Báo cáo thực tập Pháp luật về mức lương tối thiểu

Dưới đây là mẫu Báo cáo thực tập Pháp luật về mức lương tối thiểu, được Hotrothuctap chọn lọc, để gửi đến các bạn mẫu đề cương chỉnh chu nhất, dành tặng cho các bạn sinh viên các ngành học, môn học liên quan. Hy vọng mẫu bài dưới đây sẽ là một bài mẫu có ích cho các bạn sinh viên.

Nếu có bất kỳ khó khăn trong quá trình tìm kiếm tài liệu cũng như hoàn thiện bài báo cáo thực tập, chuyên đề của mình thì hãy nhắn tin zalo để dịch vụ hỗ trợ viết bài cho sinh viên của Hotrothuctap được hỗ trợ các bạn kịp thời nhé.


LỜI MỞ ĐẦU Báo cáo thực tập Pháp luật về mức lương tối thiểu

1. Lý do chọn đề tài

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội, lao động có năng suất chất lượng hiệu quả cao, là nhân tố quyết định sự phát triển của Đất nước. Do vậy, việc bảo đảm quyền lợi cho NLĐ đặc biệt là vấn đề tiền lương luôn luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm.

Trên thực tế doanh nghiệp nào có chính sách đãi ngộ và trả tiền lương cho NLĐ phù hợp, tiền lương mà NLĐ nhận được xứng đáng với công sức mà họ đã bỏ ra thì NLĐ trong doanh nghiệp sẽ hăng hái làm việc, tích cực cải tiến kỹ thuật, sáng tạo… đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cao.

Ngược lại, nếu doanh nghiệp không có chính sách tiền lương tốt, NLĐ không được trả lương xứng đáng với công sức mà họ bỏ ra, hoặc doanh nghiệp không công bằng trong việc trả lương, thì không kích thích được NLĐ, thậm chí NLĐ bỏ việc dẫn tới hậu quả doanh nghiệp làm ăn không có lãi, ảnh hưởng không chỉ tới doanh nghiệp mà còn tác động xấu đến đời sống xã hội.

Chính sách tiền lương doanh nghiệp là một trong những nội dung cơ bản của nền kinh tế, vận hành theo cơ chế thị trường và trong thị trường này, tiền lương, tiền công là giá cả của loại hàng hoá đặc biệt, hàng hoá sức lao động. Do vậy, mối quan hệ tương quan giữa giá cả với hàng hoá cùng các quan hệ cung, cầu, cạnh tranh, sự vận động của thị trường hàng hoá sức lao động luôn là mối quan tâm của các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách, đặc biệt là chính sách về lao động, việc làm và tiền lương.

Tại huyện U Minh tỉnh Cà Mau, số lượng các doanh nghiệp ngày càng tăng lên. Do đó, số lượng lao động làm việc cũng rất lớn. Chính vì vậy mà vấn đề mức lương tối thiểu luôn được các chủ doanh nghiệp có những chính sách phù hợp với NLĐ. Tuy nhiên bên cạnh những doanh nghiệp quan tâm về mức lương tối thiểu thì vẫn có những doanh nghiệp chưa thực hiện tốt công tác tiền lương cho NLĐ. Hệ quả đã dẫn đến những bức xúc khiến NLĐ bỏ việc. Từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh cũng như sự phát triển kinh tế xã hội của Huyện.

Vì những lý do trên, em chọn đề tài: “Pháp luật về mức lương tối thiểu và thực tiễn thực hiện tại các doanh nghiệp ở U Minh” làm luận văn tốt nghiệp.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của nghiên cứu này gồm những mục tiêu chính sau đây:
– Hệ thống lại cơ sở lý luận về mức lương tối thiểu theo quy định của Pháp luật
– Phân tích, đánh giá thực tiễn mức lương tối thiểu của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện U Minh.
– Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi Pháp luật về mức lương tối thiếu cho NLĐ trong các doanh nghiệp trên địa bàn U Minh.

3. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu

Nhiệm vụ của nghiên cứu là phân tích thực trạng mức lương tối thiểu của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả công các thực hiện pháp luật về mức lương tối thiểu của các doanh nghiệp tại U Minh.
Phạm vi nghiên cứu:
– Phạm vi nội dung: Pháp luật về mức lương tối thiểu và thực tiễn thực hiện tại các doanh nghiệp ở U Minh
– Phạm vi thời gian: Dữ liệu nghiên cứu được thu thập trong giai đoạn 2018-2020
– Phạm vi không gian: Các doanh nghiệp tại U Minh.

4. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện dựa trên các phạm trù của triết học Mác – Lênin mà hạt nhân là phép duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Đồng thời, trong quá trình nghiên cứu Luận văn đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN nói chung và chính sách tiền lương nói riêng.
Phương pháp nghiên cứu

Ngoài việc sử dụng phương pháp luận, luận văn còn sử dụng các phương pháp cụ thể sau:
– Phương pháp phân tích, phương pháp bình luận, phương pháp diễn giải v.v được sử dụng tại Chương 1 khi nghiên cứu những vấn đề lý luận về và pháp luật về mức lương tối thiểu.
– Phương pháp so sánh, phương pháp đánh giá, phương pháp tổng hợp được sử dụng tại Chương 2 khi nghiên cứu thực trạng thực thi pháp luật về mức lương tối thiểu của các doanh nghiệp tại U Minh
– Nghiên cứu này sử dụng phương pháp logic để sắp xếp các vấn đề được trình bày trong luận văn một cách có hệ thống.

5. Kết cấu luận văn

Ngoài lời mở đầu, tài liệu tham khảo, luận văn được chia làm hai chương cụ thể như sau:
Chương 1 Khái quát chung về mức lương tối thiểu và pháp luật về mức lương tối thiểu trong doanh nghiệp
Chương 2. Thực trạng áp dụng pháp luật về mức lương tối thiểu trong doanh nghiệp và thực tiễn thi hành tại các doanh nghiệp ở U Minh

ĐỀ CƯƠNG Báo cáo thực tập Pháp luật về mức lương

LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Kết cấu luận văn
CHƯƠNG 1
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÀ PHÁP LUẬT VỀ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát chung về tiền lương và mức lương tối thiểu trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về tiền lương và mức lương tối thiểu
1.1.2. Bản chất của mức lương tối thiểu
1.1.3. Vai trò của mức lương tối thiểu
1.2. Sự điều chỉnh của pháp luật về mức lương tối thiểu trong doanh nghiệp
1.2.1. Căn cứ xác định mức lương tối thiểu
1.2.2. Nội dung pháp luật về mức lương tối thiểu doanh nghiệp
1.2.3. Vai trò pháp luật về mức lương tối thiểu trong doanh nghiệp
1.3. Pháp luật về mức lương tối thiểu trong doanh nghiệp một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm với Việt Nam
1.3.1. Pháp luật về mức lương tối thiểu trong doanh nghiệp một số quốc gia trên thế giới
1.3.2. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về mức lương tối thiểu trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU TRONG DOANH NGHIỆP VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP Ở U MINH
2.1. Thực trạng pháp luật về mức lương tối thiểu trong doanh nghiệp
2.1.1. Quy định về mức lương tối thiểu
2.1.2. Phương pháp xác định, điều chỉnh và phương pháp phân vùng mức lương tối thiểu vùng hiện nay
2.1.3. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong lĩnh vực tiền lương
2.2. Thực tiễn áp dụng pháp luật mức lương tối thiểu trong doanh nghiệp ở U Minh
2.2.1. Tình hình lao động, việc làm và hoạt động của các doanh nghiệp tại U Minh
2.2.2. Những kết quả đạt được
2.2.3. Những bất cập về áp dụng pháp luật về mức lương tối thiểu trong doanh nghiệp ở U Minh
2.3. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về mức lương tối thiểu trong doanh nghiệp u minh
2.3.1. Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật mức lương tối thiểu trong doanh nghiệp hiện nay
2.3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật mức lương tối thiểu tại doanh nghiệp ở U Minh
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
CHƯƠNG 1
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÀ PHÁP LUẬT VỀ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát chung về tiền lương và mức lương tối thiểu trong doanh nghiệp

KẾT LUẬN Báo cáo thực tập Pháp luật về mức lương tối thiểu

Chính sách mức lương tối thiểu là một bộ phận quan trọng trong hệ thống chính sách kinh tế – xã hội, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của những người lao động, mà còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, năng suất và hiệu quả công tác, tăng 78 trưởng kinh tế và ổn định chính trị, xã hội. Khi nền kinh tế đất nước vận hành theo cơ chế thị trường và hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới, việc hoàn thiện chính sách tiền lương ngày càng cần thiết và cấp bách. Trong đó, khắc phục những điểm bất cập của hệ thống pháp luật hiện hành; bổ sung phương án xây dựng Luật mức lương tối thiểu trên cơ sở lập luận chặt chẽ về pháp lý, kỹ thuật có tính đến các yếu tố chi phối, tác động mức lương tối thiểu.

Thiết kế hành lang là nhiệm vụ và định hướng hoàn thiện về chính sách cho Nhà nước; biện pháp đảm bảo cho giới chủ; phương án đối với giới thợ và vai trò của Hội đồng tiền lương quốc gia. Qua cách tiếp cận vấn đề khá đầy đủ và bám sát với thực tiễn tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau cùng với đó là việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu như tổng hợp, so sánh, phân tích kết hợp với các vụ việc xảy ra trên thực tế trong luận văn, nhằm thống hóa lại toàn bộ những nội dung lý luận liên quan tới các quy định của pháp luật về mức lương tối thiểu mà với những báo cáo, phân tích, thống kê trên thực tế đã cho thấy cái nhìn khách quan nhất về những bước phát triển cũng như những hạn chế còn tồn tại trong pháp luật lao động về nội dung này.

Từ kết quả nghiên cứu trên, những nội dung đã được phân tích tạo tiền đề nhất định làm cơ sở để tham khảo, nghiên cứu và ứng dụng trong hoạt động xây dựng và áp dụng chính sách pháp luật về mức lương tối thiểu trong chế định về tiền lương. Cũng từ kết quả trên, mở ra những hướng đi mới trong tiến trình hoàn thiện pháp luật về mức lương tối thiểu, tháo gỡ những vướng mắc, mâu thuẫn trong thực tiễn thi hành pháp luật về mức lương tối thiểu nói riêng, pháp luật về tiền lương nói chung. Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện, nhưng luận văn cũng không tránh khỏi những hạn chế nhất định. Kính mong các thầy cô chỉ dẫn, các bạn đồng nghiệp góp ý để luận văn được tiếp tục hoàn thiện với chất lượng cao hơn.

Tác giả cho rằng Luận văn sẽ đóng góp một phần nhỏ vào việc hoàn thiện quy định pháp luật về chính sách tiền lương trong quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan tới vấn đề này, cũng như sự quan tâm của các công trình nghiên cứu tiếp theo liên quan tới vấn đề chính sách mức lương tối thiểu trong pháp luật lao động nhằm đóng góp, bổ sung thêm các vấn đề về lý luận và thực tiễn để hoàn thiện chế định của pháp luật nhằm hoàn thiện quy định pháp luật.


Trên đây là mẫu Báo cáo thực tập Pháp luật về mức lương tối thiểu, hãy liên hệ zalo để mình gửi thêm cho các bạn các bài mẫu hay tương tự nữa nhé. Hoặc nếu bạn nào có nhu cầu viết thuê báo cáo thực tập trọn gói hãy nhắn tin qua zalo cho Hotrthuctap để được hỗ trợ kịp thời nhé.

LƯU Ý: CÁC BẠN NÀO ĐÃ ĐỌC QUA ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ, VÀ CẢM THẤY PHÙ HỢP, MUỐN TẢI NGUYÊN BÀI, THÌ HÃY NHẮN TIN QUA ZALO CHO HOTROTHUCTAP.COM GỬI FULL FILE NÀY QUA CHO CÁC BẠN NHÉ.