Các sơ đồ quy trình kế toán tổng hợp các tài khoản kế toán

Gửi đến các bạn sinh viên thân mến mẫu đề tài Các sơ đồ quy trình kế toán tổng hợp các tài khoản kế toán, dùng trong các bài báo cáo thực tập, khóa luận, luận văn,… Đây hứa hẹn sẽ là một mẫu bài có ích dành gửi đến các bạn sinh viên. Hy vọng sẽ phù hợp với các bạn, và giúp các bạn đạt được điểm cao trong bài làm của mình.


Quy trình kế toán:

 Thủ tục chi tiền:
Bộ phận có nhu cầu thanh toán sẽ lập Giấy đề nghị và sau đó trình Giám đốc ký duyệt. Căn cứ vào Giấy đề nghị đã được sự đồng ý của Giám đốc, kế toán thanh toán sẽ kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ rồi lập Phiếu Chi và chuyển cho kế toán trưởng ký duyệt. Khi Phiếu Chi đã được ký duyệt sẽ chuyển đến cho thủ quỹ để thủ quỹ làm thủ tục chi tiền. Sau đó kế toán thanh toán lưu Phiếu Chi này.

Lưu đồ quy trình tiền mặt
Lưu đồ quy trình tiền mặt – Quy trình chi tiền mặt

Lưu đồ – Quy trình chi tiền mặt
 Thủ tục thu tiền:
Dựa vào Hóa đơn bán hàng. Khi nhận tiền từ khách hàng, kế toán tiền mặt lập Phiếu Thu (2 liên) hợp lệ, kiểm tra, sau đó chuyển cho thủ quỹ để thủ quỹ nhận đủ số tiền. Phiếu Thu sẽ được trình kế toán trưởng ký rồi được lưu ở kế toán tiền mặt 1 liên và khách hàng sẽ giữ 1 liên.

Lưu đồ quy trình chi tiền mặt
Lưu đồ quy trình chi tiền mặt

Lưu đồ– Quy trình thu tiền mặt
Hằng ngày, căn cứ vào Phiếu Thu, Phiếu Chi đã lập trong ngày Báo Cáo quỹ tiền mặt, thủ quỹ kiểm tra số tiền mặt thực tế, đối chiếu với số liệu trên sổ kế toán và báo quỹ. Nếu có chênh lệch, kế toán và thủ quỹ phải kiểm tra lại để xác định nguyên nhân và xử lý. Cuối ngày thủ quỹ chuyển toàn bộ Phiếu Thu, Phiếu Chi kèm theo Báo Cáo quỹ tiên mặt cho kế toán tiền mặt. Kế toán kiểm tra lại và ký vào báo cáo quỹ, sau đó chuyển cho kế toán trưởng và Giám đốc ký. Căn cứ vào đó hàng quý sẽ lập bảng kê chi tiết. Báo cáo quỹ được chuyển lại cho thủ quỹ ký.

Quy trình kế toán thu

Căn cứ vào Phiếu Nhập Kho vật tư, tài sản, Biên Bản nghiệm thu, Biên Bản thanh lý hợp đồng đã có đầy đủ chữ ký của cấp trên, kế toán TGNH sẽ lập Ủy Nhiệm Chi gồm 4 liên chuyển lên cho Tổng Giám Đốc hoặc Kế toán trưởng duyệt. Sau đó kế toán TGNH sẽ gửi Ủy Nhiệm Chi này cho Ngân hàng để Ngân hàng thanh toán tiền cho người bán, sau đó Ngân hàng sẽ gửi Giấy Báo Nợ về cho công ty. Căn cứ vào Giấy Báo Nợ, kế toán sẽ hạch toán vào sổ chi tiết TK 112.

Lưu đồ Quy trình thu tiền gửi ngân hàng
Lưu đồ Quy trình thu tiền gửi ngân hàng

Lưu đồ  – Quy trình chi TGNH
Khách hàng thanh toán tiền nợ cho công ty, Ngân hàng sẽ gửi Giấy Báo Có, kế toán sẽ hạch toán ghi vào sổ chi tiết TK 112.
Khi nhận được chứng từ của Ngân hàng, kế toán TGNH phải kiểm tra đối chiếu với các chứng từ gốc kèm theo. Trường hợp có chênh lệch với sổ sách kế toán của công ty, giữa số liệu trên chứng từ gốc với chứng từ của Ngân hàng thì kế toán phải thông báo cho Ngân hàng để cùng đối chiếu và giải quyết kịp thời.

Lưu đồ kế toán thu tiền gưi ngân hàng
Lưu đồ kế toán thu tiền gưi ngân hàng

Lưu đồ – Quy trình thu TGNH

>>>>>>>CÁC BẠN NÀO ĐANG GẶP KHÓ KHĂN TRONG VIỆC TÌM KIẾM TÀI LIỆU, CŨNG NHƯ KHÔNG BIẾT BẮT ĐẦU LÀM TỪ ĐÂU THÌ HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI HOTROTHUCTAP.COM QUA ZALO: 0917 193 864 ĐỂ NHẬN SỰ HỖ TRỢ TỪ DỊCH VỤ VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP THUÊ CỦA MÌNH NHÉ 😻😼<<<<<<<<

Kế toán tổng hợp các tài khoản kế toán
Kế toán tổng hợp các tài khoản kế toán

 

Quy trình kế toán nợ phải thu

Đầu tiên kế toán Doanh thu, Thành Phẩm chuyển bộ chứng từ cho kế toán phải thu. Kế toán phải thu sẽ kiểm tra lại giá trên hợp đồng để đòi tiền khách hàng. Tiếp theo, kế toán Phải thu sẽ lập Bảng kê chi tiết theo dõi từng khách hàng căn cứ vào thời hạn thanh toán trên Hợp đồng. Khi Ngân hàng gửi Giấy Báo Có về, kế toán Phải thu sẽ biết được hóa đơn nào đã được thanh toán và cuối mỗi quý sẽ lập Bảng đối chiếu công nợ. Khi quyết toán, kế toán Phải thu sẽ lên chữ T cho TK 131.

Lưu đồ kế toán nợ phải thu
Lưu đồ kế toán nợ phải thu

Lưu đồ – Kế toán Nợ phải thu
Trường hợp khách hàng đến hạn chưa thanh toán, Kế toán Phải thu sẽ lập Giấy Báo Nợ gửi sang cho khách hàng.

Quy trình kế toán:
Khi cán bộ hay công nhân viên của bộ phận nào đó có nhu cầu xin tạm ứng sẽ lập một Tờ trình xin tạm ứng rồi đưa Giám Đốc duyệt. Sau khi có chữ ký của Giám Đốc, Tờ trình sẽ được chuyển xuống phòng kế toán và Kế toán tạm ứng sẽ kiểm tra chữ ký trên Tờ trình, nếu hợp lệ, Kế toán tạm ứng lưu bản gốc và photo một bản chuyển sang Kế toán tiền mặt để lập Phiếu Chi. Sau đó Phiếu Chi được chuyển cho kế toán trưởng ký duyệt. Khi Phiếu Chi đã được ký duyệt sẽ chuyển đến cho thủ quỹ để thủ quỹ làm thủ tục chi tiền. Sau đó Phiếu Chi được lưu tại Kế toán tiền mặt.
Khi kết thúc công việc được giao, người nhận tạm ứng phải lập Bảng thanh toán tiền tạm ứng kèm theo chứng từ gốc gồm Hóa đơn, Biên lai thu tiền,… cho kế toán tạm ứng. Nếu số tiền thực chi lớn hơn số tạm ứng, công ty sẽ làm Phiếu chi xuất quỹ để hoàn trả cho người tạm ứng. Trường hợp khoản tạm ứng sử dụng không hết phải nộp lại quỹ hoặc tính trừ lương của người nhận tạm ứng.
Cuối tháng, Kế toán tạm ứng lập Bảng cân đối phát sinh công nợ để theo dõi các khoản tạm ứng này.

Lưu đồ kế toán tạm ứng
Lưu đồ kế toán tạm ứng

Lưu đồ – Quy trình tạm ứng

Quy trình kế toán CCDC

Khi bộ phận có nhu cầu mua công cụ, dụng cụ, bộ phận đó sẽ làm Tờ trình xin mua đưa cho Giám Đốc ký duyệt. Sau khi công cụ, dụng cụ được mua về được nhập vào kho công cụ, dụng cụ. Căn cứ vào Hóa Đơn bán hàng , kế toán kho sẽ lập Phiếu Nhập Kho gồm 3 liên: 1 liên lưu tại kho, 2 liên chuyển lên phòng kế toán. Dựa vào bộ chứng từ gồm Hóa đơn bán hàng, Tờ trình xin mua, Phiếu Nhập Kho, kế toán công cụ, dụng cụ sẽ Lập tờ trình xin thanh toán đưa GĐ ký. Khi có chữ ký của GĐ, kế toán tiền mặt sẽ lập Phiếu Chi.

Lư đồ kế toán công cụ dụng cụ
Lư đồ kế toán công cụ dụng cụ

Lưu đồ – Quy trình kế toán CCDC

 Quy trình TSCĐ tăng do mua sắm:
Trước tiên, Bộ phận có nhu cầu mua TSCĐ sẽ lập Tờ trình xin mua TSCĐ và nộp cho Giám Đốc duyệt. Sau khi được sự chấp nhận của Giám Đốc, Bộ phận đó sẽ giao nhân viên mua TSCĐ về và nộp bộ chứng từ gồm: Phiếu Nhập, Hóa đơn, Hợp đồng kinh tế, Biên bản nghiệm thu, Tờ trình xin thanh toán… cho Phòng kế toán. Kế toán TSCĐ sẽ kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ, sau đó sẽ lưu bộ gốc và photo 1 bộ chuyển sang cho kế toán thanh toán. Kế toán TSCĐ nhập liệu vào máy tính rồi hàng quý lập Bảng Kê và Danh sách theo dõi TSCĐ (có tính khấu hao)

Quy trình kế toán tài sản cố định
Quy trình kế toán tài sản cố định

Lưu đồ  – Quy trình kế toán tăng TSCĐ

Quy trình TSCĐ giảm do thanh lý:

Nếu một TSCĐ sau thời gian sử dụng lâu dài, bị hư hỏng hoặc trong trạng thái không sử dụng được nữa thì Bộ phận quản lý lập Tờ trình xin thanh lý TSCĐ rồi đưa cho TGĐ duyệt. Sau đó Tờ trình được chuyển xuống phòng Kế Toán và Kế toán TSCĐ sẽ xem lại Nguyên giá, Khấu hao đã trích rồi báo lại giá trị còn lại cho Hội đồng giá. Hội đồng giá họp và mời khách hàng muốn mua lại TSCĐ để họ tham gia đấu giá.Sau khi Hội đồng giá quyết định bán TSCĐ ở mức giá phù hợp, Hội đồng giá sẽ gửi thông báo trúng thầu cho khách hàng và yêu cầu Phòng kế toán lập Bộ hồ sơ thanh lý. Căn cứ vào bộ hồ sơ đó, bộ phận quản lý bán TSCĐ và lấy Hóa Đơn. Kế toán TSCĐ sẽ ghi giảm TSCĐ.

Lưu đồ kế toán giảm tài sản cố định
Lưu đồ kế toán giảm tài sản cố định

Lưu đồ 2.9 – Quy trình kế toán giảm TSCĐ

Quy trình kế toán tổng hợp các tài khoản kế toán

Cuối mỗi tháng, kế toán sẽ dựa vào bảng chấm công của nhân viên để tổng hợp và tính lương cho từng nhân viên theo số ngày công thực tế, sau đó lập bảng thanh toán lương trình giám đốc ký duyệt và chuyển sang cho thủ quỹ chi tiền. Những nhân viên đã ứng trước tiền công ty nhưng chưa thanh toán kế toán sẽ trừ vào lương và thanh toán khoản còn lại. Hệ số lương, mức lương cơ bản và doanh thu là cơ sở để kế toán tiến hành tổng hợp cho từng nhân viên làm việc tại công ty.

Lưu đồ kế toán tiền lương
Lưu đồ kế toán tiền lương

 Quy trình kế toán nợ phải trả

Khi nhận được bộ chứng từ (Đơn đặt hàng, Hợp đồng, Hóa đơn GTGT) của Kế toán nhập xuất hàng hóa chuyển sang, Kế toán công nợ kiểm tra, đối chiếu và tiến hành nhập liệu, ghi sổ vào phần mềm, ghi nhận số tiền phải trả, thời hạn thanh toán và tiến hành theo dõi khoản nợ phải trả cho nhà cung cấp.

Lưu đồ kế toán nợ phải trả
Lưu đồ kế toán nợ phải trả