Đề tài: Thực Trạng Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính Tại Sở Giáo Dục Và Đào Tạo

Cách Làm Đề Tài Chuyên Đề Thực Tập: Thực Trạng Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính Tại Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tỉnh Bình Dương

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I. Cơ sở lý luận và pháp lý về công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

1.1. Khái quát chung về công tác kiểm soát thủ tục hành chính

  • 1.1.1. Khái niệm kiểm soát thủ tục hành chính
  • 1.1.2. Nguyên tắc kiểm soát thủ tục hành chính
  • 1.1.3. Vai trò của công tác kiểm soát thủ tục hành chính

1.2. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

  • 1.2.2. Chủ thể thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
  • 1.2.3. Nội dung của công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

1.2.3.1. Tham gia ý kiến và thẩm định quy định thủ tục hành chính

1.2.3.2. Công bố, công khai thủ tục hành chính

1.2.3.3. Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

1.2.3.4. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính

1.2.3.5. Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

  • 1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

CHƯƠNG II. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

2.1. Khái quát về các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

2.2. Thực trạng công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương giai đoạn…

Mục này em phải bám sát và thiết kế các tiểu mục như mục 1.2.3 ở trên

2.3. Đánh giá công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương giai đoạn…

  • 2.3.1. Ưu điểm
  • 2.3.2. Hạn chế, bất cập và nguyên nhân

2.4. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

KẾT LUẬN

Trên đây là mẫu đề tài chuyên đề thực tập mình làm sơ lược để cho các bạn tham khảo qua, nếu bạn nào có nhu cầu cần hỗ trợ đề tài chuyên đề thực tập này hoặc muốn làm đề tài khác với chuyên đề thực tập: Thực Trạng Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính Tại Sở Giáo Dục Và Đào Tạo thì có thể liên hệ qua sđt hoặc zalo: 0917 193 864.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *