương 17
 • 4.1 Quỹ tiền lương, quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn 17
 • 4.2.Kết cấu tài khoản 3382, 3383, 3384, 3386 19
 • 4.3 Tài khoản sử dụng 19
 • 4.4 Sơ đồ hạch toán 20
 • II.Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại – Dịch Vụ Tâm Anh Thư 21
 • 1.Tổng quan về lao động tiền lương Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại – Dịch Vụ Tâm Anh Thư 21
 • 1.1.Tình hình lao động tiền lương tại Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại – Dịch Vụ Tâm Anh Thư 21
 • 1.2. Các khoản trích theo lương 29
 • 2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty 30
 • 2.1. Kế toán tiền lương 30
 • 2.1.1.Chứng từ sử dụng 30
 • 2.1.2.Tài khoản sử dụng 31
 • 2.1.3.Sổ sách sử dụng 31
 • 2.1.4.Quy trình luân chuyển chứng từ 32
 • 2.1.5.Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 35
 • 2.2 Kế toán các khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại – Dịch Vụ Tâm Anh Thư 41
 • 2.2.1.Chứng từ, sổ sách sử dụng 41
 • 2.2.2.Tài khoản sử dụng 41
 • 2.2.3.Sổ sách sử dụng 41
 • 2.2.4.Quy trình luân chuyển chứng từ 41
 • 2.2.5.Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 41
 • III.Nhận xét và kiến nghị 45
 • 1.Nhận xét 45
 • 2. Kiến nghị 46
 • 2.1 Về lao động 46
 • 2.2 Phương thức trả lương 46
 • 2.3 Hình thức trả lương 46
 • 2.4 Điều kiện và môi trường làm việc 47
 • 2.5 Về đãi ngộ thông qua công việc 47
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO 51

Mình nhận làm bài theo yêu cầu cho các bạn sinh viên kế toán nhé, ai cần mình hỗ trợ làm đề cương, đề tài khóa luận, chuyên đề nt ZALO mình nhe  0917193864, Xin cảm ơn các bạn

Một số đề tài báo cáo thực tập kế toán team mới hoàn thành cập nhật liên tục các bạn tham khảo tại: http://hotrothuctap.com/category/mau-bao-cao-thuc-tap/mau-bao-cao-thuc-tap-ke-toan/

 

Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty hải sản miền Bắc.

Hotrothuctap.com giới thiệu các bạn bộ tài liệu bài báo cáo thực tập kế toán tiền lương mẫu với đề tài Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty hải sản, tuy nhiên ngành nghề kinh doanh của các bạn có thể thay thế trong bài được các bạn nhé, bài số liệu năm 2015 với thông tư mới nhất 200, nên số liệu và các tài khoản cho đến 2016,2017,2018,2019,.. đều vẫn giữ nguyên các bạn nhé, tài liệu này có giá trị cho đến khi có nghị định thông tư mới.

TỔNG HỢP CÁC MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN MỚI NHẤT TẠI: —->  báo cáo thực tập kế toán 

Tổng quan về nội dung đề tài này như sau: các bạn tham khảo nhé, nội dung bài hoàn chỉnh các bạn có thể tải về đề xem chi tiết nội dung:

 • LỜI MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
 • 1.1. Đặc điểm hoạt động, tổ chức quản lý của
 • 1.1.1 Đặc điểm, tình hình chung của đơn vị về quá trình hình thành và phát triển, chức năng, nhiệm vụ; những thành tích đã đạt được, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của
 • 1.1.2. Đặc điểm hoạt động của
 • 1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán, hình thức kế toán đơn vị đang áp dụng và đặc điểm công tác kế toán tại
 • 1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán
 • 1.2.2. Hình thức kế toán
 • 1.2.3. Đặc điểm công tác kế toán
 • 1.3. Nhận xét về thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại
 • CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY
 • 2.1. Đặc điểm lao động, tiền lương và quản lý lao động tiền lương tại
 • 2.1.1. Đặc điểm lao động
 • 2.1.2. Chế độ tiền lương tại
 • 2.1.3. Các khoản trích theo lương tại
 • 2.1.4. Quản lý lao động, tiền lương tại
 • 2.2. Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại
 • 2.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng
 • 2.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng
 • 2.2.3. Sổ sách kế toán sử dụng và trình tự hạch toán
 • 2.3. Nhận xét về thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại
 • 2.3.1. Ưu điểm
 • 2.3.2. Tồn tại
 • CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI
 • 3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
 • 3.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại
 • 3.3. Các giải pháp kiến nghị hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

THAM KHẢO CÁC MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN MỚI NHẤT TẠI: —->  báo cáo thực tập kế toán 

Nội dung bài không copy trên mạng, sản phẩm độc quyền chỉ download tại hotrothuctap.com cho nên các bạn không phải lo lắng về các vấn đề bài tràn lan trên mạng nhé: đề tài: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Thủy sản. Trong bài có các chứng từ kế toán kèm theo bằng file word các bạn có thể chỉnh sửa thành chứng từ công ty của các bạn nhé!.

Ngoài ra mình còn nhận viết báo cáo thực tập kế toán theo yêu cầu các bạn có nhu cầu liên hệ nhé, chân thành cảm ơn các bạn!

 

error: Content is protected !!