Tải bài tiểu luận Đấu tranh giai cấp – Viết thuê tiểu luận GSE

Tải bài tiểu luận Đấu tranh giai cấp – Viết thuê tiểu luận GSE

LỜI MỞ ĐẦU

Trong  xã hội có giai cấp, giai cấp thống trị chiếm đoạt lao động của các giai cấp và tầng lớp bị trị, chiếm đoạt của cải xã hội vào tay mình. Các giai cấp, tầng lớp bị trị không những bị chiếm đoạt kết quả lao động mà họ còn bị áp bức về chính trị, xã hội và tinh thần.

……….[nội dung còn tiếp]

CHƯƠNG I. GIAI CẤP

  1. Giai cấp là gì?

Chủ nghĩa duy vật lịch sử chỉ ra rằng, các giai cấp xã hội hình thành một cách khách quan gắn liền với những giai đoạn phát triển lịch sử nhất định của sản xuất. Trong tác phẩm “Sáng kiến vĩ đại”, Lê Nin đã đưa ra định nghĩa về giai cấp như sau:

……….[nội dung còn tiếp]

  1. Nguồn gốc và kết cấu giai cấp.
  2. Nguồn gốc giai cấp

Trong xã hội có nhiều nhóm người, tập đoàn người được phân biệt bằng những đặc trưng khác nhau:  tuổi tác, giới tính, dân tộc, chưng tộc, quốc gia, nghề nghiệp…

……….[nội dung còn tiếp]

  1. Kết cấu giai cấp.

Trong xã hội có giai cấp, mỗi hình thái kinh tế – xã hội đều có một kết cấu giai cấp nhất định. Khi hình thái kinh tế – xã hội này thay thế hình thái kinh tế – xã hội khác, kết cấu giai cấp cũng thay đổi.

……….[nội dung còn tiếp]

Tải bài tiểu luận Đấu tranh giai cấp – Viết thuê tiểu luận GSE

CHƯƠNG II. ĐẤU TRANH GIAI CẤP.

Đấu tranh giai cấp là một trong những động lực thúc đẩy sự vận động và phát triển của xã hội có sự phân chia giai cấp”.

Đấu tranh giai cấp thực chất là cuộc đấu tranh giữa những giai cấp mà lợi ích căn bản đối lập nhau.

……….[nội dung còn tiếp]

KẾT LUẬN

Đấu tranh giai cấp chẳng những có tác dụng cải tạo xã hội, xoá bỏ các lực lượng xã hội phản động, mà nó còn có tác dụng cải tạo bản thân các giai cấp cách mạng.

……….[nội dung còn tiếp]

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Triết học Mác – Lênin – toàn tập

Nhà xuất bản giáo dục

  1. Giáo trình triết học Mác Lênin

Nhà xuất bản chính trị quốc gia.

  1. Chống Đuy – Rinh – Ph.Ăngghen

Nhà  xuất bản sự thật.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.