Đề án Ngành Tài chính ngân hàng, CASE Phân tích tài chính

Mẫu đề tài đề án tốt nghiệp TOPICA, đề án ngành Tài Chính Ngân Hàng đề tài phân tích tài chính công ty XX

1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ TBYT ĐÀ NẴNG

Cho thông tin doanh nghiệp như sau: CÔNG TY CỔ PHẦN X; Đơn vị: triệu đồng

 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Chỉ tiêu Năm
N N-1 N-2
A. TỔNG CỘNG TÀI SẢN          100,000            88,000            82,000
1. Tài sản ngắn hạn            35,000            33,000            29,000
1.1. Tiền và các khoản tương đương tiền              5,000              4,500              3,000
1.2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn              4,500              3,500              4,000
1.3. Các khoản phải thu ngắn hạn              7,500              8,000              6,500
1.4. Hàng tồn kho            15,000            12,000            10,500
1.5. Tài sản ngắn hạn khác              3,000              5,000              5,000
2. Tài sản dài hạn            65,000            55,000            53,000
2.1. Các khoản phải thu dài hạn              7,000              4,000              5,000
2.2. Tài sản cố định            50,000            48,000            45,000
2.3. Bất động sản đầu tư                   –                   –                   –
2.4. Tài sản dở dang dài hạn                   –                   –                   –
2.5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn              5,000                   –                   –
2.6. Tài sản dài hạn khác              3,000              3,000              3,000
2.7. Lợi thế thương mại (trước 2015)                   –                   –                   –
B. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN          100,000            88,000            82,000
1. Nợ phải trả            68,000            58,000            55,000
1.1. Nợ ngắn hạn            23,000            19,500            18,000
1.2. Nợ dài hạn            45,000            38,500            37,000
2. Vốn chủ sở hữu            32,000            30,000            27,000
2.1. Vốn và các quỹ            32,000            30,000            27,000
2.2. Nguồn kinh phí và quỹ khác                   –                   –                   –

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Chỉ tiêu Năm
N N-1 N-2
TỔNG DOANH THU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH         285,000         205,000         190,400
Các khoản giảm trừ doanh thu           22,000           18,500           14,000
Doanh thu thuần         263,000         186,500         176,400
Giá vốn hàng bán         166,000         105,000           99,700
Lợi nhuận gộp           97,000           81,500           76,700
Doanh thu hoạt động tài chính            4,000            2,600            2,000
Chi phí tài chính           23,000           19,800           18,800
Trong đó: Chi phí lãi vay           23,000           19,800           18,800
Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết                 –                   –                   –  
Chi phí bán hàng           22,000           18,700           16,600
Chi phí quản lý doanh nghiệp           28,000           23,500           23,000
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh           28,000           22,100           20,300
Thu nhập khác           13,500            9,650           11,000
Chi phí khác            9,800            7,690            9,500
Lợi nhuận khác            3,700            1,960            1,500
Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết (trước 2015)                 –      
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế           31,700           24,060           21,800
Chi phí thuế TNDN            6,340   4,812            4,360
Chi phí thuế TNDN hiện hành            6,340            4,812            4,360
Chi phí thuế TNDN hoãn lại                 –                 –                 –
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp           25,360           19,248           17,440

Yêu cầu:

  1. Phân tích so sánh dọc và so sánh ngang cáo cáo tài chính và nhận xét về kết quả kinh doanh của công ty trong 3 năm qua.
  2. Phân tích các tỷ số phản ánh hiệu quả tài chính công ty.
  3. Hãy đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả tài chính của doanh nghiệp.

SINH VIÊN HOÀN THÀNH BẰNG CÁCH ĐIỀN CÁC BẢNG SAU VÀ PHÂN TÍCH

 Phân tích so sánh dọc và so sánh ngang cáo cáo tài chính và nhận xét về kết quả kinh doanh của công ty trong 3 năm qua.

Bảng 1: Phân tích so sánh ngang bảng cân đối kế toán công ty……….

 

Chỉ tiêu Năm N Năm N-1 So sánh N/N-1 Năm N-2 So sánh N-1/N-2
+/- % +/- %
A. TỔNG CỘNG TÀI SẢN       100,000         88,000         12,000 13.6%         82,000           6,000 7.3%
1. Tài sản ngắn hạn         35,000         33,000           2,000 6.1%         29,000           4,000 13.8%
1.1. Tiền và các khoản tương đương tiền           5,000           4,500              500 11.1%           3,000           1,500 50.0%
1.2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn           4,500           3,500           1,000 28.6%           4,000            (500) -12.5%
1.3. Các khoản phải thu ngắn hạn           7,500           8,000            (500) -6.3%           6,500           1,500 23.1%
1.4. Hàng tồn kho         15,000         12,000           3,000 25.0%         10,500           1,500 14.3%
1.5. Tài sản ngắn hạn khác           3,000           5,000         (2,000) -40.0%           5,000                – 0.0%
2. Tài sản dài hạn         65,000         55,000         10,000 18.2%         53,000           2,000 3.8%
2.1. Các khoản phải thu dài hạn           7,000           4,000           3,000 75.0%           5,000         (1,000) -20.0%
2.2. Tài sản cố định         50,000         48,000           2,000 4.2%         45,000           3,000 6.7%
2.3. Bất động sản đầu tư                –                –                –                –                –
2.4. Tài sản dở dang dài hạn                –                –                –                –                –
2.5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn           5,000                –           5,000                –                –
2.6. Tài sản dài hạn khác           3,000           3,000                – 0.0%           3,000                – 0.0%
2.7. Lợi thế thương mại (trước 2015)                –                –                –                –                –
B. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN       100,000         88,000         12,000 13.6%         82,000           6,000 7.3%
1. Nợ phải trả         68,000         58,000         10,000 17.2%         55,000           3,000 5.5%
1.1. Nợ ngắn hạn         23,000         19,500           3,500 17.9%         18,000           1,500 8.3%
1.2. Nợ dài hạn         45,000         38,500           6,500 16.9%         37,000           1,500 4.1%
2. Vốn chủ sở hữu         32,000         30,000           2,000 6.7%         27,000           3,000 11.1%
2.1. Vốn và các quỹ         32,000         30,000           2,000 6.7%         27,000           3,000 11.1%
2.2. Nguồn kinh phí và quỹ khác                –                –                –                –                –

Nhận xét:

 Sinh viên nhận xét về sự biến động các chỉ tiêu trên bảng CĐKT, lý giải nguyên nhân….

 Bảng 2: Phân tích so sánh dọc bảng cân đối kế toán công ty……….

 

Chỉ tiêu Năm
N N-1 N-2
A. TỔNG CỘNG TÀI SẢN 100% 100% 100%
1. Tài sản ngắn hạn 35.0% 37.5% 35.4%
1.1. Tiền và các khoản tương đương tiền 5.0% 5.1% 3.7%
1.2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 4.5% 4.0% 4.9%
1.3. Các khoản phải thu ngắn hạn 7.5% 9.1% 7.9%
1.4. Hàng tồn kho 15.0% 13.6% 12.8%
1.5. Tài sản ngắn hạn khác 3.0% 5.7% 6.1%
2. Tài sản dài hạn 65.0% 62.5% 64.6%
2.1. Các khoản phải thu dài hạn 7.0% 4.5% 6.1%
2.2. Tài sản cố định 50.0% 54.5% 54.9%
2.3. Bất động sản đầu tư 0.0% 0.0% 0.0%
2.4. Tài sản dở dang dài hạn 0.0% 0.0% 0.0%
2.5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 5.0% 0.0% 0.0%
2.6. Tài sản dài hạn khác 3.0% 3.4% 3.7%
2.7. Lợi thế thương mại (trước 2015) 0.0% 0.0% 0.0%
B. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 100% 100% 100%
1. Nợ phải trả 68.0% 65.9% 67.1%
1.1. Nợ ngắn hạn 23.0% 22.2% 22.0%
1.2. Nợ dài hạn 45.0% 43.8% 45.1%
2. Vốn chủ sở hữu 32.0% 34.1% 32.9%
2.1. Vốn và các quỹ 32.0% 34.1% 32.9%
2.2. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0.0% 0.0% 0.0%

Nhận xét:

 Sinh viên nhận xét về tỷ lệ các chỉ tiêu trên bảng CĐKT so với tổng tài sản, lý giải nguyên nhân….

Bảng 3: Phân tích so sánh ngang báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh công ty……….

 

So sánh N/N-1 So sánh N-1/N-2
N N-1 +/- % N-2 +/- %
TỔNG DOANH THU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  285,000  205,000    80,000 39.0%  190,400    14,600 7.7%
Các khoản giảm trừ doanh thu    22,000    18,500     3,500 18.9%    14,000     4,500 32.1%
Doanh thu thuần  263,000  186,500    76,500 41.0%  176,400    10,100 5.7%
Giá vốn hàng bán  166,000  105,000    61,000 58.1%    99,700     5,300 5.3%
Lợi nhuận gộp    97,000    81,500    15,500 19.0%    76,700     4,800 6.3%
Doanh thu hoạt động tài chính     4,000     2,600     1,400 53.8%     2,000        600 30.0%
Chi phí tài chính    23,000    19,800     3,200 16.2%    18,800     1,000 5.3%
      Trong đó: Chi phí lãi vay    23,000    19,800     3,200 16.2%    18,800     1,000 5.3%
Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết          –          –          –          –          –
Chi phí bán hàng    22,000    18,700     3,300 17.6%    16,600     2,100 12.7%
Chi phí quản lý doanh nghiệp    28,000    23,500     4,500 19.1%    23,000        500 2.2%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh    28,000    22,100     5,900 26.7%    20,300     1,800 8.9%
Thu nhập khác    13,500     9,650     3,850 39.9%    11,000    (1,350) -12.3%
Chi phí khác     9,800     7,690     2,110 27.4%     9,500    (1,810) -19.1%
Lợi nhuận khác     3,700     1,960     1,740 88.8%     1,500        460 30.7%
Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết (trước 2015)          –          –          –          –          –
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế    31,700    24,060     7,640 31.8%    21,800     2,260 10.4%
Chi phí thuế TNDN     6,340     4,812     1,528 31.8%     4,360        452 10.4%
        Chi phí thuế TNDN hiện hành     6,340     4,812     1,528 31.8%     4,360        452 10.4%
        Chi phí thuế TNDN hoãn lại          –          –          –          –          –
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp    25,360    19,248     6,112 31.8%    17,440     1,808 10.4%

Nhận xét:

 Sinh viên nhận xét về sự biến động các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh,  lý giải nguyên nhân….

 Bảng 4: Phân tích so sánh dọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh công ty ……….

 

Chỉ tiêu Năm
N N-1 N-2
TỔNG DOANH THU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 100% 100% 100%
Các khoản giảm trừ doanh thu 7.7% 9.0% 7.4%
Doanh thu thuần 92.3% 91.0% 92.6%
Giá vốn hàng bán 58.2% 51.2% 52.4%
Lợi nhuận gộp 34.0% 39.8% 40.3%
Doanh thu hoạt động tài chính 1.4% 1.3% 1.1%
Chi phí tài chính 8.1% 9.7% 9.9%
      Trong đó: Chi phí lãi vay 8.1% 9.7% 9.9%
Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết 0.0% 0.0% 0.0%
Chi phí bán hàng 7.7% 9.1% 8.7%
Chi phí quản lý doanh nghiệp 9.8% 11.5% 12.1%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 9.8% 10.8% 10.7%
Thu nhập khác 4.7% 4.7% 5.8%
Chi phí khác 3.4% 3.8% 5.0%
Lợi nhuận khác 1.3% 1.0% 0.8%
Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết (trước 2015) 0.0% 0.0% 0.0%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 11.1% 11.7% 11.4%
Chi phí thuế TNDN 2.2% 2.3% 2.3%
        Chi phí thuế TNDN hiện hành 2.2% 2.3% 2.3%
        Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0.0% 0.0% 0.0%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 8.9% 9.4% 9.2%

 Nhận xét:

Sinh viên nhận xét về tỷ lệ các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh so với doanh thu, lý giải nguyên nhân….

 Phân tích các tỷ số phản ánh hiệu quả tài chính công ty.

 Bảng 5: Phân tích các chỉ số tài chính công ty………………

STT Chỉ số Công thức Năm N Năm N-1 Năm N-2
1 Tỷ số thanh toán hiện hành (Current ratio) Tài sản ngắn hạn 1.522 1.692 1.611
Nợ ngắn hạn
2 Tỷ số thanh toán nhanh (Quick ratio) (Tiền và tương đương tiền + khoản phải thu+ đầu tư ngắn hạn) 0.739 0.821 0.750
Nợ ngắn hạn
3 Tỷ số thanh toán tiền mặt (Cash Ratio) Các khoản tiền và tương đương tiền 0.217 0.231 0.167
Nợ ngắn hạn
4 Thu nhập trên cổ phần (EPS)  (LNST-cổ tức của cổ phiếu ưu đãi) 0.254 0.192 0.174
KLCP lưu hành bình quân trong kỳ

Giả định: Số CP lưu hành là 1 triệu CP

5 Hệ số vòng quay hàng tồn kho (Inventory turnover) Giá vốn hàng bán 11.067 8.750 9.495
Hàng tồn kho
6 Hệ số vòng quay các khoản phải thu Doanh thu 35.067 23.313 27.138
Các khoản phải thu
7 Kỳ thu tiền bình quân Phải thu khách hàng x 365 ngày 10.409 15.657 13.450
 Doanh thu bán chịu
8 Kỳ chuyển đổi hàng tồn kho 365 x Trung bình hàng tồn kho trong kì 32.982 41.714 38.440
Giá vốn hàng bán
9 Hệ số nợ Tổng nợ 0.680 0.659 0.671
Tổng tài sản
10  Tỷ suất tự tài trợ Nguồn vốn chủ sở hữu 0.320 0.341 0.329
Tổng tài sản
11 Tỷ số khả năng trả lãi Lợi nhuận trước thuế và lãi vay 4.217 4.116 4.080
Chi phí lãi vay
12 ROA Lợi nhuận sau thuế 0.254 0.219 0.213
Tổng tài sản
\13 ROE  Lợi nhuận sau thuế 0.793 0.642 0.646
Vốn chủ sở hữu

 Nhận xét:

 Sinh viên nhận xét về các tỷ số phản ánh hiệu quả tài chính của công ty, nêu ý nghĩa các chỉ tiêu,  lý giải nguyên nhân….

 Đánh giá chung tình hình tài chính công ty……………

 Sinh viên nhận xét về chung về tình hình tài chính công ty.

 Đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tài chính công ty…

 Sinh viên đề xuất 3-5  giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tài chính công ty…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *