Đề tài: Đánh giá chung về thực trạng thông tin người nộp thuế trong pháp luật

Cách làm đề tài chuyên đề thực tập: Đánh giá chung về thực trạng về thông tin người nộp thuế trong pháp luật quản lý thuế tại chi cục thuế thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

 2.3.1. Những kết quả đạt được

Từ những thực trạng trên, có thể thấy công tác thông tin về người nộp thuế trong pháp luật quản lý thuế tại chi cục Thuế  thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu thời gian qua đã đạt được những kết quả như sau:

  • Thứ nhất, thông tin về người nộp thuế trong pháp luật quản lý thuế tại chi cục Thuế  đã  đảm bảo tính chấp hành, tuân thủ pháp luật về thuế thông qua việc cung cấp thông tin cụ thể, xác thực.  Thông qua đó, giúp cơ quan kiểm tra, phát hiện các hành vi vi phạm, cơ quan thuế thực hiện xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm của NNT. Nhờ đó, giúp cho DN hiểu biết hơn về chính sách thuế, việc kê khai nộp thuế của doanh nghiệp được thực hiện kịp thời, đúng qui định, ý thức chấp hành pháp luật về thuế của NNT được nâng cao. Nhiều doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đã được Cục thuế và Tổng cục Thuế khen thưởng.
  • Thứ hai, thông qua thông tin về người nộp thuế trong pháp luật quản lý thuế tại chi cục Thuế  để kiểm tra xử lý các vi phạm về thuế góp phần tạo lập công bằng về nghĩa vụ nộp thuế, thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng giữa các DN thuộc các thành phần kinh tế.
  •  Thứ ba, răn đe, ngăn chặn các hành vi vi phạm, gian lận về thuế, cung cấp thông tin giả mạo: Thông qua kiểm tra xử lý các vi phạm về thuế góp phần răn đe, ngăn chặn các hành vi vi phạm, gian lận về thuế của NNT.

Thứ năm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tinh thần trách nhiệm của cán bộ được nâng cao: Nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác hiện đại hóa ngành Thuế, đòi hỏi cán bộ thuế thuế nói chung và cán bộ kiểm tra thuế nói riêng phải không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nắm vững chính sách pháp luật thuế, nội dung quy trình, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng xử lý tình huống…

2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại

  • – Công tác lâp̣ kế hoạch kiểm tra việc cung cấp thông tin về người nộp thuế trong pháp luật quản lý thuế tại chi cục Thuế: Mặc dù công tác lập kế hoạch kiểm tra tại trụ sở NNT ở Chi cục thuế thành phố Lai Châu đã được thực hiện khá tốt, song việc triển khai kế hoạch vẫn gặp rất nhiều khó khăn, thường xuyên không đạt được kế hoạch đặt ra, đặc biệt là số lượng các cơ sở kinh doanh được tiến hành kiểm tra thuế. Ngoài ra, còn có những hạn chế như là: Cơ sở dữ liệu về thông tin NNT chưa đầy đủ, không đáp ứng được yêu cầu để áp dụng kỹ thuật xây dựng kế hoạch kiểm tra trên cơ sở phân tích các chỉ tiêu, đánh giá rủi ro và mức độ tuân thủ pháp luật… theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế. Kết quả phân tích mới chỉ đáp ứng được các bước đánh giá cơ bản, không chi tiết và thiếu tính thuyết phục. Việc xây dựng kế hoạch kiểm tra còn mang tính hình thức, chủ yếu phụ thuộc vào kinh nghiệm của cán bộ đảm nhiệm công tác xây dựng kế hoạch.
  • – Về số lượng cuộc kiểm tra thông tin người nộp thuế trong pháp luật quản lý thuế: số lượng các đơn vị kiểm tra hàng năm còn thấp, số lượng hồ sơ khai thuế được kiểm tra căn cứ tính thuế, số thuế phải nộp chưa đạt được kế hoạch đặt ra. Yêu cầu đặt ra là cán bộ thuế phải kiểm tra hồ sơ khai thuế của 100% đơn vị thuộc phạm vi quản lý, nhưng thực tế mới chỉ kiểm tra được khoảng 17% hồ sơ khai thuế của NNT. Về số cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, tổng số cuộc kiểm tra trong 3 năm mới thực hiện được 199 DN, chiếm tỷ lệ bình quân một năm là 12,1% so với tổng số DN đang hoạt động do Chi cục thuế quản lý. Tỷ lệ như vậy là thấp so với yêu cầu nhiệm vụ và chỉ đạo của Tổng cục Thuế (theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế chỉ tiêu kiểm tra tại DN: năm 2012 là 25% số DN quản lý, năm 2013 là 20%, năm 2014 là 15%).
  • – Chất lượng công tác kiểm tra thông tin người nộp thuế trong pháp luật quản lý thuế tại chi cục Thuế chưa cao: trong 3 năm (2016- 2018) mới chỉ yêu cầu DN khai bổ sung đối với 9 hồ sơ khai thuế có sai sót là quá ít; đồng thời không thực hiện ấn định thuế đối với DN nào qua công tác kiểm tra tại cơ quan thuế.

2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế

  • – Tổ chức bộ máy kiểm tra thông tin về người nộp thuế trong pháp luật quản lý thuế tại chi cục Thuế chưa tương xứng với khối lượng công việc và vai trò kiểm tra thuế
  • – Năng lưc̣ chuyên môn và tính liêm chính của một bộ phâṇ cán bộ kiểm tra thông tin về người nộp thuế trong pháp luật quản lý thuế tại chi cục Thuế còn thấp
  • -Hệ thống cơ sở dữ liệu về NNT chưa hoàn thiện
  • – Ý thức tuân thủ pháp luâṭ của về cung cấp thông tin của NNT chưa cao

Xem thêm:

Cách làm đề tài chuyên đề thực tập: Đánh giá chung về thực trạng về thông tin người nộp thuế trong pháp luật quản lý thuế tại chi cục thuế thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Trên đây là mẫu đề tài chuyên đề thực tập mình làm sơ lược để cho các bạn tham khảo qua, nếu bạn nào có nhu cầu cần hỗ trợ đề tài chuyên đề thực tập này hoặc muốn làm đề tài khác với chuyên đề thực tập: Đánh giá chung về thực trạng về thông tin người nộp thuế trong pháp luật quản lý thuế tại chi cục thuế thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu thì có thể liên hệ qua sđt hoặc zalo: 0917 193 864

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *