Đề tài: Thực Trạng Thông Tin Về Người Nộp Thuế Trong Pháp Luật Quản Lý Thuế Tại Chi Cục Thuê

Cách làm đề tài chuyên đề thực tập: Thực Trạng Thông Tin Về Người Nộp Thuế Trong Pháp Luật Quản Lý Thuế Tại Chi Cục Thuế  Thành Phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

·         1. Lý do chọn đề tài chuyên đề thực tập:

 • Mở rộng thị trường, thu hút nhiều vốn đầu tư từ bên ngoài, được đối xử bình đẳng trên trường quốc tế là những mục tiêu hàng đầu của nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực. Để quá trình hội nhập được nhanh chóng Đảng và Nhà nước ta đang tiến hành sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và xây dựng nhiều hệ thống luật mới trong đó phải kể đến việc cải cách hành chính về thuế. Những năm qua trong ngành thuế đã có những bước đi đột phá trong cải cách hành chính thuế và được tổ chức lại bộ máy cơ quan thuế các cấp, triển khai áp dụng thí điểm cơ chế cơ sở kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế, bảo đảm bao quát việc quản lý các loại thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước; sửa đổi các quy định để tạo cơ sở pháp lý cho quản lý thuế hiện đại, phù hợp với những chuẩn mực, thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế; quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế cũng như các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý thu.
 • Tại điều 80 Hiến pháp 1992 cũng quy định rõ: “Công dân có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật”. Đến bản Hiến pháp sửa đổi được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 28/11/2013 cũng quy định tại Điều 47: “Mọi người có nghĩa vụ nộp thuế theo luật định”.  Đây là cơ sở pháp lý để Quốc hội ban hành các Luật thuế. Một cá nhân khi có thu nhập đến ngưỡng chịu thuế tự kê khai nộp thuế hoặc bị khấu trừ thuế tại nguồn trước khi nhận thu nhập. Vậy làm thế nào để Cơ quan Thuế bớt phải sử dụng quyền lực nhà nước để truy thu thuế, làm thế nào để NNT tự giác tuân thủ pháp luật thuế, nộp đúng nộp đủ vào NSNN? Đây là những vấn đề trăn trở của tất cả các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương và cũng chính là vấn đề cần nghiên cứu.
 • Lai Châu là một thành phố, trung tâm hành chính, kinh tế và chính trị của tỉnh Lai Châu. Mặc dù ở đây có số lượng tổ chức cá nhân nộp thuế không nhiều, nhưng lại khá đa dạng và tính chất hoạt động của các tổ chức cá nhân nộp thuế ngày càng diễn biến phức tạp. Thông tin về người nộp thuế trong pháp luật quản lý thuế tại chi cục Thuế  thành phố Lai Châu đã được nâng cao rõ rêṭ, kết quả thu ngân sách qua các năm ngày càng tăng, nhờ chính sách thuế đã phần nào hợp lý, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển; nuôi dưỡng được nguồn thu; hệ thống quản lý thu thuế đã từng bước cải cách, hiện đại hóa, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng cho đội ngũ công chức thuế, tăng hiệu quả trong quản lý thu thuế. Tuy nhiên, thực trạng thông tin về người nộp thuế trong pháp luật quản lý thuế tại chi cục Thuế thành phố Lai Châu vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế. Qua quá trình học tập, nghiên cứu lý luận tại Trường và đúc rút kinh nghiệm thực tiễn từ công tác Quản lý thu thuế tại Chi cục Thuế Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu; hiểu những khó khăn, vướng mắc về hoạt động thông tin người nộp thuế trong pháp luật quản lý thuế tại chi cục Thuế  nên tác giả đã quyết định lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Thực trạng thông tin về người nộp thuế trong pháp luật quản lý thuế tại chi cục Thuế  thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu”

·         2. Mục đích nghiên cứu của đề tài chuyên đề thực tập

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng thông tin về người nộp thuế trong pháp luật quản lý thuế tại chi cục Thuế  thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Từ đó đưa ra các đề xuất:

 • – Nhằm hoàn thiện hơn nữa việc thực hiện các quy định của pháp luật về thông tin người nộp thuế trong pháp luật quản lý thuế tại chi cục Thuế  thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
 • – Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thông tin về người nộp thuế trong pháp luật quản lý thuế tại chi cục Thuế  thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

·         3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài chuyên đề thực tập:

3.1.Đối tượng nghiên cứu

 • Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực trạng thông tin về người nộp thuế trong pháp luật quản lý thuế tại chi cục Thuế  thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

3.2.Phạm vi nghiên cứu

 • Với mục đích nghiên cứu đã trình bày ở trên, tiểu luận “Thực trạng thông tin về người nộp thuế trong pháp luật quản lý thuế tại chi cục Thuế  thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu”, có phạm vi nghiên cứu là những vấn đề lý luận và thực trạng về thông tin người nộp thuế trong pháp luật quản lý thuế tại chi cục Thuế  thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu trong giai đoạn hiện nay.

·         4. Phương pháp nghiên cứu

 • Việc nghiên cứu đề tài dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin là biện chứng duy vật và tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật. Để thực hiện việc nghiên cứu đề tài, trong quá trình nghiên cứu, tác giả luận văn đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể như: Phương pháp phân tích được áp dụng khi xem xét quy định của các văn bản pháp luật về thông tin người nộp thuế trong pháp luật quản lý thuế tại chi cục Thuế  ….  Ngoài ra, tác giả tiểu luận còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phương pháp so sánh, phương pháp lịch sử, phương pháp lôgic và phương pháp bình luận….

·         5. Kết cấu của đề tài chuyên đề thực tập:

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, tiểu luận gồm 3 chương:

 •  Chương I:  Cơ sở lý luận về thông tin người nộp thuế trong pháp luật quản lý thuế tại chi cục thuế
 • Chương II: Thực trạng về thông tin người nộp thuế trong pháp luật quản lý thuế tại chi cục thuế thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
 • Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật về thông tin người nộp thuế trong pháp luật quản lý thuế tại chi cục thuế

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.

1.Lý do chọn đề tài

2.Mục đích nghiên cứu của đề tài

 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
 2. Phương pháp nghiên cứu.
 3. Kết cấu của tiểu luận.

Xem thêm:

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THÔNG TIN NGƯỜI NỘP THUẾ TRONG PHÁP LUẬT QUẢN LÝ THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ.

1.1. Các khái niệm..

 • 1.1.1. Khái niệm người nộp thuế.
 • 1.1.2. Thông tin người nộp thuế

1.2. Vị trí pháp lý của người nộp thuế trong pháp luật quản lý thuế.

1.3. Vai trò của người nộp thuế trong pháp luật quản lý thuế.

1.4. Bản chất và phân loại quyền của người nộp thuế.

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VỀ THÔNG TIN NGƯỜI NỘP THUẾ TRONG PHÁP LUẬT QUẢN LÝ THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ LAI CHÂU, TỈNH LAI CHÂU. 

2.1. Khái quát chung về chi cục thuế thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

 • 2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển.
 • 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn của Chi cục Thuế thành phố Lai Châu.
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của Chi cục Thuế TP Lai Châu.

-Đội kiểm tra thuế.

2.2.Thực trạng về thông tin người nộp thuế trong pháp luật quản lý thuế tại chi cục thuế thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

 • 2.2.1. Thông tin về hướng dẫn NNT thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế.
 • 2.2.2.Thông tin về  yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích việc tính thuế, ấn định mức thuế cho NNT..
 • 2.2.3. Thông tin về giữ bí mật thông tin cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật
 • 2.2.4. Thông tin về bồi thường thiệt hại do cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế gây ra theo quy định của pháp luật
 • 2.2.5. Thông tin về yêu cầu cơ quan quản lý thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế

2.3. Đánh giá chung về thực trạng về thông tin người nộp thuế trong pháp luật quản lý thuế tại chi cục thuế thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

 • 2.3.1. Những kết quả đạt được.
 • 2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại
 • 2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế.

Chương III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THÔNG TIN NGƯỜI NỘP THUẾ TRONG PHÁP LUẬT QUẢN LÝ THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ.

 • 3.1. Tăng cường công tác quản lý thông tin người nộp thuế.
 • 3.2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ công tác kiểm tra thông tin NNT
 • 3.3. Nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ thông tin người nộp thuế

KẾT LUẬN.

TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Cách làm đề tài chuyên đề thực tập: Thực Trạng Thông Tin Về Người Nộp Thuế Trong Pháp Luật Quản Lý Thuế Tại Chi Cục Thuế Thành Phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Trên đây là mẫu đề tài chuyên đề thực tập mình làm sơ lược để cho các bạn tham khảo qua, nếu bạn nào có nhu cầu cần hỗ trợ đề tài chuyên đề thực tập này hoặc muốn làm đề tài khác với chuyên đề thực tập: Thực Trạng Thông Tin Về Người Nộp Thuế Trong Pháp Luật Quản Lý Thuế Tại Chi Cục Thuế  Thành Phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu thì có thể liên hệ qua sđt hoặc zalo: 0917 193 864

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *