Cách viết Khóa Luận tốt nghiệp điểm cao

PHẦN 1: MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CHUNG CỦA KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

1.1 Mục đích của khoá luận tốt nghiệp
– Giúp sinh viên vận dụng được kiến thức chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp/Tài chính – Ngân hàng và phương pháp nghiên cứu khoa học để giải quyết vấn đề nghiên cứu thuộc lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp/Tài chính – Ngân hàng cũng như áp dụng vào thực tế làm việc tại doanh nghiệp/ngân hàng, các tổ chức kinh tế.
– Trang bị cho sinh viên kỹ năng nghiên cứu và truyền đạt kết quả nghiên cứu nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp/Tài chính – Ngân hàng.
1.2 Yêu cầu chung của khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên thực hiện Khoá luận tốt nghiệp phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản như sau:
1.2.1 Về điều kiện tiên quyết để thực hiện khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên phải học xong học phần Thực tập doanh nghiệp 2.
1.2.2 Về hình thức
Sinh viên phải thực hiện theo đúng hướng dẫn của Khoa.
1.2.3 Về nội dung
Khoá luận tốt nghiệp của sinh viên phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung sau:
– Phải nêu được tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.
– Phải xác định được mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu rõ ràng.
– Phải xác định được ý nghĩa của nghiên cứu, cấu trúc của nghiên cứu.
– Phải nêu được cơ sở lý thuyết về vấn đề nghiên cứu.
– Phải nêu được phương pháp nghiên cứu và nguồn dữ liệu sử dụng cho nghiên cứu.
– Phải trình bày cụ thể các kết quả nghiên cứu và đề xuất các các giải pháp, kiến nghị và kết luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu.
1.2.4 Về xác nhận, nhận xét và đánh giá điểm của đơn vị thực tập
– Sau khi hoàn thành Khoá luận tốt nghiệp, sinh viên cần:
1) đề nghị đóng dấu xác nhận của đơn vị thực tập
2) đề nghị người hướng dẫn tại đơn vị thực tập cho nhận xét về tinh thần, thái độ của sinh viên trong thời gian thực tập tại đơn vị (theo mẫu đính kèm Hướng dẫn này
3) đánh giá quá trình thực tập tại đơn vị bằng điểm số (điểm này chiếm tỷ trọng 25% tổng điểm đánh giá Khoá luận tốt nghiệp).
1.2.5 Về vấn đề đạo văn
Bất kỳ nội dung tham khảo nào trong Khóa luận tốt nghiệp, sinh viên đều cần phải trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo rõ ràng. Sinh viên sẽ bị điểm 0 nếu bị phát hiện đạo văn sao chép bài của người khác) dưới bất kỳ hình thức nào.
1.2.6 Về giảng viên hướng dẫn
Khoa sẽ phân công giảng viên hướng dẫn cho sinh viên thực hiện Khoá luận tốt nghiệp. Yêu cầu sinh viên phải gặp giáo viên hướng dẫn theo đúng thời gian biểu do giảng viên hướng dẫn đưa ra để đảm bảo nội dung cũng như tiến độ thực hiện Khoá luận tốt nghiệp theo đúng quy định.
Cho đến hết ½ thời gian của học kỳ thực hiện Khóa luận, giảng viên có quyền từ chối tiếp tục hướng dẫn và không đồng ý thông qua Khóa luận nếu sinh viên không gặp và xin ý kiến của giảng viên. Nếu sinh viên tự ý nộp bài về Khoa không thông qua giảng viên hướng dẫn, bài Khoá luận tốt nghiệp của sinh viên sẽ bị điểm 0.
– Trách nhiệm của giảng viên hướng dẫn:
Hướng dẫn sinh viên thực hiện Khoá luận tốt nghiệp thông qua việc:
+ Lên kế hoạch gặp, hướng dẫn khóa luận và thông báo cho sinh viên vào đầu học kỳ thực hiện khóa luận.
+ Gặp và trao đổi với sinh viên, tư vấn và định hướng lựa chọn đề tài nghiên cứu, xây dựng đề cương chi tiết, và hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp.
+ Kiểm soát quá trình thực tập của sinh viên thông qua nhật ký thực tập.
+ Tư vấn cho sinh viên về cách hệ thống hoá cơ sở lý thuyết, phương pháp nghiên cứu, trình bày kết quả nghiên cứu, nêu các giải pháp-kiến nghị về vấn đề nghiên cứu.
+ Đánh giá kết quả thực hiện khóa luận theo quy định.
1.2.7 Về dữ liệu sử dụng trong khoá luận
– Dữ liệu sử dụng trong khoá luận tốt nghiệp phải được cập nhật đến thời điểm hiện tại, chuỗi dữ liệu tối thiểu phải đảm bảo 3 năm liên tục. Đối với dữ liệu thứ cấp phải lấy từ những nguồn tin cậy, chính thống, được các cơ quan thống kê công bố công khai. Đối với dữ liệu lấy tại đơn vị thực tập, phải có nguồn trích dẫn cụ thể.
– Trong trường hợp sinh viên bị phát hiện sử dụng dữ liệu nghiên cứu không trung thực, Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên sẽ bị điểm 0.
1.2.8 Độ dày của khoá luận tốt nghiệp
Khóa luận tốt nghiệp dày tối thiểu là 60 trang và tối đa là 80 trang tính từ trang đánh số 1 (tức không kể trang bìa, Nhật ký thực tập và Phụ lục).
1.2.9 Số bản in của khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên phải in 2 bản Khóa luận tốt nghiệp nộp cho Khoa theo đúng thời gian quy định.
1.2.10 Chấm điểm khoá luận tốt nghiệp
Điểm cuối cùng của luận tốt nghiệp là điểm bình quân theo trọng số của người hướng dẫn tại doanh nghiệp, GV hướng dẫn, GV phản biện 1 và GV phản biện 2 được thể hiện trong Bảng sau

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *