Cách làm đề tài chuyên đề: Hoàn thiện chính sách đãi ngộ tại công ty

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

Tên chuyên đề: HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ TẠI CÔNG TY TNHH TAMSUI VIỆT NAM
GVHD: Ths. Nguyên Tấn Phong
SVTH: Trần Gia Bảo – 38CQT_2

1. Lý do chọn chuyên đề hoàn thiện chính sách đãi ngộ

Chính sách đãi ngộ là chính sách phản ánh sự quan tâm và chăm sóc của doanh nghiệp đối với đời sống vật chất cũng như tinh thần của người lao động để từ đó kích thích người lao động có thể hoàn thành công việc được giao một cách hiệu quả nhất. Chính sách đãi ngộ của doanh nghiệp được thể hiện thông qua hệ thống tiền lương. Hệ thống tiền lương của doanh nghiệp được xây dựng thường hướng đến các mục tiêu sau: thu hút nhân viên, duy trì nhân viên giỏi, kích thích và động viên nhân viên, hiệu quả về mặt chi phí và đáp ứng các yêu cầu pháp luật. Chính vì thế, chính sách đãi ngộ đóng một vai trò quan trọng đối với người lao động từ việc thu hút và duy trì người lao động cho đến việc kích thích và động viên; tuy nhiên, chính sách đãi ngộ lại là một bộ phận cấu thành nên chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Do đó, để đạt được đồng thời hai mục tiêu này thì việc xây dựng một chính sách đãi ngộ hợp lý trong doanh nghiệp là một vấn đề rất khó khăn. Hơn nữa, đối với các doanh nghiệp Việt Nam nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì mục tiêu cơ bản nhất là vẫn hướng đến việc tối thiểu hóa chi phí nhằm đạt được mức lợi nhuận là cao nhất. Đó là lý do vì sao các doanh nghiệp của Việt Nam chưa thực sự quan tâm đúng mức về tầm quan trọng của chính sách đãi ngộ đối với người lao động. Nếu có thì chỉ có vài doanh nghiệp quan tâm và chú trọng đến chính sách đãi ngộ để thu hút nhân tài và kích thích nhân viên nhưng hiệu quả thực sự không như kỳ vọng do thiếu cơ sở khoa học về lý luận cũng như thực tiễn. Với mong muốn sử dụng những kiến thức lý thuyết tiếp thu được trong quá trình học tập tại trường gắn kết với thực tiễn và ứng dụng để giải quyết các vấn đề thực tế hiện nay của doanh nghiệp; do đó, chuyên đề “Hoàn thiện chính sách đãi ngộ tại công ty TNHH Tamsui Việt Nam” được thực hiện.

2. Mục đích chọn chuyên đề hoàn thiện chính sách đãi ngộ

 • Nghiên cứu thực trạng về chính sách đãi ngộ tại công ty TNHH Tamsui Việt Nam thông qua chính sách tiền lương và các chính sách khen thưởng và kỷ luật của công ty trong giai đoạn 2015 – 2017;
  • Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách đãi ngộ tại Công ty TNHH Tamsui Việt Nam.
 1. Đối tượng nghiên cứu: Chính sách đãi ngộ tại công ty TNHH Tamsui Việt Nam
 2. Phạm vi nghiên cứu: Công ty TNHH Tamsui Việt Nam giai đoạn 2015 – 2017

5. Phương pháp nghiên cứu hoàn thiện chính sách đãi ngộ

\Đây là nghiên cứu ứng dụng nên chuyên đề tốt nghiệp sẽ sử dụng các phương pháp nghiên cứu như:
• Phương pháp suy diễn là phương pháp sử dụng lý thuyết khoa học quản trị nguồn nhân lực để nghiên cứu về chính sách đãi ngộ của công ty nhằm đánh giá mức độ phù hợp của chính sách đãi ngộ mà công ty đang sử dụng.
• Phương pháp định lượng là phương pháp sử dụng dữ liệu để phân tích và đánh giá chính sách đãi ngộ, bao gồm:
− Nghiên cứu tại bàn là việc thu thập các dữ liệu thứ cấp (như: nội quy công ty, bảng lương và chính sách khen thưởng) nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu của chuyên đề;
− Nghiên cứu thống kê là việc sử dụng các phương pháp phân tích thống kê đối với các dữ liệu thu nhập được để phân tích chính sách đãi ngộ của công ty

6. Danh mục tài liệu tham khảo hoàn thiện chính sách đãi ngộ

 • PGS.TS. Trần Kim Dung (2015), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Kinh tế TP.HCM;
  • Nguyễn Hữu Thân (2008), Quản trị nhân sự, NXB Lao động – Xã Hội;
  • Hoàng Văn Hải, Nguyễn Anh Tuấn & Nguyễn Phương Mai (2011), Đổi mới chính sách đãi ngộ thời kỳ sau hội nhập WTO, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, (27), 135- 141;
  • Tài liệu của công ty TNHH Tamsui Việt Nam, http://www.tamsui.vn.

7. Kết cấu chuyên đề. Cơ cấu chuyên đề gồm 3 chương:

 • Chương 1: Cơ sở luận. Chương này nhằm trình bày những vấn đề cơ bản về chính sách đãi ngộ, như khái niệm, cơ cấu thu nhập, mục tiêu của hệ thống tiền lương, các hình thức trả lương và yếu tố pháp luật trong trả công lao động ở Việt Nam. Đây sẽ là nền tảng cơ sở luận của chuyên đề tốt nghiệp.
  • Chương 2: Thực trạng chính sách đãi ngộ tại công ty TNHH Tamsui Việt Nam. Chương này nhằm giới thiệu tổng quan về thực trạng hoạt động của công ty nói chung và thực trạng chính sách đãi ngộ của công ty nói riêng. Từ đó, đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của chính sách đãi ngộ của công ty.
  • Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách đãi ngộ tại công ty TNHH Tamsui Việt Nam. Chương này nhằm trình bày các giải pháp nhằm trả lời câu hỏi nghiên cứu của chuyên đề.

8. Nội dung chi tiết hoàn thiện chính sách đãi ngộ

Chương 1: Cơ sở luận hoàn thiện chính sách đãi ngộ

 • 1.1. Chính sách đãi ngộ
 • 1.1.1. Khái niệm
 • 1.1.2 Cơ cấu thu nhập
 • 1.1.2.1. Đãi ngộ vật chất
 • 1.1.2.1.1. Tiền lương cơ bản
 • 1.1.2.1.2. Phụ cấp lương
 • 1.1.2.1.3. Tiền thưởng
 • 1.1.2.1.4. Phúc lợi
 • 1.1.2.2. Đãi ngộ phi vật chất
 • 1.1.2.2.1. Đãi ngộ thông qua công việc
 • 1.1.2.2.2. Đãi ngộ thông qua môi trường làm việc
 • 1.2. Mục tiêu của hệ thống tiền lương
 • 1.2.1. Thu hút nhân viên
 • 1.2.2. Duy trì những nhân viên giỏi
 • 1.2.3. Kích thích, động viên nhân viên
 • 1.2.4. Hiệu quả về mặt chi phí
 • 1.2.5. Đáp ứng các yêu cầu của luật pháp
 • 1.2.5.1. Quy định về lương tối thiểu
 • 1.2.5.2. Quy định về thời gian làm việc
 • 1.2.5.3. Quy định sử dụng lao động trẻ em và phụ nữ
 • 1.2.5.4. Quy định về các phúc lợi xã hội
 • 1.3. Hình thức trả lương và các yếu tố ảnh hưởng đến trả lương
 • 1.3.1. Hình thức trả lương
 • 1.3.1.1. Hình thức trả lương theo thời gian
 • 1.3.1.2. Hình thức trả lương theo nhân viên
 • 1.3.1.3. Hình thức trả lương theo kết quả thực hiện theo công việc
 • 1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến trả lương
 • 1.3.2.1. Yếu tố từ bên ngoài
 • 1.3.2.2. Yếu tố thuộc về doanh nghiệp
 • 1.3.2.3. Yếu tố thuộc về công việc
 • 1.3.2.4. Yếu tố thuộc về cá nhân
 • Tóm tắt nội dung chương 1

Chương 2: Thực trạng chính sách đãi ngộ tại công ty TNHH Tamsui Việt Nam

 • 2.1. Tổng quan về công ty TNHH Tamsui Việt Nam
 • 2.1.1. Giới thiệu sơ lược về công ty
 • 2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển công ty
 • 2.1.3. Ngành nghề kinh doanh của công ty
 • 2.1.4. Cơ cấu và bộ máy quản lý của công ty
 • 2.1.4.1. Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty
 • 2.1.4.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban
 • 2.1.5. Tình hình tài chính của công ty năm 2015 – 2017
 • 2.2. Thực trạng chính sách đãi ngộ tại công ty TNHH Tamsui Việt Nam
 • 2.2.1. Thực trạng về nguồn lao động của công ty
 • 2.2.2. Chính sách đãi ngộ tại công ty
 • 2.2.2.1. Chính sách đãi ngộ tài chính
 • 2.2.2.1.1. Chính sách tiền lương của công ty
 • 2.2.2.1.2. Chính sách khen thưởng và kỷ luật
 • 2.2.2.2. Chính sách đãi ngộ phi tài chính
 • 2.2.2.2.1. Đãi ngộ thông qua công việc
 • 2.2.2.2.2. Đãi ngộ thông qua môi trường làm việc
 • 2.3. Đánh giá chính sách đãi ngộ
 • 2.3.1. Ưu điểm
 • 2.3.2. Nhược điểm
 • Tóm tắt nội dung chương 2

Chương 3: Giải pháp và kiến nghị

 • 3.1. Định hướng phát triển
 • 3.1.1. Phương châm hoạt động của công ty
 • 3.1.2. Định hướng phát triển nguồn nhân lực
 • 3.2. Giải pháp
 • 3.2.1. Chính sách đãi ngộ vật chất
 • .2.2. Chính sách đãi ngộ phi vật chất
 • 3.3. Kiến nghị
 • Tóm tắt nội dung chương 3

LƯU Ý: Nhiều bạn sinh viên quá bận rộn nên không có thời gian viết bài, hiện nay minh có nhận dịch vụ viết thuê chuyên đề tốt nghiệp, bạn nào có nhu cầu nhắn cho mình để tâm sự nha

SDT/ZALO: 0917193864

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *