Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và XĐKQ Kinh Doanh, 2021, Điểm cao!

Rate this post

Mình chia sẻ đề tài chuyên đề thực tập: Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh đến các bạn sinh viên học ngành Kế Toán tham khảo.

Trong quá trình mình chia sẻ bài, nếu bạn nào có nhu cần muốn thuê viết thì có thể tham khảo bảng giá sau đây nhé:

– Giá viết bài báo cáo thực tập là bao nhiêu? Viết chuyên đề giá rẻ nhất?

CHƯƠNG I: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU SM SOCKS

 1. Tình hình tổ chức và Quản lý kinh doanh tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu SM SOCKS
 • Lịch sử hình thành và phát triển
 • Chức năng nhiệm vụ của Công Ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu SM SOCKS

a/ Chức năng

b/ Nhiệm vụ

 • Quy mô Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu SM SOCKS

a/ Về Tài sản

b/ Số lượng lao động

c/ Diện tích nhà xưởng

 • Tổ chức bộ máy Quản lý tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu SM SOCKS

a/ Sơ đồ tổ chức, Bộ máy Quản lý

b/ Chức năng , nhiệm vụ của các bộ phận

 • Một số chỉ tiêu Quản lý và sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu SM SOCKS

a/ Doanh thu

b/ Lợi nhuận

c/ Các khoản phải nộp vào Ngân sách Nhà nước

 • Thuận lợi, khó khăn và phương huớng phát triển của Công Ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu SM SOCKS
 1. Tình hình tổ chức công tác Kế toán Công Ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu SM SOCKS
  • Tổ chức hệ thống chứng từ Kế toán Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu SM SOCKS
  • Tổ chức hệ thống tài khoản Kế toán Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu SM SOCKS
  • Tổ chức hệ thống sổ sách Kế toán Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu SM SOCKS
  • Tổ chức hệ thống Báo cáo Kế toán Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu SM SOCKS
  • Tổ chức hệ thống Bộ máy Kế toán Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu SM SOCKS

a/ Sơ đồ tổ chức bộ máy Kế toán

b/ Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận

CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT KẾ TOÁN VỀ DOANH THU, TẬP HỢP CÁC KHOẢN CHI PHÍ HỢP LÝ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

 1. Kế toán Doanh thu:
  • Kế toán Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

a/ Khái niệm

b/ Nguyên tắc hạch toán

c/ Chứng từ sử dụng

d/ Tài khoản sử dụng

e/ Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ Kinh tế chủ yếu

 • Phương pháp Doanh thu bán hàng nội bộ

a/ Khái niệm

b/ Nguyên tắc hạch toán

c/ Chứng từ sử dụng

d/ Tài khoản sử dụng

e/ Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ Kinh tế chủ yếu

 • Kế toán các khoản làm giảm Doanh thu
  • Chiết khấu thương mại

a/ Khái niệm

b/ Chứng từ sử dụng

c/ Tài khoản sử dụng

d/ Phương pháp hạch toán

 • Giảm giá hàng bán

a/ Khái niệm

b/ Chứng từ sử dụng

c/ Tài khoản sử dụng

d/ Phương pháp hạch toán

 • Hàng bán bị trả lại

a/ Khái niệm

b/ Chứng từ sử dụng

c/ Tài khoản sử dụng

d/ Phương pháp hạch toán

 • Thuế Xuất khẩu, Thuế TT ĐB. Thuế Nhập Khẩu, Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

a/ Khái niệm

b/ Chứng từ sử dụng

c/ Tài khoản sử dụng

d/ Phương pháp hạch toán

 • Kế Toán chi phí Thuế Thu nhập doanh nghiệp

a/ Khái niệm

b/ Chứng từ sử dụng

c/ Tài khoản sử dụng

d/ Phương pháp hạch toán

 • Kế toán Doanh thu hoạt động tài chính

a/ Khái niệm

b/ Chứng từ sử dụng

c/ Tài khoản sử dụng

d/ Phương pháp hạch toán

 • Kế toán Doanh thu hoạt động tài chính

a/ Khái niệm

b/ Chứng từ sử dụng

c/ Tài khoản sử dụng

d/ Phương pháp hạch toán

 1. Kế toán chi phí
  • Kế toán giá vốn àng b án

a/ Khái niệm

b/ Chứng từ sử dụng

c/ Tài khoản sử dụng

d/ Phương pháp hạch toán

 • Kế toán chi phí tài chính

a/ Khái niệm

b/ Chứng từ sử dụng

c/ Tài khoản sử dụng

d/ Phương pháp hạch toán

 • Kế toán chi phí bán hàng

a/ Khái niệm

b/ Chứng từ sử dụng

c/ Tài khoản sử dụng

d/ Phương pháp hạch toán

 • Kế toán chi phí quản lý Doanh nghiệp

a/ Khái niệm

b/ Chứng từ sử dụng

c/ Tài khoản sử dụng

d/ Phương pháp hạch toán

 • Kế toán chi phí khác

a/ Khái niệm

b/ Chứng từ sử dụng

c/ Tài khoản sử dụng

d/ Phương pháp hạch toán

Ngoài chia sẻ đề tài: Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Hoạt Động Kinh Doanh, Thủy còn chia sẻ một số bài viết như:

CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG C ÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU SM SOCKS

 1. Các phương pháp bán hàng áp dụng

 2. Các kênh bán hàng

  Kế toán Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

  • Nội dung
  • Chứng từ Kế toán được sử dụng
  • Các nghiệp vụ phát sinh thực tế
  • Sổ sách Kế toán được áp dụng
 3. Kế toán Doanh

  thu bán hàng nội bộ

  • Nội dung
  • Chứng từ Kế toán được sử dụng
  • Các nghiệp vụ phát sinh thực tế
  • Sổ sách Kế toán được áp dụng
 4. Kế toán các khoản làm giảm Doanh thu

  • Nội dung
  • Chứng từ Kế toán được sử dụng
  • Các nghiệp vụ phát sinh thực tế
  • Sổ sách Kế toán được áp dụng tại
 5. Sổ sách Kế toán được áp dụng tại

  • Nội dung
  • Chứng từ Kế toán được sử dụng
  • Các nghiệp vụ phát sinh thực tế
  • Sổ sách Kế toán được áp dụng
 6. Kế toán Doanh thu hoat động Tài chính

  • Nội dung
  • Chứng từ Kế toán được sử dụng
  • Các nghiệp vụ phát sinh thực tế
  • Sổ sách Kế toán được áp dụng tại
 7. Kế toán thu nhập khác

  • Nội dung
  • Chứng từ Kế toán được sử dụng
  • Các nghiệp vụ phát sinh thực tế
  • Sổ sách Kế toán được áp dụng
 8. Kế toán chi phí

  • Kế toán giá vốn hàng bán

a/ Nội dung

b/ Chứng từ Kế toán được sử dụng

c/ Các nghiệp vụ phát sinh thực tế

d/ Sổ sách Kế toán được áp dụng

 • Kế toán chi phí Tài chính

a/ Nội dung

b/ Chứng từ Kế toán được sử dụng

c/ Các nghiệp vụ phát sinh thực tế

d/ Sổ sách Kế toán được áp dụng

 • Kế toán chi phí bán hàng

a/ Nội dung

b/ Chứng từ Kế toán được sử dụng

c/ Các nghiệp vụ phát sinh thực tế

d/ Sổ sách Kế toán được áp dụng

 • Kế toán chi phí Quản lý Doanh nghiệp

a/ Nội dung

b/ Chứng từ Kế toán được sử dụng

c/ Các nghiệp vụ phát sinh thực tế

d/ Sổ sách Kế toán được áp dụng tại Công ty

 • Kế toán chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp

a/ Nội dung

b/ Chứng từ Kế toán được sử dụng tại Công ty

c/ Các nghiệp vụ phát sinh thực tế t ại công ty

d/ Sổ sách Kế toán được áp dụng tại Công ty

 • Kế toán xác định kết quả kinh doanh

a/ Nội dung

b/ Chứng từ Kế toán được sử dụng tại Công ty

c/ Các nghiệp vụ phát sinh thực tế t ại công ty

d/ Sổ sách Kế toán được áp dụng tại Công ty

CHƯƠNG IV: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

 1. Nhận xét
  • Nhận xét về tình hình Kinh doanh tại
  • Nhận xét về tổ chức Kinh doanh
  • Nhận xét về nội dung đề tài đã chọn
 2. Kiến nghị
  • Kiến nghị về tính liên kết giữa các phần hành Kế toán Kiến nghị về cách tập hợp chi phí và phân tích tính hợp lý trong một số trường hợp phát sinh
  • Đề xuất của cá nhân về cách tổ chức và nêu lên quan điểm của các nhân về công tác Kế toán trong Công ty
 3. Kết luận
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm

Trên đây là mẫu đề cương sơ lược mình chia sẻ đến các bạn sinh viên tham khảo qua, nếu bạn sinh viên nào có nhu cầu cần viết thuê chuyên đề thực tập khác với đề tài: Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh thì liên lạc với mình qua Zalo: 0909 232 620 nhé!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo