Đề tài: Khái Niệm, Đặc ĐIểm, Nguyên Tắc Của Pháp Luật Quy Hoạch Kế Hoạch Sử Dụng Đất

Cách làm đề tài chuyên đề thực tập: Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc của pháp luật quy hoạch kế hoạch sử dụng đất

Pháp luật quy hoạch kế hoạch sử dụng đất là hệ thống các quy tắc xử sự bắt buộc do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất.

Pháp luật quy hoạch kế hoạch sử dụng đất ngoài các đặc điểm của quy phạm pháp luật thì so với các quy phạm pháp luật khác nó có những đặc điểm cơ bản như sau:

+ Mang tính đa chiều (vừa mang yếu tố kinh tế, vừa mang yếu tố hành chính, vừa mang yếu tố môi trường, xã hội)

+ Thể hiện đậm nét tính giai cấp (thể hiện ý chí của giai cấp thông trị)

+ Vừa mang yếu tố pháp lý vừa mang yếu tố kỹ thuật

 • 1.2.2. Nguyên tắc điều chỉnh pháp luật quy hoạch kế hoạch sử dụng đất

+ Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu.

+ Đảm bảo tính thống nhất trong xây dựng và thực hiện pháp luật về quy hoạch sử dụng đất.

+ Ưu tiên bảo vệ và phát triển quỹ đất nông nghiệp.

+ Sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm, bảo vệ môi trường để phát triển bền vững.

+ Tổ chức phân bổ nhu cầu sử dụng đất hợp lý, công bằng cho các ngành, các vùng lãnh thổ có tính đến các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của vùng lãnh thổ.

1.3. Nội dung và hình thức điều chỉnh của pháp luật quy hoạch kế hoạch sử dụng đất

 • 1.3.1. Nội dung điều chỉnh của pháp luật quy đối với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất

+ Giải thích pháp luật một cách chính thức các thuật ngữ, khái niệm trong hoạt động quy hoạch sử dụng đất.

+ Trình tự, thẩm quyền xây dựng các quy hoạch sử dụng đất.

+ Nguyên tắc, căn cứ, thời hạn, chi phí lập quy hoạch sử dụng đất.

+ Nội dung, phương pháp, kỳ quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

+ Công bố, thực hiện quy hoạch sử dụng đất.

+ Quản lý, giám sát, trách nhiệm của các chủ thể tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất.

 • 1.3.2. Hình thức điều chỉnh của pháp luật quy hoạch kế hoạch sử dụng đất

– (1) Hiến pháp sẽ ghi nhận hình thức sở hữu đất đai và ghi nhận vai trò của quy hoạch sử dụng đất là công cụ hữu hiệu để Nhà nước quản lý đất đai được thống nhất.

– (2) Pháp luật quy hoạch quy định các nguyên tắc, phương pháp, yêu cầu của quy hoạch sử dụng đất …

+ Chính phủ ban hành Nghị định riêng để hướng dẫn về các nội dung quy hoạch sử dụng đất đã được quy định trong văn bản luật, ở đây tiếp tục cụ thể hóa các nội dung của Luật Đất đai hoặc Luật Quy hoạch

+ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính ban hành những Thông tư, công văn hướng dẫn cụ thể về các nội dung đã quy định trong văn bản Luật, trong Nghị định mà xét thấy cần quy định chi tiết hơn.

+Bộ Công an, bộ Quốc phòng ban hành những văn bản hướng dẫn cụ thể hoạt động quy hoạch của bộ, ngành mình. + Ban hành một văn bản về xử phạt hành chính đối với các vi phạm phạm pháp luật trong hoạt động quy hoạch sử dụng đất.

– (3) Pháp luật hình sự quy định đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng của các cá nhân trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất.

1.4. Những căn cứ pháp lý chung của quy hoạch kế hoạch sử dụng đất

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã gâp áp lực ngày càng lớn đối với đất đai. Chính vì vậy Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Nhà nước ta đã ban hành hệ thống văn bản pháp luật như Hiến pháp, Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn lập quy hoạch sử dụng đất, cụ thể như sau:

            – Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã khẳng định tại Điều 18, Chương II: “Nhà nước thống nhất quản lý toàn bộ đất đai theo quy hoạch và pháp luật, đảm bảo sử dụng đúng mục đích và hiệu quả”.

 1.             – Điều 6 Luật Đất đai năm 2003 quy định “Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất” là một trong 13 nội dung “Quản lý Nhà nước về đất đai”.
 2.             – Điều 23, 25, 26, 27 Luật Đất đai năm 2003 quy định cụ thể nội dung của quy hoạch sử dụng đất, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác lập, thẩm định, điều chỉnh và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Ngoài ra còn có các văn bản dưới Luật như:

+ Chỉ thị số 05/2004/CT-TTg ngày 09/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành Luật Đất đai.

+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về việc thi hành Luật Đất đai.

+ Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

1.5. Mối quan hệ giữa quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và các loại hình quy hoạch kế hoạch khác

 • 1.5.1. Mối quan hệ giữa quy hoạch kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội là một trong những tài liệu tiền kế hoạch cung cấp căn cứ khoa học cho việc xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, trong đó có đề cập đến dự kiến sử dụng đất ở mức độ phương hướng với một số nhiệm vụ chủ yếu. Trong khi đó, nhiệm vụ chủ yếu của quy hoạch sử dụng đất là căn cứ vào yêu cầu phát triển kinh tế và các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội mà điều chỉnh cơ cấu và phương hướng sử dụng đất, xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất thống nhất và hợp lý. Như vậy quy hoạch sử dụng đất cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, và nội dung của nó phải được điều hòa thống nhất với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội.

 • 1.5.2. Mối quan hệ giữa quy hoạch kế hoạch sử dụng đất với dự báo và chiến lược dài hạn sử dụng đất đai

            Dự báo sử dụng đất đai là một bộ phận của dự báo dài hạn về phát triển kinh tế xã hội của đất nước phù hợp với trình độ phát triển của lực luợng sản xuất và các mối quan hệ sản xuất. Trong quy hoạch sử dụng đất cả nước và quy hoạch sử dụng đất các cấp đều giải quyết chung một nhiệm vụ là sử dụng hợp lý quỹ đất gắn với việc phân bổ lực lượng sản xuất theo nguyên tắc từ trên xuống và ngược lại, sẽ chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện theo chiều từ dưới lên.

Quy hoạch sử dụng đất phải dựa theo dự báo và chiến lược dài hạn sử dụng đất đai, có như vậy quy hoạch sử dụng đất mới khai thác được triệt để tài nguyên thiên nhiên và đi theo quỹ đạo của nó. Dự án thiết kế về cơ sở hạ tầng là điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng và tính khả thi cho đồ án quy hoạch sử dụng đất.

 • 1.5.3. Mối quan hệ giữa quy hoạch kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch phát triển nông nghiệp.

            Quy hoạch phát triển nông nghiệp xuất phát từ nhu cầu của phát triển kinh tế, xã hội đối với sản xuất nông nghiệp để xác đinh hướng đầu tư, biện pháp, bước đi về nhân lực, vật lực đảm bảo cho ngành nông nghiệp phát triển đạt được các chỉ tiêu về đất đai, lao động, giá trị sản phẩm trong một thời gian dài với tốc độ và tỷ lệ nhất định. Quy hoạch phát triển nông nghiệp là một trong những căn cứ sử dụng đất, song quy hoạch phát triển nông nghiệp lại phải tuân theo quy hoạch sử dụng đất, đặc biệt là việc xác định cơ cấu sử dụng đất phải đảm bảo được việc chống suy thoái, ô nhiễm đất và bảo vệ môi trường.

 • 1.5.4. Mối quan hệ giữa quy hoạch kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch nông thôn

Trong quy hoạch nông thôn, cùng với việc bố trí cụ thể từng khoảnh đất dùng cho phát triển nông nghiệp, các dự án sẽ giải quyết cả vấn đề tổ chức và sắp xếp lại các nội dung xây dựng. Quy hoạch sử dụng đất được tiến hành nhằm xác định chiến lược dài hạn về vị trí, quy mô và cơ cấu sử dụng toàn bộ đất đai cũng như bố cục không gian trong khu vực quy hoạch.

 • 1.5.5. Mối quan hệ giữa quy hoạch kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch các ngành

Quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch các ngành là quan hệ tương hỗ vừa phát triển vừa hạn chế lẫn nhau. Quy hoạch các ngành là cơ sở và bộ phận hợp thành của quy hoạch sử dụng đất nhưng lại chịu sự chỉ đạo và khống chế của quy hoạch sử dụng đất.

 • 1.5.6. Mối quan hệ giữa quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cả nước với quy hoạch sử dụng đất của các địa phương

Quy hoạch sử dụng đất cả nước và quy hoạch sử dụng đất các địa phương hợp thành một hệ thống quy hoạch sử dụng đất hoàn chỉnh. Quy hoạch sử dụng đất cả nước là căn cứ định hướng để xây dựng quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện dựa trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. Quy hoạch sử dụng đất cấp xã là khâu cuối cùng của hệ thống quy hoạch sử dụng đất, được xây dựng dựa vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Mặt khác, quy hoạch sử dụng đất cấp dưới là nền tảng để bổ sung hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất cấp trên.

Cách làm đề tài chuyên đề thực tập: Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc của pháp luật quy hoạch kế hoạch sử dụng đất

Trên đây là mẫu đề tài chuyên đề thực tập mình làm sơ lược để cho các bạn tham khảo qua, nếu bạn nào có nhu cầu cần hỗ trợ đề tài chuyên đề thực tập này hoặc muốn làm đề tài khác với chuyên đề thực tập: Thực Trạng Thực Hiện Pháp Luật Về Quy Hoạch Kế Hoạch Sử Dụng Đất Tại Ủy Ban Nhân Dân Xã Nậm Hàng Huyện Nậm Nhùn Tỉnh Lai Châu thì có thể liên hệ qua sđt hoặc zalo: 0909 232 620.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *