# 999 Mẫu Danh Mục Tài Liệu Tham khảo trong Báo cáo thực tập

Để làm tốt bài báo cáo thực tập, Chuyên đề tốt nghiệp các bạn không thể để thiếu trang cuối cùng là TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo thực tập, Chuyên đề Tốt nghiệp, các bạn cần phải trau chuốt bài làm của mình từ bìa tới cuối, và cần có trang này để đủ nội dung yêu cầu của nhà trường nhé,  vậy làm sao có thể viết trang TÀI LIỆU THAM KHẢO. Sau đây là 999+ Mẫu Tài Liệu Tham khảo Báo cáo thực tập, Chuyên đề Tốt nghiệp đa đề tài, đa ngành các bạn tham khảo nhé

Qúa trình làm bài Báo cáo thực tập, Chuyên đề Tốt nghiệp. Các bạn có nhu cầu viết bài mới hoàn toàn 100% có thể liên hệ với DỊCH VỤ VIẾT THUÊ BÁO CÁO THỰC TẬP bên mình hoặc nhắn nhanh qua SDT/ZALO ==> https://zalo.me/0917193864

TÀI LIỆU THAM KHẢO BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH LUẬT

Tài liệu tham khảo ngành Luật số 1

1. Nguyễn Ngọc Điện (2016), Giáo trình luật dân sự Việt Nam, (Quyển 1-Tập1), Trường Đại học Cần Thơ, Cần Thơ.
2. Phạm Thị Thanh Hải (2010), Một số vấn đề pháp lý về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất, Khóa luận tốt nghiệp, Trường ĐH Luật, Hà Nội.
3. Nguyễn Thị Thu Hằng (2016), Một số vấn đề pháp lý về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Khóa luận tốt nghiệp, Trường ĐH Luật, Hà Nội.
4. Vũ Thị Nguyện (2007), Quá trình hoàn thiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong bối cảnh phải xử lý các vướng mắc về đất đai,
5. Đặng Anh Quân (2006), Một số suy nghĩ về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Tạp chí Khoa học pháp luật, (Số 2), tr12-17.
6. Quốc hội (2015), Bộ Luật dân sự năm 2015, Hà Nội
7. Quốc hội (1987), Luật Đất đai 1987, Hà Nội.
8. Quốc hội (1993), Luật Đất đai 1993, Hà Nội.
9. Quốc hội (2003), Luật Đất đai 2003, Hà Nội.
10. Quốc hội (2005), Luật xây dựng năm 2005, Hà Nội.
11. Quốc hội (2013), Luật đất đai năm 2013, Hà Nội.
12. Viện khoa học pháp lý – Bộ tư pháp (2016), Từ điển Luật học, Nxb Từ điển Bách Khoa và Nxb Tư pháp, Hà Nội.

Tài liệu tham khảo ngành Luật số 2

1. Hoàng Huy Biểu (2000). Chính sách và tình hình sử dụng đất đai của Trung Quốc, Báo cáo chuyên đề Tổng hợp về chính sách và tình hình sử dụng đất đai của một số nước trong khu vực và trên thế giới, Vụ Khoa học và Hợp tác Quốc tế.
2. Nguyễn Đình Bồng và các tác giả (2005). Báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật đề tài cấp nhà nước Nghiên cứu đổi mới hệ thống quản lý đất đai để hình thành và phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam, Trung tâm Điều tra Quy hoạch đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội.
3. Chính phủ (2006). Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm.
4. Phạm Phương Nam, Nguyễn Vãn Quân (2014). Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai trong nền kinh tế thị trýờng định hướng xã hội chủ nghĩa”, Hà Nội, ngày 01 tháng 8 nãm 2014.
5. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005). Bộ luật Dân sự, 2005
6. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015). Bộ luật Dân sự, 2015
7. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013). Luật Đất đai, 2013
8. Đinh Dũng Sỹ (2003). Bảo vệ quyền sở hữu toàn dân về đất đai và quyền sử dụng đất của người sử dụng đất: Thực trạng và kiến nghị, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, (10/2003).
9. Lưu Quốc Thái (2006). Pháp luật đất đai và vấn đề đầu tư nước ngoài vào thị trường bất động sản ở Trung Quốc, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường (8/2006).
10. Nguyễn Thanh Trà, Nguyễn Đình Bồng (2005). Giáo trình thị trường bất động sản, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
11. Nguyễn Quang Tuyến (2009). Những tiêu chí cơ bản của thị trường bất động sản minh bạch, Tạp chí Luật học số 3 (106).

Tài liệu tham khảo ngành Luật số 3

1. Luật doanh nghiệp 2014;
2. Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 về ĐKKD;
3. Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
4. Một số vấn đề pháp lý cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp : Luận văn tốt nghiệp. Lê Thúy Hằng. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2007.
5. Pháp Luật về thành lập doanh nghiệp – Những quy định hiện hành và thực tiễn áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội: Khóa luận tốt nghiệp/ Đỗ Mai Trang.Trường Đại học Luật Hà Nội Hà Nội năm 2007

Tài liệu tham khảo ngành Luật số 4

Các tài liệu lưu hành nội bộ
1. Bộ phận nhân sự công ty Bảo Nam, 2018. Thông tin chi tiết về phân bổ nhân sự công ty Bảo Nam. TP.Hồ Chí Minh, năm 2018.
2. Bộ phận kinh doanh công ty Bảo Nam, 2018. Báo cáo kết quả kinh doanh Bảo Nam năm 2018, TP.Hồ Chí Minh, năm 2018.

Các thông tin đăng tải trên Internet
1.Bất động sản nghỉ dưỡng còn rất nhiều tiềm năng dài hạn. (2018). http://cafef.vn/bat-dong-san-nghi-duong-con-rat-nhieu-tiem-nang-dai-han-201808251527266.chn
2.Bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục là miền đất hứa (2018) http://cafef.vn/bat-dong-san-nghi-duong-tiep-tuc-la-mien-dat-hua-trong-dai-han-20180710082906205.chn

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH KẾ TOÁN

Tài liệu tham khảo kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyên lý kế toán – TS. Phan Đức Dũng – Nhà xuất bản thống kê 2006.
2. Giáo trình Kế toán tài chính 1, Th.S Dương Thị Thanh Hiền, Khoa Kế Toán – Trường Đại Học Duy Tân.
3. Luật kế toán và hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện – Bộ Tài Chính – Nhà xuất bản tài chính 2006.
4. Chế độ kế toán doanh nghiệp – ban hành theo thông tư 200/2014/TT – BTC ban hành 22/12/2014.
5. 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam/ Bộ tài chính và các thông tư hướng dẫn chuẩn mực.
6. Các website:
– Webketoan.com
– Tapchiketoan.com
– Danketoan.com

TÀI LIỆU THAM KHẢO
– Thông tư số 133/2016/TT – BTC ngày 26/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
– Tiến sĩ: VÕ VĂN NHỊ – Kế toán tài chính (tái bản lần thứ 5 đã chỉnh lý bổ sung theo quy định số 15/2006 QĐ-BTC ban hành ngày 20/03/2006)
– Nguồn phòng kế toán công ty cổ phần đầu tư kinh doanh và xây dựng Thanh Thanh Tâm
– Giáo trình kế toán tài chính Trường Đại học mở Hà Nội

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Hệ thống kế toán doanh nghiệp – NXB tài chính 2003
2. Giáo trình kế toán doanh nghiệp – NXB Thống Kê 2005
3. Kế toán doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán Việt Nam – TS Nghiêm Văn Lợi
4. Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp.
5. Đỗ Văn Thận – Phân tích tài chính doanh nghiệp – NXB Thống kê – Năm 1999.
6. Tài liệu của Công Ty TNHH TMDV Sao Nam Việt do phòng kế toán cung cấp

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Kế toán doanh nghiệp (theo chuẩn mực kế toán VN)-TS: Nguyễn Văn Lợi
2. Tổ chức hạch toán kế toán – TS: Nguyễn Thị Ðông
3. Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp – Nguyễn Thị Thu Hà – Nguyễn Thị Thu Hiền
4. Lý thuyết kế toán – Chủ biên: Ngô Hà Tấn – Trần Ðình Khôi Nguyên – Hoàng Tùng.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1- Số liệu về tiền lương và khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng số 5- VINACONEX 5
2- Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty cổ phần xây dựng số 5
3- Giáo trình tiền lương, tiền công – NXB Lao động – Xã hội năm

2006

4- Giáo trình Kế Toán doanh nghiệp 1 – Viện Đại học mở Hà Nội ( NXB Thống kê – 2006)
5- Giáo trình kế toán doanh nghiệp 3 – Viện Đại học mở Hà Nội (NXB Thống kê 2006)

6- Hệ thống các văn bản quy định hiện hành về chính sách BHXH( NXB Lao động – Xã hội)

7- Giáo trình Kinh tế chính trị – Viện Đại Học Mở hà Nội

8- Lý thuyết thực hành kế toán tài chính năm – NXB tài chính

9- Bộ luật lao động nước CHXHCN Việt Nam ( Sửa đổi bổ sung năm 2015 – NXB Lao động – Xã hội năm 2015)
10- Một số trang Web kế toán …. ( danketoan.com, tapchiketoan.com…)

Tài liệu tham khảo kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Bộ Tài Chính ( Năm 2015), Chế độ kế toán doanh nghiệp ( Quyển 1 ) – Hệ thống tài khoản kế toán, NXB Giao thông vận tải.
 1. Bộ Tài Chính ( Năm 2015), Chế độ kế toán doanh nghiệp ( Quyển 2 ) – Báo cáo tài chính, chứng từ và sổ sách kế toán, sơ đồ kế toán, NXB Giao thông vận tải.
 1. Phan Đức Dũng ( Năm 2006 ), Kế toán tài chính, NXB Thống kê.
 1. Phan Đức Dũng ( Năm 2011 ), Nguyên lý kế toán, NXB Lao động xã hội.

 TÀI LIỆU THAM KHẢO

 • TS Bùi Thu Trang, Chế độ kế toán doanh nghiệp, quyển 1, Hệ thống tài khoản kế toán; Bộ Tài Chính, NXB Tài Chính,  trang 460-492.
 • GS-TS Nguyễn Thị Như Ý,  Giáo trình kế toán tài chính- Phần 1, 2 của Nhà xuất bản Giao thông Vận Tải năm 2007
 • TS Huỳnh Viết Tấn; Thực hiện: hóa đơn, chứng từ thuế GTGT, thuế TNDN, các loại thuế khác trong kinh doanh và hạch toán; NXB chính trị quốc gia, 2004, trang 251-301.
 • TS Võ Thị Xuân, Giáo trình kế toán tài chính ,Phần 5 của Nhà xuất bản Lao động năm 2009.
 • Tài liệu của Công ty CP XNK Nhà Bè do phòng kế toán cung cấp
 • Một số tài liệu nội bộ khác.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 • 1. TT 133/2016/QĐ-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ tài chính về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • 2. Thông tư số 78/2014/TT- BTC ngày 18/06/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hàng Nghị Định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Hà Nội.
 • 3. Giáo trình kế toán tài chính- Học viện Tài chính. Tác giả: GSTS.NGND Ngô Thế Chi, xuất bản năm 2013
 • 4. Giáo trình kế toán tài chính- Chủ biên: Nguyễn Tấn Bình, xuất bản năm 2011
 • 5. Giáo trình kế toán tài chính – Đại học quốc gia Hà Nội. Tác giả: PGS.TS.Đặng Đức Sơn. Xuất bản năm 2018
 • 6. Các tài liệu và báo cáo của công ty Cổ phần T-Martstores trong 3 năm 2017-2019
 • 7. Một số luận văn tốt nghiệp của khóa trước trường Học viện Ngân hàng, Học viện tài chính, Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học kinh tế quốc dân, Đại học Bách Khoa
 • 8. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam gồm 26 chuẩn mực đã được Bộ tài chính ban hành
 • 9. Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp – Đại học kinh tế Quốc dân Hà Nội. Tác giả: GS.TS.Đặng Thị Loan. Xuất bản năm 2013

Danh mục Tài liệu tham khảo  kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • 1. TS Trần Phước (2012), Giáo trình Kế toán tài chính Doanh nghiệp P1- NXB Đại học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh.
  2. TS Trần Phước (2013), Giáo trình Kế toán tài chính Doanh nghiệp P3 – NXB Đại học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh.
  3. TS Phan Đức Dũng, (2009) “Kế toán tài chính”, NXB Thống Kê
  4. Võ Văn Nhị, PGS.TS (2008), “Kế toán tài chính”, NXB Thống Kê
  5. Tập thể tác giả (2009) “Giáo trình kế toán quản trị” NXB Thống Kê
  6. Thông tư 200 ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.
  7. Tài liệu Công ty Công ty Cổ Phần Gosaco
  8. Tập thể tác giả (2015) “Giáo trình kế toán tài chính” quyển 2, NXB Kinh Tế TP.HCM năm 2015.
  9. Một số website

Tài liệu tham khảo:

 • 1.Sách : Chế độ kế toán doanh nghiệp (theo TT 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014
 • Sách: Kế toán chi phí trường Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh (2015)
 • Sách: Kế toán quản trị trường Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh (2015)
 • Sách: Hệ thống thông tin kế toán trường Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh (2015)
 • Tài liệu gốc tại công ty
 • Thuyêt minh báo cáo tài chính 2019
 • Hợp đồng lao động
 • Công văn giải trình quy tình sản xuất Cọ Việt Mỹ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 • Các giấy tờ và sổ sách của Công ty
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh và điều lệ của các Công ty TNHH TMDV Minh Khang.
 • Báo cáo tài chính Công ty TNHH TMDV Minh Khang.
 • Các sách
 • Giáo trình kế toán tài chính, NXB Giáo Dục Việt Nam.
 • Giáo trình hệ thống thông tin kế toán 1 & 2, NXB Giáo Dục Việt Nam.
 • Sách Tài chính doanh nghiệp (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, NXB Tài Chính – 2009).
 • Sách chế độ kế toán doanh nghiệp, Báo cáo tài chính, chứng từ kế toán, sơ đồ kế toán (Ban hành theo TT 200/2014 /QĐ-BTC ngày 20/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) quyển 1 & 2, NXB GTVT.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Khoa kế toán tài chính trường ĐH Nha Trang, bài giảng kế toán tài chính 1, 2, 3.
2. Tiến sĩ Phan Thị Dung: Giáo trình tổ chức hạch toán kế toán
3. Tiến sĩ Nguyễn Thành Cường: Bài giảng kế toán chi phí
4. Thông tư 200/2014 của Bộ tài chính
5. Khóa luận tốt nghiệp của các anh chị khóa trước
6. Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng ECC: Các sổ sách, chứng từ, báo cáo tài chính.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. TS Trần Phước (2012), Giáo trình Kế toán tài chính Doanh nghiệp P1- NXB Đại học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh.
2. TS Trần Phước (2013), Giáo trình Kế toán tài chính Doanh nghiệp P3 – NXB Đại học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh.
3. TS Phan Đức Dũng, (2009) “Kế toán tài chính”, NXB Thống Kê
4. Võ Văn Nhị, PGS.TS (2008), “Kế toán tài chính”, NXB Thống Kê
5. Tập thể tác giả (2009) “Giáo trình kế toán quản trị” NXB Thống Kê
6. Thông tư 200 ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.
7. Tài liệu Công ty Công ty Cổ Phần Gosaco
8. Tập thể tác giả (2015) “Giáo trình kế toán tài chính” quyển 2, NXB Kinh Tế TP.HCM năm 2015.
9. Một số website

Danh mục Tài liệu tham khảo kế toán nguyên vật liệu

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. PGS.TS Nguyễn Văn Công, kế toán doanh nghiệp-Lý thuyết, bài tập mẫu và bài giải ,NXB Tài Chính, 2014
2. PGS.TS Nguyễn Văn Công, Kế toán doanh nghiệp,NXB Đại học Kinh Tế Quốc Dân 2014
3. PGS.TS. Nghiêm Sỹ Thương, TS.Nguyễn Hoàng Lan,TS. Nguyên Mai Chi,Th.S.Nguyễn Minh Đức, Th.S.Dương Vân Hà,Th.S.Nguyễn Lê Hà, Th.S.Thái Minh Hạnh, Th.S.Nguyễn Văn Nghiệp,Giáo trình Nguyên Lý Kế Toán,NXB Giáo Dục Việt Nam.
4. PGS.TS.Nguyễn Việt, Giáo Trình Nguyên Lý Kế Toán,NXB Lao Động.
5. TS.Trương Thị Thủy,TH.S Nguyễn Thị Hòa,Th.S Bùi Thị Thu Phương, Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp,NXB Tài Chính.
6. Bộ tài Chính, Chế độ kế toán doanh nghiệp- Quyển 1: Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán, NXB Lao Động Xã Hội.
7. Bộ tài Chính, Chế độ kế toán doanh nghiệp- Quyển 2: Báo Cáo Tài Chính,Chứng từ và sổ sách kế toán, NXB Lao Động Xã Hội.
8. Bộ giáo dục và đào tạo, Chế độ kế toán doanh nghiệp và chuẩn mực Kế toán,NXB Lao Động, 2014
9. Bộ Tài Chính, Luật Kế Toán và các văn bản hướng dẫn thực hiện, NXB Tài Chính 2015
10. Thông tư số 13/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập các khoản dự phòng
11. Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của bộ trưởng Bộ Tài Chính.
12. Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính
13. Nâng cao hiệu quả hoạt động cung hàng, NVL tại các doanh nghiệp, Lê Anh Tuấn KT&PT, Số 183 (II), tháng 9 năm 2012, trang 91-96.
14. Những phương án xây dựng kế toán quản trị trong Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, Tạp Chí Kế toán.
15. Về Kế toán hàng tồn kho theo thông tư 200, Tạp chí kế toán và kiểm toán ngày 2 tháng 7 năm 2015.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. PGS. TS Nguyễn Văn Công, Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính, NXB Tài Chính, Tháng 10/2004.
2. Chủ biên: TS Đặng Thị Loan, Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp, NXB Tài Chính, 2004.
3. Bộ Tài Chính, Hướng dẫn lập chứng từ kế toán hướng dẫn ghi sổ kế toán, NXB Tài Chính, 2004.
4. Lý thuyết hạch toán kế toán, NXB Tài Chính, 2002.
5. Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, Giáo trình kế toán quản trị, NXB Tài Chính, 2004.
6. Các tài liệu sổ sách, chứng từ kế toán của Công ty Thăng Long (TALIMEX)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp P.1 Nhà xuất bản thống kê – Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HỒ CHÍ MINH
2. Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp P.2 Nhà xuất bản thống kê – Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HỒ CHÍ MINH
3. Hướng dẫn thực hành kế toán tài chính. Nhà xuất bản thống kê Trường Đại Học Kinh Tế TP.HỒ CHÍ MINH
4. TS. Trần Phước (2008), Hệ thống thông tin kế toán phần 3 (phân tích, thiết kế và tổ chức hệ thống thông tin kế toán), Lưu hành nội bộ
5. TS. Trần Phước (2007), Giáo trình Kế toán Nguyên lý kế toán, NXB. Thống kê
6. Thông tư 200/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính
7. Tài liệu Công ty TNHH In Ấn Tân Sáng Tạo

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Tấn Bình (2005), Phân tích hoạt động doanh nghiệ, Nhà xuất bản Thống Kê Hà Nội.
2. Phạm văn Dược, Kế toán quản trị và phân tích kinh doanh, Nhà xuất bản Thống Kê Hà Nội.
3. Nguyễn Minh Phương (2004), Giáo trình kế toán quản trị, Nhà xuất bản tài chính.
4. Walter B.Meigs, Robert F.Meigs (1994), Kế toán cơ sở của các quyết định kinh doanh, Nhà xuất bản chính trị quốc gia.
5. Bộ Tài Chính (2006), Thông tư 53.BTC.2006: “Hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp.
6. Bộ tài chính, Quyết định số 15/2006/QĐ – BTC 20/03/200.
7. Bộ tài chính, Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02(VSA 02) ban hành theo quyết định 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001.
8. Chuẩn mực kế toán quốc tế số 02 (ISA02)

Danh mục Tài liệu tham khảo kế toán Công nợ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Trần Duy Vũ Ngọc Lan, Tài liệu hệ thống thông tin kế toán phần 3 (phân tích, thiết kế và tổ chức hệ thống thông tin kế toán), Đại học Công Nghiệp TPHCM.
 2. Giáo trình Kế toán Nguyên lý kế toán, NXB. Thống kê Trường Đại học Công Nghiệp TPHCM, lưu hành nội bộ.
 3. Thông tư 200/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.
 4. Tài liệu Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thế Giới.
 5. Hệ thống văn bản chế độ kế toán hiện hành.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Thị Mỵ, Phan Đức Dũng, Phân tích hoạt động kinh doanh, Nhà xuất bản thống kê, 2006.
2. TS. Bùi Văn Dương, ThS. Võ Minh Hùng, Hướng dẫn thực hành kế toán tài chính, Nhà xuất bản thống kê, 2007.
3. Bộ Tài chính, Chế độ kế toán Việt Nam, Nhà xuất bản Lao động Xã hội, 2007.
4. Chế độ kế toán Việt Nam, Ban hành theo: Quyết định số 15/QĐ-BTC, Thông tư 20/TT-BTC, Thông tư 21/TT-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính.
5. Tài liệu được cung cấp từ Phòng kế toán của Công ty.
6. Cùng tài liệu của các khóa trước.
7. Các trang web liên quan

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Trần Duy Vũ Ngọc Lan, Tài liệu hệ thống thông tin kế toán phần 3 (phân tích, thiết kế và tổ chức hệ thống thông tin kế toán), Đại học Công Nghiệp TPHCM.
2. Giáo trình Kế toán Nguyên lý kế toán, NXB. Thống kê Trường Đại học Công Nghiệp TPHCM, lưu hành nội bộ.
3. Thông tư 200/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.
4. Tài liệu Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thế Giới.
5. Hệ thống văn bản chế độ kế toán hiện hành.

Trên đây là mẫu # 999 Mẫu Danh Mục Tài Liệu Tham khảo trong Báo cáo thực tập cho các bạn làm báo cáo thực tập đề tài báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp,/. Các bạn có nhu cầu viết bài mới hoàn toàn 100% có thể liên hệ với DỊCH VỤ VIẾT THUÊ BÁO CÁO THỰC TẬP bên mình hoặc nhắn nhanh qua SDT/ZALO ==> https://zalo.me/0917193864

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *