Đề tài: Pháp Luật Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa

Chào các bạn, Thủy muốn chia sẻ đến các bạn sinh viên ngành Luật Cách làm đề tài chuyên đề thực tập: Pháp Luật Về Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa Và Thực Tiễn Áp Dụng Tại Công Ty Tnhh Vớ Việt

PHẦN 1: MỞ ĐẦU

1.1.Lý do chọn đề tài nghiên cứu

Mua bán hàng hóa là hoạt động đặc trưng cơ bản của kinh doanh thương mại. Hợp đồng mua bán hàng hóa chính là cách thức để hoạt động này được diễn ra, nó thể hiện sự thống nhất ý chí của các bên chủ thể trong quan hệ mua bán. Hợp đồng được đảm bảo thực hiện nhờ vào nhiều yếu tố như sự chấp hành của các bên đối với các điều khoản đã thỏa thuận hay hợp đồng đó có vi phạm lợi ích chung của xã hội, lợi ích của người khác hay không. Pháp luật với vai trò là khung định ra những nguyên tắc cơ bản cho mọi hoạt động trong xã hội, cũng điều chỉnh những vấn đề liên quan đến hoạt động thiết yếu này.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế nước ta trong những năm gần đây, nhất là khi Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, pháp luật thương mại nước ta nói chung và pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa nói riêng đã có sự thay đổi, hoàn thiện đáng kể. Sự ra đời của Bộ luật dân sự 2015 và Luật thương mại 2005 là minh chứng cụ thể cho sự tiến bộ đó. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới ngày càng sâu rộng của Việt Nam, thì một hành lang pháp lý vững chắc về các hoạt động kinh doanh thương mại, đặc biệt là hợp đồng mua bán hàng hóa, sẽ tạo cho các doanh nghiệp nước ta một lợi thế vững chắc ngay tại “sân nhà”, cũng như tiến ra thị trường quốc tế. Nhận thức được tầm quan trọng của các chế định về hợp đồng mua bán hàng hóa, tác giả chọn đề tài: “Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa và thực tiễn áp dụng tại Công ty TNHH Vớ Việt” để làm báo cáo thực tập.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

– Khái quát lý luận về Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa

– Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa tại Công ty TNHH Vớ Việt

– Đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả trong việc giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa tại Công ty TNHH Vớ Việt

1.3. Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước tại Công ty TNHH Vớ Việt từ năm 2016 đến năm 2017.

1.4. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể, như: phương pháp tổng hợp và phân tích, phương pháp so sánh luật học, phương pháp logic…hai phương pháp chủ yếu được tác giả sử dụng trong quá trình nghiên cứu đề tài: Phương pháp thu thập thông tin từ báo chí, sách vở, các điều luật quy định hiện hành, từ thông tin công ty cung cấp.

Phương pháp phân tích – tổng hợp: đưa ra các kết quả so sánh, thống kê, tổng hợp

1.5. Kết cấu chuyên đề

Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung khóa luận gồm có 3 chương:

 • Phần 1: Mở đầu
 • Phần 2: Một số vấn đề lý luận và pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa
 • Phần 3: Thực tiễn áp dụng pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa tại Công ty TNHH Vớ Việt
 • Phần 4: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả trong việc giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa tại Công ty TNHH Vớ Việt
 • Phần 5: Kết luận

MỤC LỤC

Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt.

 1. Mở đầu.
 1. Lý d
 2. o chọn đề tài.
 3. Đối tượng, Mục đích và phạm vi nghiên cứu.
 4. Phương pháp nghiên cứu..
 5. Cấu trúc của đề tài..
 6. B. Nội dung.

Xem thêm:

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA 

1.1. Khái niệm.

1.2. Đặc điểm.

1.3. Một số nội dung cơ bản của pháp luật hợp đồng mua bán hàng hóa.

1.3.1. Giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa.

1.3.2.Thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa.

1.3.3.Giải quyết tranh chấp phát sinh.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1.

CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH VỚ VIỆT..

2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Vớ Việt.

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Vớ Việt.

2.1.2. Sơ đồ hệ thống tổ chức của công ty.

2.1.3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

2.2. Thực tiễn giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa tại Công ty TNHH Vớ Việt 

2.2.1.Quá trình giao kết hợp đồng

2.2.2.Quá trình thực hiện hợp đồng…

2.2.3.Trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng và biện pháp giải quyết tranh chấp.

       2.3. Nhận xét về giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa tại Công ty TNHH Vớ Việt  

2.3.1.Những kết quả đạt được.

2.3.2.Những khó khăn và tồn tại trong quá trình soạn thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa tại Công ty TNHH Vớ Việt

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2.

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG VIỆC GIAO KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH VỚ VIỆT 28

3.1.Kiến nghị đối với công ty.30

3.2.Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu.

KẾT LUẬN  

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Cách Làm Bài Báo Cáo Thực Tập: Đề tài: Pháp Luật Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa

Trên đây là mẫu đề tài chuyên đề thực tập mình làm sơ lược để cho các bạn tham khảo qua, nếu bạn nào có nhu cầu cần hỗ trợ đề tài chuyên đề thực tập này hoặc muốn làm đề tài khác với chuyên đề thực tập: Pháp Luật Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa thì có thể liên hệ qua sđt hoặc zalo: 0909 232 620.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *