27 Đề tài chuyên đề tốt nghiệp Tài chính doanh nghiệp, ĐIỂM CAO

Tài chính doanh nghiệp là gì?

Tài chính doanh nghiệp là một bộ phận của hệ thống tài chính. Tài chính doanh nghiệp là một hệ thống các quan hệ kinh tế dưới hình thái giá trị phát sinh trong quá trình tạo lập và phân phối nguồn tài chính và quỹ tiền tệ, quá trình tạo lập và chu chuyển nguồn vốn của doanh nghiệp nhằm phục vụ mục đích sản xuất để đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp đó.

Đặc điểm của tài chính doanh nghiệp:

– Hoạt động của tài chính doanh nghiệp luôn gắn liền và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

– Hoạt động của tài chính doanh nghiệp bị chi phối bởi tính chất sở hữu vốn trong mỗi doanh nghiệp.

– Hoạt động của tài chính doanh nghiệp luôn bị chi phối bởi mục tiêu lợi nhuận.

Theo Wikipedia – Tài chính

27 Đề tài chuyên đề tốt nghiệp Tài chính doanh nghiệp, ĐẠT ĐIỂM CAO

Một bài báo cáo thực tập Tài chính doanh nghiệp sẽ có một đề tài viết chuyên đề tốt nghiệp riêng. Nên các bạn sinh viên sẽ dành thời gian để tham khảo, chọn lọc đề tài chuyên đề tốt nghiệp Tài chính doanh nghiệp cho riêng mình.

Tuy nhiên, các bạn nên chọn đề tài viết chuyên đề tốt nghiệp phù hợp với doanh nghiệp đang thực tập, bản thân có kiến thức cơ bản, tự tin,.. Như thế thì các bạn sẽ hoàn thành bài viết tố hơn. 

Dưới đây là Tổng hợp 27 Đề tài chuyên đề tốt nghiệp Tài chính doanh nghiêp mà Admin chọn lọc và liệt kê đến các bạn sinh viên. 

 1. Các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp/ đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp/ lượng tiền mặt nắm giữ tại doanh nghiệp.
 2. Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp/chi phí đại diện của doanh nghiệp
 3. Tác động của quản trị vốn lưu động đến giá trị doanh nghiệp.
 4. Phân tích cổ phiếu và đưa ra quyết định đầu tư.
 5. Hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp/ khả năng huy động vốn tại doanh nghiệp
 6. Quản lý tiền mặt/khoản phải thu/hàng tồn kho tại doanh nghiệp.
 7. Chính sách cổ tức tại doanh nghiệp.
 8. Tác động của chính sách cổ tức đến giá trị doanh nghiệp.
 9. Hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại doanh nghiệp.
 10. Đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư dài hạn tại doanh nghiệp.
 11. Dự báo và hoạch định tài chính tại doanh nghiệp.
 12. Hiệu quả hoạt động đầu tư / hoạt động tài chính tại doanh nghiệp.
 13. Các yếu tố tác động đến chỉ số P/E của doanh nghiệp.
 14. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp.
 15. Hoạt động môi giới chứng khoán/ tự doanh chứng khoán tại công ty chứng khoán.
 16. Xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả cho khách hàng tại công ty chứng khoán.
 17. Ứng dụng mô hình CAPM trong việc định giá tài sản tại doanh nghiệp.
 18. Hiệu quả hoạt động cho thuê tài chính tại công ty cho thuê tài chính.
 19. Xây dựng cơ cấu vốn tối ưu cho doanh nghiệp.
 20. Quản lý và phòng ngừa rủi ro tài chính tại doanh nghiệp.
 21. Đánh giá tác động của chính sách tín dụng thương mại đối với sự phát triển của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
 22. Hoạch định ngân sách tiền mặt và tác dụng của việc hoạch định ngân sách trong quản lý tài chính ngắn hạn trong doanh nghiệp.
 23. Bán trả góp và các mô hình bán trả góp của doanh nghiệp.
 24. Chiến lược đầu tư và huy động tiền mặt tại doanh nghiệp. (Vận dụng các mô hình Tài chính trong phân tích một doanh nghiệp cụ thể).
 25. Vấn đề kết hợp quyết định đầu tư và quyết định tài trợ trong việc hoạch định tài chính ở các doanh nghiệp.
 26. Các chiến lược quản lý vốn luân chuyển tại doanh nghiệp.
 27. Xây dựng chính sách tín dụng thích hợp trong doanh nghiệp.

Trên đây là những Đề tài chuyên đề Tài chính doanh nghiệp dễ làm, dễ đạt điểm cao mà Vietbaocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn sinh viên ngành Tài chính doanh nghiệp. Hy vọng các bạn sẽ chọn được một đề tài viết chuyên đề phù hợp với riêng mình. 

Nếu bạn nào có nhu cầu cần tư vấn đề tài khác, hãy liên hệ Zalo ngay để được Admin tư vấn đề tài chuyên đề tốt nghiệp miễn phí!

Xem thêm bài viết khác: Dịch vụ kiểm tra, chỉnh sửa đạo văn bài chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp

Đề cương chi tiết chuyên đề tốt nghiệp Tài chính doanh nghiệp

Dưới đây là một Đề cương chi tiết viết chuyên đề tốt nghiệp Tài chính doanh nghiệp mà Admin chia sẻ đến các bạn. Để các bạn tham khảo xây dựng đề cương sơ bộ cho riêng mình với đề tài mà các bạn đã chọn. 

Đề tài: Phân tích tình hình doanh thu và lợi nhuận tại Công ty Cổ phần xây dựng môi trường ABC. Với đề tài này Admin sẽ viết một đề cương chi tiết tham khảo.

Đề tài: Phân tích tình hình doanh thu và lợi nhuận tại Công ty Môi trường

Chương 1: Cơ sở lý luận về doanh thu và lợi nhuận

1.1. Cơ sở lý luận về doanh thu

 •    1.1.1.  Khái niệm về doanh thu bán hàng
 •    1.1.2. Các phương thức bán hàng tại doanh nghiệp
 •    1.1.3. Các khoản làm giảm doanh thu
  •             1.1.3.1 Hàng bán bị trả  lại
  •             1.1.3.2 Giảm giá hàng bán
  •             1.1.3.3  Kế toán chiết khấu thương mại.
 •    1.1.4. Nội dung của doanh thu
  •             1.1.4.1 Doanh thu bán hàng
  •             1.1.4.2 Doanh thu cung cấp dịch vụ
  •             1.1.4.3 Doanh thu hoạt động tài chính
  •             1.4.4.4 Các khoản thu nhập khác
 •    1.1.5 Vai trò của doanh thu
 •    1.1.6 Ý nghĩa của phân tích doanh thu
 •    1.1.7 Các nội dung phân tích của doanh thu
  •             1.1.7.1 Phân tích khái quát tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ theo hai mặt số lượng và giá trị
  •             1.1.7.2 Phân tích bộ phận
  •            1.1.7.3 Phân tích nhân tố lượng và giá; Tỷ trong của từng mặt hàng, ngành hàng tiêu thụ
  •            1.1.7.4 Các chỉ tiêu phân tích khác có liên quan đến doanh thu như hệ số doanh thu trên tổng tài sản, hệ số doanh thu trên vốn chủ sở hữu, vòng quay vốn tài sản ,,,
 •    1.1.8 Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu
  •              1.1.8.1 Nhân tố chủ quan
  •              1.1.8.2 Nhân tố khách quan

Xem thêm bài viết khác: Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty Thuận Long Phát

    1.2. Cơ sở lý luận về lợi nhuận

 • 1.2.1.  Khái niệm về lợi nhuận
 • 1.2.2. Nội dung của lợi nhuận
  •                1.2.2.1 Lợi nhuận từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ
  •                1.2.2.2 Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
  •                1.2.2.3 Lợi nhuận từ hoạt động khác
 • 1.2.2 Vai trò của lợi nhuận
 • 1.2.3 Ý nghĩa của phân tích lợi nhuận
 • 1.2.4 Các nội dung phân tích của lợi nhuận
  •                 1.2.4.1 Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
  •                 1.2.4.2 Lợi nhuận trước thuế (EBT)
  •                 1.2.4.3 Lợi nhuận sau thuế (EAT)
  •                 1.2.4.4 Lợi nhuận giữ lại (RE)
 • 1.2.5 Các chỉ tiêu phân tích lợi nhuận
  •                1.2.5.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
  •                1.2.5.2 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ chủ sở hữu
  •                1.2.5.3 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
  •                1.2.5.4 Phương trình Dupont
 •   1.2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận (chủ quan và khách quan)
  •                1.2.6.1 Tình hình biến động doanh thu
  •                1.2.6.2 Giá bán hàng hóa, sản phẩm
  •                1.2.6.3 Kết cấu hàng hóa, sản phẩm tiêu thụ
  •                1.2.6.4 Chi phí và kết cấu chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh

Xem thêm bài viết: Cách làm đề tài nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, ĐIỂM CAO

Chương 2: Thực trạng về tình hình doanh thu và lợi nhuận tại công ty  cổ phần tư vấn và xây dựng môi trường đại dương xanh

2.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty

 •    2.1.1.  Lịch sử hình thành và phát triển của công ty…………..
 •    2.1.2.  Chức năng và nhiệm vụ của công ty…………
  •           2.1.2.1. Chức năng.
  •           2.1.2.2. Nhiệm vụ.
 •    2.1.3. Cơ  cấu tổ chức và quản lý của công ty.
  •          2.1.3.1. Ban giám đốc công ty. – Nhiệm vụ từng thành viên trong BGĐ.
  •          2.1.3.2. Các phòng ban chuyên môn – Chức năng nhiệm vụ các phòng ban.
  •          2.1.3.3. Các đơn vị trực thuộc – Chức năng và nhiệm vụ của từng đơn vị trực thuộc.
  •          2.1.3.4. Sơ đồ tổ chức của công ty.
 • 2.1.4. Đặc điểm và quy trình sản xuất kinh doanh của công ty
  •             2.1.4.1. Đặc điểm SX KD của công ty;
  •             2.1.4.2. Quy trình sản xuất của công ty (nếu có).
 •    2.1.5. Khái quát về tình hình tài chính của  công ty.
  •             2.1.5.1. Tình hình tăng giảm TSCĐ.
  •             2.1.5.2. Tình hình tăng, giảm vốn chủ sở hữu.
  •             2.1.5.3. Tình hình tăng giảm các khoản đầu tư vào các đơn vị khác.
  •             2.1.5.4. Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh của  CÔNG TY….:

2.2. Tổ chức công tác kế toán tại  CÔNG TY……

 •    2.2.1. Tổ  chức bộ máy kế toán tại  CÔNG TY…..
  •          2.2.1.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại  CÔNG TY.
  •          2.2.1.2. Nhiệm vụ và chức năng của từng thành viên trong bộ máy kế toán.
  •          2.2.1.3. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán.
 •    2.2.2 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán  kế toán tại  CÔNG TY.
  •          2.2.2.1. Hệ thống tài khoản đang sử dụng.
  •          2.2.2.2. Hệ thống sổ sách tại  CÔNG TY.
  •          2.2.2.3. Các phương pháp kế toán cơ bản đang được thực hiện tại công ty
  •         2.2.2.4. Tổ chức trang bị các phương tiện công nghệ p/vụ cho công tác kế toán.

   2.3. Phân tích tình hình doanh thu và lợi nhuận tại Công ty

Xem thêm bài viết: 25 Đề tài chuyên đề tốt nghiệp Kinh doanh quốc tế, CỰC HOT!!!

Chương 3 Các giải pháp hoàn thiện chính sách doanh thu vả lợi nhuận tại công ty  cổ phần tư vấn và xây dựng môi trường đại dương xanh

3.1. Nhận xét và giải pháp hoàn thiện về tình hình tổ chức bộ máy kế toán và công tác tài chính kế toán tại đơn vị như:

 • – Mô hình tổ chức bộ máy kế toán.
 • – Tổ chức chứng từ và lưu chuyển chứng từ.
 • – Hệ thống sổ sách kế toán tại công ty.
 • – Các phương pháp hạch toán và tính giá.
 • – Tình hình trang bị thiết bị công nghệ xử lý thông tin hỗ trợ cho công tác tài chính kế toán .

   3.2. Nhận xét và giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện chính sách doanh thu vả lợi nhuận tại công ty 

Qua bài viết này, Admin hy vọng các bạn sẽ có thêm tài liệu tham khảo viết chuyên đề tốt nghiệp Tài chính doanh nghiệp. Tuy nhiên, lần đầu phải viết môt bài báo cáo quan trọng thế này, khó tránh các bạn sinh viên chưa có kinh nghiệm viết bài, kỹ năng soạn thảo văn bản còn kém, gặp phải giáo viên hướng dẫn khó tính, bị áp lực điểm số,.. 

Đừng lo lắng, Hotrothuctap.com của Admin có nhận viết chuyên đề tốt nghiệp trọn gói. Hỗ trợ các bạn hoàn thành tốt bài báo cáo của mình với mức giá sinh viên không thể nào sinh viên hơn.

, , , , , , , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *