LIST 10 Đề cương chi tiết báo cáo thực tập ngành Luật

TOP 10 Đề cương chi tiết trong Báo cáo thực tập ngành Luật. Bài viết này sẽ giúp các bạn sinh viên đang làm đề tài báo cáo thực tập về ngành Luật, cách Xây dựng đề cương hoàn thiện. Các bạn có thể tải về dưới bài viết này nhé

Trong quá trình làm báo cáo thực tập nếu các gặp khó khăn trong quá trình làm bài như chọn đề tài, công ty, làm bài hoàn chỉnh, có thể liên hệ với dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập của Admin qua https://zalo.me/0917193864 nhé

Đề cương chi tiết báo cáo thực tập ngành Luật dân sự

 • PHẦN I: NHẬT KÝ THỰC TẬP VÀ TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP
 • NHẬT KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
 • NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
 • NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
 • 2. TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP
 • 2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH TMDV XNK Nam á
 • 2.2. Vị trí công việc thực tập
 • LỜI MỞ DẦU
 • 1. Lý do chọn đề tài
 • 2. Mục đích và nhiệm vụ của việc nghiên cứu đề tài
 • 3. Đối tượng nghiên cứu
 • 4. Phạm vi nghiên cứu
 • 5. Phương pháp nghiên cứu
 • 6. Kết cấu của đề tài
 • CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG DÂN SỰ
 • 1.1. Khái niệm về hợp đồng dân sự và thực hiện hợp đồng dân sự
 • 1.2. Khái niệm đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dân sự
 • 1.3. Đặc điểm của đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dân sự
 • 1.4. Phân loại đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dân sự
 • 1.5. So sánh đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dân sự với hủy bỏ hợp đồng dân sự
 • 1.5.1. Giống nhau
 • 1.5.2. Khác nhau
 • CHƯƠNG 2. QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 VỀ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG
 • 2.1. Các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng dân sự
 • 2.1.1. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dân sự do có vi phạm của bên đối tác
 • 2.1.2. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dân sự khi không có sự vi phạm của bên đối tác
 • 2.2. Quy định về thông báo trong đơn phương chấm dứt hợp đồng dân sự
 • 2.3. Hậu quả pháp lý của đơn phương chấm dứt hợp đồng dân sự
 • 2.4. Thực tiễn áp dụng Bộ luật Dân sự năm 2015 về đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dân sự
 • CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
 • 3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện các quy định của pháp luật về đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng
 • 3.2. Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dân sự
 • KẾT LUẬN
 • TAI LIỆU THAM KHẢO

BẤM ĐỂ TẢI FILE

Tổng hợp [99+] bài mẫu ===> Báo cáo thực tập ngành Luật

Đề cương chi tiết báo cáo thực tập ngành Luật đất đai

 • LỜI CẢM ƠN
 • PHẦN A: MỞ ĐẦU
 • 1. Lý do chọn đề tài
 • 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
 • 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Chuyên đề:
 • 4. Ý nghĩa khoa học và giá trị tương ứng
 • 5. Phương pháp nghiên cứu
 • 5. Bố cục của đề tài
 • PHẦN B: NỘI DUNG
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI
 • 1.1. Khái quát chung về tranh chấp đất đai
 • 1.1.1. Khái niệm
 • 1.1.2. Đặc điểm
 • 1.1.3. Nguyên nhân dẫn đến tranh chấp đất đai
 • 1.1.4. Phân loại tranh chấp đất đai
 • 1.2. Quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về giải quyết tranh chấp đất đai
 • 1.2.1. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp đất đai
 • 1.2.2. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai
 • 1.2.3. Thủ tục hành chính giải quyết tranh chấp đất đai
 • 1.2.4. Thủ tục tố tụng giải quyết tranh chấp đất đai
 • CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI PHƯỜNG HÓA AN – BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI
 • 2.1. Giới thiệu nơi thực tập
 • 2.2. Thực trạng tình hình tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất tại UBND Phường Hóa An
 • 2.3. Đánh giá nhận xét
 • CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN
 • 3.1. Xử lý nghiêm khắc trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai.
 • 3.2. Giải pháp đề phòng sự phát sinh tranh chấp đất đai.
 • 3.3. Hoàn thiện pháp luật
 • 3.4. Bồi dưỡng thường xuyên những kiến thức mới cho cán bộ về giải quyết các tranh chấp phát sinh trong thừa kế quyền sử dụng đất
 • 3.5. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng cá nhân trong xã hội
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

BẤM ĐỂ TẢI FILE

Đề cương chi tiết báo cáo thực tập ngành Luật lao động

 • PHẦN I: NHẬT KÝ THỰC TẬP VÀ TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
 • 2. Tổng quan về đơn vị thực tập
 • 2.1. Giới thiệu chung về đơn vị thực tập
 • 2.2. Vị trí công việc thực tập
 • PHẦN II: ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
 • MỤC LỤC
 • LỜI NÓI ĐẦU
 • CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
 • 1.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại hợp đồng lao động
 • 1.1.1 Khái niệm chung về hợp đồng lao động
 • 1.1.2 Đặc điểm hợp đồng lao động
 • 1.1.3 Phân loại hợp đồng lao động
 • 1.2. Giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động
 • 1.2.1. Khái niệm giải quyết tranh chấp
 • 1.2.2. Vai trò giải quyết tranh chấp
 • 1.2.3. Các hình thức giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
 • 2.1. Thực trạng quy định của pháp luật về hợp đồng lao động
 • 2.1.1. Thực trạng tại Việt Nam
 • 2.1.2. Thực trạng tại Công ty TNHH TMDV Chiếu Sang Áhh Sao
 • 2.2. Thực trạng giải quyết tranh chấp về hợp đồng lao động
 • CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
 • 3.1. Kiến nghị góp phần hoàn thiện chế độ pháp lý về hợp đồng lao động
 • 3.2. Kiến nghị góp phần hoàn thiện giải quyết tranh chấp về hợp đồng lao động
 • 3.3. Một số kiến nghị đối với công ty
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

BẤM ĐỂ TẢI FILE

Đề cương chi tiết báo cáo thực tập ngành Luật hôn nhân và gia đình

 • LỜI CẢM ƠN
 • NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
 • NHẬN XÉT SINH VIÊN THỰC TẬP
 • DANH MỤC VIẾT TẮT
 • MỤC LỤC
 • PHẦN 1: LỜI MỞ ĐẦU
 • 1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu
 • 2. Mục tiêu nghiên cứu
 • 3. Phạm vi nghiên cứu
 • 4. Phương pháp nghiên cứu
 • 5. Kết cấu của chuyên đề
 • PHẦN 2: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG CỦA CHA MẸ ĐỐI VỚI CON KHI LY HÔN
 • 2.1. Khái quát chung về cấp dưỡng
 • 2.1.1. Khái niệm cấp dưỡng
 • 2.1.2. Đặc điểm về nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn
 • 2.2 Những quy định chung của pháp luật về nghĩa vụ cấp dưỡng
 • 2.2.1 Mức cấp dưỡng
 • 2.2.3 Phương thức thực hiện cấp dưỡng
 • 2.2.4 Thời hạn cấp dưỡng
 • 2.2.5 Người có quyền yêu cầu thực hiện cấp dưỡng
 • 2.3 Những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng
 • 2.3.1 Thay đổi mức cấp dưỡng
 • 2.3.2. Thay đổi phương thức cấp dưỡng
 • 2.3.3 Tạm ngưng cấp dưỡng
 • 2.4 Chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng
 • 2.4.1 Người được cấp dưỡng đã thành niên và có khả năng lao động
 • 2.4.2 Người được cấp dưỡng có thu nhập và tài sản để tự nuôi mình
 • 2.4.3 Người được cấp dưỡng được nhận làm con nuôi
 • 2.4.4 Người cấp dưỡng trực tiếp nuôi dưỡng người được cấp dưỡng
 • 2.4.5 Người cấp dưỡng hoặc người được cấp dưỡng chết
 • PHẦN 3: THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG ĐỐI VỚI CON KHI LY HÔN TẠI TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN 3
 • 3.1 Tình hình xét xử các vụ án về cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn tại tòa án nhân dân Quận 3
 • 3.2 Những bất cập trong áp dụng pháp luật vào giải quyết nghĩa vụ liên quan đến cấp dưỡng của cha mẹ với con khi ly hôn
 • PHẦN 4: GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ
 • 4.1. Thời điểm bắt đầu cấp dưỡng nuôi con
 • 4.2. Vấn đề tạm ngừng cấp dưỡng
 • 4.3. Kiến nghị tiền bồi thường cấp dưỡng nuôi con khi cha mẹ ly hôn mà một người bị tai nạn
 • 4.4. Kiến nghị về mặt thực thi pháp luật về cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn
 • PHẦN 5: KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

BẤM ĐỂ TẢI FILE

Trên đây là TOP 10 Đề cương chi tiết mẫu mẫu Báo cáo thực tập ngành Luật cho các bạn sinh viên học ngành Luật tham khảo. Hiện nay hotrothuctap.com có nhận viết báo cáo thực tập, xin dấu doanh nghiệp và làm trọn gói, nếu các bạn sinh viên có nhu cầu thì inbox với mình qua https://zalo.me/0917193864 để được tư vấn và hỗ trợ nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *