Đề tài: Phân Tích Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tư Vấn Giám Sát Và Xây Dựng Công Trình

Cách Viết Chuyên Đề Thực Tập: Phân Tích Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tư Vấn Giám Sát & Xây Dựng Công Trình Tú Thủy

LỜI MỞ ĐẦU

1.     Sự cần thiết, ý nghĩa của phân tích kết quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp

 • Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, vấn đề sản xuất luôn được quan tâm hàng đầu, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh là lý do tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Trên thương trường kinh doanh, hoàn  thành, hòan thành vượt mức, hay không hoàn thành kế hoạch đều do quá trình phân tích, đánh giá nhằm tìm ra các nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Một kế hoạch sản xuất, cho dù hoàn chỉnh, logic và khoa học thế nào thì vẫn chỉ mang tính, ban đầu, phải thông qua thực tế kiểm nghiệm mới đánh giá chính xác, hoàn chỉnh sao  cho phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của từng doanh nghiệp. Phân tích kết quả sản xuất giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp có được những thông tin cần thiết để đề ra những quyết định điều chỉnh kịp thời nhằm đạt mục tiêu mong muốn trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.
 • Phân tích kết quả kinh doanh có ý nghĩa quan trọng, nó đánh giá được tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, đánh giá được trình độ tổ chức và quản lý sản xuất, phát hiện được năng lực sản xuất tiềm tàng.
 • Quá trình tìm hiểu về mặt lý thuyết tại trường, cũng như trong quá trình thực thực tập tại công ty Tư vấn giám sát & Xây dựng công trình Tú Thủy, tôi nhìn nhận được tầm quan trọng và ý nghĩa trên nên đã quyết định chọn đề tài “Phân tích kết quả kinh doanh tại  công ty Tư vấn giám sát & Xây dựng công trình Tú Thủy làm đề tài thực tập của mình.

2.     Mục tiêu nghiên cứu

 • Mục tiêu chung

Tìm hiểu và phân tích kết quả kinh doanh của công ty, để đánh giá đúng thực trạng hoạt động của công ty, nhận diện được xu hướng phát triển, các nhân tố  ảnh hưởng, từ đó có những biện pháp khắc phục mặt hạn chế, xây dựng kế hoạch để đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất.

 • Mục tiêu cụ thể

Hệ thống hóa một số lý luận cơ bản về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Dựa vào các chỉ tiêu kinh tế phân tích sự thay đổi của các nhóm chỉ tiêu tài chính, nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn, nhóm chỉ tiêu lợi nhuận, từ đó tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến những thay đổi đó.

Từ những nội dung phân tích để đề ra giả pháp khắc phục kịp thời những hạn chế còn tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty.

3.     Phạm vi, đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

 • Đề tài tập trung phân tích kết quả kinh doanh của công ty Tư vấn giám sát & Xây dựng công trình Tú Thủy trong 2 năm gần nhất 2016, 2017 thông qua việc phân tích hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận

Phạm vi nghiên cứu

 • Địa điểm: Tại Công ty Tư vấn giám sát & Xây dựng công trình Tú Thủy            Thời gian: Số liệu phục vụ cho đề tài nghiên cứu phát sinh trong 2 năm 2016, 2017
 • Nội dung: Qua việc phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận, và một số nhóm chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, ta có thể so sánh, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh qua các năm phân tích (2016, 2017), các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty, từ đó đưa ra những phương án giải quyết nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất.

4.     Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu

 • 4.1. Phương pháp so sánh
 • Đây là phương pháp chủ yếu dùng trong phân tích hoạt động kinh doanh để xác định xu hướng, mức độ biến động của các chỉ tiêu phân tích.
 • So sánh là phương pháp xem xét các chỉ tiêu phân tích bằng cách dựa trên việc so sánh số liệu với một chỉ tiêu cơ sở (chỉ tiêu gốc). Đây là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất trong quá trình phân tích hoạt động kinh doanh.
 • Điều kiện để so sánh là: Các chỉ tiêu so sánh phải phù hợp về yếu tố không gian, thời gian, thống nhất về nội dung kinh tế, đơn vị đo lường, phương pháp tính toán.

Phương pháp so sánh gồm: So sánh tuyệt đối và so sánh tương đối

 • So sánh tuyệt đối: Là hiệu số của chỉ tiêu phân tích ở hai khoảng thời gian, không gian khác nhau, chỉ tiêu kỳ phân tích ( kỳ báo cáo) so với chỉ tiêu kỳ gốc (kỳ kế hoạch). Số tuyệt đối biểu hiện mô và khối lượng của chỉ tiêu phân tích.
 • So sánh tương đối là tỷ lệ (%) của chỉ tiêu kỳ phân tích so với chỉ tiêu gốc để thể hiện mức độ hoàn thành hoặc tỷ lệ của số chênh lệch tuyệt đối với chỉ tiêu gốc để nói lên tốc độ tăng trưởng

4.2. Phương pháp tỷ suất, hệ số

 • Phương pháp tỷ suất, hệ số được sử dụng trong phân tích các chỉ tiêu lợi nhuận. Tỷ suất, hệ số là chỉ tiêu phản ánh mỗi quan hệ so sánh giữa một chỉ tiêu này với một chỉ tiêu khác có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại lẫn nhau.
 • Mục đích: Chuyên đề sử dụng phương pháp này để tính toán một số tỷ suất như: Tỷ suất lợi nhuận chung, tỷ suất lợi nhuận chi phí, tỷ suất lợi nhuận vốn từ đó hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

4.3. Phương pháp dùng biểu phân tích

 • Biểu phân tích được thiết lập theo các cột, các dòng để ghi chép các chỉ tiêu, số liệu phân tích, hệ thống số liệu một cách khoa học để tính toán, phân tích và đưa ra nhận xét.
 • Tùy theo nội dung phân tích mà biểu phân tích có các tên gọi khác nhau như: Biểu phân tích doanh thu, biểu phân tích tình sử dụng chi phí……

5.     Kết cấu của bài khóa luận tốt nghiệp

Kết cấu của bài làm gồm 3 chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
 • Chương 2: Thực trạng về phân tích kết quả kinh doanh tại công ty Tư vấn giám sát & Xây dựng công trình Tú Thủy
 • Chương 3: Kết luận, đề xuất

Một số đề tài tham khảo thêm:

TÓM LƯỢC

 • Một đất nước vững mạnh và giàu đẹp khi có một nền kinh tế phát triển mạnh. Mỗi thời kỳ một nền kinh tế có sự thay đổi khác nhau và ngày càng phát triển hơn. Từ khi chuyển đổi nền kinh tế sang cơ chế thị trường theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa đến nay, chúng ta bắt đầu tiếp cận với cơ chế vận động của nền kinh tế thị trường. Do đó sự phát triển và cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế mở cửa nhiều thành phần thúc đẩy sự phát triển hay suy tàn của một số doanh nghiệp. Vì vậy, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải phấn đấu đồng thời phải tìm mọi biện pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao.
 • Công tác kế toán là một bộ phận không thể thiếu trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu cho nhà quản lý, điều hành, kiểm tra hoạt động kinh tế. Do vậy, việc tìm hiểu nắm vững những quy định của Nhà Nước về chế độ hạch toán là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong nhận thức sâu sắc một cách toàn diện diễn biến hoạt động của doanh nghiệp.
 • Phân tích kết quả kinh doanh là một trong những yếu tố quan trọng có tính chất quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường. Kết quả của việc phân tích là cơ sở đưa ra các quyết định quản trị, giúp doanh nghiệp có thể sự báo, đề phòng rủi do trong kinh doanh. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phân tích kết quả kinh doanh, em đã chọn đề tài Phân tích kết quả kinh doanh tại công ty Tư vấn giám sát & Xây dựng công trình Tú Thủy để nghiên cứu và viết Khóa Luận Tốt nghiệp.
 • Bài khóa luận nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về kết quả kinh doanh, phân tích kết quả kinh doanh của doanh nghiệp qua các chỉ tiêu: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận, qua đó góp phần đánh giá được những ưu, nhược điểm , tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục  nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

LỜI CẢM ƠN

 • Trải qua qua trình học tập trên giảng đường, được sự dạy bảo tận tình của các thầy, cô tại khoa Kế Toán- Kiểm Toán trường Đại Học Thương Mại, giúp em trang bị được rất nhiều kiến thức bổ ích và quý báu.Và trong thời gian thực thực tập tại công ty công ty Tư vấn giám sát & Xây dựng công trình Tú Thủy em đã có cơ hội áp dụng những kiến thức thầy cô chỉ dạy vào thực tế tại công ty, cùng sự nỗ lực của bản thân, em đã hòan thành bài khóa luận tốt nghiệp của mình.
 • Từ những kết quả đạt được đó, em xin chân thành cảm ơn:
 • Quý thầy cô trường Đại Học Thương Mại đã truyền đạt cho em nhưng kiến thức bổ ích, và đặc biệt là thầy giáo TS. Đặng Văn Lương đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành bài khóa luận này.
 • Ban Giám đốc, các anh chị em trong  công ty Tư vấn giám sát & Xây dựng công trình Tú Thủy đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ nhiệt tình cho em trong quá trình thực tập.
 • Do kiến thức còn hạn hẹp nên không tránh khỏi những sai sót, em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô và ban lãnh đạo công ty để bài làm được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!!!

TÓM LƯỢC.. i

LỜI CẢM ƠN.. ii

MỤC LỤC.. iii

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ.. 1

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT. 2

LỜI MỞ ĐẦU.. 3

 1. Sự cần thiết, ý nghĩa của phân tích kết quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp 3
 2. Mục tiêu nghiên cứu. 3
 3. Phạm vi , đối tượng nghiên cứu. 4
 4. Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu. 4

4.1. Phương pháp so sánh. 4

4.2. Phương pháp tỷ suất, hệ số. 5

4.3. Phương pháp dùng biểu phân tích. 5

 1. Kết cấu của bài khóa luận tốt nghiệp. 6

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP. 7

 • 1.1. Một số lý luận về phân tích kết quả kinh doanh. 7
 • 1.1.1. Khái niệm phân tích kết quả kinh doanh. 7
 • 1.1.2. Vai trò của phân tích kết quả kinh doanh. 7
 • 1.1.3. Phân tích khái quát về tình hình lợi nhuận. 8
 • 1.1.4. Nguồn hình thành lợi nhuận. 8
 • 1.1.5. Các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận. 9

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TVGS VÀ XDCT TÚ THỦY.. 11

 • 2.1. TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP. 11
 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Tư vấn giám sát & Xây dựng công trình Tú Thủy . 11
 • 2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của đơn vị 12
 • 2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty Tư vấn giám sát & Xây dựng công trình Tú Thủy  13
 • 2.2. Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty Tư vấn giám sát & Xây dựng công trình Tú Thủy. 15
 • 2.2.1. Khái quát kết quả kinh doanh của công ty năm 2016, 2017. 15
 • 2.2.2. Phân tích tình hình doanh thu theo thành phần cơ cấu. 18
 • 2.2.3. Phân tích lợi nhuận theo nguồn hình thành của công ty năm 2016, 2017  19
 • 2.2.4. Phân tích chung lợi nhuận hoạt động kinh doanh. 20
 • 2.2.5. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh doanh. 23

CHƯƠNG 3. KIẾN NGHỊ VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TƯ VẤN GIÁM SÁT VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TÚ THỦY   25

 • 3.1. Kết luận chung về kết quả kinh doanh của công ty. 25
 • 3.1.1. Những tồn tại, hạn chế tại công ty Tư vấn giám sát & Xây dựng công trình Tú Thủy  25
 • 3.2. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao kết quả kinh doanh của  công ty Tư vấn giám sát & Xây dựng công trình Tú Thủy. 25

KẾT LUẬN.. 27

Trên đây là mẫu đề tài chuyên đề thực tập mình làm sơ lược để cho các bạn tham khảo qua, nếu bạn nào có nhu cầu cần hỗ trợ đề tài chuyên đề thực tập này hoặc muốn làm đề tài khác với chuyên đề thực tập: Phân Tích Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tư Vấn Giám Sát Và Xây Dựng Công Trình thì có thể liên hệ qua sđt hoặc zalo: 0909 232 620.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *