Báo cáo tốt nghiệp Văn hóa doanh nghiệp công ty Nội thất

Dưới đây là mẫu Báo cáo tốt nghiệp Văn hóa doanh nghiệp công ty Nội thất, được Hotrothuctap chọn lọc, để gửi đến các bạn mẫu đề cương chỉnh chu nhất, dành tặng cho các bạn sinh viên các ngành học, môn học liên quan. Hy vọng mẫu bài dưới đây sẽ là một bài mẫu có ích cho các bạn sinh viên.

Nếu có bất kỳ khó khăn trong quá trình tìm kiếm tài liệu cũng như hoàn thiện bài báo cáo thực tập, chuyên đề của mình thì hãy nhắn tin zalo để dịch vụ hỗ trợ viết bài cho sinh viên của Hotrothuctap được hỗ trợ các bạn kịp thời nhé.


Lời mở đầu Báo cáo tốt nghiệp Văn hóa doanh nghiệp công ty Nội thất

1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, khái niệm văn hóa công ty ngày càng được sử dụng phổ biến nó được nhắc đến như một tiêu chí khi bàn về doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp chính là tài sản vô hình của doanh nghiệp. Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp có tác dụng rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp theo yêu cầu phát triển kinh tế đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Văn hóa đã và đang trở thành một nhân tố có tác động tới mọi khía cạnh của hoạt động kinh doanh: từ tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh, các quan hệ trong và ngoài doanh nghiệp cho đến phong thái, phong cách của người lãnh đạo và cách ứng xử giữa các thành viên trong doanh nghiệp.

Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã khẳng định: “ văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội”. Chúng ta phải làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Vì vậy văn hóa doanh nghiệp được coi là nguồn lực nội sinh, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt kết nối mọi thành viên, mọi phòng ban trong công ty tạo thành một khối vững chắc, giúp doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn sóng gió trên con đường hội nhập và phát triển bền vững.

Ngoài ra, xu thế hiện nay đề cao việc tập trung vào nhân lực, tạo điều kiện để gắn kết con người với công ty, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Chính văn hóa công ty đảm nhận vai trò này. Văn hóa doanh nghiệp giúp doanh nghiệp khẳng định hình ảnh của mình với khách hàng, với đối tác và quan trọng hơn hết là đối với nhân viên doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp sẽ là lợi thế cạnh tranh của công ty mà khó có công ty nào có thể bắt chước hoàn toàn được.

Chính vì những lẽ trên, vấn đề xây dựng văn hóa doanh nghiệp trở nên hết sức cần thiết trong điều kiện hiện nay. Mỗi doanh nghiệp phải tự xây dựng cho được một nền văn hóa phù hợp. Văn hóa doanh nghiệp không phải được xây dựng trong 1 hay 2 năm mà cần có định hướng và mục tiêu lâu dài. Có thể nói văn hóa doanh nghiệp là cái còn thiếu khi doanh nghiệp đã có tất cả và là cái còn lại khi doanh nghiệp không còn nữa.

Hiện nay ở nước ta, vấn đề văn hóa doanh nghiệp đã và đang rất được quan tâm. Nhiều năm qua, vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp ở Công ty TNHH Song An rất được chú trọng và mang tầm chiến lược lâu dài. Nhận thấy tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp đối với sự phát triển của doanh nghiệp và những giải pháp nào giúp doanh nghiệp xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp? Vì vậy em quyết định nghiên cứu đề tài: “ Phân tích thực trạng công tác văn hóa Doanh Nghiệp tại Công ty TNHH Song An”

2. Mục tiêu nghiên cứu

2.1. Mục tiêu tổng quát
Đề tài tài tập trung nghiên cứu thực trạng văn hóa doanh nghiệp và đưa giải pháp nhằm hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH Song An.

2.2. Mục tiêu cụ thể
Tìm hiểu hệ thống hóa các lý thuyết, các yếu tố văn hóa doanh nghiệp
Đánh giá thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH Song An
Nhận thức rõ những mặt mạnh và yếu trong công ty cùng những yếu tố tác động tới văn hóa của công ty
Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp sâu và rộng hơn

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu
Tại doanh nghiệp Công ty TNHH Song An

3.2. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi không gian: Công ty TNHH Song An, Số 81 Đoàn Trần Nghiệp, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ DầuMột, Tỉnh Bình Dương
Phạm vi thời gian: Đề tài nghiên cứu được thực hiện từ ngày 7/1/2019 đến ngày 28/2/2019

4. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập dữ liệu:
+ Số liệu thứ cấp được thu thập từ tài liệu cơ sở lý luận, số liệu hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Song An, các thống kê, thồn tin trên mạng, báo, đài, truyền hình….thực tế mới nắm được đánh giá của khách hàng, cán bộ công nhân viên công ty về văn hóa doanh nghiệp của công ty.
Phương pháp quan sát, phân tích dựa trên cơ sở lý luận

ĐỀ CƯƠNG Báo cáo tốt nghiệp Văn hóa doanh nghiệp

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.Văn hóa
1.2. Các đặc trưng cơ bản của văn hóa
1.2.1. Tính hệ thống của văn hóa
1.2.2. Tính giá trị của văn hóa
1.2.3. Tính nhân sinh của văn hóa
1.2.4. Tính lịch sử của văn hóa
1.3. Văn hóa doanh nghiệp
1.3.1. Vai trò của văn hóa doanh nghiệp
1.3.2. Đối với doanh nghiệp
1.4. Các đặc trưng của văn hóa doanh nghiệp
1.5. Cấu trúc của văn hóa doanh nghiệp.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH SONG AN
2.1. Lịch sử quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp.
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển.
2.1.2. Các giai đoạn phát triển
2.1.3. Ngành, nghề kinh doanh.
2.1.3.1. Chức năng và nhiệm vụ của công ty.
2.1.3.2. Nhiệm vụ.
2.2. Thực trạng về văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH Song An
2.2.1. Quá trình hình thành văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH Song An
2.2.2 Giá trị văn hóa của công ty
2.2.2. Những đặc trưng văn hóa doanh nghiệp hiện tại ở công ty

2.2.3. Văn hóa doanh nghiệp thông qua phong cách lãnh đạo.
2.3. Giá trị văn hóa của công ty
2.4. Một số hạn chế
CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM XÂY DỰNG VĂN HÓA
3.1. Những định hướng nhằm phát triển văn hóa doanh nghiệp sâu và rộng hơn
3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH Song An
3.2.1. Về môi trường làm việc của cán bộ công nhân viên
3.2.2. Về phong cách lãnh đạo
3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả các hoạt động hướng ngoại của công ty
3.4. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

KẾT LUẬN Báo cáo tốt nghiệp Văn hóa doanh nghiệp công ty Nội thất

Trong quá trình hội nhập quốc tế và khủng hoảng kinh tế toàn cầu, văn hóa doanh nghiệp được xem như một loại tài sản rất có giá tri của công ty cũng giống như bao loại tài sản khác mà công ty sở hữu. Do đó việc xây dựng, phát triển vào bảo vệ văn hóa doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ cấp thiết, mang tính sống còn đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
Qua các nội dung nghiên cứu được trình bày trong luận văn này, tôi có thể rút ra một số kết luận sau:
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là một bước đi đúng đắn trong bối cảnh cạnh tranh. Các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và công ty Công ty TNHH Song An nói riêng, muốn tồn tại và phát triển cần thiết phải quan tâm đầu tư hơn nữa cho công tác xây dựng, phát triển văn hóa và môi trường làm việc đồng thời đòi hỏi các lãnh đạo doanh nghiệp phải có cái nhìn toàn diện hơn, thấu hiểu thị trường và ngành một cách cặn kẽ hơn, có như vậy mới có thể đưa ra phương án đầu tư cho xây dựng văn hóa một cách khả thi, hiệu quả và bền vững. Vì vậy xây dựng văn hóa đòi hỏi một quá trình dài và luôn luôn cải tiến cho phù hợp.

Để quá trình xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp được thực hiện một cách thành công, trước hết cần đặc biệt quan tâm đến công tác hoạch định, đinh hướng cho sự phát triển sứ mệnh cũng như phong cách của doanh nghiệp mình. Bao gồm từ việc xác định khách hàng mục tiêu, xác định cấu trúc nền tảng của văn hóa, thiết kế định hướng, xây dựng và phát triển văn hóa. Vì đây là một trong những, yếu tố quan trọng để một doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển bền vững.


Trên đây là mẫu Báo cáo tốt nghiệp Văn hóa doanh nghiệp công ty Nội thất,  hãy liên hệ zalo để mình gửi thêm cho các bạn các bài mẫu hay tương tự nữa nhé. Hoặc nếu bạn nào có nhu cầu viết thuê báo cáo thực tập trọn gói hãy nhắn tin qua zalo cho Hotrthuctap để được hỗ trợ kịp thời nhé.

LƯU Ý: CÁC BẠN NÀO ĐÃ ĐỌC QUA ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ, VÀ CẢM THẤY PHÙ HỢP, MUỐN TẢI NGUYÊN BÀI, THÌ HÃY NHẮN TIN QUA ZALO CHO HOTROTHUCTAP.COM GỬI FULL FILE NÀY QUA CHO CÁC BẠN NHÉ.