Cách viết báo cáo kế toán nguyên vật liệu, công dụng cụ – Chuyên đề TN

Cách viết báo cáo kế toán nguyên vật liệu, công dụng cụ tại doanh nghiệp mà sinh viên đi thực tập, Đây là bài viết hướng dẫn cho các bạn sinh viên đang hoang mang tìm cách làm bài báo cáo kế toán nguyên vật liệu, công cụ và dụng cụ. Mong rằng có thể một phần nào đó giúp ích cho các bạn sinh viên đang khó khăn nhé,

Cách viết báo cáo kế toán nguyên vật liệu, công dụng cụ – Chuyên đề TN

A/ Cách viết phần mở đầu bài kế toán nguyên vật liệu

 1. Nêu ý nghĩa của việc chọn đề tài (Tại sao chọn đề tài này)
  • Về lý luận
  • Về thực tiễn
 2. Mục đích nghiên cứu
 3. Đối tượng nghiên cứu
 4. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu
 5. Phương pháp nghiên cứu (lý luận và thực tiến)
 6. Cấu trúc chuyên đề:Nội dung đề tài gồm ba chương ngoài mở bài và kết luận (Nêu tên ba phần đó)

Xem thêm: Giá viết bài báo cáo thực tập là bao nhiêu – Viết chuyên đề giá rẻ nhất

+ Chương 1:  Cơ sở lý luận của đề tài.

+ Chương 2: Thực trạng vấn đề ở đơn vị thực tập

+ Chương 3: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu – công cụ, dụng cụ, biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguyên vật liệu – công cụ, dụng cụ tại đơn vị thực tập.

B/ Cơ sở lý luận kế toán nguyên vật liệu, công cụ và dụng cụ

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI

1.1. KHÁI NIỆM – ĐẶC ĐIỂM – YÊU CẦU QUẢN LÝ VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ VÀ DỤNG CỤ

1.1.1  Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu quản lý NGUYÊN VẬT LIỆU

1.1.2. Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu quản lý CÔNG CỤ VÀ DỤNG CỤ

1.1. 3. Nhiệm vụ kế toán NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ VÀ DỤNG CỤ

 1. 2. PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ VÀ DỤNG CỤ

1.2.1 Phân loại NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ VÀ DỤNG CỤ

1.2.1.1 Phân loại NGUYÊN VẬT LIỆU

1.2.1.2 Phân loại CÔNG CỤ VÀ DỤNG CỤ

1.2.2. Đánh giá NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ VÀ DỤNG CỤ

1.2.2.1. Đánh giá NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ VÀ DỤNG CỤ nhập kho

1.2.2.2. Đánh giá NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ VÀ DỤNG CỤ xuất kho

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập giá rẻ chuyên ngành kế toán, bạn tham khảo thêm giá viết báo cáo thực tập là bao nhiêu tại bên dưới:

====> Giá viết báo cáo thực tập là bao nhiêu

 1. KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ VÀ DỤNG CỤ

1.3.1 Chứng từ và sổ kế toán sử dụng

1.3.1.1 Chứng từ

1.3.1.2 Sổ kế toán sử dụng

1.3.2 Các phương pháp kế toán chi tiết NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ VÀ DỤNG CỤ

1.3.2.1. Phương pháp thẻ song song

1.3.2.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển

1.3.2.3. Phương pháp sổ số dư

 1. KẾ TOÁN TỔNG HỢP NHẬP XUẤT KHO NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ VÀ DỤNG CỤ

1.4.1. Theo phương pháp kê khai thường xuyên

1.4.1.1. Đặc điểm của phương pháp kê khai thường xuyên

1.4.1.2. Tài khoản sử dụng

1.4.1.3. Phương pháp hạch toán

1.4.2. Theo phương pháp kiểm kê định kỳ

1.4.2.1. Đặc điểm của phương pháp kiểm kê định kỳ

1.4.2.2. Tài khoản sử dụng

1.4.2.3. Phương pháp hạch toán

 1. MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÁC VỀ NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ VÀ DỤNG CỤ

C/ PHẦN GIỚI THIỆU CÔNG TY THỰC TẬP (Xin dấu xác nhận thực tập và chứng từ)

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ Ở ĐƠN VỊ THỰC TẬP

2. 1. KHÁI QUÁT SƠ LƯỢC VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP

2.1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY.

2.1. 1. 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty.

 • Quá trình hình thành và phát triển (Tên Công ty, loại hình doanh nghiệp)

Căn cứ vào quyết định thành lập Công ty số:…

 • Một số chỉ tiêu chủ yếu liên quan đến sự phát triển của Công ty (Chỉ tiêu tổng vốn, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, tổng số cán bộ công nhân viên, quỹ lương).

Lấy số liệu 3 năm gần đây để đánh giá phân tích khái quát quá trình phát triển

cách viết báo cáo kế toán nguyên vật liệu

2.1.1. 2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty

a .Chức năng

 1. Nhiệm vụ

Căn cứ vào giấy phép kinh doanh của Công ty số:…

2.1. 2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY .

2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty.

Vẽ sơ đồ qui trình sản xuất tại Công ty và giải thích

2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty

 1. Đặc điểm chung
 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty
 • Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy  quản  lý tại Công ty.
 • Trình bày chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận (tóm tắt)

2.1.2.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty.

 1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty
 • Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
 • Trình bày chức năng và nhiệm vụ của từng phần hành kế toán (tóm tắt).
 1. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty
 • Vẽ sơ đồ hình thức kế toán mà Công ty áp dụng ( Nhật ký – Chứng từ, Nhật ký – Sổ Cái, Nhật ký chung hay Chứng từ ghi sổ)
 • Trình bày trình tự ghi sổ…

2.1.3. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC

2.1.3.1. Hệ thống tài khoản áp dụng tại Công ty

(Trong phần này cần nêu rõ so với hệ thống tài khoản thống nhất hiện hành Công ty có sử dụng những tài khoản nào khác không? cụ thể như thế nào?)

2.1.3.2. Phương pháp kế toán hàng tồn kho

Phương pháp kế toán hàng tồn kho : phương pháp kiểm kê định kỳ hay kê khai  thường xuyên.

2.1.3.3. Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp..

D/ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY XÁC NHẬN THỰC TẬP

2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY VÀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ, NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ, DỤNG CỤ Ở CÔNG TY (20-25 TRANG)

(Nêu toàn bộ thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu-công cụ dụng cụ tại doanh nghiệp. Lấy số liệu cụ thể của một tháng ( 1 quý) để minh họa và thể hiện trên sổ sách kế toán)

2.2.1. NGUỒN NGUYÊN LIỆU CỦA CÔNG TY

2.2.1.1. Các loại nguyên vật liệu của Công ty

2.2.1.2. Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ của Công ty

2.2.1.3. Nguồn cung cấp nguyên vật liệu- công cụ dung cụ

2.2.2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ DỤNG CỤ CỦA CÔNG TY

2.2.2. 1. Giá nhập kho

2.2.2. 2. Giá xuất kho (sử dụng một trong bốn phương pháp xuất kho nguyên vật liệu,công cụ và dụng cụ)

2.2.2. 3.Phương pháp hạch toán vật liệu tồn kho ( Công ty đang sử dụng 1 trong 3 phương pháp hạch toán theo phương pháp thẻ song song, phương pháp sổ đối chiếu luân chuyễn, phương pháp sổ số dư)

2.2.3. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY

Trình bày việc quản lý và sử dụng nguyên vật liệu, công cụ – dụng cụ tại Công ty (ví dụ việc quản lý và sử dụng nvl, ccụ ở phân xưởng sản xuất, tổ sản xuất, bộ phận quản lý…)

2.2.4. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY

2.2.4.1.  Chứng từ, sổ kế toán sử dụng

 • Chứng từ: phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, biên bản kiểm kê vật tư trước khi nhập kho ( nếu có thì kê lại, phiếu xuất kho kiêm vận chuyễn nội bộ, hóa đơn bán hàng, hóa đơn giá trị giá tăng, phiếu xuất kho theo hạn mục, phiếu báo vật tư còn lại, biên bản kiểm kê)
 • Sổ sách kế toán (Theo hình thức kế toán gì? : 1 trong 4 hình thức sổ kế toán. Ngoài ra còn có (thẻ kho), sổ chi tiết vật tư, bảng kê nhập xuất vật tư, sổ tổng hợp vật tư…)

cách viết báo cáo kế toán nguyên vật liệu

2.2.4.2.  Phương pháp kế toán nhập xuất nguyên vật liệu –công cụ dụng cụ

 1. Các tài khoản được sử dụng tại Công ty đó để theo dõi quá trình hạch toán nguyên vật liệu. Ví dụ như các tài khoản được sử dụng tại Công ty như:152, 153
 2. Phương pháp hạch toán :
  • Các trường hợp nhập nguyên vật liệu và công cụ và dụng cụ:
 • Căn cứ hóa đơn mua hàng ( hóa đơn GTGT nếu doanh nghiệp áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ ) biên bản kiểm nghiệm vật tư trước khi nhập kho -> kế toán nhập phiếu nhập kho -> lấy 03 phiếu nhập kho của Công ty ghi chép lại hoặc pho to kèm theo và hạch toán nhập vật tư
 • Nếu có trường hợp trả hàng ( hàng mua không đảm bảo qui cách phẩm chất trả lại cho người bán thì hạch toán ra sao ? ).
 • Nếu được hưởng chiết khấu giảm giá, chiết khấu thanh toán thì hạch toán ra sao.
  • Các trường hợp xuất vật liệu và công cụ và dụng cụ :
 • Căn cứ chứng từ xuất kho ( phiếu xuất kho) lấy 03 phiếu xuất kho photo lại và hạch toán vật liệu xuất kho cho các bộ phận. Phế liệu sinh ra trong quá trình sản xuất – hạch toán (nếu có)
 • Chú ý tại phân xưởng sản xuất sử dụng không hết vật liệu nhập lại kho hay để tại phân xưởng.

* Căn cứ chứng từ nhập xuất -> kết toán vào sổ chi tiết vật tư -> cuối tháng vào sổ tổng hợp vật tư

( có cơ sở số liệu của 1 quý trong năm  để minh họa)

E/ CÁCH VIẾT KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ VÀ DỤNG CỤ

CHƯƠNG 3:  HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ, DỤNG CỤ, BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY.

3.1. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HOẠT ĐỘNG ĐANG NGHIÊN CỨU

3.1.1 Đánh giá thực trạng

3.1.1.1. Nhận xét chung về kế toán nguyên vật liệu, công cụ – dụng cụ tại Công ty :   (Quản lý, Sử dụng, Hạch toán )

3.1.1.2. Những điểm tồn tại về hạch toán nguyên vật liệu, công cụ – dụng cụ tại Công ty cần phải hoàn thiện

 1. Về tổ chức công tác kế toán, bộ máy kế toán: chứng từ, sổ kế toán.
 2. Về phương pháp xác định trị giá nguyên vật liệu, công cụ – dụng cụ
 3. Về quản lý nguyên vật liệu, công cụ – dụng cụ.
 4. Về phương pháp hạch toán.

3.1.2 Các biện pháp hoàn thiện:  Căn cứ vào tình hình thực tế đưa ra một số biện pháp giải quyết để có thể áp dụng vào tình hình thực tế Công ty.

3.2. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

3.2.1. Kết luận

3.2.2. Kiến nghị

3.2.2.1. Đối với Doanh nghiệp

3.2.2.2. Đối với nhà trường

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *