Cách làm Đồ án Nghiệp vụ Ngân hàng 1, HUTECH điểm cao

Rate this post

Dưới đây là mẫu Cách làm Đồ án Nghiệp vụ Ngân hàng 1 dùng trong các bài báo cáo thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp phù hợp cho các bạn sinh viên đang làm đề tài Cách làm Đồ án Nghiệp vụ Ngân hàng 1. Hy vọng mẫu cơ sở lý thuyết dưới đây giúp cho các bạn sinh viên có thêm được tài liệu bổ ích khi làm bài.

Trong quá trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp nếu các bạn không có thời gian hoàn thành, không có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói để được hỗ trợ Số điện thoại/zalo/0917 193 864.


MỤC ĐÍCH Đồ án Nghiệp vụ Ngân hàng

Đồ án Nghiệp vụ Ngân hàng 1 sẽ giúp cho SV:

 • Tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại các NHTM, qua đó có điều kiện so sánh, đánh giá  giữa  lý thuyết  và thực tiễn với trọng tâm là kiến thức chuyên về Ngân hàng.
 • Bước đầu tiếp cận thực tế các nội dung đã học ở chuyên ngành, sinh viên kiến tập, học hỏi và làm quen với chuyên môn được đào tạo để ngay khi chưa tốt nghiệp có thể xin việc làm.
 • Vận dụng các kiến thức đã học để áp dụng vào một (hay một số) nội dung liên quan đến công việc cụ thể tại đơn vị kiến tập.
 • Rèn luyện kỹ năng viết và trình bày trước Hội đồng về một báo cáo khoa học, tạo thuận lợi cho việc viết và trình bày các báo cáo có tính học thuật cao hơn như: báo cáo thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp.
 • Có cơ hội phát triển đồ án thành đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa, cấp Trường, cấp Thành phố và cấp Bộ.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI SINH VIÊN

 • Sinh viên kiến tập cá nhân hoặc nhóm tối đa 4 SV (nếu cùng ngân hàng) do sinh viên chọn lựa và được sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn;
 • Trong quá trình thực hiện đồ án, sinh viên phải đi kiến tập tại ngân hàng để nắm được tình hình thực tế và so sánh với lý thuyết đã học;
 • Nội dung báo cáo đồ án sát với thực tế, đảm bảo tính logic và khoa học;
 • Thực hiện đúng tiến độ do Khoa thông báo;
 • Viết nhật ký kiến tập cá nhân (theo mẫu)

Lưu ý: Nhật ký kiến tập phải được thực hiện cá nhân.

XEM THÊM Báo cáo thực tập Đánh giá hiệu quả kinh doanh của ngân hàng =>9đ

 • NỘI DUNG VÀ KẾT CẤU Đồ án Nghiệp vụ Ngân hàng

Sinh viên viết báo cáo kiến tập như một bài thu hoạch, nội dung báo cáo kiến tập thuộc lĩnh vực kế toán,  tài chính và ngân hàng, trong khoảng 10 trang (không kể các trang phụ và mục lục), tập trung các nội dung sau:

 • Giới thiệu về đơn vị kiến tập
 • Mô tả công việc thực tế mà sinh viên được tiếp cận tại ngân hàng trong thời gian kiến tập.
 • So sánh giữa thực tế được thực hiện tại ngân hàng và lý thuyết đã được học.
 • Định hướng học tập và nghề nghiệp trong tương lai.

 THỦ TỤC NỘP ĐỒ ÁN

 • Cán bộ lớp nhận danh sách lớp tại VPK, SV ghi thông tin đơn vị thực tập vào danh sách và nộp file giấy và file mềm cho VPK vào buổi hướng dẫn thứ 2 (mail: sinhvienkttcnh.hutech@gmail.com);
 • Sau khi hoàn thành đồ án, nhóm/cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện công việc nộp đồ án đúng kế hoạc Khoa thông báo, nộp trực tiếp cho GVHD gồm:

+ 01 quyển đồ án để bảo vệ, quyển đồ án sắp xếp theo trình tự qui định tại mục VI, trong trường hợp nhóm có nhiều SV thì mỗi SV làm nhật ký riêng (có ký tên cuối nội dung nhật ký) và đóng chung vào 01 quyển đồ án;

+ Tờ nhận xét của đơn vị kiến tập theo mẫu 03 (có ý kiến nhận xét, đóng dấu TRÒN lên chữ ký của người xác nhận kiến tập);

+ Tờ nhận xét của GVHD theo mẫu 04 (có ý kiến nhận xét và chữ ký của GVHD).

 • Lớp trưởng tập hợp tất cả các file bài của lớp và ghi vào 1 đĩa CD, nộp GVHD:

+ Đĩa CD

+ Tất cả các tờ nhận xét của đơn vị kiến tập và của GVHD (bản gốc)

Đồng thời: Sinh viên (lớp trưởng) gửi bài làm file word vào địa chỉ email: sinhvienkttcnh.hutech@gmail.com

Tên email: TenDA_nhom_ lớp_ MSSV _Họtên GVHD

VD: DAKTTC_Ten/Nhom1 _14DKT01_ 1414030810_ NgoThiMyThuy

 • Sinh viên sau khi nộp đồ án cho GVHD xem lịch bảo vệ đồ án do khoa thông báo trên website.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỒ ÁN

 1. Thang điểm đánh giá

Thang điểm đánh giá gồm:

 • Điểm quá trình kiến tập : 5 điểm
 • Điểm trình bày và bảo vệ đồ án : 5 điểm
 1. Một số lưu ý:

Các trường hợp sau đây, sinh viên không đạt môn đồ án:

 • Đồ án không có xác nhận của đơn vị kiến tập.
 • Sinh viên vắng mặt trong buổi bảo vệ, giảng viên hướng dẫn ghi vắng trong bảng điểm thi.
 • Nội dung kiến tập không phù hợp với các chủ đề gợi ý ở phụ lục 1
 1. TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN

Trình bày đồ án theo thứ tự sau:

Trang 1: trang bìa (mẫu 01)

Trang 2: trang bìa phụ (mẫu 02)

Từ trang 3 trở đi: gồm các mục sau Đồ án Nghiệp vụ Ngân hàng

 1. Giới thiệu về đơn vị kiến tập
 2. Mô tả công việc thực tế mà sinh viên được tiếp cận tại ngân hàng trong thời gian kiến tập
  • Mô tả vị trí, tính chất công việc
 • Vị trí được kiến tập (ví dụ: giao dịch viên, chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân,….)
 • Mô tả tính chất công việc được kiến tập (nêu các nhiệm vụ chính phải làm của vị trí được kiến tập).
  • Nêu quy trình nghiệp vụ thực hiện tại đơn vị kiến tập

 

 • Nêu quy trình thực hiện nghiệp vụ thực tế ứng với công việc và vị trí kiến tập tại ngân hàng (quy trình mở tài khoản, mở thẻ, cho vay,…..) thông qua lưu đồ của từng nghiệp vụ (vẽ lưu đồ và giải thích lưu đồ).
 • Nêu rõ mỗi bước trong quy trình cần phải thực hiện và hoàn thành mẫu/biểu nào của ngân hàng.
 • Thu thập một số biểu mẫu, chứng từ minh chứng.
 1. So sánh giữa thực tế được thực hiện tại ngân hàng và lý thuyết đã được học
 2. Định hướng học tập và nghề nghiệp trong tương lai.
Cách làm Đồ án Nghiệp vụ Ngân hàng
Cách làm Đồ án Nghiệp vụ Ngân hàng

Phụ lục 1. GỢI Ý NỘI DUNG KIẾN TẬP

Nội dung kiến tập phải phù hợp với đề cương môn học

NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1

 1. Nghiệp vụ bao thanh toán tại ngân hàng/chi nhánh ngân hàng …………………
 2. Nghiệp vụ giao dịch viên tại ngân hàng/chi nhánh ngân hàng ………………..
 3. Nghiệp vụ chiết khấu các loại giấy tờ có giá tại ngân hàng/chi nhánh ngân hàng …………………
 4. Nghiệp vụ huy động vốn tại ngân hàng/chi nhánh ngân hàng …………………….
 5. Nghiệp vụ phát hành thẻ tại ngân hàng/chi nhánh ngân hàng ……..,…………..
 6. Quy trình tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng/chi nhánh ngân hàng ……………
 7. Quy trình tín dung khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng/chi nhánh ngân hàng …….

 

Phụ lục 2. ĐỀ CƯƠNG MẪU Đồ án Nghiệp vụ Ngân hàng

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG  AAA

1.1.  Thông tin chung về ngân hàng

1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng

1.3.  Tổ chức bộ máy quản lý của ngân hàng

1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý

1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận

1.4. Định hướng (kế hoạch) phát triển của ngân hàng.

CHƯƠNG 2. QUY TRÌNH (NGHIỆP VỤ)  XXXXX TẠI NGÂN HÀNG   AAA

2.1. Mô tả vị trí, tính chất công việc

2.2. Nêu quy trình/nghiệp vụ của ngân hàng

Lưu ý: Phần này sinh viên phải trình bày đan xen quy trình của ngân hàng và các nghiệp vụ mà sinh viên sinh viên thực hiện được, cũng như  quan sát được từ người hướng dẫn trong quá trình kiến tập tại ngân hàng.

CHƯƠNG 3. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

3.1. So sánh giữa thực tế được thực hiện tại ngân hàng và lý thuyết đã được học.

3.2. Bài học kinh nghiệm rút ra từ đợt kiến tập.

3.3. Định hướng học tập và nghề nghiệp trong tương lai.


Trên đây là mẫu Cách làm Đồ án Nghiệp vụ Ngân hàng 1, HUTECH điểm cao được tham khảo từ báo báo cáo tốt nghiệp điểm cao các bạn có thể dùng tham khảo khi viết bài tốt nghiệp của mình nếu gặp bất kỳ khó khăn gì trong quá trình thực tập và làm bài, các bạn có thể liên hệ với mình để được DỊCH VỤ VIẾT THUÊ BÁO CÁO THỰC TẬP hỗ trợ viết bài điểm cao trọn gói công ty Số điện thoại/zalo 0917 193 864.

LƯU Ý: CÁC BẠN NÀO MUỐN TẢI FULL BẢN WORD CỦA MẪU TRÊN ĐÂY THÌ HÃY NHẮN TIN ZALO ĐỂ MÌNH GỬI QUA MIỄN PHÍ NHANH CHÓNG CHO NHÉ.

Contact Me on Zalo