Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND xã (10đ 🙀)

Dưới đây là mẫu Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND xã dùng trong các bài báo cáo thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp phù hợp cho các bạn sinh viên đang làm đề tài Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND xã. Hy vọng mẫu cơ sở lý thuyết dưới đây giúp cho các bạn sinh viên có thêm được tài liệu bổ ích khi làm bài.

Trong quá trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp nếu các bạn không có thời gian hoàn thành, không có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói để được hỗ trợ Số điện thoại/zalo/0917 193 864.


A. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường hội nhập với các nền kinh tế trong khu vực và thế giới thì có rất nhiều vấn đề nảy sinh trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế – xã hội. Nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường, đã và đang thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển nhanh chóng từng bước cải thiện và không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, làm cho nhu cầu về ăn uống, ở, đi lại, làm việc, vui chơi giải trí, cũng ngày một tăng lên. Nền tảng để thực hiện những nhu cầu trên đó chính là đất đai, như vậy đất đai là đối tượng trung tâm của con người, là tài sản vô cùng quý giá là nền tảng căn bản để cho con người thực hiện mọi ý đồ.

Vai trò của đất đai đã được ghi nhận ngay trong lời nói đầu của Luật Đất đai 1987: “Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt không gì thay thế được của nông nghiệp, lâm nghiệp, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng. Trải qua nhiều thế hệ, nhân dân ta tốn bao công sức và xương máu mới khai thác, bồi bổ, cải tạo và bảo vệ được vốn đất như ngày nay”. Cho đến Luật Đất đai 1993 cũng khẳng định : ” Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng“. Điều này càng khẳng định vai trò quan trọng của đất đai đối với sự phát triển kinh tế – xã hội ở nước ta hiện tại và tương lai.

HIến pháp 2013 quy định: Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật. Qua 30 năm thực hiện công cuộc đối mới thì nền kinh tế nước ta đã có một bộ mặt thay đổi rõ nét. Để phát triển kinh tế – xã hội của đất nước có nhiều vấn đề bức thiết cần phải đặt ra, trong đó có vấn đề giải quyết các tranh chấp đất đai nói chugn và cấp chính quyền cơ sở nói riêng. Các hoạt động liên quan đến hoạt động giải quyết các tranh chấp đất đai cấp chính quyền cơ sở đã và đang trở thành vấn đề cần thiết và cấp bách thể hiện rõ chức năng quản lý của Nhà nước đồng thời thể hiện sự quan tâm của các cơ quan có thẩm quyền đối với các hoạt động trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội ở nước ta hiện nay.

Có thể nói rằng các tranh chấp đất đai là một hiện tượng xã hội tồn tại phổ biến. Hệ lụy của TCĐĐ có những hệ lụy xấu và bản thân của nó là nguyên nhân quan trọng nhằm phá vỡ sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, là nguy cơ tiềm ẩn sự mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội… Do đó, nhằm ngăn ngừa nguy cơ tiềm ẩn sự mất ổn định chính trị và duy trì khối đại đoàn kết toàn dân, vấn đề giải quyết tranh chấp đất đai được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Trong các đạo luật đất đai đã được ban hành thì việc xây dựng một cơ chế và những quy định pháp lý làm hành lang nhằm điều chỉnh vấn đề giải quyết TCĐĐ nói chung và giải quyết tranh chấp đất đai tại địa cấp xã nói riêng rất được quan tâm và chú ý. Và vấn đề triển khai các biện pháp giải quyết tranh chấp đất đai tại địa cấp xã là một trong những điều kiện tiên quyết phải được thực hiện trước thi TAND hoặc UBND cấp xã cấp huyện trở lên giải quyết. Tuy vậy trong những năm trở lại đây thì các tranh chấp về đất đai được giải quyết tại cấp chính quyền địa phương phải nhìn nhận rằng đã trở nên phổ biến và trở thành một trong những yếu tố quan trọng quá trình giải quyết tranh chấp của TAND và UBND cấp trên.

Những năm trở lại đây thì hoạt động giải quyết tranh chấp đất đai cấp chính quyền cơ sở nói chung và giải quyết tranh chấp đất đai tại địa cấp xã  được diễn ra phổ biến và trở thành một yếu tố không thể thiếu của nền kinh tế định hướng của Đảng và Nhà nước ta. Với những tính chất ưu việt và tầm quan trọng nêu trên, việc giải quyết tranh chấp đất đai tại địa cấp xã trở thành một hoạt động không thể thiếu được trong đời sống xã hội – nhất là trong nền kinh tế hàng hoá với cơ chế mở cửa hội nhập kinh tế khu vực và thế giới như hiện nay. Tuy nhiên, trong thời gian qua, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại địa cấp xã ở nước ta nói chung và tại xã Sông Trầu nói riêng diễn ra với nhiều phức tạp. Tình trạng tiến hành thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại địa cấp xã  tại xã Sông Trầu bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Vì vậy, nghiên cứu về đề tài “Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại địa phương từ thực tiễn tại xã Sông Trầu – huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai” là một việc làm cần thiết và cấp bách góp phần phát hiện những hạn chế của pháp luật về thủ tục giải quyết giải quyết tranh chấp đất đai tại địa cấp xã  từ thực tiễn tại UBND xã Sông Trầu và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi, từ đó hoàn thiện hệ thống pháp luật về vấn đề này, nâng cao  hiệu quả áp dụng pháp luật về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại địa cấp xã ở nước ta hiện nay.

2. Tình hình nghiên cứu đề tài

Đối với hoạt động nghiên cứu về giải quyết tranh chấp đất đai tại địa cấp xã  nói riêng và hoạt động giải quyết tranh chấp đất đai nói chung giai đoạn hiện nay đã được đề cập trong các văn kiện chính thức của Đảng. Ngoài ra còn được ghi nhận tại một số giáo trình như: Giáo trình Luật Đất đai, Đại học Luật Hà Nội, năm 2015…Các bài tạp chí chuyên ngành luật học như: Các luận  án tiến sĩ như như luận án “Hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai ở Việt Nam hiện nay” của tác giả Phạm Thị Hương Lan; luận án “Tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai bằng con đường Tòa án” của tác giả Mai Thị Tú Oanh (2013). Nghiên cứu Hòa giải trong tranh chấp đất đai tại Việt Nam, phân tích pháp luật hiện hành, các thực tiễn và các khuyến nghị cho cải cách – Báo cáo của Cơ quan phát triển Quốc tế Australia và Quỹ Châu Á ….

Từ thực tiễn các bài nghiên cứu đã khái quát về các tranh chấp về đất đai và hoạt động giải quyết tranh chấp đất đai trong thực tiễn ở nước ta hiện nay. Thông qua các nghiên cứu trên tác giả đã thu thập được những kinh nghiệm quan trọng nhằm tạo tiền đề quan trọng trong quá trình nghiên cứu pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai tại địa cấp xã . Qua đó, áp dụng vào thực tiễn tại xã Sông Trầu trên thực tế. Với mục đích làm phong phú thêm nội dung nghiên cứu về công tác giải quyết tranh chấp đất đai, người viết chọn đề tài: Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại địa phương từ thực tiễn tại xã Sông Trầu – huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  làm báo cáo thực tập để thể hiện tâm huyết và đóng góp của bản thân đối với vấn đề này.

3. Mục đích, đối tượng và giới hạn phạm vi nghiên cứu

* Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu để làm sáng tỏ những lý luận và thực tiễn về giải quyết tranh chấp đất đai tại địa cấp xã. Thông qua việc so sánh đối chiếu và phân tích các quy định về giải quyết tranh chấp đất đai tại địa cấp xã trong Luật đất đai hiện hành để xem xét và nghiên cứu hiện trạng áp dụng trong thực tiễn tại tại UBND cấp xã hiện nay, từ đó đưa ra những đề xuất pháp lý nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của quy định này. Trên cơ sở lý luận về vấn đề giải quyết tranh chấp đất đai tại địa cấp xã  tác giả xem xét việc áp dụng thực tiễn từ UBND xã Sông Trầu theo pháp luật hiện hành.

* Đối tượng nghiên cứu

Pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai tại địa cấp xã  là một lĩnh vực tương đối rộng và phức tạp thuộc phạm vi điều chỉnh của nhiều ngành luật khác nhau. Trong khuôn khổ đề tài, tác giả đi sâu vào nội dung này ở một số khía cạnh sau:

Một là, đề cập đến vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp xã. Hai là, thực tiễn giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở trong phạm vi nghiên cứu được đề cập tại mục trên. Thực tiễn áp dụng về giải quyết tranh chấp đất đai tại địa cấp xã  tại UBND xã Sông Trầu nhằm đánh giá thực trạng, tìm hiểu những hạn chế và khó khăn trong quá trình áp dụng. Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật và áp dụng pháp luật trong thực tế.

          Về phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu trong phạm vi các văn bản pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai tại địa cấp xã  như: Hiến pháp 2013, Luật đất đai 2013, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện.

– Về không gian: Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại địa cấp xã  và các quy định của pháp luật về lĩnh vực này.

– Giới hạn khảo sát của đề tài là quá trình thực thi pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai tại địa cấp xã  tại UBND xã Sông Trầu từ 2015 đến nay.

XEM THÊM => Báo cáo Thực Tập tại văn phòng đăng ký đất đai => 9,8đ

4. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp sử dụng cho toàn đề tài là tác giả sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử Mác – Lênin kết hợp với tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phương pháp nghiên cứu cụ thể bao gồm:

– Kết hợp giữa phân tích với tổng hợp, diễn dịch với quy nạp làm rõ nội dung cần nghiên cứu trong vấn đề nghiên cứu về giải quyết tranh chấp đất đai tại địa cấp xã  thông qua các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

– So sánh, đối chiếu, thống kê, phân tích số liệu, kết quả tổng kết và các quan điểm khác nhau để rút ra kết luận, tìm hiểu nguyên nhân vấn đề và các giải pháp hữu hiệu khắc phục hạn chế. Thông qua đó, tác giả chỉ rõ thực trạng của thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại địa cấp xã  tại xã Sông Trầu cũng như một số biện pháp nhằm hoàn thiện yêu cầu đề ra của công tác này, đáp ứng với yêu cầu hội nhập và phát triển đất nước. Phù hợp với chiến lược cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay.

5. Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài báo cáo thực tập

– Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận nhằm góp phần hệ thống lý thuyết về hiệu quả thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại địa cấp xã

– Về mặt thực tiễn đề tài cung cấp thông tin cần thiết về hiệu quả thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại địa cấp xã  nói chung và tại UBND xã Sông Trầu nói riêng. Từ đó, đề xuất giải pháp thiết thực và phù hợp với thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại địa cấp xã đạt hiệu quả cao nhất.

Báo cáo thực tập dự kiến các giải pháp sẽ mang tính thực tế đúc kết từ kinh nghiệm thực tiễn đồng thời có tính tham khảo cho các chi nhánh khác cùng hệ thống trên địa bàn.

6. Bố cục của báo cáo

Ngoài mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, báo cáo thực tập gồm có hai chương sau:

Chương 1: Những vấn đề  lý luận về thẩm quyền giải quyết chấp đất đai tại cấp xã

Chương 2: Thực trạng giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp xã và giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp đất đai từ thực tiễn tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND xã
Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND xã

ĐỀ CƯƠNG Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

  1. PHẦN MỞ ĐẦU
  2. Lý do chọn đề tài
  3. Tình hình nghiên cứu đề tài
  4. Mục đích, đối tượng và giới hạn phạm vi nghiên cứu
  5. Phương pháp nghiên cứu
  6. Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài báo cáo thực tập
  7. Bố cục của báo cáo

CHƯƠNG 1

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CẤP XÃ

1.1. Khái niệm, đặc điểm về tranh chấp đất đai

1.1.1. Khái niệm

1.2. Lý luận về giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp xã

1.2.1. Các hình thức giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp xã

1.2.2. Nội dung giải quyết tranh chấp đất đai tại địa cấp xã

1.2.2.1. Căn cứ giải quyết tranh chấp đất đai tại địa cấp xã

1.2.2.2. Thẩm quyền thực hiện giải quyết tranh chấp đất đai tại địa cấp xã

1.2.2.3. Chủ thể tham gia giải quyết tranh chấp đất đai tại địa cấp xã

1.3. Cơ sở pháp lý về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp xã

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CẤP XÃ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TỪ THỰC TIỄN TẠI XÃ SÔNG TRẦU, HUYỆN TRẢNG BOM TỈNH ĐỒNG NAI

2.1. Tình hình tranh chấp đất đai tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

2.2. Tình hình giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

2.2.1. Tình hình tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở tại xã Sông Trầu thông qua phương thức hòa giải tại cơ sở

2.2.2. Tình hình giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hình thức hòa giải do UBND cấp xã tổ chức thực hiện

2.3. Đánh giá thực trạng giải quyết tranh chấp đất đai tại địa cấp xã  ở xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

2.3.1. Những kết quả đạt được và nguyên nhân

2.3.2. Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân

2.4. Các giải pháp hoàn thiện về pháp luật về giải quyết đất đai nói chung và hòa giải tranh chấp đất đai đáp ứng với yêu cầu thay đổi trong tình hình mới

  1. KẾT LUẬN
  2. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trên đây là mẫu Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND xã được tham khảo từ báo báo cáo tốt nghiệp điểm cao các bạn có thể dùng tham khảo khi viết bài tốt nghiệp của mình nếu gặp bất kỳ khó khăn gì trong quá trình thực tập và làm bài, các bạn có thể liên hệ với mình để được hỗ trợ viết bài điểm cao trọn gói công ty Số điện thoại/zalo 0917 193 864.

LƯU Ý: CÁC BẠN NÀO MUỐN TẢI FULL BẢN WORD CỦA MẪU TRÊN ĐÂY THÌ HÃY NHẮN TIN ZALO ĐỂ MÌNH GỬI QUA MIỄN PHÍ NHANH CHÓNG CHO NHÉ.