Đề tài chuyên đề thực tập; Nghiên Cứu Phân Loại Công Việc Của Cán Bộ Tư Pháp Xã

Cách làm đề tài chuyên đề thực tập: Nghiên cứu phân loại công việc của cán bộ tư pháp xã  trên địa bàn phường 25 quận Bình Thạnh

1.Lý do chọn đề tài chuyên đề thực tập:

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X,  Đảng ta đã đề ra mục tiêu chung của công tác cán bộ là: “Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tư duy đổi mới, sáng tạo, có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; có tinh thần đoàn kết, hợp tác, ý thức tổ chức kỷ luật cao và phong cách làm việc khoa học, tôn trọng tập thể gắn bó với nhân dân, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đội ngũ cán bộ phải đồng bộ, có tính kế thừa và phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý”. Tuy nhiên “Nhìn chung đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước ta hiện nay xét về chất lượng, số lượng và cơ cấu có nhiều mặt chưa ngang tầm với thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước”. Có nhiều nguyên nhân tạo nên thực trạng này, mà trong đó có những nguyên nhân xuất phát từ những yếu kém của cán bộ trong phân loại công việc.

Cán bộ Tư pháp xã có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân cấp xã/phường thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong đăng ký và quản lý hộ tịch. Phân loại công việc của cán bộ tư pháp xã đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc cho cán bộ và cả tổ chức. Mục đích quan trọng nhất trong phân loại công việc của cán bộ tư pháp xã là sử dụng hợp lý thời gian, khai thác hiệu quả khả năng làm việc của mỗi cán bộ tư pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, đặc biệt là cấp xã/phường.

Phân loại công việc của cán bộ tư pháp xã có ảnh hưởng quan trọng đến hiệu quả làm việc của tổ chức hành chính, nên phân loại công việc của cán bộ tư pháp xã luôn được quan tâm ở bất cứ tổ chức nào cấp xã/phường nào. Đây được coi là một trong những yếu tố mang tính quyết định hiệu quả làm việc và khả năng cạnh tranh của các tổ chức hành chính Nhà nước.

Phường 25 là một phường thuộc quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ tư pháp xã của Phường 25 luôn được kiện toàn, chất lượng đội ngũ được nâng lên rõ rệt phần nào đã đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của thời kỳ hội nhập, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, chất lượng hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ tư pháp tại đây chưa cao. Nguyên nhân của hạn chế là do:  phân loại công việc của cán bộ tư pháp chưa thực sự khoa học, chưa mang tính chuyên môn, chuyên nghiệp cao, chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc… Điều đó càng bộc lộ rõ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện chương trình cải cách hành chính quốc gia. Từ thực tiễn đó và nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động phân loại công việc của cán bộ, tư pháp, tác giả đã lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu phân loại công việc của cán bộ tư pháp xã  trên địa bàn phường 25 quận Bình Thạnh”

2.Mục đích nghiên cứu của đề tài chuyên đề thực tập:

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng phân loại công việc của cán bộ tư pháp xã  trên địa bàn phường 25 quận Bình Thạnh. Từ đó đưa ra các đề xuất:

– Nhằm hoàn thiện hơn nữa việc phân loại công việc của cán bộ tư pháp xã  trên địa bàn phường 25 quận Bình Thạnh trong giai đoạn hiện nay

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài chuyên đề thực tập:

      3.1.Đối tượng nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực trạng phân loại công việc của cán bộ tư pháp xã trên địa bàn phường 25 quận Bình Thạnh

3.2.Phạm vi nghiên cứu

Với mục đích nghiên cứu đã trình bày ở trên, tiểu luận “nghiên cứu phân loại công việc của cán bộ tư pháp xã  trên địa bàn phường 25 quận Bình Thạnh”, có phạm vi nghiên cứu là những vấn đề lý luận và thực trạng về phân loại công việc của cán bộ tư pháp xã  trên địa bàn phường 25 quận Bình Thạnh trong giai đoạn hiện nay.

4. Phương pháp nghiên cứu

Việc nghiên cứu đề tài dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin là biện chứng duy vật và tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật. Để thực hiện việc nghiên cứu đề tài, trong quá trình nghiên cứu, tác giả luận văn đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể như: Phương pháp phân tích được áp dụng khi xem xét quy định của các văn bản nhà nước về phân loại công việc của cán bộ tư pháp xã    ….  Ngoài ra, tác giả tiểu luận còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phương pháp so sánh, phương pháp lịch sử, phương pháp lôgic và phương pháp bình luận….

5. Kết cấu của đề tài chuyên đề thực tập:

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, tiểu luận gồm 3 chương:

  •  Chương I:  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN LOẠI CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ TƯ PHÁP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG
  • Chương II: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÂN LOẠI CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ TƯ PHÁP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 25 QUẬN BÌNH THẠNH

Cách làm đề tài chuyên đề thực tập:Nghiên Cứu Phân Loại Công Việc Của Cán Bộ Tư Pháp Xã

Trên đây là mẫu đề tài chuyên đề thực tập mình làm sơ lược để cho các bạn tham khảo qua, nếu bạn nào có nhu cầu cần hỗ trợ đề tài chuyên đề thực tập này hoặc muốn làm đề tài khác với chuyên đề thực tập: Nghiên Cứu Phân Loại Công Việc Của Cán Bộ Tư Pháp Xã thì có thể liên hệ qua sđt hoặc zalo: 0909 232 620.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *