Tải bài tiểu luận Bản sắc dân tộc trong nền kinh tế mở

Tải bài tiểu luận Bản sắc dân tộc trong nền kinh tế mở

A / Đặt vấn đề

Cùng với quá trình dựng nước và giữ nước , nền văn hoá Việt Nam đã hình thành và phát triển . Bằng lao động sáng tạo và ý chí đấu tranh bền bỉ , kiên cường , nhân dân ta đã xây đắp nên một nền văn hoá kết tinh sức mạnh và in đậm dấu ấn vản sắc của dân tộc , chứng minh sức sống mãnh liệt và sự trường tồn của dân tộc Việt Nam .

Văn hóa Việt Nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do cộng đồng các dân tộc Việt Nam sáng tạo ra trong quá trình dựng nước và giữ nước . Nhờ nền tảng và sức mạnh văn hoá ấy mà dù có nhiều thời kỳ bị đô hộ , dân tộc ta vẫn giữ vững và phát huy bản sắc của mình , chẳng những không bị đồng hoá , mà còn quật cường đứng dậy giành lại độc lập cho dân tộc , lấy sức ta mà giải phóng cho ta .

……….[nội dung còn tiếp]

B / GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Chương I. Quan niệm về bản sắc văn hoá dân tộc trong thời kỳ nền kinh tế mở

  I /. Bản sắc văn hoá dân tộc là gì ?
   1 . Khái niệm :

Bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị bền vững , những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp nên qua lịch sử hàng năm đấu tranh dựng nước và giữ nước . Đó là lòng yêu nước nồng nàn , ý chí tự cường dân tộc , tinh thần đoàn kết cá nhân – gia đình -làng xã – Tổ quốc ; lòng nhân ái , khoan dung , trọng nghĩa tình, đạo lý , đức tính cần cù , sáng tạo trong lao động ; sự tinh tế trong ứng xử , tính giản dị trong lối sống … Bản sắc văn hoá dân tộc còn đậm đà trong các hình thức biểu hiện mang tính dân tộc độc đáo .

    2 . Vị trí của bản sắc văn hóa dân tộc :

Bản sắc văn hoá dân tộc giữ vị trí rất quan trọng :

a/. Chính bản sắc văn hoá dân tộc đảm bảo cho dân tộc tồn tại , đứng vững và phát triển qua các biến động của lịch sử .

……….[nội dung còn tiếp]

3.        Bản sắc dân tộc – hệ giá trị .

Văn hoá , theo UNESCO , là tổng thể những nét đặc trưng tiêu biểu nhất của một xã hội thể hiện trên mặt vật chất và tinh thần , tri thức và tình cảm . Văn hoá mang bản sắc dân tộc .

……….[nội dung còn tiếp]

  II /. Bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ nền kinh tế mở .
   1 . Chủ trương của Đảng về vấn đề giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc trong nền kinh tế mở .

……….[nội dung còn tiếp]

  2 . Quan điểm về bản sắc văn hoá dân tộc

Bản sắc văn hoá dân tộc luôn có sự biến động , bổ sung qua các thời kỳ lịch sử . Có giá trị được hình thành từ xa xưa và luôn luôn bền vững . Có giá trị đúng lúc trước , nhưng nay không thích hợp . Lại có giá trị mới nhưng phù hợp với nguyện vọng dân tộc thì nhanh chóng có sức sống bền vững . Chẳng hạn , có những giá trị mới từ 1976 , cũng là mới hơn 30 năm nay , với lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh , giá trị “ Không có gì quý hơn độc lập , tự do” đã nghiễm nhiên trở thành giá trị văn hoá rất quan trọng của dân tộc ta .

……….[nội dung còn tiếp]

Chương II: Tại sao phải đưa ra vấn đề giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc trong thời kỳ nền kinh tế mở .

I /. Tính tất yếu của việc xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc .
1. Điều kiện xã hội :

Thực trạng đời sống văn hoá nước ta hiện nay không phải là vấn đề dễ đánh giá . Có người quá bi quan với tình hình cho là trong khi đời sống kinh tế có khá lên từ đổi mới đến nay thì đời sống tinh thần lại sa sút như chưa bao giờ có . Ngược lại , có người quá lạc quan cho mọi sự đều tốt đẹp

……….[nội dung còn tiếp]

2. Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc .

    Trước tình hình xã hội đã phân tích ở trên , việc tập trung xâu dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc , có tầm quan trọng đặc biệt không chỉ cho hiện tại mà cả tương lai Tổ quốc ta . Nhưng nên văn hóa thế nào là “ tiên tiến” ? Thế nào là “ đậm đà bản sắc dân tộc” ?

……….[nội dung còn tiếp]

II /. Vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc .

    Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc là chăm lo cho sự trường tồn và phát triển sức sống của dân tộc .

……….[nội dung còn tiếp]

Chương III : Bản sắc dân tộc trong quá trình phát triển của đất nước.

  I /. Vai trò của bản sắc văn hoá dân tộc trong nền kinh tế thị trường

Ngày nay , phát triển đang là vấn đề ưu tiên hàng đầu của mọi quốc gia , đồng thời cũng là thách thức hết sức gay gắt dối với toàn nhân loại . Cần phải huy động những nguồn lực nào để phát triển và phải làm gì để ngăn ngừa những tiêu cực phát sinh trong quá trình phát triển ,v.v…

……….[nội dung còn tiếp]

II /. Phát huy nội lực văn hóa trong quá trình phát triển .

Trong quá tình xây dựng đất nước vì mục tiêu “ Dân giàu nước mạnh , xã hội công bằng , văn minh” , vai trò của văn hóa ngày càng được Đảng , Nhà nước và nhân dân quan tâm . Văn hoá dân tộc được xác định trở thành nội lực bên trong của quá trình phát triển . Quan hệ giữa văn hoá và phát triển được bàn luận sôi nổi cả về phương diện lý luận và thực tiễn trong thời gian gần đây . Để phát huy tốt nội lực của văn hoá đối với sự phát triển bền vững và lâu dài của đất nước , cần chú ý đến một số phương diện cơ bản bao gồm ?

Thứ nhất

……….[nội dung còn tiếp]

III /. Toàn cầu hoá và bản sắc văn hoá dân tộc .

……….[nội dung còn tiếp]

Tải bài tiểu luận Bản sắc dân tộc trong nền kinh tế mở

Chương IV : Một số giải pháp nhằm phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ phát triển .

I /. Một số giải pháp trước mắt để xây dựng một nền văn hóa tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc .

Để góp phần thực hiện tư tưởng cốt lõi của Đảng ta về văn hóa , trước mắt cần thiến hành tốt những giải pháp lớn sau đây :

……….[nội dung còn tiếp]

II /. Biện pháp khắc phục những mặt tiêu cực trong đời sống văn hoá xã hội của đất nước .
  1 . Những mặt tiêu cực trong đời sống văn hoá trong xã hội :
2 . Giải pháp :

C / KẾT THÚC VẤN ĐỀ

Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI , qua đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII , Đảng Cộng Sản Việt Nam , đã đề ta và thực hiện một đường lối đổi mới toàn diện để đạt được mục tiêu “ Dân giàu , nước mạnh , xã hội công bằng và văn minh” . Mục tiêu ấy là kết hợp cả mấy nhân tố kinh tế , xã hội và văn hoá trong quá trình phát triển . Tương lai của văn hoá Việt Nam , phải được đặt trong quá trình ấy , mà xem xét .

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Những vấn đề văn hoá Việt Nam hiện đại – Nhà xuất bản Giáo dục – Tác giả : Lê Quang Trang – Nguyễn Trọng Hoàn .
  2. Mác và Ph. Ăngghen. Toàn tập – NXB Chính trị quốc gia , Hà Nội –1995.
  3. Văn kiện Đại hội VIII Chính trị quốc gia – 1996.
  4. Cơ sở văn hoá Việt Nam – Nhà xuất bản giáo dục – 1999 – Tác giả :Trần Quốc Vượng ( Chủ biên ) – Tô Ngọc Thanh – Nguyễn Chí Bền – Lâm Mỹ Dung – Trần Thuý Anh .

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *