Đề Tài: Một Số Giải Pháp Hòa Thiện Các Quy Trình Của Pháp Luật Về Quy Hoạch Kế Hoạch Sử Dụng Đất

Cách làm đề tài chuyên đề thực tập:Một Số Giải Pháp Hòa Thiện Các Quy Trình Của Pháp Luật Về Quy Hoạch Kế Hoạch Sử Dụng Đất

  3.1.Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai

Tài nguyên đất là loại tài nguyên, quý giá nhưng có hạn việc tạo ra đất nông nghiệp, đặc biệt là đất lúa hết sức khó khăn phải trải qua thời gian lâu dài để khai thác và chuyển đổi vì vật cần phải trải qua thời gian lâu dài để khai thác và chuyển đổi vì vậy cần phải làm rõ cho nhân dân, cấp chính quyền cũng như người sử dụng đất nhận thức được điều đó. Phải coi việc thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đai giai đoạn 2020 – 2030 vừa là trách nhiệm, vừa là công cụ của công tác quản lý.

Cần tăng cường công tác quản lý đất đai hơn nữa để sử dụng đất, tiết kiệm, hiệu quả, tránh tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất tuỳ tiện. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, phát hiện xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm luật đất đai, khen thưởng kịp thời và thoả đáng cho các tổ chức cá nhân làm giàu thêm cho đất đai và đúng theo quy hoạch. Đầu tư đào tạo cán bộ nâng cao nghiệp vụ quản lý đất đai quản lý Nhà nước cho cán bộ địa chính. Đặc biệt cán bộ địa chính, khen thưởng kịp thời và thỏa đáng cho các tổ chức cá nhân làm giàu thêm cho đất đai và đúng theo quy hoạch.

Đầu tư đào tạo cán bộ nâng cao nghiệp vụ quản lý đất đai quản lý Nhà nước cho cán bộ địa chính. Đặc biệt cán bộ địa chính xã hiện nay nhất là các xã vùng sâu vùng xa còn thiếu cả về số lượng lẫn chất lượng. ứng dụng các khoa học công nghệ hiện đại, đầu tư cơ sở vật chất phương tiện công nghệ để hệ thống hồ sơ địa chính được chính xác và cơ chất lượng cao hơn.

Xã Nậm Hàng thuộc khu vực miền núi, có địa hình núi hiểm trở, phức tạp đất đai không rộng vì thế để mở rộng đất nông nghiệp là rất khó khăn trong lúc đó nhu cầu đất đai ngày càng tăng. Do đó nếu không có biện pháp thích hợp để quản lý đất đai thì sẽ ảnh hưởng tới nhiều vấn đề trong đó đặc biệt cần chú ý đó là vấn đề an toàn lương thực. Vì thế biện pháp hàng đầu là chấm dứt tình trạng chuyển đất lúa, màu sang mục đích khác, khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào để khai thác các loại đất được hiệu qủa và triệt để hơn.

Tăng cường sự chỉ đạo lãnh đạo của các cấp uỷ, chính quyền trong việc thực hiện 7nội dung về quản lý nhà nước về đất đai. Thực hiện nghiêm túc hệ thống pháp lý và chính sách đất đai như chính sách giao đất theo nghị định 64CP, 02CP, 60CP của chính phủ, đảm bảo mọi thửa đất đều co chủ sử dụng. Chính sách sử dụng đất phải năng động đảm bảo các mục tiêu ưu tiên, thu hút được vốn đầu tư.

3.2.Giải pháp đầu tư

Để thực hiện được các chỉ tiêu theo quy hoạch đã xây dựng UBND xã, cần tìm nguồn đầu tư khai thác đất đai bằng các nguồn vốn của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Điều tra, xây dựng các dự án khai thác, sử dụng bảo vệ đất đến năm 2030 các diện tích đất hoang hoá đưa vào sử dụng đều phải có dự án đâù tư được thẩm quyền phê duyệt để tránh chồng chéo bất hợp lý, không đúng quy hoạch sử dụng đất được duyệt.

3.3 Giải pháp tuyên truyền giáo dục

Để thực hiện được phương án quy hoạch, các cấp các ngành liên quan cần tuyên truyền cho nhân dân nắm vững pháp luật, chính sách quản lý sử dụng đất đai của đảng Nhà nước. Hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân và người sử dụng đặc biệt và hiẻu để thực hiện việc quản lý sử dụng, bảo vệ khia thác đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch. Có chính sách văn bản xử lý nghiêm khắc tổ chức, cá nhân vi phạm luật đất đai và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3.4. Giải pháp cụ thể cho từng loại đất

 1. Đối với đất nông nghiệp.

Cần hạn chế đến mức thấp nhất việc chuyển đất nông nghiệp, sang mục đích phi nông nghiệp đặc biệt là đất, lúa, đát màu tốt cần phải được quản lý chặt chẽ. Bất kỳ một cơ quan hay tổ chức cá nhân nào nếu lấy đất nông nghiệp sang mục đích khác ngoài việc phải đền bù giá trị tài sản hoa màu của đất đai còn phải có trách nhiệm cấp kinh phí đào tạo nghề mới hoặc cấp kinh phí khai hoang đất nông nghiệp mới để tạo công ăn việc làm cho người có đất bị thu hồi. Xây dựng ngay các phương án đầu tư khai hoang mở rộng diện tích đất nông nghiệp khi dự án quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

 1. Đối với đất lâm nghiệp.
 • Phải hạn chế việc chuyển đất lâm nghiệp sang các mục đích phi nông lâm nghiệp đặc biệt là đất rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng đặc dụng tránh hiện tượng chặt phá rừng bừa bãi gây xói mòn làm tổn hại đến nguồn tài nguyên đất. Nhanh chóng hoàn thành giao đất lâm nghiệp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các hộ, các tổ chức cá nhân, tăng cường công tác quản lý quỹ đất khó giao, đất công ích, đất lâm nghiệp hiện xã đang quản lý chặt chẽ, đúng quy hoạch được duyệt, mở rộng diện tích đất lâm nghiệp bằng biện pháp khai hoang.
 1. Đất ở và đất chuyên dùng.
 • Việc sử dụng đất ở, đất chuyên dùng phải theo quy hoạch kế hoạch, nhanh chóng xử lý hoàn thiện hồ sơ đất ở, đất chuyên dùng để tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức cá nhân sử dụng theo quy định của luật pháp. Nhanh chóng thống nhất quản lý qũy đất chuyên dùng, đất ở vào một đầu mối là cơ quan địa chính để nâng cao hiệu quả sử dụng các quỹ đất này, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành tránh những xáo trộn gây khó khăn cho người sử dụng đất. Tổ chức điều tra phân loại xác định nhu cầu đất chuyên dùng cho tổ chức cá nhân để có phương án điều chỉnh qũy đất chuyên dùng giữa các ngành, các lĩnh vực hợp lý phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. Quản lý sử dụng đất ở phải theo nguyên tắc tiết kiệm hiệu quả, kết hợp giữa dân tộc với hiện đại, sử dụng tốt không gian kiến trúc với bảo tồn văn hoá dân tộc, dành diện tích thích đáng để trồng cây xanh bảo vệ môi trường, hệ thống cấp thoát nước, các công trình văn hoá thể thao cần được ưu tiên thích đáng.
 1. Đất đồi núi bỏ hoang

Đầu tư khai thác đất chưa sử dụng là diện tích đất hoang đồi núi còn khá nhiều vì thế cần phải chú ý đến việc khải thác nguồn đất chưa sử dụng này. chủ yếu là khai thác vào trồng rừng và một số vùng có thể trồng cây ăn quả và làm nhà ở. Phấn đấu đến măn 2030 đất chưa sử dụng của xã Nậm Hnagf còn khoảng 28,25 ha

3.5. Tổ chức thực hiện

 • Sau khi phương án quy họach đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, uỷ ban nhân dân xã cần tổ chức thực hiện ngay .Trên cơ sở phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện các ngành cần nhanh chóng tiến hành lập kế hoạch thực hiện của ngành mình đặc biệt là các ngành có yêu cầu sử dụng đất lớn như: ngành nông nghiệp, ngành lâm nghiệp, giao thông thủy lợi, xây dựng cơ bản… trên cơ sở đó nhằm cụ thể hoá phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, từng thôn xóm. Cùng với các cấp lãnh đạo các tổ chức xã hội, uỷ ban nhân dân xã làm tốt công tác tuyên truyềng, phổ biến rộng rãi nội dung của phương án quy hoạch tới từng hộ dân nhằm thực hiện tốt phương châm “ dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiển tra”. Hoàn thiện việc giao đất giao rừng cho các hộ gia đình theo tinh thần các văn bản 64 CP, 02 CP của Chính phủ.
 • Tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất để đảm bảo mọi khu đất đều có chủ sử dụng. Vận động nhân dân quản lý, sử dụng đất đúng theo tinh thần của pháp luật. Cần kiểm tra thanh tra và chỉ đạo chặt chẽ trong việc chuyển mục đích sử dụng đất, đảm bảo ổn định quỹ đất hàng năm nhất là đất lúa theo quy hoạch. Xây dựng và ban hành các chính sách nhằm bảo vệ và phát triển quỹ đất nông nghiệp, chính sách bảo vệ đất lúa, chính sách biến thuế sử dụng đất những năm đầu đối với đất trống đồi núi trọc đưa vào sản xuất nông nghiệp.

KẾT LUẬN

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong những nội dung quản lý nhà nước về đất đai mà Đảng và nhà nước quan tâm. Công tác tổ chức xây dựng thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp xã bước đầu đã thực hiện được một số cơ chế điều tiết việc phân bổ quỹ đất vào các mục đích sử dụng theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên cùng với quá trình phát triển thì còn nhiều vấn đề bất cập nảy sinh trong quá trình quản lý và sử dụng đất đai vì vậy cần phải liên tục nghiên cứu, để tìm ra những giải pháp thích hợp mang lại tính hiệu quả trong công tác quản lý nguồn tài nguyên đất đai. Từ việc nghiên cứu những vấn đề lí luận và Thực trạng thực hiện pháp luật về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tại ủy ban nhân dân xã Nậm Hàng huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu, tác giả tin rằng các giải pháp đưa ra sẽ đóng góp một phần vào việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, bảo đảm thực hiện pháp luật quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tại xã Nậm Hàng, thúc đẩy quan hệ kinh tế – xã hội xã Nậm Hàng nói riêng, tỉnh Lai Châu nói chung phát triển trên nguyên tắc phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững, góp phần bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất và các chủ thể tham gia quy hoạch sử dụng đất.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Trương Đình Ánh (2010), Quy hoạch sử dụng đất chi tiết xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 20202.
 2. Lê Huy Bá và cộng sự (2012), Tài nguyên môi trường và phát triển bền vững, Nxb Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
 3.  Nguyễn Thế Bá (2014), Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị, Nxb Xây dựng, Hà Nội.
 4. Nguyễn Đình Bồng (2012), Quản lý đất đai ở Việt Nam từ 1945 đến 2010, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
 5. Bộ Chính trị (2005), Nghị quyết số 48-NQ-TW về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến 2020, Hà Nội.
 6. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2008), Dự thảo báo cáo tình hình thi hành Luật Đất đai 2003, tháng 8 năm 2008.
 7. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2013), Tờ trình về dự án Luật sủa đổi, bổ sung một số điều Luật Đất đai..
 8. Chính phủ (2006), Báo cáo về tình hình quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2015-2020 của cả nước.
 9. Phạm Hùng Cường và cộng sự (2006), Quy hoạch xây dựng đơn vị, Nxb Xây dựng, Hà Nội.
 10. Nguyễn Tiến Dũng (2007), Những vấn đề cơ bản về thực trạng và hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất đai ở nước ta từ nay đến năm 2020, Kỷ yếu Hội thảo quy hoạch đất, ngày 24/8/2007, Hà Nội.

Cách làm đề tài chuyên đề thực tập: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ VỀ QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NẬM HÀNG HUYỆN NẬM NHÙN TỈNH LAI CHÂU

Trên đây là mẫu đề tài chuyên đề thực tập mình làm sơ lược để cho các bạn tham khảo qua, nếu bạn nào có nhu cầu cần hỗ trợ đề tài chuyên đề thực tập này hoặc muốn làm đề tài khác với chuyên đề thực tập: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ VỀ QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NẬM HÀNG HUYỆN NẬM NHÙN TỈNH LAI CHÂU thì có thể liên hệ qua sđt hoặc zalo: 0909 232 620.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *