165 Đề Tài Chuyên Đề Thực Tập Ngành Kế Toán Hay Trường Đại Học Quy Nhơn

Rate this post

165 Đề Tài Chuyên Đề Thực Tập Ngành Kế Toán Hay Trường Đại Học Quy Nhơn

STT     Mã      Nội dung, tên đề tài

1          08        Phân tích so sánh một chuẩn mực kế toán Việt Nam với một chuẩn mực kế toán của một nước khác hoặc chuẩn mực kế toán quốc tế cùng loại (nhiều đề tài cụ thể)

2          03        Chọn môt vài nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận, phân tích và nhận diện sự vận dụng các nguyên tắc này trong các chuẩn mực kế toán cụ thể (tối đa ba đề tài cụ thể)

3          03        Kế toán chi phí: Từ lý luận đến thực tiễn

4          03        Kế toán tài sản Thuê tài chính

5          03        Kế toán liên quan các khoản đầu tư: liên doanh, liên kết và kiểm soát (tối đa 2 đề tài cụ thể)

6          04        Các phương pháp phân bổ chi phí gián tiếp

7          03        Sai sót trong kế toán, thay đổi chính sách kế toán, các ước tính kế toán và các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm (tối đa 4 đề tài cụ thể)

8          03        Khấu hao tài sản cố định: xem xét giữa  kế toán và thuế

9          09        Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

10        09        Kế toán về phát hành cổ phiếu và trái phiếu (tối đa 2 đề tài cụ thể)

11        09        Kế toán quá trình thành lập doanh nghiệp (tối đa 3 đề tài cụ thể)

12        09        Đòn bẩy tài chính: góc nhìn từ kế toán và quản lý

13        03        Các phương pháp kế toán hàng tồn kho

14        03        Bàn về các phương pháp xác định dự phòng tổn thất tài sản

15        03        Kế toán các hoạt động đại lý và ủy thác

16        04        Phương pháp ABC (activity based costing) (tối đa hai đề tài)

17        04        Kế toán chi phí sản xuất và giá thành trong doanh nghiệp xây lắp

18        01        Đối tượng hạch toán kế toán với việc hình thành hệ thống các phương pháp hạch toán kế toán

19        08        So sánh chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế về tài sản cố định

20        08        So sánh chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế về hàng tồn kho

21        04        Phân tích ý nghĩa của việc xác định đối tượng hạch toán chi phí và đối tượng tính giá thành

22        05        Bàn về hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp (sản xuất, thương mại, dịch vụ,… tối đa 3 đề tài cụ thể)

23        04        Phân tích mối quan hệ chi phí, doanh thu và lợi nhuận trong doanh nghiệp (sản xuất, thương mại, dịch vụ,… tối đa 3 đề tài cụ thể)

24        02        Các mô hình tổ chức kế toán: cơ sở hình thành và điều kiện vận dụng

25        02        Phân cấp quản lý tài chính trong doanh nghiệp và các mô hình tổ chức kế toán tương ứng

26        08        Bàn về lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất

27        01        Kế toán quá trình tổ chức lại công ty (chia, tách, hợp nhất và sáp nhập – tối đa 4 đề tài cụ thể)

28        04        Bàn về tổ chức hệ thống báo cáo kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất

29        03        Kế toán và xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái

30        03        Kế toán phát hành và thanh toán trái phiếu

31        08        Chuẩn mực kế toán quốc tế về báo cáo lưu chuyển tiền tệ: lập báo cáo này ở Mỹ và Việt Nam

32        03        Bàn về kế toán thuê tài sản

33        08        Kế toán thuế GTGT ở các nước Pháp, Việt Nam và thuế tài sản ở Mỹ: Phân tích những điểm giống và khác nhau

34        03        Các phương pháp tính giá hàng tồn kho và ảnh hưởng của mỗi phương pháp đến bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh

35        03        Kế toán chi phí đầu tư xây dựng cơ bản ở đơn vị chủ đầu tư

36        03        Bàn về các phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

37        03        Bàn về kế toán tại các đơn vị sự nghiệp có thu

38        07        Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong điều kiện áp dụng máy vi tính

39        07        Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong điều kiện áp dụng máy vi tính

40        07        Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng máy vi tính

41        07        Tổ chức kế toán thành phẩm, tiêu thụ và kết quả tiêu thụ trong điều kiện áp dụng máy vi tính

42        07        Tổ chức kế toán tài sản bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán trong điều kiện áp dụng máy vi tính

43        02        Các hình thức sổ kế toán và điều kiện vận dụng

44        03        Bàn về kế toán các nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

45        09        Bàn về các phương pháp tính thuế và kế toán thuế GTGT trong doanh nghiệp sản xuất

46        03        Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

47        05        Bàn về các chỉ tiêu phân tích tình hình thanh toán trong doanh nghiệp

48        04        Cách ứng xử chi phí và lập dự toán chi phí ở doanh nghiệp

49        05        Phân tích cấu trúc tài chính và lựa chọn cấu trúc tài chính hợp lý

