Cách viết đề tài hoàn thiện hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Rate this post

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

Tên chuyên đề: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM VIỆT
GVHD: Ths. Nguyễn Tấn Phong
SVTH: Não Nữ Hồng Liên – 37CQT_2

1. Lý do chọn chuyên đề hoàn thiện hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực của một doanh nghiệp được hình thành trên cơ sở của các cá nhân có vai trò khác nhau và được liên kết với nhau theo những mục tiêu nhất định. Nguồn nhân lực khác với các nguồn lực khác của doanh nghiệp do chính bản chất của con người; chính vì thế, việc quản trị nguồn nhân lực là hoạt động rất quan trọng và phức tạp. Quản trị nguồn nhân lực là hệ thống các triết lý, chính sách và hoạt động chức năng về thu hút, đào tạo – phát triển và duy trì con người của một tổ chức nhằm đạt kết quả tối ưu cho cả tổ chức lẫn nhân viên. Theo tổ chức Lao động Quốc tế thì năng suất lao động của Việt Nam hiện nay được xếp vào nhóm thấp nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (thấp hơn Singapore 15 lần, Nhật Bản 11 lần, Hàn Quốc 10 lần, Malaysia 5 lần và Thái Lan 2,5 lần); và đồng thời, Việt Nam là một trong ba nước có năng suất lao động thấp nhất ASEAN (chỉ cao hơn Myanmar và Camphuchia). Kết quả này phản ảnh thực trạng về chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam còn thấp, cơ cấu lao động bất hợp lý và đang mất dần sức cạnh tranh trên thị trường lao động. Thật vậy, số người lao động hiện nay Việt Nam chiếm 75,2% trong tổng dân số nhưng số lao động qua đào tạo và có bằng chuyên môn kỹ thuật chỉ chiếm tỷ lệ khiêm tốn là 17,9%; trong khi đó, tại khu vực nông thôn thì tỷ lệ này chỉ là 11,2%. Do đó, nhu cầu đào tạo và nâng cao trình độ lành nghề cho người lao động ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết nhất là các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực sử dụng nhiều lao động như hoạt động gia công.

Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nam Việt là một công ty uy tín trong lĩnh vực thủy sản, đã nhận thức được điều này nên đã xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong những nội dung chiến lược quan trọng trong quá trình phát triển của công ty; do đó, chính sách đào tạo và phát triển luôn được công ty quan tâm để có được một nguồn nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên, trong thời gian thực hiện thì chính sách này đã bộc lộ những hạn chế nhất định; chính vì lý do đó, chuyên đề tốt nghiệp “Giải pháp nhằm hoàn thiện hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nam Việt” được thực hiện.

2. Mục đích nghiên cứu hoàn thiện hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

 • Tìm hiểu thực trạng về công tác đào tạo và phát triển của công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nam Việt trong giai đoạn 2013 – 2015.
 • Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện hiệu quả công tác đào tạo và phát triển của công ty TNHH TNHH MTV sản xuất thương mại Nam Việt.
 1. Đối tượng nghiên cứu: Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 2. Phạm vi nghiên cứu: Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nam Việt trong giai đoạn 2013 – 2015

5. Phương pháp nghiên cứu hoàn thiện hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Đây là nghiên cứu ứng dụng nên chuyên đề tốt nghiệp sẽ sử dụng các phương pháp nghiên cứu như:

 • Phương pháp suy diễn là phương pháp sử dụng lý thuyết khoa học quản trị nguồn nhân lực để nghiên cứu chính sách đào tạo và phát triển nhằm đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển.
 • Phương pháp định lượng là phương pháp sử dụng dữ liệu để đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển.

− Nghiên cứu tại bàn là việc thu thập các dữ liệu thứ cấp (như: dữ liệu nguồn lao động, chính sách đào tạo và phát triển, …) nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu của chuyên đề tốt nghiệp.
− Nghiên cứu thống kê là việc sử dụng các dữ liệu được thu thập đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển bằng phương pháp thống kê.

6. Kết cấu chuyên đề. Chuyên đề thực tập gồm 3 chương:

 • Chương 1: Cơ sở luận về đào tạo và phát triển. Chương này nhằm trình bày những vấn đề cơ bản về đào tạo và phát triển như: khái niệm về đào tạo và phát triển, nội dung cơ bản về đào tạo (như: phân loại đào tạo, phương pháp đào tạo và quy trình đào tạo) và nội dung cơ bản về phát triển nguồn nhân lực (như: trách nhiệm phát triển nhân sự, đối tượng và các biện pháp phát triển nhân sự). Đây sẽ là nền tảng về cơ sở luận của đề tài.
 • Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nam Việt. Chương này nhằm giới thiệu về công ty nói chung và thực trạng công tác đào tạo và phát triển của công ty nói riêng; trên cơ sở đó, chuyên đề sẽ đánh giá hiệu quả hoạt động đào tạo và phát triển của công ty trong giai đoạn 2013 – 2015.

• Chương 3: Giải pháp và kiến nghị. Chương này sẽ đề xuất giải pháp nhằm trả lời câu hỏi nghiên cứu của chuyên đề tốt nghiệp

 1. Danh mục tài liệu tham khảo
 • PGS.TS. Trần Kim Dung (2009), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống Kê.
 • Tài liệu công ty TNHH Dinsen Việt Nam.

8. Nội dung chi tiết hoàn thiện hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

 • 1.1. Một số vấn đề cơ bản
 • 1.1.1. Khái niệm
 • 1.1.2. Mục đích
 • 1.1.3. Thứ tự ưu tiên trong đào tạo và phát triển ở thế kỷ 21
 • 1.2. Phân loại đào tạo
 • 1.2.1. Phân loại theo các nội dụng đào tạo
 • 1.2.2. Phân loại theo cách thức tổ chức đào tạo
 • 1.3. Nguyên tắc và phương pháp đào tạo
 • 1.3.1. Các nguyên tắc cơ bản trong học tập
 • 1.3.2. Phương pháp đào tạo
 • 1.3.2.1. Các phương thức đào tạo phổ biến trên lớp học
 • 1.3.2.2. Các phương pháp đào tạo phổ biến tại nơi làm việc
 • 1.4. Quy trình đào tạo
 • 1.4.1. Xác định nhu cầu đào tạo
 • 1.4.1.1. Phân tích nhu cầu đào tạo
 • 1.4.1.2. Xác định nhu cầu đào tạo công nhân kỹ thuật
 • 1.4.1.3. Xác định nhu cầu tuyển sinh đào tạo công nhân kỹ thuật
 • 1.4.1.4. Xác nhận nhu cầu phát triển năng lực cho các cán bộ quản lý
 • 1.4.2. Thực hiện quá trình đào tạo
 • 1.4.2.1. Đào tạo tại nơi làm việc
 • 1.4.2.2. Đào tạo ngoài nơi làm việc
 • 1.4.3. Đánh giá hiệu quả đào tạo
 • 1.4.3.1. Phân tích thực nghiệm
 • 1.4.3.2. Đánh giá những thay đổi của học viện
 • 1.4.3.3. Đánh giá định lượng hiệu quả đào tạo
 • 1.5. Phát triển nguồn nhân lực
 • 1.5.1. Trách nhiệm phát triển nguồn nhân lực
 • 1.5.2. Đối tượng
 • 1.5.3. Các biện pháp phát triển nguồn nhân lực
 • 1.5.3.1. Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực
 • 1.5.3.2. Kế hoạch nguồn nhân lực thừa kế
 • Tóm tắt nội dung chương 1

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM VIỆT

 • 2.1. Tổng quan về công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nam Việt
 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
 • 2.1.2. Tầm nhìn và sứ mệnh
 • 2.1.2.1. Tầm nhìn
 • 2.1.2.2. Sứ mệnh
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty
 • 2.1.3.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức
 • 2.1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban
 • 2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2013 – 2015
 • 2.2. Thực trạng chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty
 • 2.2.1. Thực trạng về nguồn lao động của công ty trong giai đoạn 2013 – 2015
 • 2.2.2. Thực trạng chính sách đào tạo
 • 2.2.2.1. Quy trình đào tạo
 • 2.2.2.2. Nội dung chính sách đào tạo
 • 2.2.2.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo
 • 2.2.2.2.2. Thực hiện quá trình đào tạo
 • 2.2.2.2.3. Đánh giá hiệu quả sau đào tạo
 • 2.2.2.3. Đánh giá chính sách đào tạo
 • 2.2.2.3.1. Ưu điểm
 • 2.2.2.3.2. Nhược điểm
 • 2.2.3. Thực trạng chính sách phát triển nguồn nhân lự
 • 2.2.3.1. Nội dung chính sách phát triển nguồn nhân lực
 • 2.2.3.2. Đánh giá chính sách phát triển nguồn nhân lực
 • 2.2.2.3.1. Ưu điểm
 • 2.2.2.3.2. Nhược điểm
 • Tóm tắt nội dung chương 2

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM VIỆT

 • 3.1. Định hướng phát triển của công ty
 • .1.1. Triết lý và mục tiêu hoạt động
 • 3.1.2. Chính sách phát triển của công ty
 • 3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển tại công ty
 • 3.2.1. Đối với chính sách đào tạo
 • 3.2.2. Đối với chính sách phát triển
 • 3.3. Một số kiến nghị hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển tại công ty
 • Tóm tắt nội dung chương 3

LƯU Ý: hiện nay mình có nhận dịch vụ viết thuê chuyên đề tốt nghiệp, bạn nào bận rộn không làm được bài liên hệ mình hỗ trợ thêm nhé, SDT/ZALO: 0917.193.864

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo