Cách Viết Chuyên Đề Tốt Nghiệp Trường ĐH Tây Đô, Điểm cao!

Mình hướng dẫn các bạn sinh viên trường ĐH Tây Đô: Cách Viết Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp Ngành Tài Chính Ngân Hàng Trường Đại Học Tây Đô, điểm cao!

Chương 1: MỞ ĐẦU

 • Cơ sở hình thành đề tài
 • Sự kiện, biểu hiện tình huống, chỉ ra vấn đề… (khách quan) và các đặc trưng của doanh nghiệp trong mối quan hệ với tình huống… (chủ quan) chứng tỏ tầm quan trọng, sự cấp thiết, ý nghĩa của vấn đề
 • Giới thiệu doanh nghiệp, tập trung vào vấn đề đang quan tâm
 • Sơ lược về lý thuyết và các nghiên cứu trước về vấn đề… (kế thừa)
 • Các câu hỏi cụ thể đặt ra cho nghiên cứu này.
  • Mục tiêu nghiên cứu
 • Nghiên cứu đạt được điều gì, trả lời câu hỏi nào?
  • Phương pháp nghiên cứu
 • Phương pháp (tham khảo chương 4)
 • Nội dung: các phần chính của nghiên cứu, mỗi phần giải quyết vấn đề gì, quan hệ giữa các phần như thế nào?
  • Đối tượng – phạm vi nghiên cứu
 • Giới hạn về đối tượng, không gian, thời gian, lý thuyết, nội dung
  • Ý nghĩa đề tài
 • Giá trị đóng góp cho chủ thể nghiên cứu/ cho đối tượng (doanh nghiệp), cho xã hội, cho ngành học,
 • Ý nghĩa ứng dụng trong thực tiễn
  • Bố cục nội dung nghiên cứu

Chương 1:…………

Chương 2:…………

……

Chương …: Kết luận – kiến nghị

Chương  2: CƠ SỞ LÝ  LUẬN 

[Giới thiệu tóm lược nội dung chính sẽ trình bày trong chương]

 • Các khái niệm (liên quan đến vấn đề nghiên cứu)
 • Định nghĩa, ý nghĩa
 • Biểu hiện, cách đo lường và đánh giá các tỷ số tài chính
 • Mối quan hệ giữa các khái niệm, tỷ số tài chính
  • Các nghiên cứu trước có liên quan ([1])
 • Giới thiệu tóm lược chủ đề, tác giả, phương pháp và kết quả.
 • Chỉ ra sự khác biệt, đồng nhất của các nghiên cứu đó với nghiên cứu này.
  • Mô hình nghiên cứu (nếu có) ([2])
 • Các khái niệm được dùng trong nghiên cứu và quan hệ của chúng
 • Phát biểu các giả thuyết cần kiểm định.

[Tóm tắt nội dung chính đã trình bày trong chương]

Xem thêm:

Chương  3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

 [Giới thiệu nội dung chính sẽ trình bày trong chương và kết quả phân tích]

 • Thông tin chung về doanh nghiệp:
  • Lịch sử hình thành – phát triển
  • Ngành nghề – lĩnh vực kinh doanh
  • Cơ cấu tổ chức nhân sự
  • Kết quả hoạt động kinh doanh
  • Thuận lợi- khó khăn
  • Định hướng phát triển
  • Một số qui định cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng …
  • Qui trình thực hiện nghiệp vụ cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng …
 • Phân tích và kết quả về tình hình cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng …

[phân tích thực trạng]

 • Kết quả đo lường, phân tích các nhận định/hiện tượng thông qua các tỷ số tài chính.
 • Kết quả đo lường, phân tích mối quan hệ giữa các nhận định/hiện tượng
 • Kiểm định mô hình[3] (dành cho nghiên cứu về ứng dụng mô hình kinh tế lượng)
 • Kiểm định các giả thuyết (dành cho nghiên cứu về ứng dụng mô hình kinh tế lượng)
 • Đánh giá chung về thực trạng của doanh nghiệp dựa trên kết quả phân tích.
 • Các định hướng, mục tiêu phát triển.

Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Các thông tin/giải pháp rút ra từ các kết quả trên

 • Nhận xét những thuận lợi và cơ hội, khó khăn và thách thức
 • Tổng hợp kết quả
 • Đúc kết thông tin/Đề xuất giải pháp
 • Các giải pháp đề xuất cải tiến, phát tiển, các chiến lược, kế hoạch, chương trình hành động trên cơ sở phân tích thực trạng kết hợp định hướng phát triển tương lai của tổ chức.

[Tóm tắt nội dung chính đã trình bày trong chương]

Chương 5: KẾT LUẬN  – KIẾN NGHỊ

 • Kết quả chính của nghiên cứu
 • Tóm tắt phương pháp và các kết quả chính đạt được.
 • Thảo luận thêm về phương pháp và kết quả: độ tin cậy, giá trị, ý nghĩa, sự đóng góp về lý thuyết và ứng dụng, các hàm ý cho doanh nghiệp,… (dành cho nghiên cứu về ứng dụng mô hình kinh tế lượng)
  • Các kiến nghị [nếu có]
  • Các hạn chế và đề xuất nghiên cứu tiếp theo
 • Các vấn đề chưa trả lời/giải quyết được hoặc chưa trả lời/giải quyết trọn vẹn.
 • Tầm mức giá trị của kết quả.
 • Các hạn chế về phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật nghiên cứu, đầu tư, nguồn lực.

KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

[1] Lược khảo tài liệu, công trình nghiên cứu trước.

[2] Hệ thống hóa vấn đề nghiên cứu từ cơ sở lý thuyết, kinh nghiệm/mô hình đã có sẵn, phù hợp với vấn đề nghiên cứu.

[3] Liên quan đến việc thiết lập mô hình- như đã nói ở trên.

Trên đây mình chia sẻ “Cách viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp ngành Tài Chính Ngân Hàng trường đại học Tây Đô” đến các bạn sinh viên tham khảo thêm. Nếu bạn nào có nhu cầu cần mình hỗ trợ viết chuyên đề thực tập thì liên hệ với mình qua sđt zalo: 0909 232 620

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *