Báo cáo thực tập hoạt động cho vay tại ngân hàng MHB – Chi nhánh chợ lớn

Lời mở đầu Báo cáo thực tập tại ngân hàng MHB – Chi nhánh chợ lớn

lý cho chọn đề tài Báo cáo thực tập tại ngân hàng MHB

Tình hình kinh tế của Việt nam nói riêng và các nước trên thế giới nói chung  trong những năm gần đây đã phục hồi được đà tăng trưởng sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu diễn ra vào 2008. Tuy nhiên sự tăng trưởng vẫn chưa thực sự bền
vững, xã hội còn nổi cộm nhiều vấn đề cần giải quyết. Riêng hệ thống ngân hàng, vấn đề thanh khoản và nợ xấu luôn là đặt ra nhiều tranh cãi cho các nhà phân tích, nghiên cứu. Hoạt động đem lại phần lớn lợi nhuận cho ngân hàng hiện nay là hoạt
động tín dụng, trong đó cho vay chiếm phần lớn, nhưng đây cũng là hoạt động gây ra nhiều rủi ro, tổn thất cho các ngân hàng.
Trong thời gian gần đây, hoạt động của các ngân hàng ngày càng mở rộng và phát triển, sự cạnh tranh giữa các nhà băng là rất lớn, áp lực huy động vốn, tăng trưởng tín dụng và nâng cao chất lượng tín dụng luôn đè nặng lên những nhà quản lý trong các ngân hàng. Chính vì vậy cần có một chính sách phát triển phù hợp, một định hướng đúng trong tương lai để hoạt động tín dụng nói chung và cho vay nói riêng phục hồi lại được đà tăng trưởng như những năm trước đồng thời chất lượng của các khoản tín dụng cũng tăng lên. Do đó việc phân tích tình hình và đưa những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng là điều cần thiết đối với các ngân hàng.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, qua thời gian thực tập tại ngân hàng và những kiến thức tích lũy được em đã chọn đề tài “ Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long – Chi nhánh Chợ Lớn” làm đề tài báo cáo thực tập.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Trên cơ sở phân tích tình hình cho vay tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long – chi nhánh chợ Lớn, báo cáo đề xuất một số giải pháp khắc phục những hạn chế nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại ngân hàng để có thể
phục vụ khách hàng tốt hơn và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng trong tương lai. Với những công việc thực tiễn vầ điều kiện thực tập tại ngân hàng đề tài  tập trung nghiên cứu hoạt động cho vay của Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng
Sông Cửu Long trong 3 năm trở lại đây 2010, 2011, 2012.

Mục đích nghiên cứu:

Hệ thống hoá lại những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ trong quy trình trong cho vay tại Ngân hàng. Phân tích tổng quan tình hình hoạt động kinh doanh và đặc biệt đi sâu phân tích thực trạng hoạt động cho vay, từ đó đánh giá chất lượng hoạt động
cho vay tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long thông qua hệ thống các chỉ số. Trên cơ sở đó tìm ra những mặt đã làm được, những hạn chế cần khắc phục và nguyên nhân của nó. Qua đó đề xuất hệ thống giải pháp và kiến nghị
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long.

Phương pháp nghiên cứu:

Báo cáo thực tập tại ngân hàng MHB: Kết hợp các phương pháp nghiên cứu như : bài báo cáo chủ yếu sử dụng két hợp các phương pháp nghiên cứu phân tích lý luận, thực tiễn, so sánh số liệu.

Kết cấu đề tài:

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, kết cấu của đề tà Báo cáo thực tập tại ngân hàng MHB gồm 3 phần chính:
Chương 1: Giới thiệu khái quát về Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long và chi nhánh Chợ Lớn
Chương 2 : Thực trạng và chất lượng hoạt động cho vay Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long – chi nhánh Chợ Lớn
Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long – chi nhánh Chợ Lớn
aa&bb

XEM THÊM 

Báo cáo thực tập ngành ngân hàng

Báo cáo thực tập tại ngân hàng MHB

Đề cương báo cáo thực tập hoạt động cho vay tại ngân hàng MHB Chi nhánh chợ lớn

DANH MỤC TỪ VIẾT TĂT………………………………………………………………………………. i
DANH MỤC SƠ ĐỒ – BẢNG BIỂU …………………………………………………………………..ii
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ CHI NHÁNH CHỢ LỚN
1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG
CỬU LONG ………………………………………………………………………………………………………1
1.1.1 Quá trình hình thành phát triển và những thành tựu đạt được : ……………………… 1
1.1.2 Cơ cấu tổ chức – vai trò nhiệm vụ các phòng ban:………………………………………… 2
1.1.3 Đánh giá cơ hội và thách thức đối với MHB: ……………………………………………….. 3
1.2 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG
CỬU LONG – CHI NHÁNH CHỢ LỚN………………………………………………………………4
1.2.1 Quá trình hình thành và phát triển : …………………………………………………………….. 4
1.2.2 Cơ cấu tổ chức – chức năng, nhiệm vụ các phòng ban MHB – CN Chợ Lớn ……. 5
1.2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh thời gian gần đây tại MHB – CN Chợ Lớn. …… 8
1.2.4 Thuận lợi và khó khăn của MHB – CN Chợ Lớn trong thời gian tới :……………. 10
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – CN CHỢ LỚN
2.1 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG MHB – CN
CHỢ LỚN ……………………………………………………………………………………………………….13
2.1.1 Quy trinh cấp tín dụng tại ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL – CN Chợ Lớn….. 13
2.1.2 Tình hình huy động vốn tại chi nhánh : ……………………………………………………… 19
2.1.3 Tình hình hoạt động cho vay : ………………………………………………………………….. 20
LỜI MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………….. iv
2.2 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG
MHB – CHI NHÁNH CHỢ LỚN……………………………………………………………………….26
2.2.1 Hiệu quả sử dụng vốn: …………………………………………………………………………….. 26
2.2.2 Tình hình nợ quá hạn : …………………………………………………………………………….. 27
2.2.3 Tình hình nợ xấu …………………………………………………………………………………….. 28
2.2.4 Tình hình phân loại nợ: ……………………………………………………………………………. 29
2.2.5 Hệ số thu nợ và vòng quay vốn tín dụng ……………………………………………………. 31
2.3 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HẠN CHẾ ……………………………………………………..33
2.3.1 Kết quả đạt được …………………………………………………………………………………….. 33
2.3.2 Hạn chế………………………………………………………………………………………………….. 34
2.3.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong hoạt động cho vay : …………………………….. 36
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG
CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG PHÁT
TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – CHI NHÁNH CHỢ LỚN
3.1 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG
CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG MHB – CHI NHÁNH CHỢ LỚN…………………………39
3.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG
CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG MHB – CHI NHÁNH CHỢ LỚN…………………………40
3.2.1 Một số kiến nghị đề xuất đối với Chính phủ và các ban ngành liên quan : ……… 40
3.2.2 Một số kiến nghị đề xuất đối với Ngân hàng Nhà nước: ………………………………. 41
3.2.3 Một số kiến nghị đề xuất đối với Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông
Cửu Long: ……………………………………………………………………………………………………… 42
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3…………………………………………………………………………………. 45
KẾT LUẬN CHUNG ……………………………………………………………………………………… 46
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Báo cáo thực tập tín dụng tại MHB

Dịch vụ kèm theo: dịch vụ thuê làm báo cáo thực tập theo yêu cầu sinh viên

Hiện nay ngoài chia sẻ tài liệu hay ra mình còn có dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập, chuyên đề cho các bạn
sinh viên cần hỗ trợ viết bài, Mình làm đề tài mới, có thể làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề trọn gói
cho các bạn sinh viên bao gồm:
1. —–> Chọn đề tài
2. —> làm đề cương
3. —-> Chỉnh sửa theo yêu cầu của GV
4. —–> Xây dựng bản thảo
5. —–>Chỉnh sửa bản thảo theo yêu cầu GV
6. —–> Hoàn chỉnh bài chính thức
7. —–> Xin dấu doanh nghiệp

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *