Vai trò của ngành triết học trong xã hội toàn cầu hóa