Chuyên đề Phân tích tình hình tài chính tại Công ty xây dựng

Rate this post

Chào các bạn sinh viên, ở bài viết này mình xin gửi tới các bạn mẫu bài Phân tích tình hình tài chính tại Công ty xây dựng, với mong muốn gửi đến các bạn mẫu tài liệu liên quan và bổ ích, Hotrothuctap đã dành nhiều thời gian của mình đã chọn lọc và đăng tải lên cho các bạn mẫu bài hoàn chỉnh này.

Các bạn nào đang gặp khó khăn về bài chuyên đề, hãy liên hệ ngay với dịch vụ viết thuê chuyên đề trọn gói tại Hotrothuctap nhé, nhắn tin zalo để được hỗ trợ kịp thời.


LỜI MỞ ĐẦU Phân tích tình hình tài chính tại Công ty xây dựng

1. Lý do chọn đề tài

Trong điều kiện hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều chuyển biến sâu sắc qua quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa… trở thành một nước đang phát triển trong nền kinh tế thị trường mở cửa thông thương với nhiều nước trên thế giới. Điều này làm cho các nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi quyết định đầu tư vào một kênh kinh doanh nào đó và mong muốn sẽ đạt lợi nhuận cao nhất với doanh thu tốt nhất. Để làm được điểu này các nhà đầu tư phải bỏ nguồn vốn, tìm hiểu và đưa ra giải pháp, chiến lược, chính sách đúng đắn, đặc biệt là hoạt động phân tích tài chính đòi hỏi phải được quan tâm đúng mức nhằm cải thiện tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó đưa doanh nghiệp đến thành công.

Xuất phát từ nhu cầu quản lý kinh tế ngày càng cao, các doanh nghiệp đã có sự quan tâm thích đáng đến công tác phân tích tình hình tài chính. Phân tích TCDN là việc áp dụng các công cụ và kĩ thuật phân tích thích hợp nhằm cung cấp chính xác và đầy đủ cho các nhà quản trị doanh nghiệp thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp, giúp nhà quản trị thấy được nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình tài chính công ty. Qua đó, đề xuất những biện pháp hữu hiệu nhằm cải thiện tình hình tài chính, thiết lập các dự báo, kế hoạch tài chính phù hợp giúp doanh nghiệp đứng vững và phát triển trong giai đoạn khó khăn.

Nhận thức được tầm quan trọng to lớn của việc phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp, bằng vốn kiến thức được tích lũy trong thời gian học tập và nghiên cứu tại trường kết hợp với những hiểu biết thực tế trong thời gian thực tập tại Công ty và xây dựng Thành Nam, em quyết định chọn đề tài: “Phân tích tình hình tài chính tại Công ty xây dựng Thành Nam”.\

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của đề tài gồm 3 mục tiêu chính:
– Hệ thống hóa các cơ sở lý luận chung về phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp.
– Phân tích tình hình tài chính của Công ty xây dựng Thành Nam dựa trên các cơ sở lý luận.
– Đưa ra những đánh giá về khả năng tài chính cũng như chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của Công ty và đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Tình hình tài chính của Công ty xây dựng Thành Nam.
Phạm vi nghiên cứu: Tình hình tài chính tại Công ty và xây dựng Thành Nam qua bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020

4. Phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp được sử dụng trong khóa luận là phương pháp thống kê, so sánh, phân tích và tổng hợp.

5. Kết cấu khóa luận

Kết cấu khóa luận gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lí luận về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.
Chương 2: Phân tích thực trạng tình hình tài chính tại Công ty xây dựng Thành Nam.
Chương 3: Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty xây dựng Thành Nam.

ĐỀ CƯƠNG Phân tích tình hình tài chính tại Công ty xây dựng

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3 .Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Ý nghĩa, vai trò và nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Thông tin ngành kinh tế
1.2.2. Thông tin tài chính doanh nghiệp
1.2.2.1. Bảng cân đối kế toán
1.2.2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.2.2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.2.4. Thuyết minh báo cáo tài chính
1.3. Quy trình thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp và các phương pháp phân tích
1.3.1. Các bước tiến hành phân tích tài chính
1.3.2. Các phương pháp phân tích tài chính
1.3.2.1. Phương pháp so sánh
1.3.2.2. Phương pháp tỷ lệ
1.3.2.3. Phương pháp cân đối
1.3.2.4. Phương pháp loại trừ
1.3.2.5. Phương pháp Dupont
1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp thông qua các báo cáo tài chính
1.4.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
1.4.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.4.3. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.4.4. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.4.5. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.4.4.1. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.4.4.2. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
1.4.4.4. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.4.5. Phân tích việc sử dụng đòn bẩy
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp
1.5.1 Nhân tố khách quan
1.5.2. Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG THÀNH NAM
2.1. Giới thiệu chung về Công ty xây dựng Thành Nam
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty xây dựng Thành Nam
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy quản lý của công ty
2.1.4. Tình hình lao động tại công ty
2.1.2. Phân tích về cơ cấu và sự biến động nguồn vốn
2.2.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.2.3. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn của Công ty
2.2.4.1. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.4.2. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
2.2.4.3. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ
2.2.4.4. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.2.6. Phân tích việc sử dụng đòn bẩy
2.3. Đánh giávề tình hình tài chính tại Công ty xây dựng Thành Nam
2.3.1. Cơ cấu tài sản – nguồn vốn
2.3.2. Tình hình doanh thu và lợi nhuận
2.3.3. Khả năng quản lý nợ
2.3.4. Khả năng sinh lời
2.3.5. Những hạn chế và tồn tại của Công ty
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM
3.1. Định hướng hoạt động của Công ty xây dựng Thành Nam
3.1.1. Môi trường kinh tế
3.1.2. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty
3.1.3. Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty
3.2. Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tại công ty
3.2.1.Tăng nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu.
3.2.2.Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty
3.2.3.Hoàn thiện hệ thống thông tin sử dụng trong phân tích
3.2.4.Hoàn thiện về phương pháp phân tích.
3.2.5.Hoàn thiện nội dung phân tích.


Trên đây là mẫu bài Chuyên đề Phân tích tình hình tài chính tại Công ty xây dựng, có thể mẫu bài trên đây chưa đủ đáp ứng các bạn, hãy liên hệ zalo để mình gửi thêm cho các bạn các bài mẫu hay tương tự nữa nhé. Hoặc nếu bạn nào có nhu cầu viết thuê chuyên đề trọn gói hãy nhắn tin qua zalo cho Hotrthuctap để được hỗ trợ kịp thời nhé.

LƯU Ý: CÁC BẠN NÀO ĐÃ ĐỌC QUA ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ, VÀ CẢM THẤY PHÙ HỢP, MUỐN TẢI NGUYÊN BÀI, THÌ HÃY NHẮN TIN QUA ZALO CHO HOTROTHUCTAP.COM GỬI FULL FILE NÀY QUA CHO CÁC BẠN NHÉ.

Contact Me on Zalo