50        05        Bàn về các chỉ tiêu phân tích khả năng sinh lợi trong các doanh nghiệp

51        05        Kiểm soát chi phí: nhìn từ góc độ phân tích hoạt động kinh doanh

52        04        Định giá bán sản phẩm và xây dựng chính sách bán hàng

53        04        Bàn về kế toán tài sản theo giá trị hợp lý

54        04        Phân cấp quản lý và việc hình thành hệ thống kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp

55        05        Mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính với hiệu quả và rủi ro của doanh nghiệp

56        05        Rủi ro và phân tích rủi ro trong kinh doanh

57        05        Các chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp và ứng dụng trong phân tích

58        04        Phương pháp kế toán quản trị và mối quan hệ với phương pháp kế toán tài chính

59        03        Đối tượng của kế toán tài chính và kế toán quản trị

60        04        Mối quan hệ giữa chi phí và giá cả thị trường

61        09        Chuỗi thời gian và kỹ thuật dự báo tiêu thụ

62        09        Dịch sách nước ngoài thuộc chuyên ngành kế toán (tóm tắt và đánh giá) hoặc đọc và phê bình một bài báo trong tạp chí chuyên ngành kế toán (tối đa ba đề tài)

63        05        Ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính đến khả năng sinh lợi của vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp

64        04        Ứng dụng của phân tích C.V.P trong quản lý ở các doanh nghiệp sản xuất

65        03        Kế toán vốn đầu tư và giá trị công trình hoàn thành ở các đơn vị chủ đầu tư theo các phương thức đầu tư

66        09        Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp

67        03        Phương pháp lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ

68        04        Kế toán trách nhiệm và tổ chức thực hiện kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp

69        03        Bàn về các nguyên tắc kế toán trong nội dung các chuẩn mực kế toán về tài sản

70        03        Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: xét theo mối quan hệ với các báo cáo tài chính khác về nội dung và phương pháp lập

71        09        Bàn về các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ kế toán

72        03        Bàn về vốn đầu tư và phương pháp kế toán vốn đầu tư trong các doanh nghiệp

73        04        Bàn về các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp

74        04        Các phương pháp định giá sản phẩm: ưu và nhược điểm

75        03        Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp đặc thù (tối đa 4 đề tài)

76        03        Kế toán thanh toán nội bộ trong doanh nghiệp

77        03        Kế toán hợp nhất báo cáo tài chính

78        03        Kế toán họat động kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu

79        03        Kế toán các nghiệp vụ thanh toán trong họat động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa

80        03        Kế toán các giao dịch liên doanh, liên kết

81        03        Kế toán các khoản thu, chi của hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ ở đơn vị hành chính sự nghiệp có thu

82        03        Kế toán nghiệp vụ thanh toán với Nhà nước về các khoản thuế ở đơn vị kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu

83        06        Các vấn đề về ghi nhận doanh thu, chi phí nghiên cứu và triển khai, TSCĐ và đánh giá lại TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính

84        06        Rủi ro kinh doanh và rủi ro tiềm ẩn trong kiểm toán báo cáo tài chính

85        06        Xây dựng kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp sản xuất

86        04        Mối quan hệ giữa phương pháp ABC và phân tích điểm hòa vốn trong việc ra quyết định kinh doanh

87        04        Quản lý doanh nghiệp theo các trung tâm quản lý

88        09        Dịch một chương trong sách lý thuyết kế toán bằng tiếng Anh

89        04        Phương pháp tính giá ABC trong doanh nghiệp sản xuất

90        04        Xác định giá chuyển nhượng

91        05        Anh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp và lãi vay trong phân tích tài chính

92        04        Phương pháp tính giá ABC trong các doanh nghiệp dịch vụ

93        04        So sánh phương pháp tính giá ABC và phương pháp tính giá dựa trên phân xưởng

94        09        Xác định nguồn tài trợ tối ưu cho doanh nghiệp

95        09        Bàn về các phương pháp xác định điểm hòa vốn

96        04        Các phương pháp phân tích chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp

97        03        Vận dụng các phương pháp tính giá hàng xuất kho trong phương pháp kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ

98        04        Các phương pháp phân bổ chi phí của các bộ phận phụ trợ

99        04        Các mô hình quản lý hàng tồn kho trong doanh nghiệp

100     05        Phân tích lợi nhuận của doanh nghiệp theo các phương pháp tính giá

101     05        Năng suất lao động: Phương pháp đo lường và kiểm soát

102     05        Ứng dụng phần mềm Excel trong phân tích hoạt động kinh tế của doanh nghiệp

103     05        Đặc điểm phân tích hiệu quả hoạt động trong doanh nghiệp xây lắp

104     03        Đặc điểm báo cáo tài chính của công ty niêm yết

105     05        Chất lượng sản phẩm và phân tích chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất

106     09        Phân tích hồi quy tương quan và những ứng dụng trong dự báo kinh tế của doanh nghiệp

107     05        Các phương pháp phân tích dữ liệu kinh tế

108     05        Ứng dụng Excel trong phân tích tài chính doanh nghiệp

109     05        Các quan điểm về hiệu quả và đánh giá hiệu quả kinh doanh

110     05        Vận dụng các phương pháp toán trong đánh giá rủi ro hoạt động của doanh nghiệp

111     09        Định giá doanh nghiệp và các phương pháp định giá doanh nghiệp

112     09        Các phương pháp định giá bất động sản của doanh nghiệp

113     09        Các phương pháp định giá tài sản tài chính của doanh nghiệp

114     09        Các mô hình định giá tài sản tài chính của doanh nghiệp

115     08        Lập và luân chuyển chứng từ kế toán trong doanh nghiệp

116     03        Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ. Ưu, nhược điểm và điều kiện vận dụng

117     03        Kế toán quá trình giải thể, phá sản trong doanh nghiệp (tối đa 2 đề tài)

118     02        Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện áp dụng máy vi tính ở các doanh nghiệp

119     01        Vận dụng các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận trong kế toán doanh thu, chi phí và kết quả

120     05        Phân tích tình hình quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp

121     08        Kế toán các khoản dự phòng ở Việt Nam, so sánh với kế toán dự phòng ở Mỹ

122      08     Kế toán thương phiếu ở Pháp và sự vận dụng ở Việt Nam

123     08        Kế toán hàng tồn kho ở Việt Nam, so sánh với kế toán Pháp và kế toán Mỹ

124     05        Tổ chức hệ thống thông tin cho công tác phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp

125     02        Tổ chức kế toán trong doanh nghiệp vừa và nhỏ

126     04        Vai trò của việc định giá bán sản phẩm dựa trên chi phí trong quản lý doanh nghiệp

127     07        Mã hoá dữ kiện trong công tác kế toán

128     07        Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin trong chu trình doanh thu trong doanh nghiệp

129     07        Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin trong chu trình cung ứng trong doanh nghiệp

130     07        Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin trong chu trình bán hàng và thanh toán trong doanh nghiệp

131     07        Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin trong chu trình mua hàng và thanh toán trong doanh nghiệp

132     02        Tổ chức kế toán và quản lý nguồn vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp

133     09        Phương pháp xác định và hạch toán thuế thu nhập trong doanh nghiệp

134     03        Đặc điểm kế toán các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

135     08        So sánh chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế về báo cáo lưu chuyển tiền tệ

136     04        So sánh kế toán dựa trên cơ sở tiền và kế toán theo cơ sở dồn tích

137     08        Kế toán đầu tư chứng khoán ở Việt Nam và so sánh với kế toán Mỹ

138     03        Hạch toán các công cụ tài chính trong doanh nghiệp

139     03        Hạch toán các công cụ bảo hộ rủi ro và đầu cơ trong hoạt động kinh doanh quốc tế

140     06        Bàn về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên

141     06        Các kỹ thuật phân tích trong kiểm toán

142     06        Kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán

143     06        Bằng chứng kiểm toán

144     06        Kiểm toán chu trình/khoản mục cụ thể (tối đa 5 đề tài)

145     05        Phân tích rủi ro phá sản trong doanh nghiệp

146     05        Phân tích khả năng thanh toán ngắn và dài hạn của doanh nghiệp

147     05        Phân tích khả năng sinh lợi của doanh nghiệp (qua các chỉ tiêu đặc thù ngành)

148     05        Phân tích chi phí, giá thành của doanh nghiệp

149     05        Ứng dụng phương pháp hồi quy trong phân tích tài chính

150     05        Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp (dựa trên các lý thuyết nền)

151     05        Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng phân tích tài chính trong doanh nghiệp (dựa trên các lý thuyết nền)

152     05        Tổ chức phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

153     05        Các phương pháp phân tích kinh doanh

154     05        Các mô hình Z’Score trong phân tích rủi ro phá sản

155     03        Vận dụng các chuẩn mực IFRS trong công tác kế toán (tối đa 5 đề tài)

156     04        Các mô hình kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp

157     04        Vận dụng BSC trong việc đánh giá thành quả hoạt động của doanh nghiệp

158     04        Vận dụng KPI trong việc đánh giá thành quả người lao động trong doanh nghiệp

159     03        So sánh từng chuẩn mực kế toán Việt Nam và kế toán quốc tế

160     05        Bàn về các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của doanh nghiệp

161     05        Bàn về các nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin tài chính của các doanh nghiệp.

162     05        Bàn về các nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin về môi trường của doanh nghiệp.

163     05        Bàn về các nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin phi tài chính của doanh nghiệp.

164     04        Bàn về kế toán trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp

165     04        Bàn về kế toán xanh của các doanh nghiệp.

Xem thêm:

Trên đây là 165 Đề Tài Gợi Ý Chuyên Đề Thực Tập Ngành Kế Toán Hay Trường Đại Học Quy Nhơn mình chia sẻ đến các bạn sinh viên tham khảo thêm, nếu các bạn có nhu cầu cần hỗ trợ viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp thì hãy liên hệ với mình qua sđt/ zalo: 0917 193 864

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo