Đề tài; Cơ Sở Lý Luận Về Quy Hoạch Kế Hoạch Sử Dụng Đất Tại Uỷ Ban Nhân Dân Xã

Rate this post

Cách làm đề tài chuyên đề thực tập: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

1.1. Những vấn đề lý luận cơ bản về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất

    1.1.1. Khái niệm, đặc điểm quy hoạch kế hoạch sử dụng đất

 •       * Khái niệm:

Khái niệm pháp lý về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất lần đầu tiên được đề cập trong Luật Đất đai 2013:

Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh định nguồn tài nguyên đất đai cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường theo vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong thời gian xác định trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực.

Quy hoạch sử dụng đất đai là hệ thống các biện pháp kinh tế, kỹ thuật và pháp chế của Nhà nước về tổ chức sử dụng, quản lý đất đai nói chung, đất đai nông thôn nói riêng một cách đầy đủ, hợp lý, khoa học và có hiệu quả cao nhất thông qua việc tính toán, phân bổ quỹ đất cho các ngành, cho các mục đích sử dụng, cho các tổ chức và cá nhân sử dụng đất đai nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế- xã hội và tạo điều kiện bảo vệ đất đai, môi trường sinh thái.

Quy hoạch sử dụng đất đai là một hiện tượng kinh tế- xã hội cho nên phải đảm bảo tính kinh tế, tính kỹ thuật và tính pháp chế của Nhà nước. Tính kinh tế thể hiện ở hiệu quả của việc sử dụng đất đai. Tính kỹ thuật thể hiện ở các công tác chuyên môn kỹ thuật như điều tra, khảo sát, xây dựng bản đồ, khoanh định, xử lý số liệu,… Tính pháp lý nghĩa là việc sử dụng và quản lý đất đai phải tuân theo các quy định pháp luật của Nhà nước.

 • Đặc điểm của quy hoạch kế hoạch sử dụng đất:

Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đai là một công cụ quản lý khoa học của Nhà nước. Ở nước ta, quy hoạch sử dụng đất đai nhằm phục vụ cho nhu cầu của người sử dụng đất đai và quyền lợi của toàn xã hội, góp phần giải quyết tốt các mối quan hệ trong quản lý và sử dụng đất đai, để sử dụng, bảo vệ đất và nâng cao hiệu quả sản xuất xã hội. Trong nền kinh tế thị trường, các mâu thuẫn nội tại của từng lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường nảy sinh trong quá trình sử dụng đất ngày càng bộc lộ rõ rệt. Quy hoạch sử dụng đất đai phải quán triệt luật pháp, chính sách và các quy định của Đảng và Nhà nước liên quan đến đất đai.

Quy hoạch sử dụng đất vừa có những thuộc tính riêng nhưng cũng lại chứa đựng đầy đủ tính chất chung của các loại hình quy hoạch nói chung. Đặc điểm của Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất được thể hiện ở các mặt sau:

– Tính lịch sử – xã hội: Lịch sử phát triển của xã hội chính là lịch sử phát triển của quy hoạch sử dụng đất. Mỗi hình thái kinh tế – xã hội đều có một phương thức sản xuất của xã hội thể hiện theo 2 mặt: lực lượng sản xuất (quan hệ giữa người với sức hoặc vật tự nhiên trong quá trình sản xuất) và quan hệ sản xuất (quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất). Trong quy hoạch sử dụng đất, luôn nảy sinh quan hệ giữa người với đất đai – là sức tự nhiên (như điều tra, đo đạc, khoanh định, thiết kế…), cũng như quan hệ giữa người với người (xác nhận bằng văn bản về sở hữu và quyền sử dụng đất giữa những người chủ đất). Quy hoạch sử dụng đất đồng thời là yếu tố thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất, vừa là yếu tố thúc đẩy các mối quan hệ sản xuất, vì vậy nó luôn là một bộ phận của phương thức sản xuất của xã hội.

– Tính tổng hợp: Tính tổng hợp của quy hoạch sử dụng đất biểu hiện chủ yếu ở hai mặt: đối tượng của quy hoạch là khai thác, sử dụng, cải tạo, bảo vệ… toàn bộ tài nguyên đất đai cho nhu cầu của toàn bộ nền kinh tế quốc dân (trong quy hoạch sử dụng đất thường động chạm đến việc sử dụng đất của tất cả các loại đất); quy hoạch sử dụng đất đề cập đến nhiều lĩnh vực về khoa học, kinh tế và xã hội như: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, dân số và đất đai, sản xuất nông, công nghiệp, môi trường sinh thái…

– Tính dài hạn: Căn cứ vào các dự báo xu thế biến động dài hạn của những yếu tố kinh tế xã hội quan trọng (như sự thay đổi nhân khẩu, tiến bộ kỹ thuật, đô thị hóa, công nghiệp hóa…), từ đó xác định quy hoạch trung và dài hạn về sử dụng đất, đề ra các phương hướng, chính sách và biện pháp có tính chiến lược, tạo căn cứ khoa học cho việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm và ngắn hạn.

– Tính chiến lược và chỉ đạo vĩ mô: Quy hoạch sử dụng đất chỉ dự kiến trước được các xu thế thay đổi phương hướng, mục tiêu, cơ cấu và phân bố sử dụng đất (mang tính đại thể, không dự kiến được chi tiết của sự thay đổi), vì vậy nó mang tính chiến lược, các chỉ tiêu của quy hoạch mang tính chỉ đạo vĩ mô, phương hướng và khái lược về sử dụng đất của các ngành. Do khoảng thời gian dự báo tương đối dài, chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố kinh tế – xã hội khó xác định nên chỉ tiêu quy hoạch càng khái lược hóa quy hoạch sẽ càng ổn định.

– Tính chính sách: Quy hoạch sử dụng đất thể hiện rất mạnh đặc tính chính trị và chính sách xã hội. Khi xây dựng phương án phải quán triệt các chính sách và quy định có liên quan đến đất đai của Đảng và Nhà nước, đảm bảo thực hiện cụ thể trên mặt bằng đất đai các mục tiêu phát triển nền kinh tế quốc dân, phát triển ổn định kế hoạch kinh tế – xã hội; tuân thủ các quy định, các chỉ tiêu khống chế về dân số, đất đai và môi trường sinh thái.

– Tính khả biến: Dưới sự tác động của nhiều nhân tố khó dự đoán trước, theo nhiều phương diện khác nhau, quy hoạch sử dụng đất chỉ là một trong những giải pháp biến đổi hiện trạng sử dụng đất sang trạng thái mới thích hợp hơn cho việc phát triển kinh tế trong một thời kỳ nhất định. Khi xã hội phát triển, khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ, chính sách và tình hình kinh tế thay đổi, các dự kiến của quy hoạch sử dụng đất không còn phù hợp. Việc chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch và điều chỉnh biện pháp thực hiện là cần thiết. Điều này thể hiện tính khả biến của quy hoạch.

1.1.2. Vị trí, vai trò của quy hoạch kế hoạch sử dụng đất

 • Thứ nhất, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất là một trong những công cụ để quản lý đất đai được thống nhất.
 • Thứ hai, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất là cơ sở để sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm.
 •  Thứ ba, thông qua quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Nhà nước sử dụng quyền định đoạt đối với đất đai.
 •  Thứ tư, xét về góc độ kinh tế: quy hoạch sử dụng đất giúp chuyển đổi mục đích sử dụng đất phụ hợp với nhu cầu thị trường, nâng cao giá trị của bất động sản, thúc đẩy nền kinh tế quốc dân phát triển.
 •  Thứ năm, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất góp phần nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng.
 • Thứ sáu, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất là một công cụ hữu hiệu thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

+ Quan hệ giữa quy hoạch kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội

+ Quan hệ giữa quy hoạch kế hoạch sử dụng đất với các quy hoạch khác như quy hoạch phát triển nông nghiệp, quy hoạch môi trường, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch đô thị và các quy hoạch khác

1.1.3. Yêu cầu đặt ra đối với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất

 • + Thứ nhất, công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phải đảm bảo nguyên tắc phát triển bền vững
 • + Thứ hai, công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phải đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ.
 • + Thứ ba, công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phải căn cứ vào đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa-xã hội, phong tục tập quán của từng vùng lãnh thổ
 • + Thứ tư, phải xây dựng được quy hoạch kế hoạch sử dụng đất mang tính ổn định, lâu dài
 • + Thứ năm, công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phải công khai, minh bạch, dân chủ
 •  + Thứ sáu, sử dụng phương pháp tham vấn cộng đồng trong quy hoạch sử dụng đất
 • + Thứ bảy, xây dựng được quy hoạch sử dụng đất mang tính khả thi

Cách làm đề tài chuyên đề thực tập: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Trên đây là mẫu đề tài chuyên đề thực tập mình làm sơ lược để cho các bạn tham khảo qua, nếu bạn nào có nhu cầu cần hỗ trợ đề tài chuyên đề thực tập này hoặc muốn làm đề tài khác với chuyên đề thực tập: Thực Trạng Thực Hiện Pháp Luật Về Quy Hoạch Kế Hoạch Sử Dụng Đất Tại Ủy Ban Nhân Dân Xã Nậm Hàng Huyện Nậm Nhùn Tỉnh Lai Châu thì có thể liên hệ qua sđt hoặc zalo: 0909 232 620.

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo