Cách viết Chuyên đề Kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh

Cách viết Chuyên đề Kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh. Hiện nay mình đang thấy có nhiều bạn sinh viên đang rất hoang mang vì tìm xin dấu xác nhận thực tập ngành kế toán và chứng từ, tìm cách làm báo cáo thực tập chuyền ngành kế toán,… Mà thời gian tìm hiểu đề tài phù hợp đề cương tiếng anh thương mại hay để bài làm được điểm cao thì khá mất thời gian, gây khó khăn. Nên nay mình xin viết bài này mong có thể giúp được các bạn

Xem thêm: Giá viết bài báo cáo thực tập là bao nhiêu – Viết chuyên đề giá rẻ nhất

Ngoài ra, nếu bạn nào không có thời gian để viết bài, thì có thể liên hệ mình qua sdt/ zalo 0917 193 864 để mh có thể tư vấn về đề tài và giá viết bài báo cáo thực tập là bao nhiêu nhé

Cách viết Chuyên đề Kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh

A/ Cách viết phần mở đầu bài kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh

 • Nêu ý nghĩa của việc chọn đề tài (Tại sao chọn đề tài này)
 • Giới hạn viết đề tài ( Giới hạn phạm vi, mức độ của đề tài).
 • Nội dung đề tài gồm ba chương :

+ Chương 1: Cơ sở lý luận

+ Chương 2: Thực trạng kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty

+ Chương 3: Hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ

B/ Cơ sở lý luận kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh

1.1.CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN:

1.1.1.Thành phẩm, (hoặc hàng hoá)

1.1.2.Các khoản giảm trừ doanh thu

1.1.3.Giá vồn hang bán, doanh thu thuần……

1.2.KẾ TOÁN THÀNH PHẨM ( hoặc HÀNG HOÁ)

1.2.1.Phương pháp xác định giá nhập, xuất kho của thành phẩm, (hoặc hàng hoá )

1.2.2.Tài khoản sử dụng

1.2.3.Phương pháp hạch toán (Chứng từ, sổ sách liên quan)

1.3.KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM, (hoặc HÀNG HOÁ).

1.3.1.Các phương thức bán hàng chủ yếu ( trình bày nội dung từng phương thức).

(Chứng từ, sổ sách liên quan)

1.1.Bán trực tiếp

1.2.Bán trả góp ( trả chậm)

1.3.Ký gửi đại lý

1.4.Hàng đổi hàng :

1.3.2.Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá: (Chứng từ, sổ sách liên quan)

1.3.2.1. Kế toán tài khoản liên quan đến tiêu thụ thành phẩm, (hoặc hàng hóa)

1.3.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng:

1.3.2.1.2. Kế toán giávốn hàng bán

1.3.2.1.3. Kế toán Các khoản giảm trừ doanh thu

1.3.2.1.4. Kế toán chi phí bán hàng

1.3.2.1.5. Kế toán chi phí QLDN

cách viết chuyên đề kế toán tiêu thụ sản phẩm

1.4.KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ TÀI CHÍNH

1.4.1.Kế toán doanh thu tài chính

1.4.1.1. Nội dung

1.4.1.2.Tài khoản sử dụng

1.4.1.3. Phương pháp hạch toán

1.4.1.4.Chứng từ, sổ sách liên quan

1.4.2.Kế toán chi phí tài chính

1.4.2.1. Nội dung

1.4.2.2.Tài khoản sử dụng

1.4.2.3.Phương pháp hạch toán

1.4.2.4. Chứng từ, sổ sách liên quan

1.5.KẾ TOÁN THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC

1.5.1.Kế toán thu nhập khác

1.5.1.1. Nội dung

1.5.1.2.Tài khoản sử dụng

1.5.1.3.Phương pháp hạch toán

1.5.1.4.Chứng từ, sổ sách liên quan

1.5.2.Kế toán chi phí khác

1.5.2.1. Nội dung

1.5.2.2.Tài khoản sử dụng

1.5.2.3.Phương pháp hạch toán

1.5.2.4.Chứng từ, sổ sách liên quan

1.6. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

1.6.1.Kế toán thuế TNDN

1.6.1.1.Nguyên tắc tính thuế

1.6.1.2.Tài khoản sử dụng

1.6.1.3.Phương pháp hạch toán

1.6.1.4.Chứng từ, sổ sách liên quan

1.6.2.Kế toán xác định kết quả KD

1.6.2.1.Tài khoản sử dụng

1.6.2.2.Phương pháp hạch toán

1.6.2.3.Chứng từ, sổ sách liên quan

1.6.3.Lập báo cáo kết quả SXKD

C/ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH (25 – 30 trang)

2.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP

2.1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY.

2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty.

Quá trình hình thành và phát triển (Tên công ty, loại hình doanh nghiệp)

Căn cứ vào quyết định thành lập công ty số:…

Một số chỉ tiêu chủ yếu liên quan đến sự phát triển của Công ty (Chỉ tiêu tổng vốn, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, tổng số cán bộ công nhân viên, quỹ lương).

Lấy số liệu 3 năm gần đây

2.1.1.2.   Chức năng nhiệm vụ của công ty

2.1.1.2.1.Chức năng

2.1.1.2.2. Nhiệm vụ

Căn cứ vào giấy phép kinh doanh của Công ty số:…

cách viết chuyên đề kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh

2.1.2.ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY .

2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty.

Vẽ sơ đồ qui trình sản xuất tại công ty và giải thích

2.1.2.2.  Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty

-Đặc điểm chung

-Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty

-Vẽ  sơ đồ tổ chức bộ máy  quản  lý tại công ty.

-Trình bày chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận (tóm tắt)

2.1.2.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty.

2.1.2.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty

Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán

Trình bày chức năng và nhiệm vụ của từng phần hành kế toán (tóm tắt).

2.1.2.3.2. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty

– Vẽ sơ đồ hình thức kế toán mà công ty áp dụng ( Nhật ký – Chứng từ, Nhật ký – Sổ Cái, Nhật ký chung hay Chứng từ ghi sổ)

–  Trình bày trình tự ghi sổ..

2.1.3.MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC

2.1.3.1. Hệ thống tài khoản áp dụng tại công ty

2.1.3.2. Phương pháp kế toán hàng tồn kho

Phương pháp kế toán  hàng tồn kho : phương pháp kiểm kê định kỳ hay kê khai thường xuyên.

2.1.3.3.Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp..

2.1.3.4. Phương pháp tính khấu hao.

Trình bày phương pháp tính khấu hao mà công ty áp dụng( khấu hao bình quân,  khấu hao theo khối lượng sản phẩm hay  khấu hao theo số dư giảm dần).

2.2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH SXKD TẠI ĐƠN VỊ (lấy số liệu của 1 quý  để minh họa cho đề tài)

2.2.1.KẾ TOÁN THÀNH PHẨM (HÀNG HOÁ) TẠI CÔNG TY

2.2.1.1.Các loại sản phẩm , hàng hoá tại công ty

 • Trình bày sơ lượt về các chủng loại, đặc điểm về thành phẩm , hang hoá tại công ty
 • Sản phẩm ưu thế tại công ty(số lượng sản phẩm, thị trường tiêu thụ, lợi nhuận…)

2.2.1.2.Kế toán thành phẩm nhập kho

2.2.1.2.1 Kế toán chi tiết

 • Giá trị thành phẩm, hàng hoá nhập kho được tính như thế nào?
 • Các mẩu sổ sách theo dõi(sổ chi tiết thành phẩm, thẻ kho, phiếu nhập kho…)

2.2.1.2.2 Kế toán tổng hợp thành phảm, hàng hoá nhập kho

 • Tài khoản sử dụng tại đơn vị
 • Trình tự hạch toán (Chứng từ, sổ sách liên quan)

2.2.2.KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CHÍNH TẠI DN

2.2.2.1 Các phương pháp tiêu thụ, chính sách bán hàng tại đơn vị ( mô tả chi tiết ).

 • Trình bày các phương thức bán hàng hiện đang diển ra tại doanh nghiệp(bán trực tiếp, ký gửi…)
 • Nếu đợn vị bán hàng qua đại lý thì tỷ lệ hoa hồng đại lý được hưởng là bao nhiêu,được tính trên tiêu thức gì?
 • Các chính sách bán hàng khác:chiết khấu thương mại chiết khấu thanh toán, khuyến mãi…

2.2.2.2.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu(nếu có)

2.2.2.2.1/ NộI dung các khoản giảm trừ(thuế tiêu thụ đặc biết , thuế xuất khẩu, chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán…)

2.2.2.2.2/Tài khoản sử dụng

2.2.2.2.3/ Trình tự hạch toán (Chứng từ, sổ sách liên quan)

 

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập giá rẻ chuyên ngành kế toán, bạn tham khảo thêm giá viết báo cáo thực tập là bao nhiêu tại bên dưới:

====> Giá viết báo cáo thực tập là bao nhiêu

2.2.2.3. Kế toán doanh thu bán hàng

2.2.2.3.1/ Sổ sách chứng từ: Sổ theo dõi chị tiết doanh thu, sổ chi tiết thuế, bảng kê khai thuế đầu ra , phiếu thu, giấy báo Có…

2.2.2.3.2/ Tài khoản sử dụng:Nêu và trình bày kết cấu tài khoản phản ánh doanh thu bán hàng hiện đang sử dụng tại đơn vị.

2.2.2.3.3/Trình tự hạch toán doanh thu bán hàng và kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu. (Chứng từ, sổ sách liên quan)

-Hạch toán doanh thu bán hàng.

-Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu sang TK 511 ( nếu có).

(Chứng từ, sổ sách liên quan)

2.2.2.4.Kế toán giá vốn hàng bán.

2.2.2.4.1.Sổ sách chứng từ: Sổ theo dõi giá vốn hàng bán..

2.2.2.4.1.Tài khoản sử dụng: Nêu và trình bày kết cấu tài khoản phản ánh giá vốn hàng bán hiện đang sử dụng tại đơn vị.

2.2.2.4.1.Trình tự hạch toán giá vốn hàng bán. (Chứng từ, sổ sách liên quan)

2.2.2.5.Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp:

2.2.2.5.1.Sổ sách chứng từ: Sổ theo dõi chi tiết chi phí, bảng kê TK 641,642.

2.2.2.5.2.Tài khoản sử dụng: Nêu và trình bày kết cấu tài khoản phản ánh chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp hiện đang sử dụng tạI đơn vị.

2.2.2.5.3.Trình tự hạch toán. (Chứng từ, sổ sách liên quan)

cách viết chuyên đề kế toán tiêu thụ sản phẩm

2.2.5.KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ DINH DOANH TẠI ĐƠN VỊ

2.2.5.1.Tài khoản sử dụng.

2.2.5.2.Trình tự hạch toán : (Chứng từ, sổ sách liên quan)

-Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu,

-Kết chuyển DTT, giá vôn, các loại chi phí.. sang TK 911

D/ CÁCH VIẾT KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY

(5 – 7 trang)

3.1.BIỆN PHÁP HOÀN THIỆNKẾ TOÁN THÀNH PHẨM, HÀNG HÓA. TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY.

3.1.1.ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY

3.1.1.1.Đánh giá chung về công tác kế toán

3.1.1.2.Đánh giá về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty

3.1.1.3.Những điểm tồn tại về hạch toán tiêu thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cần hoàn thiện

3.1.1.3.1.Về tổ chức công tác kế toán,bộ máy kế toán(chứng từ,sổ kế toán)

3.1.1.3.2.Về phương pháp xác định giá thành phẩm xuất kho

3.1.1.3.3.Về phương pháp hạch toán thành phẩm, tiêu thụ, kết quả. Biện pháp nâng cao lợi nhuận

3.1.2.CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN  THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ, KẾT QUẢ TAI CÔNG TY

Căn cứ vào tình hình thực tế đưa ra một số biên pháp giải quyết để có thể áp dụng thực tế  công ty. kiến nghị với nhà trưòng thầy cô về thực tế so với lý thuyết có gì bổ khuyết (nếu có)

3.2.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

3.2.1.Kết luận.

3.2.2.Kiến nghị :

3.2.2.1 Đối với doanh nghiệp.

3.2.2.2 Đối với nhà trường

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *