TOÀN TẬP – Cách viết chuyên đề quản trị nguồn nhân lực, điểm cao!

Chuyên đề quản trị nguồn nhân lực

Đối với chuyên đề này thì công ty mà sinh viên thực tập phải có ít nhất 30 lao động và công ty có bộ phận phòng ban chuyên trách vấn đề nhân sự. Thật sự sai lầm khi làm toàn bộ các hoạt động quản trị nguồn nhân lực; ngoại trừ, đó là công ty nhỏ và vừa.

Tuyển dụng.

Để thực hiện được chuyên đề này thì trước tiên sinh viên phải xác định rõ đối tượng tuyển dụng là công nhân hay nhân viên; và sau đó, thì cần phải:
§ Biết rõ thông tin về nguồn nhân lực như:

 • + Đặc điểm lực lượng lao động;
 • + Tình hình tuyển dụng của công ty trong thời gian vừa qua;
 • + Phương thức tuyển dụng của công ty;
 • Nắm được quy trình tuyển dụng của công ty và tốt nhất là phải có được những tài liệu sau:
 • + Quy trình tuyển dụng của công ty;
 • + Thông báo tuyển dụng đã được công ty đăng trên các phương tiện đại chúng;
 • + Số liệu về lực lượng lao động để thống kê về độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn hay trình độ chuyên môn.
 • Hiểu và vận dụng được kiến thức cơ bản đã được trang bị từ học phần Quản trị nguồn nhân lực nói chung và hoạt động tuyển dụng nói riêng.
 • − Đào tạo. Để thực hiện được chuyên đề này thì sinh viên cần phải:
 • Biết rõ thông tin về:
 • + Đặc điểm lực lượng lao động;
 • + Chính sách đào tạo của công ty trong thời gian vừa qua, như: phương pháp đào tạo, kinh phí đào tạo, …
 • Nắm được quy trình đào tạo của công ty và tốt nhất là phải có được những tài liệu sau:
 • + Số liệu về lực lượng lao động để thống kê về độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn hay trình độ chuyên môn;
 • + Quy trình và chính sách đào tạo;
 • + Quyết định đào tạo của công ty;
 • + Kinh phí đào tạo.
 • Hiểu và vận dụng được kiến thức cơ bản đã được trang bị từ học phần Quản trị nguồn nhân lực nói chung và hoạt động đào tạo nói riêng.
 • Chính sách đãi ngộ. Để thực hiện được chuyên đề này thì sinh viên cần phải:
 • § Biết rõ thông tin về đặc điểm về lực lượng lao động;
 • § Hiểu được cách tính lương cũng như các khoản trích theo lương của công ty nói riêng và chính sách tiền lương của công ty nói chung;
 • § Biết được chính sách đãi ngộ phi vật chất của công ty, như: đãi ngộ thông qua công việc, đãi ngộ thông qua môi trường làm việc, …;
 • Số liệu cần phải trang bị:
 • + Số liệu về lực lượng lao động để thống kê về độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn hay trình độ chuyên môn;
 • + Bảng lương ít nhất là 2 năm (cụ thể là bảng lương tháng 12 hàng năm);
 • + Chính sách khen thưởng;
 • + Nội quy của công ty;
 • + Sổ tay nhân viên (nếu có).
 • Hiểu và vận dụng được kiến thức cơ bản đã được trang bị từ học phần Quản trị nguồn nhân lực nói chung và hoạt động động viên lao động nói riêng.

NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT chuyên đề quản trị nguồn nhân lực, điểm cao!

Sau khi xác định rõ đối tượng nghiên cứu thì công việc tiếp theo là nghiên cứu đối tượng đó như thế nào. Do đó, đề cương chi tiết phải thể hiện được những nội dung sau:

 • • Lý do chọn chuyên đề: Thể hiện tóm tắt lý do chọn chuyên đề thực tập tốt nghiệp.
 • • Mục đích nghiên cứu của chuyên đề: Thể hiện rõ mục đích nghiên cứu của chuyên

đề thực tập tốt nghiệp một cách ngắn gọn và bắt đầu bằng một động từ.

 • • Đối tượng nghiên cứu: Thể hiện rõ nghiên cứu về lĩnh vực nào.
 • • Phạm vi nghiên cứu: Thể hiện rõ công thực tập trong giai đoạn 2016 – 2018.
 • • Phương pháp nghiên cứu: Đây là nghiên cứu ứng dụng nên chuyên đề tốt nghiệp sẽ sử dụng các phương pháp nghiên cứu như:

− Phương pháp suy diễn là phương pháp sử dụng lý thuyết khoa học về hoạt động quản trị để giải thích vấn đề nghiên cứu của chuyên đề tốt nghiệp.

− Phương pháp định lượng là phương pháp sử dụng dữ liệu thứ cấp (như: số liệu nguồn nhân lực và quy trình tuyển dụng) để mô tả và đánh giá thực trạng hoạt động quản trị tại công ty thực tập.

 • Nghiên cứu tại bàn là việc thu thập dữ liệu thứ cấp nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu về hoạt động quản trị tại công ty
 • Nghiên cứu thống kê là việc sử dụng các dữ liệu được thu thập để phân tích và đánh giá hoạt động quản trị bằng phương pháp thống kê.
 • • Kết cấu chuyên đề thực tập

Đối với chuyên ngành Quản trị kinh doanh thì ngoài trang bìa, lời nói đầu, mục lục, phụ lục và tài liệu tham khảo thì nội dung chính của chuyên đề thực tập tốt nghiệp phải viết từ 35 – 45 trang, trong đó:

− Chương 1: Cơ sở luận

 • Nội dung chương này trình bày tổng hợp các kiến thức khoa học quản trị về hoạt động quản trị tại một doanh nghiệp; chẳng hạn, như:

+ Quản trị nguồn nhân lực, như: hoạt động tuyển dụng, đào tạo và phát triển, chính sách động viên nhân viên;

+ Quản trị Marketing, như: chính sách sản phẩm, chính sách giá, chính sách phân phối và chính sách truyền thông trong Marketing hỗn hợp;

+ Quản trị tài chính, như: phân tích báo cáo tài chính.

 • Số trang từ 10 – 13 trang

− Chương 2: Thực trạng hoạt động quản trị tại doanh nghiệp

 • Nội dung chương này là giới thiệu được về tổng quan của doanh nghiệp đang thực tập; và đồng thời, đánh giá được ưu và nhược điểm hoạt động quản trị tại doanh nghiệp. Do đó, nội dung của chương này gồm ba phần chính, đó là:

2.1. Tổng quan về doanh nghiệp

2.2. Thực trạng hoạt động quản trị tại doanh nghiệp

2.3. Đánh giá hoạt động quản trị tại doanh nghiệp

Cần chú ý trong phần 2.2 có phần đánh giá về tình hình tài chính của công ty. Nếu chuyên đề thực hiện không phải là chuyên đề tài chính thì chỉ cần có các số liệu như: tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, doanh thu, lợi nhuận sau thuế, số lượng của lực lượng lao động và mức lương trung bình. Sau đó, sử dụng phương pháp so sánh để thực hiện tiểu mục này.

 • Số trang từ 20 – 25 trang

− Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị tại doanh nghiệp

 • Nội dung chương này là trình bày những giải pháp và những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại doanh nghiệp; do đó, nội dung của chương này gồm hai phần chính là:

3.1. Định hướng hoạt động của doanh nghiệp

3.2. Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị tại doanh nghiệp

 • Số trang từ 5 – 7 trang

Hướng dẫn cách thể hiện danh mục tài liệu tham khảo

 • • Thể hiện các trích dẫn được sử dụng trong chuyên đề thực tập tốt nghiệp.
 • • Sinh viên cần lưu ý rằng chỉ nên thống kê các tài liệu tham khảo được sử dụng (hay trích dẫn) trong chuyên đề tốt nghiệp và bố cục cũng như cách thể hiện danh mục tài liệu tham khảo như sau:

− Xếp tài liệu tham khảo theo từng ngôn ngữ: tài liệu tiếng Việt xếp đầu tiên và tiếp đến là tài liệu nước ngoài

− Xếp tài liệu tham khảo theo thứ tự ABC cụ thể:

 • § Tài liệu Việt Nam thì xếp theo thứ tự ABC theo tên; tuy nhiên, nếu tài liệu không có tên tác giả thì coi tên cơ quan ban hành như tên tác giả;
 • § Tài liệu nước ngoài thì xếp theo thứ tự ABC theo họ

− Cách thể hiện tài liệu tham khảo:

 • Đối với sách tham khảo thì thể hiện trật tự như sau:
  “STT. Tên tác giả (năm xuất bản), tên sách, nhà xuất bản”
  § Đối với các bài viết trong tạp chí thì thể hiện trật tự như sau:
  “STT. Tên tác giả (năm công bố), tên bài viết, tên tạp chí, tập, (số)”
  § Đối với các tài liệu trực tuyến thì thể hiện trật tự như sau:
  “STT. Tên tác giả, tên bài viết, website và đường dẫn (URL), ngày cập nhật”

Nội dung chi tiết: Thể hiện chi tiết các mục và tiểu mục của từng chương trong chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Sinh viên có thể tham khảo các đề cương chi tiết mẫu được đính kèm để trình bày nội dung chi tiết của chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.

LƯU Ý: hiện nay mình có nhận dịch vụ viết thuê chuyên đề tốt nghiệp, bạn nào bận rộn không làm được bài liên hệ mình hỗ trợ thêm nhé, SDT/ZALO: 0917.193.864

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *