Đề tài: Thực Trạng Thực Hiện Pháp Luật Về Quy Hoạch Kế Hoạch Sử Dụng Đất

Cách làm đề tài chuyên đề tốt nghiệp:Thực Trạng Thực Hiện Pháp Luật Về Quy Hoạch Kế Hoạch Sử Dụng Đất Tại Ủy Ban Nhân Dân Xã Nậm Hàng Huyện Nậm Nhùn Tỉnh Lai Châu

1.     Lý do chọn đề tài chuyên đề tốt nghiệp:

Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là bộ phận hợp thành của môi trường sống, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là địa bàn phân bố dân cư và tổ chức các hoạt động kinh tế – xã hội. Chính vì vậy, pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất một cách hợp lý và hiệu quả là vấn đề được Việt Nam và cả thế giới quan tâm.

Mặt khác, dân số ngày càng tăng, đất đai ngày càng khan hiếm mà nhu cầu sử dụng đất vào các mục đích thì ngày càng nhiều làm cho diện tích đất ngày càng giảm so với sự gia tăng dân số nhất là đất nông nghiệp. Đứng trước tình hình đó quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đai ngày càng trở nên quan trọng. Tại Điều 19, Luật đất đai 1993 khẳng định: “căn cứ để quyết định giao đất, cho thuê đất phải dựa trên cơ sở quy họach và kế họach sử dụng đất đai” và nhiều Công văn, Chỉ thị, Nghị quyết về công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Nó tạo cho cơ quan Nhà nước quản lý tốt đất đai một cách khoa học, hợp lý và tiết kiệm quỹ đất đai, tạo điều kiện cho đất đai đưa vào sử dụng bền vững mang lại lợi ích cao nhất.

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới và phát triển đang tạo ra những bước đi và sức tăng trưởng kinh tế xã hội rất cao, đồng thời áp lực về đất đai cũng thể hiện rất rõ. Vì vậy, vấn đề về kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất đai phải được đưa ra làm cơ sở định hướng cho sự phát triển. Kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất là công cụ để Nhà nước quản lý đất đai được thống nhất, là phương thức để Nhà nước tiếp tục khẳng định và thực hiện quyền định đoạt đối với đất đai, giúp Nhà nước lựa chọn được phương án sử dụng đất đạt hiệu quả cao nhất về kinh tế – xã hội, môi trường – sinh thái, an ninh – quốc phòng…Tuy nhiên, pháp luật về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất ở Việt Nam hiện nay lại bộc lộ quá nhiều vấn đề, quy hoạch mang tính hình thức, chất lượng quy hoạch thấp, không có tính khả thi, không minh bạch, quy hoạch treo, phương pháp quy hoạch lạc hậu, chậm đổi mới

Nậm Hàng là một xã thuộc huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Nậm Hàng có một vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện Nậm Nhùn. Tuy nhiên đây lại là vùng có khí hậu khắc nghiệt; địa hình phức tạp, hiểm trở, manh mún; rừng chưa được bảo vệ nghiêm, môi trường chưa được chú trọng…

Khi nghiên cứu về thực trạng thực hiện pháp luật về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tại UBND xã Nậm Hàng huyện Nậm Nhùn tác giả nhấn mạnh đến các vấn đề mang tính đặc trưng vùng miền về kinh tế, chính trị văn hóa, để nêu bật lên những thuận lợi khó khăn trong việc thực hiện pháp luật quy hoạch ,kế hoạch tại xã UNBD xã Nậm Hàng. Từ những vấn đề nêu trên, tác giả quyết định lựa chọn đề tài: “Thực trạng thực hiện pháp luật về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tại ủy ban nhân dân xã Nậm Hàng huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu”

2.     Mục đích nghiên cứu của đề tài chuyên đề thực tập:

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng Thực trạng thực hiện pháp luật về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tại ủy ban nhân dân xã Nậm Hàng huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu. Từ đó đưa ra các đề xuất:

 • – Nhằm hoàn thiện hơn nữa việc thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tại ủy ban nhân dân xã Nậm Hàng huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu
 • – Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thông tin về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tại ủy ban nhân dân xã Nậm Hàng huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài chuyên đề thực tập

 •       3.1.Đối tượng nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực trạng thực hiện pháp luật về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tại ủy ban nhân dân xã Nậm Hàng huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu

 • 3.2.Phạm vi nghiên cứu

Với mục đích nghiên cứu đã trình bày ở trên, tiểu luận “Thực trạng thực hiện pháp luật về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tại ủy ban nhân dân xã Nậm Hàng huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu”, có phạm vi nghiên cứu là những vấn đề lý luận và thực trạng về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tại ủy ban nhân dân xã Nậm Hàng huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu trong giai đoạn hiện nay.

4.     Phương pháp nghiên cứu

Việc nghiên cứu đề tài dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin là biện chứng duy vật và tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật. Để thực hiện việc nghiên cứu đề tài, trong quá trình nghiên cứu, tác giả luận văn đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể như: Phương pháp phân tích được áp dụng khi xem xét quy định của các văn bản pháp luật về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tại ủy ban nhân dân xã Nậm Hàng huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu ….  Ngoài ra, tác giả tiểu luận còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phương pháp so sánh, phương pháp lịch sử, phương pháp lôgic và phương pháp bình luận….

5.     Kết cấu của đề tài chuyên đề thực tập:

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, chuyên đề thực tập gồm 3 chương:

 •  Chương I:  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
 • Chương II: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NẬM HÀNG HUYỆN NẬM NHÙN TỈNH LAI CHÂU
 • Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ VỀ QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NẬM HÀNG HUYỆN NẬM NHÙN TỈNH LAI CHÂU

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN Xà 4

 • 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 4
 • 1.1.2. Vị trí, vai trò của quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 6
 • 1.1.3. Yêu cầu đặt ra đối với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 7

1.2. Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc của pháp luật quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 8

 • 1.2.1. Khái niệm, đặc điểm của pháp luật quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 8
 • 1.2.2. Nguyên tắc điều chỉnh pháp luật quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 8

1.3. Nội dung và hình thức điều chỉnh của pháp luật quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 8

 • 1.3.1. Nội dung điều chỉnh của pháp luật quy đối với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 8
 • 1.3.2. Hình thức điều chỉnh của pháp luật quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 9

1.4. Những căn cứ pháp lý chung của quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 9

1.5. Mối quan hệ giữa quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và các loại hình quy hoạch kế hoạch khác  10

 • 1.5.1. Mối quan hệ giữa quy hoạch kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội 10
 • 1.5.2. Mối quan hệ giữa quy hoạch kế hoạch sử dụng đất với dự báo và chiến lược dài hạn sử dụng đất đai 11
 • 1.5.3. Mối quan hệ giữa quy hoạch kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch phát triển nông nghiệp. 11
 • 1.5.4. Mối quan hệ giữa quy hoạch kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch nông thôn. 11
 • 1.5.5. Mối quan hệ giữa quy hoạch kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch các ngành. 12
 • 1.5.6. Mối quan hệ giữa quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cả nước với quy hoạch sử dụng đất của các địa phương. 12

Chương II: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NẬM HÀNG, HUYỆN NẬM NHÙN, TỈNH LAI CHÂU.

2.1. Khái quát chung về xã Nậm Hàng, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu.

2.2. Thực trạng thực hiện pháp luật về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tại ủy ban nhân dân Xã Nậm Hàng Huyện Nậm Nhùn Tỉnh Lai Châu. 

 • 2.2.1. Về căn cứ lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
 • 2.2.2. Về cấp quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
 • 2.2.3.Về  nội dung, chỉ tiêu, kỳ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
 • 2.2.4. Về thẩm quyền lập, quyết định, phê duyệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
 • 2.2.5. Về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ VỀ QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NẬM HÀNG HUYỆN NẬM NHÙN TỈNH LAI CHÂU  18

3.1.Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai 18

3.2.Giải pháp đầu tư. 19

3.3 Giải pháp tuyên truyền giáo dục. 20

3.4. Giải pháp cụ thể cho từng loại đất 20

3.5. Tổ chức thực hiện. 21

KẾT LUẬN. 23

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 24

Cách làm đề tài chuyên đề tốt nghiệp:Thực Trạng Thực Hiện Pháp Luật Về Quy Hoạch Kế Hoạch Sử Dụng Đất Tại Ủy Ban Nhân Dân Xã Nậm Hàng Huyện Nậm Nhùn Tỉnh Lai Châu

Trên đây là mẫu đề tài chuyên đề thực tập mình làm sơ lược để cho các bạn tham khảo qua, nếu bạn nào có nhu cầu cần hỗ trợ đề tài chuyên đề thực tập này hoặc muốn làm đề tài khác với chuyên đề thực tập: Thực Trạng Thực Hiện Pháp Luật Về Quy Hoạch Kế Hoạch Sử Dụng Đất Tại Ủy Ban Nhân Dân Xã Nậm Hàng Huyện Nậm Nhùn Tỉnh Lai Châu thì có thể liên hệ qua sđt hoặc zalo: 0909 232 620.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *